Căutare

România-Brăila: Servicii veterinare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRĂILA
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Brăila
Romania
Calea Galaţi nr. 344
Brăila
810385
Fănică Călin
+40 239610689
office-braila@ansvsa.ro
+40 239610691
http://braila.dsvsa.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru servicii veterinare (9 loturi)
4205645-2019-9
Actiuni sanitar-veterinare cuprinse in programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animalee la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, a actiunilor prevazute in programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pe raza: C.S.V.A. Bordei Verde, C.S.V.A. Chiscani, C.S.V.A. Galbenu, C.S.V.A. Maxineni, C.S.V.A. Romanu, C.S.V.A. Stancuta, C.S.V.A. Tudor Vladimirescu, C.S.V.A. Vadeni, C.S.V.A. Victoria.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare la 3 zile fata de termenul limita de depunere a ofertelor.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari, inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6.
9
9
CSVA Vădeni
8
Pe raza CSVA Vadeni.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Vadeni.
Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
35
48
CSVA Tudor Vladimirescu
7
Pe raza CSVA Tudor Vladimirescu.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Tudor Vladimirescu.
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
35
48
CSVA Victoria
9
Pe raza CSVA Victoria.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Victoria.
Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
35
48
CSVA Stăncuța
6
Pe raza CSVA Stancuta.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Stancuta.
Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
35
48
CSVA Chișcani
2
Pe raza CSVA Chiscani.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Chiscani.
Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
35
48
CSVA Maxineni
4
Pe raza CSVA Maxineni.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Maxineni.
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
35
48
CSVA Bordei Verde
1
Pe raza CSVA Bordei Verde.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Bordei Verde.
3. Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
35
48
CSVA Romanu
5
Pe raza CSVA Romanu.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Romanu.
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
35
48
CSVA Galbenu
3
Pe raza CSVA Galbenu.
Conform caietului de sarcini pe raza CSVA Galbenu.
Domiciliul medicului veterinar titular fata de circumscriptia sanitar veterinara unde urmeaza sa se presteze serviciile sanitar veterinare — punctaj maxim — 15.
15
Componenta tehnica: 1. Dovada detinerii unui cabinet medical veterina/spatiului necesar pentru prestarea serviciilor sanitare veterinare — 25 puncte.
25
Experienta profesionala a medicului titular in cadrul SC/CMV (prestari servicii sanitar-veterinare) punctaj maxim — 25.
25
35
48
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti cu informatiile aferente situatiei lor.odata cu DUAE se va depune declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016. La solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta in SEAP documentele care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 165, 167 din Legea nr. 98/2016, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea acordului-cadru.
Documentele solicitate:
— Prezentare certificat de atestare fiscala privind lipsa obligatiilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,
— Cazier judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau supraveghere al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul operatorului economic, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta,
— Daca este cazul, documente prin care operatorul economic demonstreaza ca poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016. Documentele solicitate mai sus se vor prezenta in original, copie legalizata sau conform cu originalul de catre ofertantul clasat pe primul loc,
— In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit candidatul nu se emit documente care vizeaza toate situatiile prevazute DUAE, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens,
— Documente emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare,
— In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta DUAE, In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al ofertantului (lider, asociat), se va atasa o împuternicire pentru acesta.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:
— Doctor Dragan Gicu — Director executiv,
— Doctor Caragata Nita — Director executiv adjunct,
— Economist Gheorghe Florentina — Sef SEA,
— Doctor Geru Lucica — Sef serviciu COSBA,
— Doctor Pantiru Marian — Sef birou IIA,
— Calin Fanica — Consilier compartiment achizitii-investitii,
— Mocanu Mihaela — Consilier juridic.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa rezulte ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului — certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente, emise in tara de rezidenta; se va prezenta, in copie legalizata sau in copie conform cu originalul de catre ofertantul cl [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 2. Celelalte persoane vor avea studii de specialitate sanitar veterinare superioare (medic veterinar) sau medii (asistent veterinar sau tehnician veterinar), conform COR ISCO 08.
