Căutare

România-Bucureşti: Autobuze electrice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
Romania
Bulevardul Libertăţii nr. 16, sector 5
Bucureşti
050706
Adela Steliana Ralea
+40 372111440
adela.ralea@mdrap.ro
+40 372111445
www.mdrap.ro
www.e-licitatie.ro
UAT Municipiul Brașov
Romania
Bulevardul Eroilor nr. 8
Brașov
500007
adela.ralea@mdrap.ro
www.brasovcity.ro
www.e-licitatie.ro
UAT Municipiul Timișoara
Romania
Bulevardul C. D. Loga nr. 1
Timișoara
300034
adela.ralea@mdrap.ro
www.primariatm.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes
26369185/46/47/2018/BS
Obiectul achizitiei: achizitionarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, 56 de staţii de încărcare lentă si 19 de staţii de încărcare rapidă.
— lot 1 — Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Brașov:
—— 12 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes,
—— 4 stații de încărcare rapidă,
—— 12 stații de încărcare lentă.
— lot 2 — Achizitionarea de autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes pentru Municipiul Timișoara
—— 44 autobuze electrice de circa 18 m destinate transportului public urban de călători în relief de şes,
—— 15 de staţii de încărcare rapidă,
—— 44 de staţii de încăr [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
184500000
2
2
Lotul nr. 1 — Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, pentru Municipiul Brașov
1
Brasov, conform cerintelor caietului de sarcini.
Lotul nr. 1 — Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, pentru Municipiul Brașov.
— 12 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes,
— 4 stații de încărcare rapidă,
— 12 stații de încărcare lentă.
II.3. Factor: Consumul de energie electrică pentru tracțiune – maxim 7 puncte — 7 %.
7
II.2. Factor: Perioada de garanţie extinsă (maxim 6 puncte — 6 %).
6
II.1.1. Număr suplimentar călători transportaţi în picioare — maxim 3,5 puncte — 3,5 % II.1.2. Număr suplimentar călători transportaţi pe scaune — maxim 3,5 puncte — 3,5 %.
7
80
39500000
24
POR 2014-2020 prin Axa prioritară 3
Achizitia se realizeaza in conformitate cu acordul de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre UAT şi Ministerul Dezvolării Regionale şi Administraţiei Publice.
Lotul nr. 2  — Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, pentru Municipiul Timișoara
2
Timisoara, conform cerintelor caietului de sarcini.
Lotul nr. 2  — Achiziționarea de 56 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes, pentru Municipiul Timișoara.
— 44 autobuze electrice cu lungimea de circa 18 m destinate transportului public urban de călători, operabile în condiții de șes,
— 15 stații de încărcare rapidă,
— 44 stații de încărcare lentă.
II.3. Factor: Consumul de energie electrică pentru tracțiune – maxim 7 puncte — 7 %.
7
II.2. Factor: Perioada de garanţie extinsă (maxim 6 puncte — 6 %).
6
II.1.1. Număr suplimentar călători transportaţi în picioare — maxim 3,5 puncte — 3,5 % II.1.2. Număr suplimentar călători transportaţi pe scaune — maxim 3,5 puncte — 3,5 %.
7
80
145000000
24
POR 2014-2020 prin Axa prioritară 3
Achizitia se realizeaza in conformitate cu acordul de parteneriat şi a protocolului de asociere dintre UAT şi Ministerul Dezvolării Regionale şi Administraţiei Publice.
1) Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/terti sustinatori, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: se va completa DUAE de către ofertanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor. Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți. Dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți), la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) actualizate la momentul prezentării,
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, aflate in valabilitate la momentul prezentării,
— După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
— Alte documente edificatoare, după caz;
2) Ofertantii (inclusiv asociați/subcontractanți/terti sustinatori, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea preliminară a cerinței: ofertanții (inclusiv eventualii asociați/subcontractanți) vor completa la nivelul DUAE, informaţiile aferente situaţiei lor precum și formularul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în sectiunea „Formulare”. Formularul se va prezenta odată cu DUAE.
