Căutare

România-Bucureşti: Servicii de curăţare a canalelor de ape reziduale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Romania
Str. Livezilor nr. 94
Bucureşti
052431
Ana Baicoianu
+40 0374205200/ +40 0374205204
contact@acilfov.ro
+40 374205204
www.acilfov.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru — Servicii de vidanjare și curățare a sistemelor de canalizare în localitățile unde operează S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
25709173/20018/11
Scopul contractului ce face obiectul procedurii de atribuire este reprezentat de achizitionarea de servicii de vidanjare, curatare canale si extragere si eliminare namol pentru localitatile din Judetul Ilfov in care S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. este operator de apa si canalizare, conform Caietului de sarcini.
Termenul limita stabilit pentru operatorii economicii pentru solicitarile de clarificarii conform art. 173 din Legea 99/2016 este de 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor cu 11 zile, conform art. 172 alin. (2) din Legea 99/2016.
2800000
Judetul Ilfov.
Entitatea contractantă intentionează să incheie un acord-cadru care va avea ca obiect servicii privind vidanjarea in localitatile din judetul Ilfov in care S.C. Apa-Canal Ilfov S.A. este operator de apa si canalizare, conform Caietului de Sarcini.
Cantitatea minima acordului-cadru este de 2 000 ore si cantitatea maxima este de 8 000 ore.
Cantitatea minima a contractului subsecvent este de 1 000 ore si cantitatea maxima este de 4 000 ore.
Cantitatile minime si maxime care ar putea face obiectul unui contract subsecvent reprezinta estimari ale cantitatilor care ar putea fi solicitate pe întreaga durata a acordului-cadru, acestea putând fi mai mici, egale sau mai mari fata de cele estimate, în functie de necesitatile entitatii contractante.
Valoarea estimată fără TVA: 2 800 000 RON.
(c) Pentru oferta cu timp de interventie de 1 ora se va acorda punctajul maxim alocat acestui factor de evaluare, respectiv 5 puncte, (d) Pentru oferta cu alt timp de i [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
24
Fonduri proprii.
Ofertanții (inclusiv asociatii si subcontractanții) nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 73. din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice. Declaratia conform art. 73 din Legea 99/2016 va fi prezentata de catre toti participantii odata cu depunerea DUAE conform atasat.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice;
4) alte documente edificatoare, după caz.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate doar de ofertantul declarat clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii, ca urmare a solicitarii entitatii contractante.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante:
— presedinte Consiliul de Administratie — Dl Ionel Scriosteanu,
— membru Consiliu de Administratie — Cristian Ovidou Catalin Pistol,
— membru Consiliu de Administratie — Gabriel-Constantin Nastase,
— director general — Cătălin Marian Dragilă,
— director tehnic — Constantin Laslau,
— director investitii — Roland Marginas,
— director economic — Paul Tanasescu,
— sef Birou Achizitii — Ana Baicoianu.
Atentie:
— Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila,
— Încadrarea în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea din procedura,
— In cazul operatorilor economici nerezidenti se accepta ca documente probante documente echivalente celor solicitate pentru operatorii economici rezidenti, emise de autoritati competente din tara de origine a operatorului economic in cauza sau din tara in care este stabilit. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor solicitate sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Lege, se va accepta ca document probant o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva, nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judici [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat în cel mult ultimii 3 ani prestarii de servicii de vidanjare sau similare, in valoare cumulata de minimum 1 400 000 RON fara TVA, in baza unuia/mai multor contracte. Se va prezenta o lista a principalelor prestarii de servicii efectuate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin servicii similare se inteleg: Servicii de curățare a canalelor de ape reziduale, servicii de curățare a gurilor de canal, servicii de golire a foselor septice.
Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat în cel mult ultimii 3 ani prestarii de servicii de vidanjare sau similare, in valoare cumulata de minimum 1 400 000 RON fara TVA, in baza unuia/mai multor contracte. Se va prezenta o lista a principalelor prestarii de servicii efectuate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin servicii similare se inteleg: Servicii de curățare a canalelor de ape reziduale, servicii de curățare a gurilor de canal, servicii de golire a foselor septice.
Ofertantul trebuie să facă dovada că a executat în cel mult ultimii 3 ani prestarii de servicii de vidanjare sau similare, in valoare cumulata de minimum 1 400 000 RON fara TVA, in baza unuia/mai multor contracte. Se va prezenta o lista a principalelor prestarii de servicii efectuate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin servicii similare se inteleg: Servicii de curățare a canalelor de ape reziduale, servicii de curățare a gurilor de canal, servicii de golire a foselor septice.
