Căutare

România-Suceava: Alimente, băuturi, tutun şi produse conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SUCEAVA
   Feb 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Suceava
Romania
Bulevardul George Enescu nr. 16
Suceava
720231
Constantin Stelian Gorbanescu
+40 230520172
achizitii@dpcsv.ro
+40 230523337
www.dgaspcsv.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achizitie produse alimentare lot 1 — lot 9
9876765_2019_PAAPD_1044403
— lot 1 — Produse de patiserie,
— lot 2 — Paine si produse de panificatie,
— lot 3 — Legume fructe transformate si diverse conserve,
— lot 4 — Diverse alimente si condimente,
— lot 5 — Carne de porc si vita,
— lot 6 — Preparate din carne,
— lot 7 — Carne de pasare, oua si peste,
— lot 8 — Produse lactate,
— lot 9 — Zahar, ulei, faina.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent:
— lot 1 — Produse de patiserie — 45 497,13 RON,
— lot 2 — Paine si produse de panificatie — 274 760,97 RON,
— lot 3 — Legume fructe transformate si diverse conserve — 345 726,37 RON,
— lot 4 — Diverse alimente si condimente — 255 687,45 RON,
— lot 5 — Carne de porc si vita — 239 038,66 RON,
— lot 6 — Preparate din carne — 364 337,34 RON,
— lot 7 — Carne de pasare, oua si peste — 276 356,06 RON,
— lot 8 — Produse lactate — 451 090,08 RON,
— lot 9 — Zahar, ulei, faina — 96 102,38 RON.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent:
— lot 1 – Produse de patiserie — 20 057,01 RON,
— lot 2 — Paine si produse de panificatie — 135 613,53 RON,
— lot 3 — Legume [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
9
Lot 1 — Produse de patiserie
1
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Produse de patiserie, conform anexei 1 la contract.
12
Lot 6 — Preparate din carne
6
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Preparate din carne, conform anexelor 1 si 3 la caietul de sarcini.
Ofertarea de produse ecologice suplimentare peste numarul minim cerut prin caietul de sarcini.
20
80
12
Lot 3 — Legume fructe conservate și diverse conserve
3
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Legume fructe conservate si diverse conserve, conform anexelor 1 si 3 la caietul de sarcini.
Se vor obtine puncte pentru ofertarea de produse ecologice peste numarul minim cerut prin caietul de sarcini.
20
80
12
Lot 9 — Zahăr, orez, făina, ulei
9
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Zahar, orez, fain, ulei si alte produse de baza, conform anexelor 1 si 3 la caietul de sarcini.
12
Lot 2 — Produse de panificație
2
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Produse de panicificatie, conform anexei 1 la caietul de sarcini.
12
Lot 7 — Carne de pasăre, oua și pește
7
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Carne de pasare, oua si peste, conform anexelor 1 si 3 la caietul de sarcini.
12
Lot 5 — Carne de porc și vită
5
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Carne de porc si vita, conform anexelor 1 si 3 la contract.
12
Lot 4 — Diverse alimente și condimente
4
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Diverse alimente si condimente, conform anexelor 1 si 3 la caietul de sarcini.
12
Lot 8 — Produse lactate
8
Locul principal de livrare: la sediul centrelor din cadrul DGASPC Suceava precizate in anexa 2 la caietul de sarcini.
Produse lactate, conform anexelor 1.1, 1.2 si 3 la caietul de sarcini.
bla bla
20
80
12
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Georgeta Nadia Cretuleac — Director executiv,
— Mihai Dragos Brateanu — Director executiv adjunct,
— Vasile Cristinel Placinta — Sef Serviciu Achizitii Publice,
— Iuliana Precob — Sef Serviciu Juridic,
— Viorel Chirila —  Sef Serviciu Buget,
— Lucia Gaitan — Consilier superior,
— Aurica Cristurean — Consilier superior,
— Marieta Grig — Consilier superior,
— Ion Ciuhan — Consilier superior,
— Vasiliu Bogdan — Consilier superior,
— Craciunescu Andrei Robert — Consilier superior,
— Stelian constantin Gorbanescu — Consilier juridic.
Comisia de evaluare a ofertelor va avea urmatoarea componenta:
— Presedinte — Stelian Constantin Gorbanescu, Consilier juridic,
— Membru — Vasile Cristinel Placinta, Sef Serviciu Achizitii Publice,
— Membru — Vasiliu Bogdan, Consilier superior,
— Membru — Craciunescu Andrei Robert, Consilier superior,
— Membru — Lucia Gaitan, Consilier superior,
— Membru — Aurica Cristurean, referent,
— Membru — Marieta Grig, referent,
— Ion Ciuham — Consilier superior.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro).
Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 si sa fie in conformitate cu prevederile art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE. Documente justificative pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii vor completa in DUAE informatiile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale. Ulterior aplicarii criteriului de atribuire, ofertantantii clasati pe primul loc vor prezenta certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la momentul prezentarii documentului/documentelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul Constatator.
Persoanele juridice/fizice straine: vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, numai in situatia in care ofertantii se afla pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista principalelor livrari de produse similare ultimii 3 ani. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 ani livrari de produse similare în baza unuia sau mai multor contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin valoarea maxima a contractului subsecvent pe lot.
— lot 1 — Produse de patiserie — 45 497,13 RON,
— lot 2 — Paine si produse de panificatie — 274 760,97 RON,
— lot 3 — Legume fructe transformate si diverse conserve — 345 726,37 RON,
— lot 4 — Diverse alimente si condimente — 255 687,45 RON,
— lot 5 — Carne de porc si vita — 239 038,66 RON,
— lot 6 — Preparate din carne — 364 337,34 RON,
— lot 7 — Carne de pasare, oua si peste — 276 356,06 RON,
— lot 8 — Produse lactate — 451 090,08 RON,
— lot 9 — Zahar ulei faina — 96 102,38 RON.
Operatorilor economici li se solicita sa precizeze partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze.
Lista principalelor livrari de produse similare ultimii 3 ani care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionate. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificate, orice alte documente prin care se poate demonstra experienta similara, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si se depune sub forma scanata în SEAP (la sectiunea „Întrebari") semnat si stampilat (se utilizeaza semnatura electronica extinsa si necriptata). Cerinta se indeplineste prin completarea DUAE.
Ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizeaza în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplineste, mentionând numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se îndeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrarii neîncadrarii în motivele de excludere. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta acordul de subcontractare.
2019-03-13
15:00
2019-06-13
2019-03-13
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Acordul-cadru se va încheia cu un (1) operator economic declarat admis (îndeplineste conditiile solicitate conform documentatiei de atribuire). Criteriul de atribuire al contractului de furnizare este „Pretul cel mai scazut”. Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale (loturile 1, 2, 4, 5, 7, 9) sau punctaje egale (loturile (3, 6 si 8): autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP., in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (incarcarea de noi oferte financiare in sensul inbunataririi acestora). In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, solicitate in fisa de date a achizitiei. DUAE se poate accesa la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016.
Serviciul Achiziții Publice și Contractare Servicii Sociale
Bulevardul George Enescu nr. 16
Suceava
+40 230520172
achizitii@dpcsv.ro
www.dgaspcsv.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.