Căutare

România-Iași: Dezinfectanţi

Cerere de oferte

Informaţii generale

   IAȘI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria" Iași
Romania
Str. Vasile Lupu nr. 62
Iași
700309
Nicoleta Dogaru
+40 232264266
sp_sfmaria_iasi@yahoo.com
+40 232477309
http://www.sfmaria-iasi.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru dezinfectanți
4701339_2019_PAAPD1059753
— lot 1 — Dezinfectant pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare, cantitate minima 360 l, cantitate maxima 1 440 l,
— lot 2 — Detergent dezinfectant de nivel mediu pentru suprafeţe, pavimente, cu indicaţie de utilizare în unităţile sanitare, cantitate minima 2 400 l, cantitate maxima 9 600 l,
— lot 3 — Produs dezinfectant spray pentru suprafeţe mici şi aparatură medicală, cantitate minima 120 l, cantitate maxima 480 l,
— lot 4 — Produs pentru dezinfecţia de nivel înalt a dispozitivelor medicale termosensibile, cantitate minima 180 litri/kilograme, cantitate maxima 720 litri/kilograme,
— lot 5 — Solutie antimicrobiana pentru irigarea plagilor, cantitate minima 600 ,l cantitate maxima 2 400 l,
— lot 6 — Dezinfectant de nivel înalt pentru aeromicrofloră, nebulizare electrică, cantitate minima 120 l, cantitate maxima 480 l,
— lot 7 — Produs antiseptic pentru tegumente si mucoase cu povidone iodin, cantitate minima 720 l, cantitate maxima 2 880 l.
889728
7
Dezinfectant de nivel înalt pentru aeromicrofloră — nebulizare electrică
6
Spitalul „Sfânta Maria" Iași.
Descriere conform caietului de sarcini.
Cantitate minima 120 l, cantitate maxima 480 l.
103200
48
Dezinfectant pentru dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spalare
1
Spitalul „Sfânta Maria" Iași.
Descriere conform caietului de sarcini
Cantitate minima 360 l, cantitate maxima 1 440 l.
23040
48
Detergent dezinfectant de nivel mediu pentru suprafețe, pavimente, cu indicație de utilizare în unitățile sanitare
2
Spitalul „Sfânta Maria" Iași.
Descriere conform caietului de sarcini
Cantitate minima 2 400 l, cantitate maxima 9 600 l.
336000
48
Produs pentru dezinfecția de nivel înalt a dispozitivelor medicale termosensibile
4
Spitalul „Sfânta Maria" Iași.
Descriere conform caietului de sarcini
Cantitate minima 180 l/kg, cantitate maxima 720 l/kg.
67680
48
Produs dezinfectant spray pentru suprafete mici și aparatură medicală
3
Spitalul „Sfânta Maria" Iași.
Descriere conform caietului de sarcini
Cantitate minima 120 l, cantitate maxima 480 l.
12480
48
Soluție antimicrobiană pentru irigarea plăgilor
5
Spitalul „Sfânta Maria" Iași.
Descrierea conf caietului de sarcini
Cantitate minima 600 l, cantitate maxima 2 400 l.
244800
48
Produs antiseptic pentru tegumente și mucoase cu povidone iodine
7
Spitalul „Sfânta Maria" Iași.
Descriere conform caietului de sarcini
Cantitate minima 720 l, cantitate maxima 2 880 l.
102528
48
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, se va depune, se va prezenta si acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Declaratie pe propria raspundere privind respectarea prevederilor art. 59–60 din Legea nr. 98/2016.
In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art. 58 din Legea nr. 98/2016, oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.
Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, sunt:
— Sef lucrari Doctor Radu Terinte — Manager,
— Economist Alina Maria Vrabie — Director financiar contabil,
— Director Medical Alina Mariela Murgu — Director medical,
— Referent Dogaru Alina Nicoleta, Sef Serviciu APAT — Presedinte Comisie de evaluare,
— Referent Nedelcu Irina, Referent Serviciul APAT — Membru comisia de evaluare,
— Economist Irod Alina Mihaela, Referent Serviciul APAT — Membru comisia de evaluare,
— Inginer Pinzaru Lacramioara, Inginer Serviciul APAT — Membru supleant comisia de evaluare,
— Referent Fotache Mihaela, Refernet Serviciul APAT — Membru supleant comisia de evaluare,
— Referent Nistor Cristina Ioana, Referent Serviciul APAT — Membru supleant comisia de evaluare,
— Doctor Duceac Doina Letitia — Presedinte Comisie de evaluare tehnica,
— Florica Iulia Tereza — Membru Comisie de evaluare tehnica,
— Doctor Popescu Carmen — Membru Comisie de evaluare tehnica,
— Ficut Gabriela — Membru Comisie de evaluare tehnica,
— Chisanovici Liliana — Membru supleant Comisie de evaluare tehnica,
— Pavel Dorica — Membru Comisie de evaluare tehnica.
1) Operatorii economic ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Odata cu depunerea DUAE, se va depune se va prezenta si acordul de asociere.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;
2) Persoane juridice/fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Persoane juridice/fizice: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii 3 ani trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului/contractului subsecvent (fără TVA) x 2 si anume, nivelul minim solicitat al cifrei de afaceri pentru:
— lot 1: 2 880,00 RON,