Informatii privind subcontractantii si/sau, după caz, asociatii.
Documentele solicitate in sustinerea experientei similare — respectiv certificate/orice documente prin care se poate demonstra experienta similara — vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante-de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele care se vor prezenta pentru indeplinirea cerintei sunt: certificate/documente/recomandări/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar — o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirma executarea de servicii similare (pentru contractele similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care să rezulte cel putin informatiile prevăzute la art. 192 lit. a) si b) din Legea 99/19.5.2016 (beneficiarul contractului; tipul serviciilor executate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului).
Notă: 
(a) Pentru calculul pretului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv:
— pentru anul 2017 — 1 EUR = 4,5682 RON, 1 USD = 4,0524 RON,
— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON,
— 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON, 1 USD = 4,0057 RON, 
(b) Operatorii economici care nu si-au îndeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false în cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publică vor fi respinsi din cadrul prezentei proceduri, 
(c) Serviciile executate în scopul dovedirii experientei similare trebuie să reprezinte servicii efectiv executate in perioada mentionată, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul cărora să rezulte natura, valoarea si complexitatea, respectiv caracteristicile serviciilor efectuate), 
(d) Documentele emise in altă limbă decât limba română se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora in limba română.
Documentele solicitate in sustinerea experientei similare — respectiv certificate/orice documente prin care se poate demonstra experienta similara — vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante — de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele care se vor prezenta pentru indeplinirea cerintei sunt: certificate/documente/recomandări/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar — o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirma executarea de servicii similare (pentru contractele similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care să rezulte cel putin informatiile prevăzute la art. 192 lit. a) si b) din Legea 99/19.5.2016 (beneficiarul contractului; tipul serviciilor executate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului). 
Notă: 
(a) Pentru calculul pretului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv: 
— pentru anul 2017 — 1 EUR = 4,5682 RON, 1 USD = 4,0524 RON,
— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON,
— 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON, 1 USD = 4,0057 RON, 
(b) Operatorii economici care nu si-au îndeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false în cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publică vor fi respinsi din cadrul prezentei proceduri, 
(c) Serviciile exectuate în scopul dovedirii experientei similare trebuie să reprezinte servicii efectiv executate in perioada mentionată, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul cărora să rezulte natura, valoarea si complexitatea, respectiv caracteristicile serviciilor efectuate), 
(d) Documentele emise in altă limbă decât limba română se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora in limba română.
Documentele solicitate in sustinerea experientei similare — respectiv certificate/orice documente prin care se poate demonstra experienta similara — vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante-de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele care se vor prezenta pentru indeplinirea cerintei sunt: certificate/documente/recomandări/procese-verbale de receptie (datate, semnate si parafate de catre beneficiar — o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirma executarea de servicii similare (pentru contractele similare prezentate in vederea indeplinirii cerintei privind experienta similara), din care să rezulte cel putin informatiile prevăzute la art. 192 lit. a) si b) din Legea 99/19.5.2016 (beneficiarul contractului; tipul serviciilor executate; perioada în care s-a realizat contractul; valoarea contractului).
Notă: 
(a) Pentru calculul pretului contractelor exprimat în euro sau în alte monede se va folosi cursul stabilit de catre parti în respectivele contracte (daca este cazul) sau, în absenta acestuia, cursul mediu comunicat de catre Banca Nationala a României pentru anii în care au fost derulate contractele în cauza respectiv:
— pentru anul 2017 — 1 EUR = 4,5682 RON, 1 USD = 4,0524 RON,
— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON, 1 USD = 4,0592 RON,
— 2015 — 1 EUR = 4,4450 RON, 1 USD = 4,0057 RON. 
(b) Operatorii economici care nu si-au îndeplinit conditiile contractuale privind calitatea si/sau au prezentat documente false în cadrul procedurii de atribuire sau la alte proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publică vor fi respinsi din cadrul prezentei proceduri, 
(c) Serviciile exectuate în scopul dovedirii experientei similare trebuie să reprezinte servicii efectiv executate in perioada mentionată, sens în care se vor prezenta dovezi corespunzatoare privind efectuarea acestora (documente din cadrul cărora să rezulte natura, valoarea si complexitatea, respectiv caracteristicile serviciilor efectuate), 
(d) Documentele emise in altă limbă decât limba română se vor prezenta însoţite de traducerea autorizată a acestora in limba română.
Acord subcontractare/asociere cuprinzand subcontractantii/asociatii cu specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant/asociat in parte al acestuia).
