Căutare

România-Bucureşti: Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A.
Romania
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, et. 6, birou 65, sector 1
Bucureşti
010873
Direcția Achiziții
+40 738100853
achizitii@cmsppb.ro
www.cmsppb.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Societate pe acțiuni
Servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri industriale, menajere și reciclabile
37832160_2019_PAAPD1061127
Obiectul acordului-cadru consta in achizitionarea serviciilor de colectare transport si depozitare deseuri industriale, menajere si reciclabile pentru o perioada de 3 (trei) ani.
În măsura în care solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunţul de participare, răspunsul autorităţii contractante la aceste solicitări va fi transmis in a 12-a zi, înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Solicitările de clarificări sau informaţii suplimentare se pot transmite cel tarziu pana in a 20-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
3
3
Servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri reciclabile (hârtie/carton, pet /plastic, sticlă)
3
Bucuresti.
Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru si contractelor subsecvente sunt:
— cantitati acord-cadru: minim 1 399,68 tone si maxim 2 457,36 tone,
— cantitati subsecvent 1: minim 349,92 tone si maxim 614,34 tone,
— cantitati subsecvent 2: minim 699,84 tone si maxim 1.228,68 tone,
— cantitati subsecvent 3: minim 349,92 tone si maxim 614,34 tone.
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie fara reluarea competitiei, in ordinea clasamentului rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Componenta de calitate
10
90
36
Servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri provenite din amestecuri de la construcții, demolări (industriale)
1
Bucuresti.
Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru si contractelor subsecvente sunt:
— cantitati acord-cadru: minim 127 250,70 tone si maxim 381 252,10 tone,
— cantitati subsecvent 1: minim 31 812,68 tone si maxim 95 313,03 tone,
— cantitati subsecvent 2: minim 63 625,35 tone si maxim 190 626,05 tone,
— cantitati subsecvent 3: minim 31 812,68 tone si maxim 95 313,03 tone.
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie fara reluarea competitiei, in ordinea clasamentului rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Componenta de calitate
10
90
36
Servicii de colectare, transport și depozitare deșeuri municipale amestecate (menajere)
2
Bucuresti.
Cantitatile minime si maxime ale acordului-cadru si contractelor subsecvente sunt:
— cantitati acord-cadru: minim 2 016,00 tone si maxim 2 520,00 tone,
— cantitati subsecvent 1: minim 504,00 tone si maxim 630,00 tone,
— cantitati subsecvent 2: minim 1 008,00 tone si maxim 1 260,00 tone,
— cantitati subsecvent 3: minim 504,00 tone si maxim 630,00 tone.
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie fara reluarea competitiei, in ordinea clasamentului rezultat in urma aplicarii criteriului de atribuire.
Componenta de calitate
10
90
36
Cerinta nr. 1.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care se poate demonstra indeplinirea cerintei: obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti, inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE, elaborate de ANAP, disponibil la adresa www.anap.gov.ro)
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, daca este cazul.
Atentionari speciale:
1) Nedepunerea DUAE (inclusiv pentru asociati/terti sustinatori/subcontractanti, daca este cazul) atrage dupa sine respingerea ofertei ca inacceptabila, iar nedepunerea formularului III.2.1/1, poate face subiectul unei solicitari de clarificare;
2) Nedepunerea odata cu DUAE, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, sau dupa caz a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, de catre fiecare dintre cei mentionati mai sus, poate face subiectul unei solicitari de clarificare.
Nota: Operatorii economici straini pot prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Cerinta nr. 2.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea achizitiilor publice nr. 98/2016 (evitarea conflictului de interese)
Ei au obligatia de a completa formularul III.2.1/1, ce va fi prezentat odata cu DUAE
Persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele:
1) Patru Bogdan Laurentiu Doru — presedinte Consiliu de administratie;
2) Neacsu Traian — membru Consiliu de administratie;
3) Dediu Manuela Geanina — membru Consiliu de administratie;
4) Stefanescu Mariana Florentina — membru Consiliu de administratie;
5) Stancu Cezar Costin — membru Consiliu de administratie;
6) Mustatea Andrei Victor — membru Consiliu de administratie;
7) Vasilescu Sorin — Director General;
8) Somode Catalin — Director General Adjunct;
9) Chicos Gabriela — Director General Adjunct;
10) Catrangiu Liliana — Director Economic;
11) Duta Mihaela — Sef Serviciu Juridic;
12) Mauta Sorin Alexandru – Director Executie si Mentenanta;
13) Irava Valentin – Director Productie si Logistica;
14) Musat Luminita – S... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertanților li se impune/solicită să aibă un nivel al cifrei de afaceri medie anuală de minimum:
— Lot 1: 20 000 000,00 RON fara TVA,
— Lot 2: 100 000,00 RON fara TVA,
— Lot 3: 44 000,00 RON fara TVA pentru fiecare din ultimele 3 exerciții financiare (2015, 2016, 2017).
Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru o evaluare unitara a modului de indeplinire a cerintei, calculul echivalentei RON/alta moneda, se va realiza aplicandu-se cursul mediu de schimb anual, comunicat de BNR, corespunzator anilor pentru care se face dovada indeplinirii acestei cerinte de calificare, respectiv ultimii 3 ani. Completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv bilantul contabil/extrase de bilant/raport financiar etc. vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre operatorii economici clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile.
Nota 1: Daca din motive justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document, care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate, sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate conform prevederilor legislatiei incidente in domeniu).
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie, si ofertantul asociat va completa DUAE partea IV „Criteriile de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.
Nota 3: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 4: In cazul in care ofertantul beneficieaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE partea IV „Criterii de selectie”, Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul III.2.2/1 prezentat in sectiunea „Formulare”, din documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantilor declarati castigatori. In cazul unei asocieri se va prezenta odata cu DUAE un acord de asociere (Formularul III.2.2/2 – Acordul de asociere insotit de Formularul III.2.2/3 – Informatii despre asociere), in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. In cazul in care ofertele clasate pe primele 5 locuri sunt sustinute de tert/terti, se va prezenta un angajament ferm, Formularul III 2.2/4. Prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate.
Cerinta 1. Ofertantii vor prezenta completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportat la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa reiasa faptul ca ofertantul a prestat servicii similare in valoare/valoare cumulata, de cel putin:
— Lot 1: 20 000 000,00 RON fara TVA,
— Lot 2: 100 000,00 RON fara TVA,
— Lot 3: 44 000,00 RON fara TVA.
Nota: Prin servicii similare se intelege orice fel de servicii de salubrizare prestate indiferent de lotul pentru care se depune oferta.
Ofertantii vor prezenta completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Cerinta de calificare referitoare la experienta similara va fi considerata îndeplinita daca ofertantii vor face dovada ca au realizat în ultimii 3 ani raportat la data limita de depunere a ofertelor, servicii similare din punctul de vedere al complexitatii si/sau utilitatii, in valorile mentionate mai sus. Atentie: se insumeaza valoarea servicii de salubrizare prestate, si nu valoarea contractelor la nivelul carora pot exista si produse/servicii/lucrari de alte tipuri decat cele considerate similare. Prin urmare ofertantul are obligatia sa detalieze valorile contractelor care cuprind si alte tipuri de lucrari/servicii/furnizari, si sa evidentieze doar serviciile de salubrizare similare efectuate si receptionate de beneficiar in conditiile legii in ultimii 3 ani. Pentru contracte incheiate in alte valute, echivalenta in RON se face la curs mediu anual RON/alte valute comunicat de BNR pentru data semnarii fiecaruia din contractele mentionate. Modalitatea de indeplinire: completarea cerintei corespunzatoare in formularul DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire, care va fi insotit de (dupa caz):
— Angajamentul tertului sustinator, Formularul II.2.2/4, impreuna cu documentele anexate la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestora,
— Acordul de asociere, Formularul II.2.2/2, in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asocierii este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni in numele tuturor asociatilor si este raspunzator in nume propriu si in numele asocierii pentru indeplinirea contractului. Ofertantii clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire pentru ofertele admisibile, vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte/parti din contracte/procese-verbale de receptie/recomandari/orice alte documente edificatoare contrasemnate de beneficiari care sa confirme prestarea respectivelor servicii catre beneficiari publici sau privati, valoarea exprimata in RON fara TVA, precum si perioada de prestare a lor. Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documente similare, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Daca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual RON/euro/alta valuta, comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
5
2019-03-25
15:00
2019-07-25
2019-03-25
15:00
In SEAP.
Documentatia de atribuire este publicata integral in SICAP. Solicitarile de clarificari referitoare la aceasta se vor adresa în mod exclusiv în sectiunea din SICAP din cadrul anuntului de participare, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate exclusiv în SICAP, autoritatea contractanta urmând sa nu dea curs solicitarilor
Adresate prin alta modalitate de comunicare decât cea stabilita. DUAE se poate accesa in vederea completarii la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro), iar depunerea acestuia odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016. In cazul in care se constata ca printre ofertele admisibile clasate pe primele 5 locuri sunt cel putin 2 oferte cu punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul S.I.C.A.P., în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
Operatorul economic are dreptul, daca este cazul, sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau a criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. În cazul în care operatorul economic îsi demonstreaza situatia economica si financiara si/sau capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si sustinerea acordata, atunci operatorul economic are obligatia de a dovedi autoritatii contractante ca a luat toate masurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Tertul sustinator nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Prezentare DUAE, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei sa se prezinte de catre ofertantul clasat pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante. Operatorii economici interesati pot accesa DUAE, in vederea completarii la urmatorul link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro
Oferta are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnata pe proprie raspundere de catre ofertanti, sau de catre persoana imputernicita legal de catre acesta. Ofertele incomplete pentru fiecare lot in parte, precum si nerespectarea cantitatilor duc la descalificarea ofertantului.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de Legea nr. 101/2016.
Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. – Serviciul Juridic
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 36, sector 1
București
010873
+40 738100824
office@cmsppb.ro
www.cmsppb.ro
2019-02-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.