Căutare

România-Bacău: Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BACĂU
   Feb 15, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență Bacău
Romania
Str. Spiru Haret nr. 2
Bacău
600114
Cojocaru Mihai
+40 234534000
mihai.cojocaru@spitaljudbc.ro
+40 234517424 / 515184
www.sjubc.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de colectare, transport și eliminare deseuri spitalicești
4278728_2019_PAAPD 1052831
Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri spitalicesti.
Nota:
1) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 21 zile;
2) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. invocat mai sus.
3278320
Spitalul Județean de Urgență Bacău, Str. Spiru Haret nr. 2, Bacau.
Servicii de colectare, transport si eliminare deseuri spitalicesti.
Descriere: Punctaj maxim acordat 5 puncte
5
95
48
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz;
2) Persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— ec. Popa George Adrian — manager,
— dr. Dinu Ioana Raluca — director medical,
— ec. Anton Adriana Florentina — director financiar contabil,
— ec. Dominteanu Maria-Elena — sef Serviciu Licitatii.
Se va completa Declaratia pe proprie raspundere in conformitate cu formularul din sectiunea „Documentatia de atribuire” — Modele de Formulare.
Cerinta 1.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa faptul ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta 2.
Ofertantii trebuie sa detina si sa prezinte in copie urmatoarele documente:
1) Autorizatie de mediu pentru incinerator in termen de valabilitate;
2) Autorizatie de mediu pentru instalatia de decontaminare termica la temperaturi scazute, maruntire, deformare;
3) Autorizatia emisa de catre Administratia Nationala Apele Române;
4) Autorizatie de mediu pentru colectare si transport;
5) Autorizatia de functionare emisa de catre DSP pentr instalatia de incinerare;
6) Autorizatia de functionare emisa de catre DSP pentr instalatia de decontaminare;
7) Documente emise de catre Ministerul sanatatii privind conformitatea instalatiei de Incinerare deseuri periculoase;
8) Certificat de competenta profesionala pentru transportul rutier de marfa;
9) Certificate ADR pentru pubelele necesare colectarii deseurilor periculoase;
10) Certificate ADR pentru conducatorii auto si persoanele implicate in activitatea de prestare a serviciilor respective;
11) Certificate absolvire Cursuri igiena pentru conducatorii auto si persoanele implicate in activitatea de pres [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani (2015, 2016, 2017) sa fie cel putin egala cu 6 500 000,00 RON.
Modalitatea de indeplinire: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare (bilant contabil/raport de audit financiar, balante de verificare in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate) sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017. Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei.
Nota 1: Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie”, sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”.
Nota 3: 
(a) Pentru transformarea in RON se va utiliza cursul mediu publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro
Pentru transformarea euro in RON se vor urma indicatiile de la punctul (a).
Nota 4: In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016.
Nota 5: In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selectie", sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Autoritatea contractanta va respinge tertul sustinator propus daca acesta nu indeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se incadreaza printre motivele de excludere. Modalitatea de indeplinire: Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: Se va prezenta de catre toti ofertantii o data cu depunerea DUAE angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 dupa aplicarea algoritmului de calcul ofertelor admisibile, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în urma clasamentului intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertantul va face dovada, ca în ultimii 3 ani a prestat si dus la bun sfarsit servicii similare celor ce fac obiectul contractului, respectiv servicii de colectare, transport si eliminare deseuri provenite din activitatea medicala.
Informatii privind asocierea — daca este cazul.
Cerinta 2: Subcontractarea. Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze — daca este cazul.
Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr 98/2016 de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerintelor autoritatii contractante, iar documentele justificative constau in: certificari/documente constatatoare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Documentele justificative pentru acele servicii pe care ofertantul le va lua in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriilor de atribuire conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016.
Modalitate de îndeplinire: se va completa, daca este cazul, Formularul — Acord de asociere, fiecare asociat va completa si depune DUAE, iar odata cu DUAE va prezenta si acordul de asociere.
Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia, impreuna cu acordul/acordurile de subcontractare. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului/subcontractantilor.
2019-03-19
15:00
2019-06-19
2019-03-19
15:00
In SEAP.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP, in vederea departajarii ofertelor.
Nota: Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Atentie: Se va păstra extensia .xml.
Nota:
1) Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 21 zile;
2) Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. invocat mai sus.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Dispozițiilor din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
S.J.U. Bacău — Compartiment Juridic
Str. Spiru Haret nr. 2
Bacău
600114
+40 234534000
+40 234517424
www.sjubc.ro
2019-02-12
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.