Căutare

România-Bucureşti: Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor aferente şi servicii conexe

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Str. Petricani nr. 9A
Bucureşti
023842
Daniel Robu
+40 213171005
daniel.robu@rnp.rosilva.ro
+40 213169745
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Servicii de reparare pentru camioane și vehicule, inclusiv piese și accesorii aferente — D.S. Caraș-Severin
159012020180940
Conform caietului de sarcini.
Operatorii economici pot solicita clarificari maxim cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor, iar A.C. va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
1454500
9
9
Autospecializate transport bușteni cu remorcă Renault 34DPA2/PTK-AL18-0 Kerax, model 2007 cu remorcă Floor FLA-8-16
1
Sediul D.S. Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
Servicii de reparare autospecializate transport busteni cu remorca Renault 34DPA2/PTK-AL18-0 Kerax, model 2007 cu remorca Floor FLA-8-16 — 7 buc.
434250
12
Autospecializate transport bușteni (producție românească) Roman, AB, I.M. Mirsa
4
Sediul Directiei Silvice Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
Autospecializate transport busteni (productie romaneasca) Roman, AB, I.M. Mirsa — 8 buc.
203860
12
TAF (657, 690 OP, 690 PE), Ifron (204D, 204 D-M, 2000B), Autogreder
6
Sediul Directiei Silvice Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
— Taf (657, 690 OP, 690 PE) — 12 buc.,
— Ifron (204D, 204 D-M, 2000B) — 18 buc.,
— Autogreder — 1 buc.
426390
12
JCB 541-70 (încărcător frontal — model 2014); JCB 4CX (buldoexcavator — model 2015–2016)
7
Sediul Directiei Silvice Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
— JCB 541-70 (incarcator frontal — model 2014) — 2 buc.,
— JCB 4CX (buldoexcavator — model 2015–2016) — 2 buc.
44040
12
Hamm 3516 (cilindru compactor — model 2016)
8
Sediul Directiei Silvice Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
Hamm 3516 (cilindru compactor — model 2016) — 1 buc.
13310
12
Toyota (motostivuitor – model 62-7FDF30 2003)
9
Sediul Directiei Silvice Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
Toyota (motostivuitor – model 62-7FDF30 2003) — 1 buc.
9850
12
Autospecializate transport bușteni cu remorcă Renault HD007/UULC28 Kerax, (model 2015) cu remorcă Zaslaw D-665A/DM/ si Man L.2007.46.004/HIAF02/TGS 33.480 6*6BB (mode [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2
Sediul Directiei Silvice Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
— Autospecializate transport busteni cu remorca Renault HD007/UULC28 KERAX, (MODEL 2015) cu remorca Zaslaw D-665A/DM/ — 2 buc.,
— Autospecializate transport busteni cu remorca Man L.2007.46.004/HIAF02/TGS 33.480 6*6BB (model 2014) si remorca Rema RFPA24.3/HIARP1/ — 1 buc.
116440
12
Autobasculante transport marfă (producție românească) AB, I.M. Mirsa
5
Sediul Directiei Silvice Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
Autobasculante transport marfa (productie romaneasca) AB, I.M. Mirsa.
104450
12
Autospecializate transport materiale carieră Renault Trucks K480 (fabricație — 2015)
3
Sediul Directiei Silvice Caras-Severin si subunitatiile acesteia.
Autospecializate transport materiale cariera Renault Trucks K480 (fabricatie — 2015) — 2 buc.
101910
12
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter). Necompletarea DUAE-lui in conformitate cu criterile stabilite de autoritatea contractanta, duce la respingerea ofertei ca inacceptabila si neconforma.
Precizari: Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
(a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar,
(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,
(c) Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local (pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata), ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate
Ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator ecomonic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva,
— in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificate „conform cu originalul”, semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana În sensul prevederilor articolului 63 aliniat (1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,persoane cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice Caras-Severin: Polita Daniel, Rotariu Stejarel, Balgar Ondina, Zaberca Nicoleta, Brumar Miodrag, Budaci Cristian.
Cerinta nr.1
Ofertantul trebuie sa fie autorizat tehnic R.A.R. in conformitate cu Legea 51/2013 care modifica si completeaza O.G. 82/2000 aprobata prin Legea 222/2003.
Se vor depune documentele:
Initial se va completa formularul DUAE din documentatia de atribuire. Numai la solicitarea autoritatii contractante se va depune autorizatia RAR.
Nota: In lipsa autorizatiei la R.A.R. (persoane fizice romane, persoane fizice/juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare/apartenenta profesionala adecvate in raport cu obiectul contractului.
Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate asigura serviciile prin atelier mobil, deoarece o parte din utilaje nu pot fi transportate de la locul defectarii la sediul prestatorului.
Ofertantul trebuie sa fie autorizat tehnic R.A.R in conformitate cu Legea 51/2013 care modifica si completeaza O.G. 82/2000 aprobata prin Legea 222/2003.
Ofertantul trebuie sa aibe obligatoriu punct de lucru pe raza judetului Caras-Severin pentru loturile 4, 5, 6, 7.
Completarea DUAE — completarea DUAE urmand ca documentele justificative,respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Completarea DUAE — completarea DUAE urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Completarea DUAE — completarea DUAE urmand ca documentele justificative, respectiv certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar, sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-18
15:00
2019-05-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
1) În sit. în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale A.C. va solicita clarificari prin intermediul SICAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. În cazul în care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SICAP nu este posibila transmiterea în format electronic prin intermediul SICAP documentele respective se transmit AC în forma scrisa in plic sigilat;
2) AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungiera perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare;
3) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge;
4) In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, in afara documentelor solicitate expres la Cap. III.1.1 – Conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale si modelele din sectiunea „Formulare”;
5) Semnarea contractului se va face la sediul Directiei Silvice Caras-Severin, Str. Petru Maior nr. 69A, Resita, jud. Caras-Severin.
— In vederea completarii formular DUAE, operatorii economici vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016.
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.