Căutare

România-Densuș: Servicii de exploatare forestieră

Cerere de oferte

Informaţii generale

   DENSUȘ
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Hațegului R.A.
Romania
Str. Principală nr. 35
Densuș
337205
Septimiu Ioan Dramnesc
+40 762257830
os.valeahategului@gmail.com
www.valeahategului.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Servicii de exploatare a masei lemnoase, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos în depozit, prestări servicii execuție drum de acces
1
Servicii de exploatare a masei lemnoase, incarcat-descarcat material lemnos, transport material lemnos in depozit, prestari servicii executie drum de acces.
Aceste servicii se achizitioneaza in vederea exploatarii, incarcarii si transportului masei lemnoase din fondul forestier in depozite. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari intr-un termen limita: a 11-a zi inaintea deschiderii ofertelor.
1456458
10
Lotul 6 — Servicii de exploatare a masei lemnoase, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos în depozit, prestări servicii execuție drum de acces
6
Padure proprietate comuna Rachitova.
Servicii de exploatare a masei lemnoase 1 166 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 1 166 m
3
, transport material lemnos in depozit 1 166 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
180198
11
Fonduri proprii.
Lotul 2 — Servicii de exploatare masă lemnoasă, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos, prestări servicii execuție drum de acces
2
Padure proprietate comuna Densus.
Servicii de exploatare masa lemnoasa 1 776 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 1 776 m
3
, transport material lemnos 1 776 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
205856
11
Fonduri proprii.
Lotul 4 — Servicii de exploatare masă lemnoasă, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos, prestări servicii execuție drum de acces
4
Padure proprietate comuna General Berthelot.
Servicii de exploatare masa lemnoasa 1 666 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 1 666 m
3
, transport material lemnos 1 666 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
189927
11
Fonduri proprii.
Lotul 8 — Servicii de exploatare a masei lemnoase, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos în depozit, prestări servicii execuție drum de acces
8
Padure proprietate comuna Santamarie-Orlea.
Servicii de exploatare a masei lemnoase 1 033 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 182 m
3
, transport material lemnos in depozit 182 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
103777
11
Fonduri proprii.
Servicii de exploatare masă lemnoasă, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos, prestări servicii execuție drum de acces
1
Padure proprietate comuna Densus.
Servicii de exploatare masa lemnoasa 2 708 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 2 708 m
3
, transport material lemnos, prestari 2 708 m
3
, servicii executie drum de acces.
308805
11
Fonduri proprii.
Lotul 3 — Servicii de exploatare masă lemnoasă, încărcat-descarcat material lemnos, transport material lemnos, prestări servicii execuție drum de acces
3
Padure proprietate comuna Densus.
Servicii de exploatare masa lemnoasa 969 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 969 m
3
, transport material lemnos 969 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
115856
11
Fonduri proprii.
Lotul 10 — Servicii de exploatare a masei lemnoase, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos în depozit, prestări servicii execuție drum de acces
10
Padure proprietate comuna Totesti.
Servicii de exploatare a masei lemnoase 454 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 454 m
3
, transport material lemnos in depozit 454 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
62337
11
Fonduri proprii.
Lotul 5 — Servicii de exploatare masă lemnoasă, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos, prestări servicii execuție drum de acces
5
Padure proprietate comuna General Berthelot.
Servicii de exploatare masa lemnoasa 1 209 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 1 209 m
3
, transport material lemnos 1 209 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
124306
11
Fonduri proprii
Lotul 9 — Servicii de exploatare a masei lemnoase, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos în depozit, prestări servicii execuție drum de acces
9
Padure proprietate comuna Bretea Romana.
Servicii de exploatare a masei lemnoase 324 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 189 m
3
, transport material lemnos in depozit 189 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
37380
11
Fonduri proprii.
Lotul 7 — Servicii de exploatare a masei lemnoase, încărcat-descărcat material lemnos, transport material lemnos în depozit, prestări servicii execuție drum de acces
7
Padure proprietate comuna Rachitova.
Servicii de exploatare a masei lemnoase 1 209 m
3
, incarcat-descarcat material lemnos 449 m
3
, transport material lemnos in depozit 449 m
3
, prestari servicii executie drum de acces.
128016
11
Fonduri proprii.
1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractansii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul depunerii acestora;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt urmatorii:
— Dramnesc Septimiu Ioan — sef ocol,
— Danciu Andrei — secretar comisie licitatie,
— Sandu Eugen Petrica — presedinte comisie licitatie,
— Virvoni Alisa Mirela — membru comisie licitatie,
— Tasala Rodica Viorica — membru comisie licitatie,
—  Bugari Aurora — membru comisie licitatie.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul emis de ONRC sunt valabile/reale la data prezentarii.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestat de exploatare emis de catre comisia de atestare, care functioneaza în cadrul asociatiei patronale si profesionale din domeniul forestier recunoscuta la nivel national, conform art. 62 alin. (2) din actul normativ Legea 46/2008 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Silvic), completand in acest sens in DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv Atestatul de exploatare sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar ofertantului clasat pe primul loc.
2019-03-14
15:00
2019-06-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele si modalitatile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute de art. 6 din Legea 101/2016.
Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Hațegului R.A.
Str. Principală nr. 35, județ Hunedoara
Densuș
337205
+40 762257830
os.valeahategului@gmail.com
+40 254775045
www.osvaleahategului.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.