Căutare

România-Bucureşti: Servicii pentru evenimente

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Mediului
Romania
Bulevardul Libertății nr. 12
Bucureşti
040129
Mihaela Clapan
+40 214089604
mihaela.clapan@mmediu.ro
+40 213163704
www.mmediu.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționarea serviciilor pentru organizarea campaniilor de conștientizare, informare și instruire, precum și a vizitelor de studiu aferente proiectului „Dezvoltarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
16335444/2018/2
Achizitionarea serviciilor pentru organizarea campaniilor de conștientizare, informare și instruire, precum și a vizitelor de studiu aferente proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate — C.A.D.S., cod Sipoca 21”.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
1561549.25
ROMANIA.
Achizitionarea serviciilor pentru organizarea campaniilor de conștientizare, informare și instruire, precum și a vizitelor de studiu aferente proiectului „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S., cod Sipoca 21”.
Componenta tehnica
6
Componenta tehnica
10
Componenta tehnica
6
78
2
Proiect „Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate – C.A.D.S.”, cod SIPOCA 21”.
Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 — se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.
Nota:
În cazul depunerii unei oferte comune, cerința trebuie îndeplinită de toți membrii asocierii, precum și de terțul/terții susținatori și/sau subcontractanți, dacă există.
La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative actualizate care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
— Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unitații administrativ teritoriale pe raza căruia operatorul economic iși are sediul social, care sa ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării acestui document, la bugetul general consolidat,
— Certificat de atestare fiscală privind impozitele si taxele locale, care sa ateste faptul că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentului, la bugetul local,
— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii acestora.
Cerința nr. 2.
Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante, precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire si derularea procedurii, completată in conformitate cu Formularul nr. 1.
Declarația se va prezenta odată cu DUAE, de către toți participanții la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si terț susținător)
Persoanele cu funcție de decizie in cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt următoarele:
— Grațiela Leocadia Gavrilescu — viceprim-ministru, Ministerul Mediului,
— Teodor Dulceață — secretar general,
— Petre Neacșa — secretar general adjunct,
— Dinu Nicolescu — director, Direcția Economico-Financiară,
— Simona Mustățea — consilier superior, Direcția Economico-Financiara, responsabil financiar,
— Cristina Dumitrescu — director Directia Resurse Umane,
— Cosmin Teodoru — director general, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, manager proiect,
— Cecilia Martin — consilier, Direcția Generală Deșeuri, Situri Contaminate și Substanțe Periculoase, responsabil pe domeniul gestionarii deseurilor,
— Gabriela Istrate — consilier superior, responsabil pe domeniul siturilor contaminate,
— Carmen Vizitiu — consilier, Serviciul Audit Public Intern, asistent manager proiect,
— Daniela Teodoru — director, Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul,
— Anabell-Olimpia Mantoiu — Șef Serviciu, Direcția Juridică și Relația cu Parlamentul,
— Gabriel Chivăran — Director Direcția Investiții, Achiziții si Logistică,
— Carmen Radu — șef Serviciu Investitii si Achizitii,
— Mihaela Clapan — șef Serviciu Logistică şi PSI, responsabil achiziții,
— Marilena Tuță — consilier, Serviciu Investitii si Achizitii,
— Tiberia Rus — consilier, Serviciu Investitii si Achizitii,
— Victor Giucă — consilier, Serviciu Investitii si Achizitii,
— Mihail Badea — consilier, Serviciu Investitii si Achizitii.
Ofertantul nu are voie sa aibă drept membri in cadrul consiliului de administraț [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Odată cu depunerea DUAE, ofertantul trebuie sa prezinte un Acord sau o scrisoare preliminară de asociere, dacă este cazul si va trebui sa contina cel putin urmatoarele informatii:
— asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executia integrala a contractului, la termen si în conditiile asumate prin acesta,
— nominalizarea liderului formal al asocierii si membrii acesteia împreuna cu datele de identificare ale acestora,
— comunicările dintre autoritatea contractanta și membrii asocierii cu privire la desfășurarea procedurii de atribuire/execuția contractului se vor face cu liderul asocierii,
— partea/partile din contract care urmeaza sa fie îndeplinita/îndeplinite de fiecare asociat în parte cu referire la activitatile ce revin fiecarui membru al asocierii.
Operatorul economic are dreptul sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. Se va prezenta „Declarația terțului susținător tehnic și/sau declarația terțului susținător profesional”.
1) Autoritatea contractanta solicita ofertantului sa precizeze în oferta partea/parțile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractanților propuși, conform art. 55 alin. (1) din Legea nr. 98/2016; 
2) Autoritatea contractantă solicită ofertantului să precizeze în ofertă, în conformitate cu art. 150 alin. (2) din HG nr. 395/2016 si ale art. 219 coroborat cu art. 220 din Legea nr. 98/2016, numele, datele de contact și reprezentanții legali pentru:
— subcontractanții săi implicați în executarea contractului de achiziție publică, 
— pentru subcontractanții subcontractanților contractantului sau subcontractanții aflați pe niveluri subsecvente ale lanțului de subcontractare.
