Căutare

România-Cluj-Napoca: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Feb 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Cluj-Napoca
Romania
Str. Moţilor nr. 1–3
Cluj-Napoca
400001
Lucia Lupea
+40 264596030
achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
+40 264431575
www.primariaclujnapoca.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Concesionarea lucrărilor pentru realizarea și exploatarea unor imobile cu funcțiuni complexe pe terenul aflat în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106
5
Concesionarea lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106 — se pot solicita clarificari cu 25 de zile anterior datei limita de depunere oferte si raspunsul se va transmite cu 15 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii pot opta fie pentru o investitie cu destinatia hotel de minim 200 camere, clasificare turistica 4 stele conform SF, fie pot opta pentru cladire de birouri si servicii conexe, minim clasa A, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
Municipiul Cluj-Napoca.
Concesionarea lucrarilor pentru realizarea si exploatarea unor imobile cu functiuni complexe pe terenul aflat in proprietatea Municipiului Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 106 — se pot solicita clarificari cu 25 de zile anterior datei limita de depunere oferte si raspunsul se va transmite cu 15 zile anterior datei limita de depunere oferte.
Ofertantii pot opta fie pentru o investitie cu destinatia hotel de minim 200 camere, clasificare turistica 4 stele conform SF, fie pot opta pentru cladire de birouri si servicii conexe, minim clasa A, cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
Nivelul redeventei
Modul de asigurare a protecţiei mediului, reprezentat prin Cea mai mare suprafațǎ cu vegetație propusǎ în cadrul investiției (în mp)
480
1) Ofertantii (ofertant individual/ofertant asociat), tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii.
Modalitatea de îndeplinire: Prezentarea declaratiei pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 79, 80, 81 din Legea nr. 100/2016 si de documente considerate edificatoare din acest punct de vedere în tara de origine sau în tara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la data limita de depunere a ofertelor,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 80 alineatele (3), (4) si (5), art. 81 alin. (2), art. 82 si art. 84 din Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii,
— alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. În cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul propus nu se emit documente de natura celor mentionate anterior, sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 79, 80 si 81 din Legea nr.100/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. Documentele de mai sus pot fi prezentate în oricare dintre formele original/copie legalizata/copie cu mentiunea „conform cu originalul”, iar documentele emise în alta limba vor fi insotite de traducerea autorizata în limba româna.
2) Ofertantii (ofertant individual/ofertant asociat), tertii sustinatori si subcontractantii propusi nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 44 din Legea nr. 100/2016, privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii. Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 44 din Legea 100/2016 – conform formularului A1, din fisierul Formulare al Documentatiei de atribuire. Fiecare ofertant/ofertant asociat/tert sustinator este obligat sa prezinte acest formular. Incadrarea intr-una din situatiile prevazute la art. 44 din Legea 100/2016, duce la excluderea ofertantului din prezenta procedura. Conform art. 47 din Legea nr. 100/2016, lista persoanelor care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este urmatoarea:
— primar — Emil Boc,
— presedinte comisie de evaluare Virgil Porutiu,
— membrii comisiei de evaluare: Ioan Bogdan, Liana Hent, Iulia Ardeus, Corina Ciuban, Lucia Lupea, Voichita Cosma.
Cerinta nr. 1. Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de ONRC sau un alt document echivalent, din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC. În cazul unei asocieri, fiecare membru al asocierii este obligat sa prezinte aceste documente
Pentru partea de contract pe care o va realiza ca asociat. Mod de indeplinire:
A) Persoane juridice romane:
1) Certificat constatator emis de ONRC, din care sa reiasa ca obiectul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii. Informatiile cuprinse in certificat [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Pentru ofertanții care opteazǎ pentru investiție hotel 4*: minim 14 000 000 EUR cifra anuala medie în ultimii trei ani în domeniul obiectului contractului de concesiune pentru care se depuna oferta, Pentru ofertanții care opteazǎ pentru investiție clǎdire birouri sau funcţiuni mixte: minim 3 400 000 EUR cifra anuala medie în ultimii 3 ani în domeniul obiectului contractului de concesiune pentru care se depuna oferta. Se va avea in vedere cursul mediu euro-RON BNR pentru ultimii 3 ani (2016, 2017 si 2018).
