Căutare

România-Bucureşti: Filere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.
Romania
Str. Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Ioana Silvia Bărbulescu
+40 212643310
achizitiipublicebuget@andnet.ro, horia.nicolae@andnet.ro
+40 212643417
www.cnadnr.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru — achiziție filer (24 luni)
16054368/2018/71P
Achizitia este necesara pentru asigurarea materialelor necesare lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor nationale executate in regie proprie.
Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor conform OUG 107/2017.
1552000
Localitatea Broșteni, județul Mehedinți
Achizitia este necesara pentru asigurarea materialelor necesare lucrarilor de intretinere si reparatii a drumurilor nationale executate in regie proprie.
Estimarile cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru, precum si ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru se regasesc in Anexa 1 la Caietul de sarcini
— Nr subsecvent 1: cantitate (t) min.: 33,00, cantitate (t) max.: 3 300,00,
— Nr subsecvent 2: cantitate (t) min.: 32,00, cantitate (t) max.: 3 200,00,
— Nr subsecvent 3: cantitate (t) min.: 32,00, cantitate (t) max.: 3 200,00.
24
Sursa 1 — Transferuri de la bugetul de statului pentru intretinere.
Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Initial, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii (certificate care atesta lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), cazier judiciar, cazier fiscal, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, precum si orice alte documente edificatoare, dupa caz) urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:
— ec Bratu Bogdan-Laurentiu — director general regional (pana la data de 23.4.2018),
— ing. Golumbeanu Dumitru Emanoil Alin — director general regional (de la data de 24.4.20218),
— ec. Gradinaru Mihai — director economic,
— ing. Dobre Marius Florin — director adj. Exploatare,
— ing. Butoi Constantin Catalin — sef Departament Investitii,
— ing. Stoiana Mircea — sef Departament Mentenanta,
— ing. Lumezeanu Adrian — sef Serv. Productie,
— Ing. Berindeie Calin — Serv. Productie,
— ing. Stefan Cristiana — sef Serv. Calitate,
— cons. jur. Padeanu Antonio Theodor — sef Departament Juridic,
— cons.jur. Mayer Laurentiu — sef Comp. Avize si Consultanta,
— cons. jur. Baltaretu Oana-Maria — sef Departament Achizitii,
— ing Paun Adela — sef Serv. Achizitii,
— ec. Tudor Cristiana Gabriela — sef Birou Pregatire Documentatii,
— cons. jur. Sorescu Irina-Nina — Serv. Achizitii,
— ec. Spiridon Adrian — sef Compartiment CFP,
— ec. Padeanu Corina- Mariana — Compartiment CFP,
— cons. jur. Ciochina Grazziela — sef Compartiment Contracte,
— cons. jur. Goldstein Claudia — Compartiment Contracte,
— ing. Danascu Rusti — Birou Analiza Preturi,
— ec. Brasfaleanu Ica Gabriela — Birou Analiza Preturi.
Operatorii economici (ofertantii unici/ofertantii asociati/tertii sustinatori/subcontractantii) vor prezenta o „Declaratie cu privire la conflictul de interese in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice”. Se va completa Formularul nr. 3 din sectiunea „Formulare” din Documentatia de Atribuire, stampilat si semnat de catre reprezentantul legal/imputernicit al ofertantului.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt:
— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local (pentru toate sediile/punctele de lucru declarate in cadrul Certificatului Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial) — din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora,
— Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala — Directia Generala a Finantelor Publice) — din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Cazierul fiscal a [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
1) Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a livrat in ultimii 3 ani (perioada ce se calculeaza de la data limita de depunere a ofertelor) produse similare cu cele supuse prezentei proceduri, respectiv filer, a caror valoare/valoare cumulata este de minim 528 000 RON fara TVA la nivelul unuia sau mai multor contracte.
Nota:
1) Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind tertul sustinator (continuare).
Informatii privind subcontractantul.
Informatii privind tertul sustinator.
Informatii privind asocierea.
Se va completa DUAE — Partea a IV — „Conditii de selectie — sectiunea C — Capacitatea tehnica si profesionala” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul, data si obiectul contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de livrare/receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: certificate/documente emise sau contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme livrarea respectivelor produse, valoarea exprimata in RON fara TVA, precum si perioada de livrare a lor.
In situaţia in care ofertanţii beneficiază de susţinere din partea unui/unor terti pentru îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica, se vor aplica prevederile art. 182–185 Legea nr. 98/2016, cu completările ulterioare, precum si prevederile art. 48–50 din HG nr. 395/2016, cu completările si modificările ulterioare. Autoritatea contractanta are obligaţia de a lua in considerare aceasta susţinere pentru îndeplinirea criteriilor minime impuse in documentaţia de atribuire, cu condiţia ca ofertantul sa poata demonstra ca dispune efectiv de resursele entităţilor ce acorda susţinerea, necesare pentru realizarea contractului. Angajamentul ferm incheiat intre contractor si tertul susţinător va conţine clauze care sa garanteze autoritatii contractante materializarea aspectelor care fac obiectul angajamentului ferm in situaţia in care contractantul intampina dificultăţi pe parcursul executării contractului. In scopul verificării îndeplinirii criteriilor de calificare de către tertul/tertii care acorda susţinere, autoritatea contractanta poate solicita tertului/tertilor sustinator/i, oricând pe parcursul procesului de evaluare, documente si informaţii suplimentare in legătură cu angajamentul dat sau cu documentele prezentate, in cazul in care exista rezerve in ceea ce priveşte corectitudinea informaţiilor sau documentelor prezentate sau cu privire la posibilitatea de executare a obligaţiilor asumate prin angajamentul ferm.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE:
— partea II „Informaţii referitoare la operatorul economic”, secţiunea D „Informaţii privind subcontractantii pe ale căror capacitati operatorul economic nu se bazeaza”,
— partea IV „Criteriile de selecţie”, secţiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Proporţia de subcontractare”.
