Căutare

România-Târgu Jiu: Piese pentru transportoare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU JIU
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Romania
Str. Alexandru Ioan Cuza nr. 5
Târgu Jiu
210227
Vasile Rata
+40 372819791
vasile.rata@ceoltenia.ro
+40 253223248
www.ceoltenia.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Piese de schimb și subansamble pentru echipamentele de evacuare zgură și cenușă — grătare postardere
30267310-2018-198.1
— Acordul-cadru, conform caietului de sarcini nr. 21923/11.12.2018, emis de Serviciul Termomecanic — S. E. Turceni. Produsele solicitate se vor utiliza la inlocuirea celor cu grad mare de uzura din cadrul sistemului de evacuare a zgurii si cenusii, aflate in componenta grupurilor energetice din cadrul S. E. Turceni,
— Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa cu 13 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor,
— Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.
4
Arbori de antrenare
4
Depozitul Sucursalei Electrocentrale Turceni.
Conform anexei nr. 1 a caietului de sarcini nr. 21923/11.12.2018 — 4 poziții.
24
Piese grătar postardere
3
Depozitul Sucursalei Electrocentrale Turceni.
Conform anexei nr. 1 a caietului de sarcini nr. 21923/11.12.2018 — 24 poziții.
24
Ansamblu lanț grătar
1
Depozitul Sucursalei Electrocentrale Turceni.
Conform anexei nr. 1 a caietului de sarcini nr. 21923/11.12.2018 — 2 poziții.
24
Suporți
2
Depozitul Sucursalei Electrocentrale Turceni.
Conform anexei nr. 1 a caietului de sarcini nr. 21923/11.12.2018 — 4 poziții.
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Odata cu documentul DUAE, ofertantul va incarca in SICAP si declaratie privind neincadrarea pe art. 73 din Legea nr. 99/2016.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele care detin functii de decizie din cadrul entitatii contractante sunt:
— Boza Sorinel-Gheorghe — Presedinte al Directoratului,
— Vasile Dan — Membru al Directoratului,
— Balacescu Ovidiu — Membru al Directoratului,
— Balasoiu Constantin — Membru al Directoratului,
— Daniel Burlan — Membru al Directoratului,
— Popescu Adriana Luminita — Director Directie Financiar Contabilitate,
— Stanculescu Catalin Liviu — Director Directie Energie,
— Iacob Dumitru — Director Directie Servicii Suport,
— Dadalau Grigorie —  Director Adjunct Comercial,
— Lazar Andrei Mihaela — Sef Serviciu Disciplina Contractuala,
— Serban Daniela — Coordonator Directia Legislatie si Guvernanta Corporativa,
— Tita Ion — Sef Serviciu Achizitii Produse si Echipamente Tehnice pentru Activitatea Energetica.
Nota 1. Pentru persoanele straine devin aplicabile prevederile art. 181 din Legea nr. 99/2016.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Cerinta. Lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, raportati la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare.
Operatorul economic va completa cerintele corespunzatoare in formularul DUAE (completat conform link-ului: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Nota. Entitatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele trei locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: documente prin care se confirma furnizari de produse similare, respectiv contracte/documente constatatoare/procese-verbale emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar public sau privat, care sa contina informatii din care sa rezulte faptul ca au fost efectuate in conformitate cu obligatiile contractuale.
Garantia de participare este de:
— lot 1: 2 500,00 RON,
— lot 2: 1 400,00 RON,
— lot 3: 8 500,00 RON,
— lot 4: 2 500,00 RON, cu valabilitate minim 90 zile calendaristice de la data limita de depunere a ofertelor.
Forma de constituire a garantiei de participare: garantia de participare va fi constituita in conformitate cu prevederile art. 42 din H.G. nr. 394/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o institutie de credit din Roamnia sau din alt stat sau de o societate de asigurari. In cazul in care ofertantul opteaza pentru constituirea garantiei de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garantiei in contul RO59RZBR0000060014652248, Raiffeisen Bank Târgu Jiu.
Dovada constituirii garantiei trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru depunerea ofertelor.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici, ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie sa fie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentulu de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile, in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Echivalenta pentru o garantie de participare depusa în euro (sau alta valuta) se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare pe SICAP, însotita de traducerea autorizata în limba româna.
Pentru contractele subsecvente, garantia de buna executie este 10 % din pretul contractului, fara TVA.
Modul de constituire al garantiei de buna executie este conform art. 45 si art. 46 din HG nr. 394/2016. Garantia de buna executie se va restitui conform art. 48 din HG 394/2016.
In cazul asocierii, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori.
Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
3
2019-03-19
15:00
2019-06-19
2019-03-19
15:00
In SEAP.
(a) Potrivit prevederilor art. 202 din Legea nr. 99/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi accesat (in vederea completarii si depunerii) de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro),
(b) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Documentatie si clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita, in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SICAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica,
(c) Departajarea ofertelor cu acelasi pret clasate pe acelasi loc: daca primele 3 pozitii in clasament sunt ocupate de mai mult de 3 operatori economici, autoritatea contractanta va incheia cu toti acordul-cadru,
(d) Înainte de atribuirea acordului-cadru, entitatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 3 pozitii in clasament dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz si de catre tertul sustinator. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta,
(e) Contractele subsecvente, vor fi atribuite „cu reluarea competitiei” la sediul achizitorului si se va face prin transmiterea de catre entitatea contractanta a unei adrese (invitatii de participare), prin care consulta operatorii economici semnatari ai acordului-cadru asupra posibilitatii livrarii produsului ce face obiectul contractului subsecvent. Reofertarea se va face conform art. 3.3. din acordul-cadru. Reofertarea se va face în scris, în plic închis. Continutul noilor propuneri financiare ramâne confidential pâna când termenul limita stipulat pentru deschidere a expirat. În solicitare se va indica locatia, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare de reofertare, precum si persoanele autorizate sa asiste la deschiderea noilor propuneri financiare de reofertare. Rezultatul reofertarii va fi comunicat tuturor participantilor la procedura (se va trimite pe e-mail procesul-verbal de consemnare reofertare). Contractul subsecvent se va incheia cu operatorul economic care a oferit pretul cel mai scazut in faza de reofertare. Pretul produsului ofertat poate fi modificat numai in sensul imbunatatirii acestuia (se intelege prin imbunatatire diminuarea pretului), fara a fi afectate elementele/conditiile stabilite ca fiind neschimbabile. În cazul în care, în urma reofertarii, entitatea contractanta nu obtine îmbunatatiri ale elementului care face obiectul reluarii competitiei, respectiv a „pretului unitar” din acordul-cadru, aceasta are obligatia dea atribui contractul subsecvent ofertantului clasat pe primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru, prin luarea în considerare a elementului „pretul unitar” prevazut în oferta initiala a acestuia.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii nr. 101/2016.
Direcția Legislație și Guvernanță Corporatistă —Serviciul Disciplină Contractuală
Bulevardul Republicii nr. 22, parter
Târgu Jiu
210140
+40 372819794
mihaela.lazar@ceoltenia.ro
http://www.ceoltenia.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.