Căutare

România-Păuleni-Ciuc: Servicii de realizare de studii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PĂULENI-CIUC
   Feb 12, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Asociația Microregională „Pogány-Havas”
Romania
Str. Principală nr. 76
Păuleni-Ciuc
537230
Csaba Ferencz
+40 266316035
info@poganyhavas.ro
www.poganyhavas.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
ONG
Dezvoltare rurală, microregională
„Servicii de elaborare studii de fundamentare pentru planul de management; elaborare și aprobare a planului de management” în cadrul proiectului „Elaborarea planului [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
12423241/2018/2
Contractul are ca obiect elaborarea studiilor de fundamentare ce stau la baza planului de management (inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar reprezintă punctul de plecare în realizarea unui plan de management conform cu realitatea din teren), elaborare și aprobarea planului de management cu toate anexele (inclusiv derularea procedurii SEA), în conformitate cu baza legală OMM nr. 304/2018 privind aprobarea Ghidului de elaborare a planurilor de management ale ariilor naturale protejate.
Activitățile și subactivitățile din cadrul proiectului care stau la baza cerințelor.
— Activitatea A.1. Elaborarea studiilor științifice: Evaluarea populațiilor speciilor de păsări de interes comunitar din ROSPA0034, evaluarea stării de conservare, stabilirea măsurilor de management specifice și elaborarea protocoalelor de monitorizare,
— Activitatea A.2. Elaborarea studiilor științifice: inventarierea, car [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
7764000
ROSCI0323 Munții Ciucului si ROSPA0034 Depresiunea si Munții Ciucului.
Elaborarea studiilor de fundamentare ce stau la baza planului de management (inventarierea, cartarea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar reprezintă punctul de plecare în realizarea unui plan de management conform cu realitatea din teren), elaborare și aprobarea planului de management cu toate anexele (inclusiv derularea procedurii SEA) și prevederilor Caietului de sarcini.
Gradul de detaliere a calendarului de implementare a activitatilor specifice contractului
9
Modul de utilizare a resurselor alocate
9
Resursele*3) si realizarile corespunzatoare fiecarei activitati
9
Lider de echipă
10
Gradul de detaliere privind organizarea activitatilor
9
Expertului coordonator habitate
5
Expertului coordonator specii altele decât păsări
5
Abordarea propusa pentru implementarea contractului
9
Expert specii de pasari (ornitolog)
5
30
21
Programul Operaţional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decont... detalii pe www.e-licitatie.ro
Fondul European de Dezvoltare Regionala = 85 %.
Co-finantare nationala = 15 % (buget national).
Cerința nr. 1.
Neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie sa se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea de îndeplinire prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței:
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, așa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4) alte documente edificatoare, după caz.
Cerința nr. 2.
Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla în oricare din situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul entității contractante in ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului menționat sunt următoarele:
— Ferencz Csaba — președinte,
— Kassay János — manager de proiect,
— Váli Csongor — asistent manager,
— Domokos Péter — expert GIS,
— Ábrahám Lehel-Antal — responsabil achiziții.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii in tara de rezidenta, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc.
Documente justificative:
1) Pentru persoane juridice romane/straine: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/autorizatie de functionare/alte documente echivalente, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN). Prin depunerea certificatului constatator ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului; 
2) Pentru persoane fizice romane/straine: prezentarea documentelor care dovedesc o forma de inregistrare/atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa reiasa ca ofertantul are in domeniul de activitate, activitatile ce fac obiectul prezentului contract (coduri CAEN).
Prin depunerea documentelor ofertantul isi asuma raspunderea cu privire la faptul ca informatiile cuprinse in documentul depus sunt valabile/reale la data prezentarii documentului.
Documentele care dovedesc o forma de înregistrare ca persoana juridica/fizica, vor fi în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul/asociatul [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
În cazul asocierii operatorilor economici pentru depunerea ofertei comune, fiecare partener va trebui să prezinte în mod obligatoriu documentele solicitate privind: Situaţia personală a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi Capacitatea economico-financiară şi tehnico-profesională.
Pentru eventualii subcontractanţi se prezintă Acordul de subcontractare pentru partea din contract pe care operatorul economic are intenţia să o subcontracteze, datele de recunoaştere ale subcontractantului.
Informaţii privind susţinerea tehnică (dacă este cazul).
Ofertantul trebuie sa facă dovada ca a prestat în ultimii 3 ani în cadrul unuia sau mai multor contracte, servicii similare în valoare cumulata de minim 6 000 000,00 RON. Prin servicii similare se va înțelege:
— servicii de elaborare de studii/planuri de management in domeniul mediului.
Nota 1: Prin „servicii duse la bun sfârșit” se înțeleg: 
(i) servicii recepționate parțial; 
(ii) servicii recepționate la sfârșitul prestării. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si profesionala.
