Căutare

România-Bucureşti: Servere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Romania
Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2
Bucureşti
020995
Adrian Chirtes
+40 213278193
achizitii@anre.ro
+40 213124365
www.anre.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
ANRE
Reglementări în domeniul energetic
Contract de furnizare sistem virtualizare (servere și aplicație)
1151484820192
Scopul proiectului îl reprezintă implementarea unei soluții hardware/software și de virtualizare (specificații tehnice HW/SW), în vederea migrării sistemului informatic existent ANRE către un nou sistem informatic integrat ANRE, care să ofere suportul necesar dezvoltării instituționale a ANRE. Aceasta va înlocui infrastructura existentă, prin migrarea „instanțelor” de tip server aflate în producție. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări, înainte de data limita de depunere a ofertelor: 14.
Autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 10-a zi dinainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
1845000
Livrarea echipamentelor, montajul, instalarea si punerea in functiune a acestora se face la sediul ANRE, Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucuresti, ROMANIA.
Desf [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Scopul proiectului îl reprezintă implementarea unei soluții hardware/software și de virtualizare (specificații tehnice HW/SW), în vederea migrării sistemului informatic existent ANRE către un nou sistem informatic integrat ANRE, care să ofere suportul necesar dezvoltării instituționale a ANRE. Aceasta va înlocui infrastructura existentă, prin migrarea „instanțelor” de tip server aflate în producție. Principalele beneficii urmarite sunt urmatoarele:
— Eficientizarea timpului dedicat managementului infrastructurii IT (administrare/configurare/mentenanta/backup) rezultat din uniformizarea platformei de procesare la nivel institutional,
— Scalabilitatea a facila a infrastrucurii IT, atat la nivel de platforma de procesare, cat si la nivel de aplicatii gazduite in instante server virtualizate,
— Garantarea unui grad mare de disponibilitate a serviciilor necesare continuarii activitatilor.
Totodata, vor fi previzionate si urmatoarele beneficii specifice:
— îmbunătățirea nivelului serviciilor și aplicațiilor IT, precum și optimizarea gradului de utilizare a sistemelor informatice,
— implementarea unei infrastructuri virtuale dinamică și scalabilă, care sa faciliteze:
—— Asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor IT,
—— Eliminarea cazurilor de indisponibilitate a serviciilor IT,
—— Executarea aplicațiilor critice în mediu virtual în condiții de maximă performanță,
—— Implementarea unei soluții care sa asigure suport pentru automatizarea sarcinilor de administrare si mentenanta.
Obiectivele subadiecente scopului propus sunt urmatoarele:
— Achizitia echipamentelor/sistemelor necesare realizarii infrastructurii IT,
— Servicii de punere in functiune, instalare si configurare a echipamentelor si software-ului achizitionat precum si de integrarea in reteaua ANRE,
— Servicii de migrare a componentelor server actuale in cadrul platformei de virtualizare,
— Servicii de instruire profesionala a utilizatorilor (Experti IT ai ANRE).
5) Cerintele sistemului.
Va fi alocat punctajul maxim de 10 puncte ofertantului care acorda o garanție tehnica de 84 de luni, adică încă 24 de luni peste termenul 60 de luni, solicitat prin [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
6
1) Declarația pe propria raspundere a operatorului economic, DUAE (Regulament CE nr. 7/2016, Documentul Unic de Achizitie European, furnizat în format electronic de operatorii economici participanti la procedurile de atribuire, în functie de calitatea pe care o au în respectiva procedura de atribuire, candidat, ofertant, terț susținător, subcontractant), ca dovada preliminara în locul certificatelor, care confirmă ca operatorul economic în cauza îndeplinește următoarele condiții:
(a) Nu se află în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(b) Îndeplineste criteriile privind capacitatea, asa cum au fost solicitate de autoritatea contractanta.
În cazul în care operatorul economic intentioneaza să subcontracteze o parte/parti din contract, DUAE va include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. Modul in care se poate accesa DUAE: în format electronic, prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana, disponibil la adresa de internet https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter Operatorii economici au obligatia de a incarca DUAE in SEAP, in format electronic, semnat cu semnatura electronica extinsă și numai până la data și ora limită prevăzute în anunțul de participare simplificat.
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, în orice moment pe durata desfășurării procedurii (toate sau o parte din documente), dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii (conform art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016) sau înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire (conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016).
Documente de confirmare:
(a) Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia îsi are sediul social operatorul economic, din acestea sa reiasă ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentelor,
(b) Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, din care sa rezulte plata obligatiilor fata de bugetul local, din acestea sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii documentelor. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator si subcontractantul) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire,
(d) După caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
(e) Alte documente edificatoare;
2) Declaratie privind neincadrarea în prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Încadrarea in situația prevazută la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator si subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.