Notă:
(a) Pentru evitarea oricăror confuzii pe parcursul procesului de evaluare a ofertelor, în cazul în care pentru îndeplinirea contractului nu este necesară subcontractarea, operatorul economic va face precizarea „nu este cazul” în cadrul DUAE si a Acordului de subcontractare/asociere, 
(b) Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens de către ofertantul care invocă sustinerea din partea subcontractantilor, 
(c) În cazul asocierii de operatori economici în vederea depunerii unei oferte comune, cerintele privind capacitatea tehnica şi/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, în timp ce restul cerintelor de calificare vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, 
(d) În sensul prevederilor lit. c), acordul de asociere va trebui să contină cel putin urmatoarele informatii:
— asociaţii sunt responsabili solidar şi nelimitat de executia integrală a contractului, la termen şi în condiţiile asumate prin acesta, 
— liderului asocierii si membrii acesteia împreună cu datele de identificare ale acestora, 
— comunicările dintre entitatea contractanta şi membrii asocierii cu privire la desfăşurarea procedurii de atribuire se vor face cu liderul asocierii, 
— partea/părţile din contract care urmează să fie îndeplinită/îndeplinite de fiecare asociere în parte.
Cuantumul garantiei de participare:: 14 000 RON.
Cursul de schimb la data publicarii invitatiei de participare, echivalenta RON/alta valuta la cursul comunicat de BNR.
Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.
În cazul depunerii de oferte în asociere, în mod obligatoriu garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Mod de constituire: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile Legii, în cuantumul si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Entitatea contractanta are dreptul de a retine garantia de participare, ofertantul pierzând suma constituita, atunci când acesta din urma se afla în oricare din urmatoarele situatii:
(a) si-a retras oferta, în perioada de valabilitate a acesteia, 
(b) oferta sa fiind stabilita câstigatoare, refuza sa semneze acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.
Garantia de participare obligatoriu se va posta in SICAP (scanata) pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Garantia de participare se poate constitui si prin virament bancar in contul urmator:
Cont IBAN BRD deschis la Sucursala Băneasa RO18BRDE445SV38882244450.
Garantia de participare se elibereaza conform art. 44 din HG 394/2016.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a fiecărui contract subsecvent încheiat.
Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării entităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului sectorial.
Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului sectorial/contractului subsecvent.
Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile Legii şi devine anexă la contract, sau daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale.
Mod de constituire: conform prevederilor art. 46 alin. (1) si alin. (3) din HG 394/2016.
Entitatea contractanta va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art. 48 alin. (4) din H.G. 394/2016.
Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie în conditiile art. 47 din HG 394/2016.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizițiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-03-18
15:00
2019-07-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare si reprezentantii operatorilor economici.
În cazul în care oferta este depusa de un grup de operatori economici, oferta trebuie sa cuprinda un acord de asociere conform Modelului de acord de asociere din sectiunea „Formulare”. In cazul ofertei declarate castigatoare, la incheierea acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita viitorului contractant legalizarea acordului de asociere (legalizarea semnaturilor, conform prevederilor Legii nr. 36/1995 republicata in 2014).
Daca 2 sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi punctaj, entitatea contractanta va desemna castigator pe acel ofertant care a prezentat pretul cel mai scazut. Daca si preturile sunt egale entitatea contractanta va solicita reofertarea pretului.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încărcate în SICAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra în SICAP (www.e-licitatie.ro) ca operator conform prevederilor art. 5 alin. (1) din HG nr. 394/2016 si vor transmite solicitarile având în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 172–173 din Legea nr. 99/2016.
Oferta si documentele care o insotesc vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa conform art. 67 alin. (4) din HG 394/2016, în caz contrar devin aplicabile prevederile art. 143 alin. (2) lit. j), din HG 394/2016.
In cazul unei contestatii, contestatorul are obligatia de a respecta prevederile Legii nr. 101/2016.
In vederea completarii DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
Instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro
Operatorii economici au obligativitatea depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Anexa la HG 394/2016.
Acordul-cadru se va incheia cu un operator economic. Alte informatii cu privire la atribuire acordului cadru si a contractelor subsecvente se gasesc in documentatia de atribuire atasata prezentului anunt.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 101/2016.
S.C. Apă-Canal Ilfov S.A.
Calea Bucureștilor nr. 222C, Pavilion S, județul Ilfov
Otopeni
+40 374205200
contact@acilfov.ro
+40 374205204
www.acilfov.ro
2019-02-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.