Căutare

România-Bucureşti: Servicii de proiectare specializată

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

R.A. ROMATSA — Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Romania
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Bucureşti
013813
Adrian Cojoc
+40 212083528
adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
+40 212083564
www.romatsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Activități aeroportuare
„Servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental”
S1589932/2018/0029
Conform cerintelor din caietul de sarcini, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Solicitarile de clarificari pot fi transmise atat in limba romana, cat si in limba engleza. Autoritatea contractanta va raspunde si in romana si in engleza.
2024800
5
5
„Servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental — Arad, Timișoara”
1
Aeroporturile Arad si Timisoara.
Conform caietului de sarcini si anexelor.
Termenul de livrare (săptămâni) pe fiecare aeroport.
30
70
290400
36
SPICE-Synchroinzed Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe- Grant AGREEMENT INEA/CEF/M2015/1125723
Mecanismul pentru interconectarea Europei — 128 000,00 EUR.
Surse proprii — 162 400,00 EUR.
„Servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental — Oradea, Baia Mare, Satu Mare”
3
Aeroporturile Oradea, Baia Mare, Satu Mare.
Conform caietului de sarcini si anexelor.
Termenul de livrare (săptămâni) pe fiecare aeroport.
30
70
232800
36
SPICE-Synchroinzed Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe- Grant AGREEMENT INEA/CEF/M2015/1125723
Mecanismul pentru interconectarea Europei — 96 000,00 EUR.
Surse proprii — 136 800,00 EUR.
„Servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental — București Henri Coandă, București Băneasa, Craiova”
5
Aeroporturile București Henri Coandă, București Băneasa, Craiova.
Conform caietului de sarcini si anexelor.
Termenul de livrare (săptămâni) pe fiecare aeroport.
30
70
554400
36
SPICE-Synchroinzed Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe- Grant AGREEMENT INEA/CEF/M2015/1125723
Mecanismul pentru interconectarea Europei — 232 800,00 EUR.
Surse proprii — 321 600,00 EUR.
„Servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental — Sibiu, Cluj, Târgu Mureș”
2
Aeroporturile Sibiu, Cluj, Târgu Mureș.
Conform caietului de sarcini si anexelor.
Termenul de livrare (săptămâni) pe fiecare aeroport.
30
70
442400
36
SPICE-Synchroinzed Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe- Grant AGREEMENT INEA/CEF/M2015/1125723
Mecanismul pentru interconectarea Europei — 211 200,00 EUR.
Surse proprii — 231 200,00 EUR.
„Servicii de proiectare proceduri de zbor instrumental — Iași, Suceava, Bacău, Tulcea, Constanța”
4
Aeroporturile Iași, Suceava, Bacău, Tulcea, Constanța.
Conform caietului de sarcini si anexelor.
Termenul de livrare (săptămâni) pe fiecare aeroport.
30
70
504800
36
SPICE-Synchroinzed Performance Based Navigation Implementation Cohesion Europe- Grant AGREEMENT INEA/CEF/M2015/1125723
Mecanismul pentru interconectarea Europei — 225 600,00 EUR.
Surse proprii — 279 200,00 EUR.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. La solicitarea autoritatii contractante candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:
— Certificat constatator privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat valabil la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58, 60, 61, 62, 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Documentele vor fi traduse în limba romana de catre un traducator autorizat.
Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Mircea Bostina — Director General,
— Fanica Carnu — Director General Adjunct,
— Valentin Cimpuieru — Director Departament Tehnic și Dezvoltare,
— Dan Nicu — Șef Serviciu SMT,
— Doru Simionov — Expert Serviciu SCP,
— Georgiana Ursachi — Referent Serviciul SMT,
— Adriana Ciortoloman — Expert Serviciu Coordonare Programe,
— Doina Moșneag — p. Șef Serviciu SES,
— Adrian Cojoc — Sef Serviciu Proceduri si Monitorizare Achizitii,
— Radu Dorneanu — Expert Seviciul AIM,
— Berta Feroiu — Consilier Serviciul Juridic,
— Andrei Surugiu — Consilier Serviciul Juridic,
— Mădălina Leonte — Referent de specialitate TUI,
— Ruxandra Dan — Economist Serviciul TUI,
— Tatiana Bejan — Expert Serviciul Financiar,
— Pavel Cătinean — Sef Serviciu Siguranta si Investigatii,
— Ana Maria Trăilă — Expert Serviciul Siguranță și Investigații,
— Petronela Dionise — Expert-SPMA,
— Gabriela Magdalena Enache — Expert SPMA.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.
1) În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:
— Pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul compet [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Cifra de afaceri medie globale pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) de la data limita de depunere a ofertelor să fie de cel puțin:
— lot 1: 580 000,00 EUR,
— lot 2: 880 000,00 EUR,
— lot 3: 465 000,00 EUR,
— lot 4: 1 000 000,00 EUR,
— lot 5: 1 000 000,00 EUR.
La calcularea echivalentei leu/euro sau leu/alta valuta se va lua in considerare cursul mediu anual comunicat de catre B.N.R. pentru anul respectiv.
In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea B „Capacitatea economica si financiara" subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante, situatiile financiare sau extrase din situatiile financiare aferente anilor 2015, 2016 si 2017.
Nota 1. Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acestea este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat.
Nota 2. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea B „Capacitatea economica si financiara" subsectiunea „Cifra de afaceri medie anuala".
Nota 3. Pentru transformarea in euro se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro. Cerinta va fi indeplinita pe fiecare lot in parte.
Ofertantul va face dovada că în ultimii 3 ani calculaţi până la data limită de depunere a ofertelor a prestat servicii similare în domeniul proiectării procedurilor de zbor instrumental duse la bun sfârşit, în valoare cumulată de minimum:
— lot 1: 290 000,00 EUR,
— lot 2: 442 000,00 EUR,
— lot 3: 232.000,00 EUR,
— lot 4: 504 000,00 EUR,
— lot 5: 554 000,00 EUR.
Valoarea va fi realizată în cadrul unuia sau maxim 2 contracte din următoarele tipuri de activităţi:
— Proiectare proceduri de zbor instrumental,
— Validare la sol proceduri de zbor instrumental.
In vederea demonstrarii experientei similare, operatorii economici pot prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de clientul beneficiar sau copii ale contractelor similare. Se va completa DUAE de catre operatorul economic participant la procedura de achizitie cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin DUAE, urmeaza a fi prezentate de operatorul economic, la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta va fi indeplinita pe fiecare lot in parte.
2019-04-11
15:00
2019-10-11
2019-04-11
15:00
In SEAP.
1) Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP;
2) Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana si/sau engleza sau insotite de traducere autorizata in limba romana, unde este specificat in documentatie;
3) Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro
4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice;
5) Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii" a anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro
6) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica;
7) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în fisa de date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE), accesand urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare, asa cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare. Limba care guverneaza contractul este limba romana. Daca exista contradictie intre varianta contractului in limba romana si varianta in limba engleza, prevaleaza varianta contractului in limba romana. Toate comunicarile intre operatorul economic si autoritatea contractanta vor fi in limba romana si/sau engleza.
Pentru vizualizarea documentelor de atribuire disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii nr. 455/2001 privind semnatura ectronica.
Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala).
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare, conform Legii nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.
Serviciul Juridic R.A. ROMATSA
Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
București
013813
+40 212083108
+40 212083564
www.romatsa.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.