Căutare

România-Iași: Produse anticorozive

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 11, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Salubris S.A.
Romania
Str. Naţională nr. 43
Iași
700237
Oana Bularda
+40 232276244
office@salubris.ro
+40 232266463
http://www.salubris.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Altele
Servicii salubrizare
Contract furnizare consumabile și piese componente pentru stația de tratare
14816433/3/2019
Furnizare solutii pentru corectarea pH-ului, solutii pentru spalarea instalatiei de tratare, solutii antiscalante si inhibitoare, consumabile diverse, componente electrice si electronice, componente instalatie si debit, componente monitorizare si reglarea presiunii.
Termenul limita in care operatorii economici pot solicita clarificari asupra documentatiei de atribuire: 20 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
Termenul limita de raspuns al autoritatii contractante la solicitarile de clarificari: 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
2294025
7
7
Se poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi.
Furnizare soluții pentru corectarea pH-ului
1
Iasi, Depozit Ecologic Tutora.
Conform caietului de sarcini.
155000
12
Furnizare soluții pentru spălarea instalației de tratare
2
Iasi, Depozit Ecologic Tutora.
Conform caietului de sarcini.
602250
12
Furnizare soluții antiscalante și inhibitoare
3
Iasi, Depozit Ecologic Tutora.
Conform caietului de sarcini.
323600
12
Furnizare componente electrice și electronice pentru stația de tratare
5
Iasi, Depozit Ecologic Tutora.
Conform caietului de sarcini.
121250
12
Furnizare componente pentru monitorizarea și reglarea presiunii la stația de tratare
7
Iasi, Depozit Ecologic Tutora.
Conform caietului de sarcini.
17850
12
Furnizare componente instalație de debit pentru stația de tratare
6
Iasi, Depozit Ecologic Tutora.
Conform caietului de sarcini.
Componenta tehnica.
10
Componenta tehnica.
10
80
895850
12
Furnizare consumabile diverse pentru stația de tratare
4
Iasi, Depozit Ecologic Tutora.
Conform caietului de sarcini.
178225
12
Completare DUAE care confirma ca ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016; se va completa de toti participantii odata cu depunerea DUAE.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie, sunt:
— Inginer Ion Apostol — Director Adjunct,
— Economist Catalin Neculau — Director General,
— Economist Virginica Pipirig — Contabil Sef,
— Marius Cojocaru — Sef compartiment,
— Consilier Juridic Marinel Anusca — Serviciul Juridic,
— Economist Oana Bularda — Sef Serviciu Achizitii Aprovizionare,
— Nicoleta Daniela Popa — Economist Serviciul Achizitii,
— Economist Beatrice Ciulei — Serviciul financiar,
— Inginer Ana-Maria Schiopu — Birou managementul mediului.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura cu informatii aferente situatiei lor.
— Se vor solicita certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul local si de tat. Se vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate la momentul prezentarii. Certificatele vor fi in termen la momnentul depunerii,
— Se va solicita cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare/de conducere/de supraveghere al respectivului operator sau a celor ce au putere de reprezentare/decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv. Cazierele vor fi in termen la momentul depunerii,
— Se vor solicita documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016.
Documentele se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul admisibil clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
In conformitate cu art. 196 din Legea nr. 98/2016 comisia de evaluare poate solicita depunerea tuturor documentelor justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE sau o parte dintre acestea, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii.
Persoanele juridice/fizice straine ce doresc a participa la procedura, vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si a asigurarilor sociale, in termen la momentul prezentarii acestora.
Persoane juridice/fizice: certificat constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Certificatul va fi in termen la momentul depunerii. Pentru persoane juridice/fizice straine se solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridical sau inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul admisibil clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In conformitate cu art. 196 din Legea nr. 98/2016, comisia de evaluare poate solicita depunerea tuturor documentelor justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE sau o parte dintre acestea in orice moment pe durata desfasurarii procedurii.
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani cu prezentarea de certificate/contracte de furnizare executate in trecut/procese-verbale de receptie etc., emise sau contrasemnate de o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar care sa confirme livrarea produselor:
— Ofertantii lotului 1 — furnizare solutii pentru corectarea pH-ului vor confirma livrarea de produse similare de minim 75 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 2 — furnizare solutii pentru spalarea instalatiei de tratare vor confirma livrarea de produse similare de minim 300 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 3 — furnizare solutii antiscalante si inhibitoare pentru statia de tratare vor confirma livrarea de produse similare de minim 150 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 4 — furnizare consumabile diverse pentru statia de tratare vor confirma livrarea de produse similare de minim 80 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 5 — furnizare componente electrice si electronice pentru statia de tratare vor confirma livrarea de produse similare de minim 60 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 6 — furnizare componente instalatie si debit pentru statia de tratare vor confirma livrarea de produse similare de minim 400 000,00 RON fara TVA,
— Ofertantii lotului 7 — furnizare componente pentru monitorizarea si reglarea presiunii la statia de tratare vor confirma livrarea de produse similare de minim 5 000,00 RON fara TVA.
Ofertantii care depun oferta mai multe loturi, vor demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente justificative (conform solicitarilor de mai sus) raportandu-se la cea mai mare valoare dintre loturile la care participa.
Se va completa DUAE cu contractele (alte tipuri de documente) aferente pricipalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani, conform solicitarii. Ofertantii care depun oferta pentru loturile la care s-a solicitat nivel minim al experientei similare, vor demonstra indeplinirea cerintei prin prezentarea de documente justificative (conform solicitarilor de mai sus) raportandu-se la cea mai mare valoare dintre loturile la care participa. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea utoritatii contractante, doar de catre ofertantul admisibil clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In conformitate cu art. 196 din Legea nr. 98/2016 comisia de evaluare poate solicita depunerea tuturor documentelor justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE sau o parte dintre acestea, in orice moment pe durata desfasurarii procedurii.
2019-03-12
15:00
2019-06-12
2019-03-12
15:00
In SEAP.
In situatia in care, pentru acelasi lot, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor depunerea de noi oferte financiare in SEAP. Termenele/datele de depunere a noilor propuneri financiare se vor comunica in solicitarea transmisa de catre autoritatea contractanta. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decat SEAP. DUAE poate fi accesat la adresa http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform prevederilor Legii nr. 101/2016.
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.