— lot 2: 42 000,00 RON,

— lot 3: 1 560,00 RON,

— lot 4: 8 460,00 RON,

— lot 5: 30 600,00 RON.

— lot 6: 12 900,00 RON
Completare DUAE de catre ofertantii cu informatiile aferente situatiei lor. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri anuale globale pe ultimii 3 ani, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri înscris în DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte, conform Notificarii nr. 256/2016. Documentele justificative pot fi copie certificata pentru conformitate cu originalul. Certificarea pentru conformitate se face de catre reprezentantul legal/împuternicit al operatorului economic, prin înscrierea pe fiecare pagina a mentiunii „conform cu originalul", însotita de semnatura persoanei respective. Documentele emise în alte limbi vor fi prezentate însotite de traduceri autorizate în limba româna. În cazul în care participa la procedura de achizitie operatori economici straini, valorile cifrei de afaceri vor fi convertite din euro la cursul mediu leu/euro comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv. Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede decât euro vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.
Prezentarea documentelor care atestă măsurile implementate de operatorul economic prin care se garantează trasabilitatea produselor, pe lanţul de aprovizonare.
Lista principalelor livrari de produse similare din ultimii 3 ani.
Completare DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu modul în care garantează trasabilitatea produselor, urmând să probeze îndeplinirea ceinţei cu documente justificative ce vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: liste de verificare/rapoarte interne, cuprinzând punctele de control şi criteriile de monitorizare a produselor şi proceselor pe lanţul de aprovizonare sau orice alte documente pe care ofertantul le consideră relevante în îndeplinirea cerinţei.
Completare DUAE punctul C. Ofertantul a livrat în ultimii 3 ani produse similare în valoare de cel putin:
— lot 1: 1 440,00 RON,

— lot 2: 21 000,00 RON, 
— lot 3: 780 ,00 RON, 
— lot 4: 4 230,00 RON, 
— lot 5: 15 300,00 RON,
— lot 6: 6 450,00 RON.
Prin produse similare se întelege: dezinfectanti si/sau antiseptice, indiferent de forma de prezentare (solutii, geluri, spume, tablete) si fara a conditiona domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, purificare apa, colectivitati). Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la valorile produselor livrate, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. procesul-verbal de receptie si/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea, livrata/valoarea corespunzatoare a produselor livrate în perioada de referinta (ultimii 3 ani). În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte, conform Notificarii nr. 256/2016.
5
Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.e-licitatie.ro). În timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret. Numar runde 1. Durata rundei 1 zi l [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-20
15:00
2019-06-20
2019-03-20
15:00
In SEAP.
Nu.
Pâna la data limita de depunere a ofertelor, pentru demonstrarea îndeplinirii cerintelor de calificare, operatorii economici vor depune odata cu oferta în SEAP, obligatoriu, doar formularul DUAE, completat la adresa de internet dedicat https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Nedepunerea DUAE atrage respingerea ofertei ca inacceptabila, in conformitate cu prevederile art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 395/2016.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea CNSC.
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.