De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprindă informaţiile solicitate in:
— partea II „Informaţii referitoare la operatorul economic”, secţiunea A „Informaţii privind operatorul economic” si secţiunea B „Informaţii privind reprezentanţii operatorului economic”, 
— partea III „Motive de excludere”.
In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza denumirea subcontractantului, datele de identificare ale acestuia (sediul, telefonul, faxul, nr. de inregistrare la Registrul Comertului, contul bancar, banca la care acesta este deschis, numele reprezentantului si functia acestuia), denumirea produselor ce vor fi livrate de acesta, precum si procentul din produsele livrate de subcontractant. Subcontractantii precizeaza in DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le indeplineste mentionand numarul si data contractului/acordului de subcontractare pentru parte propusa pentru subcontractare. Daca prin subcontractant nu se indeplineste o cerinta de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar in scopul demonstrarii neincadrarii in motivele de excludere. Operatorul economic va depune odata cu oferta si DUAE si Acordul de subcontractare care sa contina cel putin urmatoarele:
— denumire subcontractant,
— date de identificare subcontractant,
— denumirea produselor ce vor fi livrate de subcontractant,
— valoarea produselor ce vor fi livrate de subcontractant (RON fara TVA),
— procentul din produsele livrate de subcontractant.
Documentele justificative care probeaza cele asumate in DUAE vor fi solicitate de catre autoritatea contractanta doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in urma aplicarii criteriului de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt documentele indicate in cadrul Acordului de subcontractare din care sa rezulte modul efectiv prin care subcontractantul asigura indeplinirea obligatiilor asumate.
Nota: In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractant/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta. Contractul/contractele prezentat/prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; valoarea la care se ridica partea/partile subcontractante; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant.
Daca ofertantul beneficiază de susţinerea din partea unui/unor tert/terti in vederea îndeplinirii unui/unor criteriu/ii de calificare, ofertantul are obligaţia de a completa DUAE — partea II „Informaţii referitoare la operatorul economic”, secţiunea C „Informaţii privind utilizarea capacitatilor altor entitati”. De asemenea, fiecare tert susţinător va completa un formular DUAE separat care sa cuprindă informaţiile solicitate in: partea II — „Informaţii referitoare la operatorul economic”, secţiunea A „Informaţii privind operatorul economic” si Sectiunea B „Informaţii privind reprezentanţii operatorului economic”, partea III „Motive de excludere”, partea IV „Criteriile de selecţie”, secţiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat”, in situaţia in care susţinerea acordata se refera la indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, va prezenta la solicitarea autoritatii contractante, documente justificative care probează cele asumate in angajamentul ferm (documente justificative solicitate prin Fisa de date a achiziţiei pentru demonstrarea cerinţelor privind capacitatea tehnica). In cazul in care beneficiază de susţinerea din partea unui tert, ofertantul va prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind susţinerea capacitatii tehnice acordata de tertul susţinător — Formularul nr. 7 prezentat in secţiunea „Formulare” din Documentaţia de atribuire din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/accstora. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni corect, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016. cu completările ulterioare, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor răspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Răspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub condiţia neindeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamentul ferm privind susţinerea capacitatii tehnice acordata de tertul susţinător vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante: certificate/documente emise sau consemnate de o autoritate ori de către clientul achizitor, aferente unui contract sau a mai multor contracte, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinţei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora. Daca tertul/tertii nu indeplinesc/indeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se incadreaza in unul din motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta va solicita, o singura data. ca operatorul economic sa înlocuiască tertul/tertii susinator/sustinatori fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal prevăzut al art. 2 alin. (2) lit. b).
Daca un grup de operatori economici depun o oferta comuna, cerinţa se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situaţie si ofertantul asociat va completa DUAE — partea IV „Criteriile de selecţie”, secţiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, subsectiunea „Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat”. In cazul in care ofertantul este o asociere de operatori economici, va incarca in SEAP odata cu DUAE distinct pentru fiecare membru al asocierii, Formularul nr. 10 — Acord de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, la semnarea contractului, se va prezenta Acordul de asociere autentificat, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probează cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat câştigător la solicitarea autoritatii contractante.
2019-03-18
15:00
2019-07-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ANAP, daca este cazul.
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatoarele link-uri:
— https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
— https://ec.europa.eu/tools/espd
2) In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucuresti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 6 și art 8 din Legea nr. 101/2016.
Departamentul Juridic — D.R.D.P. Craiova
Calea Severinului nr. 17
Craiova
200768
+40 251408768
jurist@drdpcv.ro
+40 251482231
http://craiova.cnadnr.ro/
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.