Dovada disponibilitǎților financiare pentru etapa de proiectare şi executie.
Bilantul pentru anul 2016, 2017 si 2018 — alte documente echivalente.
Orice documente prin care dovedeşte disponibilitatea resurselor financiare (scrisori de bonitate, acces la resurse etc.).
Ofertantul va face dovada ca a dus la bun sfarsit în ultimii 3 ani calculati de la data limita de depunere a ofertelor, servicii similare din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Experienta similara proiectare — experiențǎ proiectare în cel puțin un proiect similar cu cel ofertat din punctul de vedere al destinației şi capacitǎții, respectiv:
b.i. Pentru oferta hotel — nr. camere hotel (minim 200),
b.ii. Pentru oferta birouri sau funcţiuni mixte — suprafațǎ desfășurată a clǎdirii. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
b. Experienta similara executie – experiențǎ execuție în cel puțin un proiect similar cu cel ofertat din punctul de vedere al destinației şi capacitǎții, respectiv:
b.iii. Pentru oferta hotel nr camere hotel (minim 200),
b.iv. Pentru oferta birouri sau funcţiuni mixte — suprafațǎ c desfășurată a clǎdirii. Ultimii 5 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
c. Experienta similara operare — administrarea/managementul investiției- experiențǎ administrare/management în cel puțin un proiect similar cu cel ofertat din punctul de vedere al destinației şi capacitǎții, respectiv:
b.v. Pentru oferta hotel sau funcţiuni mixte — nr. camere hotel (minim 200) sau clasa turisticǎ 4 stele.
b.vi. Pentru oferta birouri sau funcţiuni mixte — suprafațǎ desfășurată a clǎdirii. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertelor cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare. In cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica.
Informatii privind asocierea — daca este cazul.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Terti sustinatori.
Declaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare în ultimii 3 ani. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei: procesele-verbale la terminarea serviciilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de serviciu daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:
(a) obiectul serviciulu astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii- indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,
(b) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,
(c) locul prestarii serviciilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit.
Declaratie si Lista principalelor lucrari similare în ultimii 5 ani. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei: procesele-verbale la terminarea lucrarilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de lucrare daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:
(a) obiectul lucrarii astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii- indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,
(b) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,
(c) locul prestarii serviciilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit.
Declaratie si Lista principalelor prestari de servicii similare în ultimii 3 ani. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei: procesele-verbale la terminarea serviciilor sau procesele-verbale de receptie finala sau procese-verbale de receptie pentru parti/obiecte din/de serviciu daca acestea sunt distincte din punct de vedere functional sau documentele constatatoare sau alte documente echivalente continand informatiile solicitate pentru demonstrarea experientei similare. Aceste documente vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar si vor trebui sa indice:
(a) obiectul serviciulu astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, beneficiarii — indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi,
(b) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul
(c) locul prestarii serviciilor şi sa precizeze dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit.
Acordul de asociere si alte documente justificative
Acordul de subcontractare. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare se vor prezenta documente justificative separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia.
Angajamentul ferm ale tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din trebuie sa rezulte modul efectiv in care tertul/tertii sustinatori vor asigura indeplinirea angajamentului. Tertul/tertii sustinatori vor depune documente justificative pentru demonstrarea partii din contract pentru care ofera sustinerea.
2019-03-25
11:00
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 48 din HG 867/2016; Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face accesand link-ul: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Art. 46 din HG 867/2016:
(1) Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Aceasta se constituie in conditiile art. 12 din contract si va fi egala cu redeventa aferenta primului an de operare al obiectivului de investitii.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a actului ce se doreste a fi contestat.
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.