Căutare

România-Fundulea: Îngrăşăminte şi compuşi azotaţi

Cerere de oferte

Informaţii generale

   FUNDULEA
   Feb 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

INCDA Fundulea
Romania
Str. Nicolae Titulescu nr. 1
Fundulea
915200
Victor Vlădescu
+40 720188841
achizitii@ricic.ro
+40 242642044
www.incda-fundulea.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Instituție publică
Cercetare
Acord-cadru achizitie îngrășăminte
20302550/2019/14.1-14.3
Acord-cadru achizitie îngrășăminte.
Obiectul acordului-cadru este achiziţia, transportul, livrarea de îngrășăminte chimice conform caietului de sarcini, la sediul beneficiarului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.
Valoarea estimată a celui mai mic a unui contract subsecvent: 430 135,00 RON.
Valoarea estimată a celui mai mare a unui contract subsecvent: 870 367,50 RON.
Cantitățile maxime și minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Cantitățile maxime și minime aferente contractelor subsecvente ale acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Valoarea estimată a acordului-cadru, fără TVA: între 870 367,50 și 1 740 735,00 RON.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare cel tarziu in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Str. Nicolae Titulescu nr. 1, Fundulea, judetul Călărași.
Acord-cadru achizitie îngrășăminte.
Obiectul acordului-cadru este achiziţia, transportul, livrarea de îngrășăminte chimice conform caietului de sarcini, la sediul beneficiarului, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea.
Valoarea estimată a celui mai mic a unui contract subsecvent: 430 135,00 RON.
Valoarea estimată a celui mai mare a unui contract subsecvent: 870 367,50 RON.
Cantitățile maxime și minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Cantitățile maxime și minime aferente contractelor subsecvente ale acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Valoarea estimată a acordului-cadru, fără TVA: între 870 367,50 și 1 740 735,00 RON.
24
Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
Persoane juridice/fizice romane:
— Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
— Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Persoane juridice/fizice straine:
— Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Dupa caz, alte documente edificatoare.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
— Doctor Inginer Mustățea Pompiliu,
— Doctor Inginer Verzea Marian,
— Doctor Inginer Bude Alexandru,
— Inginer Șerban Gheorghe,
— Economist Barbu Gabriela,
— Economist Arion Miorita,
— Inginer Vlădescu Victor.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
— Cojoaca Alexandru — Consultant Achizitii Publice,
— Ghita Ioana Valentina — Consultant Achizitii Publice,
—  Ionescu Andreea — Agent Vanzari.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii oferte [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, care sa contina valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare, în baza unuia sau a maximum 3 contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin: 870 000,00 RON. Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR. Completarea DUAE.
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să o/le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume contracte/procese-verbale/alte documente din care sa rezulte ca au fost livrate produse similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (in cazul asocierii de catre fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces, in orice moment, la sustinerea tertului (Formular 5). Tertul/tertii sustinatori va/vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lui/lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
In DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta cate un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Urmatoarele documente justificative care probează indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente justificative ale subcontractantului. Atentie. Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si angajamentul ferm. 2) Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(a) Tertul/tertii susţinător(i) pot dovedi ca detine/detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului,
(b) ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.
2019-03-14
15:00
2019-07-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertanților care au depus inițial propuneri financiare cu preț egal, depunerea unei noi propuneri financiare offline, in plic inchis, la sediul autoritatii contractante, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut;
2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);
3) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/tools/espd sau https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro);
4) Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite, odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B „Informații privind reprezentanții operatorului economic”;
5) In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin instructiunile pentru ofertanti, se considera cerinte nescrise.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Legea nr. 101/2016 art. 8 cu modificările și completările la zi.
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.