Căutare

România-Brăila: Servicii de curăţenie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRĂILA
   Feb 13, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 52A
Brăila
810175
Doinița Curcă
+40 239615498
dapt_br@yahoo.com
+40 239615499
http://aptbraila.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Societate comercială
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare
Servicii de curățenie în punctele de lucru aparținând S.C. APT S.A. Brăila
27338691_2019_PAAPD1062076
Servicii de curățenie în punctele de lucru apartinând S.C. APT S.A. 
826536
Locatiile stabilite de catre beneficiar, conform caietului de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: intre 826 536,00 si RON 1 102 048,00.
Valoarea estimată fără suplimentări fără TVA: 826 536,00 RON.
Valoarea estimată cu suplimentări fără TVA: 1 102 048,00 RON.
Valoarea estimata este de 826 536,00 RON. Conform obligatiei prevazute la art. 165 alin. (1) lit. b) din HG nr. 395/2006 suplimentarea cantitatilor de servicii este conditionata de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Valoarea estimata la care se va evalua oferta este de 826 536,00 RON.
12
4 luni, conform art. 165 alin. (1) din HG nr. 395/2016.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poata fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantaul clasat pe locul 1 dupa aplicarea criteriului de atribuire, pana la data finalizarii evaluarii, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
Documentele justificative sunt urmatoarele:
— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor restante de plata catre bugetul de stat, care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Certificatul de atestare fiscală va fi prezentat in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului,
— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor restante de plata catre bugetul local care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia. Certificatul de atestare fiscală va fi prezentat in original, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”, semnat si stampilat de reprezentantul legal al ofertantului,
— Cerinta privind certificatele fiscale de catre ofertantii straini, acestia vor prezenta orice documente edificatoare in copie legalizata sau in original (insotite de documente cu traducere in limba romana) eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Totodata, in masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere sau o declaratie autentica data in fata unui notar, autoritate administrativa sau judiciara sau asociatie profesionala cu competenta in acest sens,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Incadrarea în situatia prevazuta la art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta solicita ofertantului declarat castigator sa depuna toate sau o parte dintre documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse în DUAE, dupa aplicarea criteriului de atribuire (inclusiv de ofertantul asociat sau tertul sustinator, subcontractant dupa caz), pana la data incheierii raportului procedurii de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuirii în sensul articolului mentionat, sunt urmatoarele:
— Dragut Meluta — Director General,
— Constantin Silvia — Director Operatiuni Economico-Financiare, membru comisie de evaluare,
— Curca Doinita — Membru comisie de evaluare
— Ceafalau Oana Roxana — Membru comisia de evaluare,
— Tanase George — Membru c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Principalele prestari de servicii în ultimii 3 ani avand ca obiect servicii de curatenie care sa contina valori, perioade, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, in conformitate cu art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (art. 182 din Legea nr. 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea angajamentului tertului sustinator, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Documentele vor fi semnate de catre reprezentantul legal al ofertantului, stampilate, purtand mentiunea „conform cu originalul”. Daca certificarile sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copia acestora.
Cerinta nr. 1. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.
Avand in vedere Notificarea nr. 256/8.12.2016 se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terti sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator, la solicitarea autoritatii contractante. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, art. 165 si art 167 din Legea nr. 98/2016.
2019-03-18
15:00
2019-06-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Cele prevăzute conform Legii nr 101/2016.
S.C. Administrația Piețelor și Târgurilor S.A. Brăila — Oficiul Juridic
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 52A. Punct de contact: Brăila, Aleea Trandafirilor nr. 1A
Brăila
810271
+40 239615498
dapt_br@yahoo.com
+40 239615499
http://aptbraila.ro
2019-02-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.