Se va prezenta un acord de asociere cu menţiunea că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea colectivă şi solidară pentru îndeplinirea contractului, cuprinzând:
— denumirea societăţilor asociate, 
— nominalizarea liderului asociaţiei şi împuternicirea acestuia de a primi instrucţiuni şi de a se angaja în numele asociaţilor, 
— partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (valoric şi procentual din valoarea contractului), inclusiv modul de utilizare a resurselor tehnice şi umane,
— împuternicirea liderului asociaţiei de a semna oferta în numele asociaţiei.
În cazul în care acordul de asociere este încheiat în altă limbă decât limba română, se va prezenta copie după acesta şi traducere autorizată în limba română.
Notă: Dacă ofertantul câştigător va fi o asociaţie/consorţiu, autoritatea contractantă solicită legalizarea asocierii conform prevederilor legale, până la data încheierii contractului de achiziţie publică. În cazul asocierii a 2 sau a mai multor operatori economici. pentru situaţia economico-financiară şi pentru capacitatea tehnică se ia în considerare valoarea însumată a capacităţilor partenerilor asociaţi, fiecare asociat având obligația îndeplinirii cerințelor în raport cu cota de participare în asociere.
Resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit, dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens. Prevederile 164–167 din Legea nr. 98/2016 se referă şi la subcontractant. Ofertantul câştigător va prezenta contractele încheiate cu subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele de subcontractare trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi vor constitui anexe la contractul de achiziţie publică. Se prezintă informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv.
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi susținuta, pentru îndeplinirea contractului si de o alta persoana, indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat si persoana respectiva. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează situaţia economică şi financiară sau cea tehnico-profesională invocând şi susţinerea acordată de o altă persoană, atunci are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele financiare, ori cele tehnice şi profesionale invocate. Prevederile 164–167 din Legea nr. 98/2016 se aplică şi terţului susţinător. Se solicită prezentarea angajamentului ferm, însoţit de toate documentele referitoare la dovedirea capacităţii de susținere angajată.
1) Operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat) va prezenta contractul/contractele sau părți relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de beneficiari publici sau privați la terminarea contractelor de servicii care sa conțină datele de identificare a contractului/contractelor declarate. Din aceste documente trebuie sa reiasă: beneficiarul public sau privat al contractului, tipul serviciilor/activităților prestate, valoarea contractului/parților de contract prestate, perioada in care s-a realizat contractul. In situația in care ofertantul a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasă calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea parții de contract îndeplinite de acesta si a valorii serviciilor prestate aferente fără TVA;
2) In cazul depunerii unei oferte comune de către un grup de operatori economici, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente;
3) Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire va prezenta documentele menționate la punctul 1) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) astfel: pentru operatorii economici romani, documentele se prezintă in original, copie legalizata sau copie certificata cu mențiunea „conform cu originalul”, după caz, iar pentru operatorii economici străini documentele se prezintă în original, copie legalizata însoțită de traducerea autorizata în limba romana; 
4) Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 1), 2), si 3) vor fi prezentate de fiecare asociat in parte. Operatorii economici vor fi obligați sa prezinte aceste documente doar la solicitarea entității contractante la finalizarea evaluării ofertelor; 
5) Completarea DUAE se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 237/2016. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi susținuta in conformitate cu art. 182–184 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnica si/sau profesionala invocând si susținerea acordata de către o alta persoana, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază, prin prezentarea unui angajament ferm in forma originala a persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispoziție ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua execuția obligaților din angajamentul ferm. Persoana ce asigura susținerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situația care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, 165, 167 și 60 din Legea nr. 98/2016). In conformitate cu art. 185 din Legea nr. 98/2016 operatorul economic si terțul/terții susținător/susținători vor răspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Fiecare operator economic (terț susținător) va completa câmpurile corespunzătoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si profesionala.
2019-03-18
15:00
2019-07-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Documentele redactate in alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Nota:
1) Referitor la clarificari: solicitarile de clarificari cu privire la documentatia de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016;
2) Referitor la notificari/contestatii, dupa caz, se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016;
3) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;
4) Daca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret. Daca si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi, in vederea departajarii ofertelor. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii autoritatii contractante;
5) Pentru documentele de calificare si selectie, operatorii economici vor depune in SEAP pana la data limita de depunere a ofertelor formularul DUAE. In conformitate cu art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, comisia de evaluare are obligatia de a respinge oferta ca inacceptabila daca ofertantul nu a completat DUAE in conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea contractanta; DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
si: https://ec.europa.eu/tools/espd
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor pe durata desfasurarii procedurii sa depuna toate sau o parte din documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Exercitarea căilor de atac se va face în termenele prevăzute în Legea 101/2016.
Asociația Microregională „Pogany Havas”
Str. Sat Păuleni-Ciuc nr. 76
Păuleni-Ciuc
+40 740173164
natura2000@poganyhavas.ro
www.poganyhavas.ro
2019-02-08
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.