Lista cu persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autorităţii contractante:
— Președinte — Dumitru Chiriţă,
— Secretar General — Radu Cosmin Badita,
— Directorul Direcţiei Juridice — Ana Elisabeta Dumitru,
— Directorul Direcţiei Tehnice, IT — Dumitru Honciu,
— Sef Serviciu financiar contabilitate — Georgica Paraschiv,
— CFP — Monica Gavrila,
— Sef Serviciu ac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Lista principalelor livrari din ultimii 3 ani, raportați retroactiv de la data limita a depunerii ofertelor (cu mențiunea că modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare simplificat publicat inițial), la nivelul caruia sa se regaseasca in cadrul a 1 sau maxim 3 contracte de furnizare de echipamente similare, inclusiv a serviciilor de montare, instalare si punere in functiune a cestora, a caror valoare cumulata sa fie cel putin 1 845 000,00 RON. Prin echipamente similare se intelege servere si aplicatii software pentru acestea, inclusiv a serviciilor de montare, instalare si punere in functiune a acestora, fara a conditiona domeniul in care au fost utilizate;
2) Calificarea expertilor responsabili cu indeplinirea contractului. Se solicita ca expertii responsabili cu indeplinirea contractului sa indeplineasca urmatoarele conditii referitoare la studii si calificare:
— Expert manager de proiect IT — 1 expert (1 persoana): 
—— Absolvent de studii superioare in domeniu, finalizate cu diploma de licenta,
—— Minim 3 ani de experienta profesionala de lucru in proiecte similare ocupand o pozitie similara,
—— Cunostinte de management a proiectelor IT dovedite printr-o certificare recunoscuta la nivel national sau international,
 —— Responsabilitati: managementul proiectului expert platforme de tip server de procesare si comunicatie,
—— Absolvent de studii superioare in domeniu, finalizate cu diploma de licenta,
—— Minim 3 ani de experienta profesionala de lucru in proiecte similare ocupand o pozitie similara,
—— Cunostinte de nivel profesional/avansat privind instalarea, configurarea si administrarea pentru platformele de procesare consolidata, intercomunicatie privata si comunicatie ofertate dovedite printr-o certificare recunoscuta la nivel national sau international,
—— Cunostinte de nivel profesional/avansat pentru infrastructuri de retea si de securitate a retelei dovedite printr-o certificare recunoscuta la nivel national sau international,
—— Responsabilitati: instalare, configurare si testare a platformei, integrarea platformei in reteaua beneficiarului, configurarea si testarea securitatii retelei,
— Expert platforma de stocare:
—— Absolvent de studii superioare in domeniu, finalizate cu diploma de licenta,
—— Minim 3 ani de experienta profesionala de lucru in proiecte similare, ocupand o pozitie similara,
—— Cunostinte de nivel profesional/avansat privind instalarea, configurarea si administrarea pentru platforma unificata de uz general ofertata, dovedite printr-o certificare recunoscuta la nivel national sau international,
—— Responsabilitati: instalare, configurare si testare a platformei, integrarea platformei in reteaua beneficiarului,
— Expert platforma de virtualizare:
—— Absolvent de studii superioare in domeniu, finalizate cu diploma de licenta,
—— Minim 3 ani de experienta profesionala de lucru in proiecte similare ocupand o pozitie similara,
—— Cunostinte de nivel profesional/avansat privind instalarea, configurarea si administrarea pentru platforma de virtualizare ofertata dovedite printr-o certificare recunoscuta la nivel national sau international,
—— Responsabilitati: instalare, configurare si testare a platformei, migrarea instantelor server aflate in uz la beneficiar in (aceasta) platforma de virtualizare.
1) Livrarile de produse similare se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar. In situatia in care ofertantul deruleaza un astfel de contract fara sa il finalizeze pana la momentul depunerii ofertelor, acesta poate invoca pentru dovedirea experientei similare partea de contract executata pana la momentul solicitarii, cu conditia ca produsele sa fie receptionate. Dovada receptiei se va face prin depunere de procese-verbale sau alte documente similare. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este sustinuta tehnico-profesional se va prezenta un angajament ferm, prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate. Operatorii economici pot invoca sustinerea unui/unor terti pentru maxim 50 % din cerinta privind experienta similara. Completare DUAE. Documentele urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru echivalenta in alta valuta se va utiliza cursul de referinta euro/alta valuta comunicat de BNR pentru anul respectiv;
2) Se va completa DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE: orice document/contract/părți relevante din contract/proces-verbal de recepție, CV-urile expertilor propusi, copii diplome, certificări privind specializarea personalului sau recomandari, emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documentele justificative care probează cele asumate prin DUAE urmează să fie prezentate, doar la solicitarea autorității contractante, de către operatorul economic clasat pe primul loc, până la finalizarea evaluării.
2019-03-18
15:00
2019-06-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
1) Ofertantul reprezentat printr-un grup de operatori economici va depune, odată cu oferta şi documentele care o însoţesc şi acordul/rile de asociere şi acordurile de subcontractare, dupa caz;
2) Operatorul economic câştigător va deschide cont bancar la una din unităţile de Trezorerie ale Statului;
3) Prezumţia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate. Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în vederea participării la procedura de atribuire;
4) În cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea (semnarea) contractului de achiziţie publică respectiv, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanţa cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie sa conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale;
5) Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);
6) Toate documentele care fac parte din ofertă vor fi semnate de către ofertanți cu semnătură electronică;
7) Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările, având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 218900745
www.cnsc.ro
Contestatiile se pot depune în termen de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoștință, despre un act al autorității contractante considerat nelegal, în conditiile prevăzute de art. 215 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cât și a art. 6 și 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi functionarea CNSC.
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei — Direcţia Tehnică IT — Serviciul Achiziții Publice sau Direcția Juridică
Str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2
București
020995
+4 0213278101
anre@anre.ro
+40 213124365
www.anre.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.