Căutare

România-Tulcea: Servicii de defrişare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TULCEA
   Feb 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Prin Direcția Silvică Tulcea, Str. Isaccei nr. 25
Tulcea
820166
Compartiment Achiziții
+40 240517712
achizitii@tulcea.rosilva.ro
+40 240516425
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Servicii de defrişare — Pregătirea terenului cu utilaje grele — 2019  — DS Tulcea
10347 / 31.01.2019
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
1653134.63
9
Bab-Slava Rusă 2019
1
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Babadag.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Babadag.
Suprafata totala — 31,02 hectare.
193259.24
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
Mac-Chiciu Reni 2019
2
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Macin.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.
Suprafata totala — 30,61 hectare.
197336.54
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
Tul-Partizani 2019
8
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Tulcea.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Tulcea.
Suprafata totala — 33,61 hectare.
216378.32
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
Mac-Măcin 2019
4
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Macin.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.
Suprafata totala — 35,44 hectare.
227724.49
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
Ste-V. Alecsandri 2019
7
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Stejaru.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Stejaru.
Suprafata totala — 2,64 hectare.
18869.69
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
Mac-Ostrov 2019
5
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Macin.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.
Suprafata totala — 32,09 hectare.
213496.98
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
Rus-Rusca 2019
6
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Rusca.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Rusca.
Suprafata totala — 32,59 hectare.
212722.77
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
Mac-Grindu 2019
3
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Macin.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Macin.
Suprafata totala — 15,92 hectare.
103021.24
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
Tul-Tulcea 2019
9
Directia Silvica Tulcea.
Ocolul Silvic Tulcea.
Servicii de pregatire a terenului in vederea regenerarii padurilor din fondul forestier administrat de Directia Silvica Tulcea — Ocolul Silvic Tulcea.
Suprafata totala — 37,88 hectare.
270325.36
6
Fondul de Conservare si Regenerare a Padurilor.
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) restante la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
2) Declaratie pe proprie raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.
In vederea completarii acestei declaratii precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
— Paula Enescu — Director,
— Costel Petcu — Director tehnic,
— Carmen Benga — Director economic,
— Felicia Apahidean — Consilier juridic,
— Daniela Nadrag-Mocanu — Economist,
— Ionica Vatra — Responsabil fond forestier,
— Marius Condac — Responsabil paza si protectia padurilor,
— Cezar-Ionut Matei — Responsabil investitii,
— Simonescu Marian — Responsabil fond forestier,
— Anton Daniel Suciu — Responsabil regenerarea padurilor, pepiniere, terenuri degradate,
— Cosmin Istudor — Responsabil regenerarea padurilor,
— George Catalin Benga — Responsabil achizitii.
Initial, operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autoritatii contractante.
Potrivit Codului Silvic, Legea nr. 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, art. 30 alin. (5), lucrarile de regenerare, întretinere a semintisurilor si plantatiilor se realizeaza de catre persoane juridice atestate în conditiile legii. În acest sens, operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitateq prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte ca obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC si prezentarea documentului certificat de atestare, conform art. 30 alin. (5) din Codul Silvic, Legea nr. 46/2008 cu modificarile si completarile ulterioare pentru grupele de servicii prevazute la art. 6 lit. a) si b) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 1763/2015, dupa cum urmeaza:
(a) regenerarea padurilor — lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea in [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2015–2017) sa fie de cel putin:
— lot 1: 193 260,00 RON,
— lot 2: 197 340,00 RON,
— lot 3: 103 030,00 RON,
— lot 4: 227 730,00 RON,
— lot 5: 213 500,00 RON,
— lot 6: 212 730,00 RON,
— lot 7: 18 870,00 RON,
— lot 8: 216 380,00 RON,
— lot 9: 270 330,00 RON.
Initial operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte billant/raport audit/orice document relevant pentru sustinerea cifrei de afaceri, doar la solicitarea autoritatii contractante.
Informatii privind personalul. Prezentare declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza servicii si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
Informatii privind capacitatea tehnica. Lista principalelor servicii prestate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare, servicii de defrisare, a caror valoare/valoare cumulata a fost de minim:
— lot 1: 67 650,00 RON,
— lot 2: 69 070,00 RON,
— lot 3: 36 060,00 RON,
— lot 4: 79 710,00 RON,
— lot 5: 74 730,00 RON,
— lot 6: 74 460,00 RON,
— lot 7: 6 610,00 RON,
— lot 8: 75 740,00 RON,
— lot 9: 94 620,00 RON.
Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice. Prezentare declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii. Pentru indeplinirea contractului este necesar ca operatorul economic sa detina, sub orice forma (proprietate, inchiriere sau orice forma de punere la dispozitie), o gama de utilaje si instalatii corespunzand minim cerintelor din caietul de sarcini, in functie de tehnologia ofertata, dupa cum urmeaza:
TDcrSD45D:
— 1 tractor pe senile (buldozer) sau pneuri cu lama frontala pentru evacuarea resturilor de material lemnos,
— 1 tractor de minim 150 CP,
— 1 burghiu pentru distrugerea cioatelor,
— 1 tocator de vegetatie lemnoasa,
— 1 scarificator de desfundat la 60 cm,
— 1 plug de desfundat la 45 cm,
— 1 disc greu pentru discuirea araturii de desfundare.
TDcrMf45:
— 1 tractor pe senile (buldozer) sau pneuri cu lama frontala pentru evacuarea resturilor de material lemnos,
— 1 tractor de minim 150 CP,
— 1 burghiu pentru distrugerea cioatelor,
— 1 tocator de vegetatie lemnoasa,
— 1 utilaj tip freza pentru mobilizarea terenului.
Cerinta privind utilajele se raporteraza la toate loturile.
Initial, operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte documentele justificative, doar la solicitarea autoritatii contractante.
Initial, operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, doar la solicitarea autoritatii contractante.
Initial, operatorii economici vor completa DUAE [conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016]. Ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va fi obligat sa prezinte Documentele justificative doar la solicitarea autoritatii contractante.
2019-03-15
15:00
2019-05-15
2019-03-15
15:00
In SEAP.
Note.
Perioada de valabilitate a ofertelor, 60 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.
(a) Entitatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade,
(b) Ofertantul are obligatia de a comunica entitatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei,
(c) Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
Limba de redactare a ofertei, romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata.
In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art. 193 din Legea nr. 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I. Operatorii economici pot accesa DUAE, in vederea completarii formularului online, prin intermediul site-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si link-ului https://ec.europa.eu/tools/espd
Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 64 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante.
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris, cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta, aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, autoritatea contractanta va încadra oferta ca neconforma si o va respinge.
Pentru accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va complete DUAE, in care se vor inscrie toate datele de identificare ale operatorului economic (adresa sediu, CUI, nr. de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului, nr. de telefon, fax, e-mail, principala piata a afacerilor).
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101 din 2016, legea privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Serviciul juridic al Direcției Silvice Tulcea
Str. Isaccei nr. 25
Tulcea
820166
+40 240517712
office@tulcea.rosilva.ro
+40 240516425
www.dstulcea.ro
2019-02-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.