Persoanele din cadrul autorităţii contractante cu funcţie de decizie, referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea prezentei proceduri de atribuire, conform prevederilor art. 58–63 din Legea nr. 98/2016:
— Eugen Orlando Teodorovici — Viceprim-ministru, ministru interimar,
— Caraman Sirma — Secretar de stat,
— Virgil-Alin Chirila — Secretar de Stat,
— Adrian Ionut Gadea — Secretar de Stat,
— Ciprian Lucian Rosca — Secretar de Stat,
— Tudose Nicolae — Secretar de stat,
— Adriana-Mihaela Udroiu — Subsecretar de Stat,
— Angel Gheorghiu — Subsecretar de Stat,
— Stoica Marcel Alexandru — Subsecretar de Stat,
— Sologon Ioan Cristian — Subsecretar de Stat,
— Dan Alexandru Groza — Secretar General,
— Coporan Iuliana Camelia — Secretar General Adjunct,
— Mihaela Dinca — Secretar General Adjunct,
— Rusnac Melania — Director general Directia Generala Management Financiar Resurse Umane si Administrativ,
— Mihaela Voinea — Director General, Directia Achizitii Publice,
— Ralea Adela — Sef serviciu, Serviciul licitatii si proceduri simplificate, Directia Generala Achizitii,
— Remus Uretean — Sef serviciu, Serviciul achizitii, Directia Achizitii Publice, Directia Generala Achizitii,
— Mihai Bentan — Responsabil procedura, Directia Generala Achizitii,
— Ţenea Diana Doina — Director general, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Jianu Gheorghe — Director general adjunct, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Soare Alexandru George — Director general adjunct, Directia generala dezvoltare regionala si infrastructura,
— Băi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertanții vor face dovada furnizării de produse similare (transport de călători electric) la nivelul a cel puțin 1 contract, în ultimii 3 ani, calculați retroactiv de la data limită a depunerii ofertelor.
Precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, proportia de subcontractare.
Se vor completa in DUAE informatii privind numarul si data contractului invocate drept experienta similara, valoarea, data şi numărul documentului de recepţie sau orice alt tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor declarate in DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantii clasati pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși, precum și numărul și data contractului de subcontractare, pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din acord-cadru/contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului penru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. Documente suport pentru verificarea informațiilor din DUAE (acordul/acordurile de subcontractare) vor fi solicitate ofertantului a cărui oferta se va clasa pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
2019-04-10
15:00
2019-10-10
2019-04-10
15:00
In SEAP.
Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, in vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
MDRAP organizeaza si deruleaza procedura de atribuire in numele UAT-urilor beneficiare, in baza protocoalelor de asociere si a acordurilor de parteneriat semnate. Prezenta procedură de achiziție este inițiată sub incidența clauzei suspensive, în sensul că încheierea/semnarea contractelor de furnizare se va realiza sub rezerva semnării contractului de finanțare, respectiv alocarea/obținerea fondurilor necesare. Perioada maxima pentru care opereaza clauza suspensiva este de 12 luni. În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, autoritatea contractantă, după primirea notificării cu privire la neacordarea finanțării, își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza 2 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că autoritatea contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu, în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.
Unitățile administrativ-teritoriale beneficiare pot efectua plati in avans de pana la 30 % din valoarea contractului, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (8) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată si ale HG nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data semnării contractelor. În situația acordării avansului, unitățile administrativ-teritoriale beneficiare au obligația de a solicita contractorului un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din HG nr. 264/2003. Garanția din instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabilă și să prevadă că plata garanției se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Garantia de returnare a avansului trebuie să fie acoperitoare atât pentru pentru recuperarea avansului acordat, cât și pentru recuperarea prejudiciilor ce ar putea fi aduse prin imobilizarea fondurilor publice, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor contractuale ce derivă din acordarea avansului. UAT-urile beneficiare acordă avansul numai după constituirea garanției de returnare a avansului de către operatorii economici cu care au încheiat contractele, care au această obligație și numai dacă sunt asigurate consițiile pentru începerea îndeplinirii obligațiilor rezultate din contract. Sub sancțiunea solicitării de daune interese, operatorii nu au dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat. La efectuarea plăților pentru bunurile livrate, avansurile acordate vor fi deduse din sumele datorate. Nu se admit plăți efective decât după deducerea integrală a avansului.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile art. 4 și art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
Direcția Generală Juridică Relația cu Parlamentul și Afaceri Europene
Bulevardul Libertăţii nr. 16, latura nord, sector 5
București
050706
+40 372111440
adela.ralea@mdrap.ro
+40 372111485
www.mdrap.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.