Ofertantul (individual sau asocierea), tertul sustinator, dupa caz, vor oferi informatii cu privire la experienta lor similara prin completarea DUAE indicand lista principalelor servicii în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare celor care fac obiectul prezentei achizitii, in baza contractelor a caror valoare cumulata sa fie de minim 1 561 549 RON fără TVA. Se vor prezenta certificate/documente/recomandări/procese-verbale de receptie (datate, semnate/contrasemnate si parafate de către beneficiar — o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă realizarea unor servicii similare în conditiile mentionate, inclusiv beneficiarul contractului; tipul serviciilor şi cantitătile aferente; durata contractului; valoarea serviciilor; modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale). Pentru calculul echivalentei RON/alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. In acest sens ofertantul va completa DUAE mentionat mai sus continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, in conformitate cu prevederile art. 179 alin. (11) lit. b) din Legea nr. 98/2016.
Notă: Servicii similare — servicii de organizare de evenimente la nivel național cu participare internationala/nivel international.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (atat liderul de asociere cat si asociatul/asociatii) cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin Acordul sau scrisoarea preliminară de asociere și prin completarea DUAE. În cazul participării la procedura cu ofertă comuna, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala pot fi îndeplinite prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (asocierii). Cerintele de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale vor fi îndeplinite de fiecare asociat în parte, în conformitate cu partea/partile din contract pe care acestia o vor executa conform acordului de asociere prezentat.
Nota: Asociatul/ții nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Odată cu depunerea DUAE, ofertantul trebuie sa prezinte angajamentul tertului sustinator. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin Angajamentul tertului sustinator tehnic si/sau Angajamentul tertului sustinator profesional si prin completarea DUAE.
Autoritatea contractantă va verifica inexistența unei situații de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 în legătură cu subcontractantii propusi, conform art. 170 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. În cazul în care este identificată o situație de excludere, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor art. 171 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va solicita ofertantului o singură dată să înlocuiască un subcontractant în legatura cu care a rezultat, în urma verificarii, ca se afla în aceasta situatie. În scopul verificării prevăzute la art. 170 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, subcontractantul completează declaraţia pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. 193–195 din Lege, precizând că nu se află în niciuna dintre situaţiile ce atrag excluderea din procedura de atribuire. Autoritatea contractanta nu stabileste cerințe de participare pentru subcontractanții propuși de ofertant, dar ia în considerare capacitatea tehnică și profesională a subcontractanților propuși pentru partea lor de implicare în contractul care urmează sa fie îndeplinit, dacă documentele prezentate sunt relevante în acest sens, conform prevederilor art. 172 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 si ale art. 51 din H.G. nr. 395/2016. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita ofertantului să transmită informații si documente relevante referitoare la capacitatea tehnică si profesională a subcontractanților propuși, cu privire la partea/părțile din contract pe care aceștia urmează sa o/le îndeplineasca efectiv. În cazul în care din informațiile si documentele prezentate nu rezultă ca subcontractantul propus are capacitatea tehnică si profesională necesară pentru partea/parțile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus si va solicita ofertantului/candidatului o singura data înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le îndeplineasca efectiv, conform prevederilor art. 174 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerințelor cu privire la capacitatea tehnică şi profesională: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. La solicitarea autorității contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Confirmarea îndeplinirii cerintei de calificare referitoare la capacitatea tehnica se face prin prezentare certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul privat beneficiar pentru servicii similare prestate de ofertant.
2019-03-14
15:00
2019-06-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă si asumată de ofertant. Documentele redactate în altă limbă decât limba română, vor fi însoțite de traducerea autorizată în limba română.
Note:
1) Referitor la clarificări: solicitările de clarificări cu privire la documentatia de atribuire si raspunsurile la acestea se vor posta în mod exclusiv in SICAP, autoritatea contractantă urmând sa nu dea curs solicitărilor adresate prin altă modalitate de comunicare. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: conform prevederilor art. 160 si 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
2) Referitor la contestatii se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;
3) Comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificări privind ofertele depuse, in SICAP. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SICAP, integral in sectiunea corespunzătoare respectivei solicitări, sub forma unuia sau a mai multor documente/fișiere distincte semnate cu semnătura electronică extinsă;
4) Dacă ofertele clasate pe primul loc au preturile egale, autoritatea contractantă va solicita reofertarea prin intermediul SICAP, în vederea încărcării electronice de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri, în vederea departajării ofertelor. Noua propunere financiară va fi depusă doar și numai în urma solicitării autorității contractante;
5) Pentru documentele de calificare si selecție, operatorii economici vor depune in SICAP până la data limită de depunere a ofertelor formularul DUAE. În conformitate cu art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016, comisia de evaluare are obligația de a respinge oferta ca inacceptabilă dacă ofertantul nu a completat DUAE în conformitate cu criteriile stabilite de autoritatea contractantă; DUAE poate fi descărcat în vederea completării și depunerii din SEAP (instrucțiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro);
6) Persoana responsabila pentru derularea procedurii de atribuire: Mihaela Clapan.
In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati acestia vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
si https://ec.europa.eu/tools/espd
Autoritatea contractantă poate solicita ofertanților pe durata desfășurării procedurii să depună toate sau o parte din documentele justificative ca dovadă a informațiilor cuprinse in DUAE, conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Referitor la contestații se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016.
2019-02-07
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.