2.1. Medicul veterinar prezinta: diplomă/adeverinţă de absolvent al unei facultăţi de medicină veterinară acreditate, extras din Registrul unic al salariatilor REVISAL, actualizat la zi, vizat de ITM de care apartine operatorul economic, din care sa rezulte timpul de lucru (sau adeverinta de la ITM); copie contracte de munca, contracte de colaborare sau angajamente;
2.2. Personal auxiliar (asistent/tehnician veterinar) prezinta diploma/adeverinta studii de specialitate, copie „conform cu originalul”, extras din Registrul unic al salariatilor REVISAL, actualizat la zi, vizat de ITM de care apartine operatorul economic, din care sa rezulte timpul de lucru (sau adeverinta de la ITM) sau copie contract de munca/colaborare/prestari servicii, din care sa rezulte perioada contractuala (pentru toata perioada de derulare a acordului-cadru) si obiectul contractului.
Cerinta nr. 1. Persoana responsabila pentru indeplinirea contractului va fi obligatoriu medic veterinar (persoana fizica autorizata sau angajat/administrator al societatii comerciale); diploma/adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinara acreditate, conform art. 179 lit. g) din Legea nr. 98/2016, atestatul de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, al persoanei responsabile pentru indeplinirea contractului, declaratie pe proprie raspundere conform careia se cunoaste modul de operare al computerului.
Cerinta nr. 3 II. Declaratie privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic de comunicare, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul se angajeaza sa le utilizeze pentru îndeplinirea contractului.
Completare formular DUAE, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente constand in:
2.1. Medicul veterinar prezinta: diplomă/adeverinţă de absolvent al unei facultăţi de medicină veterinară acreditate, extras din Registrul unic al salariatilor REVISAL, actualizat la zi, vizat de ITM de care apartine operatorul economic, din care sa rezulte timpul de lucru (sau adeverinta de la ITM); copie contracte de munca, contracte de colaborare sau angajamente;
2.2. Personal auxiliar (asistent/tehnician veterinar) prezinta diploma/adeverinta studii de specialitate, copie „conform cu originalul”, extras din Registrul unic al salariatilor REVISAL, actualizat la zi, vizat de ITM de care apartine operatorul economic, din care sa rezulte timpul de lucru (sau adeverinta de la ITM) sau copie contract de munca/colaborare/prestari servicii, din care sa rezulte perioada contractuala (pentru toata perioada de derulare a acordului-cadru) si obiectul contractului.
Completare formular DUAE, ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documente constand in: diploma/adeverinta de absolvent al unei facultati de medicina veterinare acreditate si atestatul de libera practica eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari din Romania, al persoanei responsabile pentru indeplinirea contractului, declaratie pe proprie raspundere, conform careia se cunoaste modul de operare al computerului. Toate documentele vor fi scanate in format .pdf se posteaza in SEAP conform cerintelor fisei de date pentru fiecare document in parte, procedura online.
Se va completa DUAE. La solicitarea autoritatii contractante ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta in SEAP documentele care fac dovada indeplinirii cerintei. Pentru calificare ofertantii trebuie sa faca dovada dispunerii de dotari minime obligatorii prin documente justificative, facturi, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, act de donatie angajament si alte asemenea (conform caietului de sarcini):
1) Geanta izoterma;
2) Trusa TBC completa;
3) Cititor de mijloace electronice de identificare a animalelor;
4) Cleste aplicator crotalii;
5) detinerea de mijloace de transport.
2019-03-07
15:00
2019-06-07
2019-03-07
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esqd/filter
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Este obligatorie completarea formularului DUAE, si incarcarea acestuia, odata cu oferta. Necompletarea sau lipsa acestuia din oferta atrage respingerea ofertei ca inacceptabila conform art. 137 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 395/2016.
Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in SEAP. In caz de egalitate a punctajului obtinut in urma aplicarii criteriului de atribuire, intre doua sau mai multe oferte ale operatorilor economici participanti la procedura autoritatea contractanta va solicita ofertantilor respectivi, ca la o data si ora ce va fi stabilita ulterior, vor depune o noua propunere financiara in SEAP, caz in care pretul nu poate fi mai mare decat cel ofertat initial. Ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participarii la procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.