Căutare

România-Bucureşti: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Complexul Cultural Sportiv Studentesc „Tei”
Romania
Str. Olteţului nr. 30
Bucureşti
023818
Ana Monica Pușcău
+40 212421588
ccsstei@yahoo.com
+40 212422109
www.ccsstei.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Complex cultural sportiv
Sport
Acord-cadru 24 luni furnizare energie electrică pentru locurile de consum ale Complexului Cultural Sportiv Studentesc „Tei”
01
Complexul Cultural Sportiv Studentesc „Tei” dorește să achiziționeze utilități pentru punctele sale de consum, și anume energie electrică, prin încheierea unui acord-cadru pentru o perioadă de 24 de luni, în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini. Termenul limita pana la care se pot solicita clarificari la documentatia de atribuire: cu 16 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire pana in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.
1646400
Str. Oltetului nr. 30, sector 2, Bucureşti.
Furnizare energie electrica pentru locurile de consum din administrarea Complexului: un consum maxim estimat/2 ani de 2 800 MWh cu o valoare estimată de 1 646 400,00 RON fără TVA. Cantitatea celui mai mic contract subsecvent: 3 MWh. Cantitatea celui mai mare contract subsecvent: 1 400 MWh. Valoarea celui mai mic contract subsecvent: 1 764 RON. Valoarea celui mai mare contract subsecvent: 823 200,00 RON.
24
Cerinta 1: Declaratie pe propria raspundere ca operatorul economic nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016. Precizam faptul ca ofertantii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, în orice moment pe durata desfășurării procedurii (toate sau o parte din documente), dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii [conform art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016] sau, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016]. Documente justificative (vezi art. 168 din Legea 98/2016): orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. Exemple: certificate (certificatul de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat, certificatul privind plata impozitelor si taxelor locale etc.), cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; alte documente edificatoare, dupa caz. Informatiile inscrise trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora. Atentie! Operatorul economic nu este exclus din procedura de atribuire daca prezinta documente edificatoare emise de unitati abilitate, din care sa reiasa toate informatiile necesare verificarii incadrarii acestuia la exceptiile articolelor 164, 165 si 167 din Legea 98/2016.
Cerinta 2: Declaratie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 60 din Legea 98/2016 (Formularul nr. 4 din Sectiunea IV). In vederea completarii acestei declaratii, precizam ca persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:
— Ana Monica Puşcău — director,
— Elena Cojanu — contabil şef,
— Alexandra Diana Teodorescu Bucur — consilier,
— Andronache Dan Mihail — consilier,
— Simion Dan Adrian — consilier,
— Aldea Georgeta Cristina — economist,
— Iliana Stanciu — referent,
— Oana Daniela Duţeanu — consilier.
Nota: Declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016 va fi prezentata de toti participantii odata cu depunerea DUAE. Daca este cazul, atat DUAE, cat si declaratia conform art. 60 din Legea nr. 98/2016, vor fi completate si de catre asociat, subcontractant sau tertul sustinator.
Cerința nr. 3: Declarație pe propria răspundere că operatorul economic deține o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul acordului-cadru. Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, în orice moment pe durata desfășurării procedurii (toate sau o parte din documente), dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii [conform art. 196 alin. (1) din Legea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul va face dovada livrării de produse în ultimii 3 ani (raportați la data limită de depunere a ofertei stabilită inițial prin anunțul de participare) în cantitate cumulată (corespunzatoare celui mai mare contract subsecvent) de cel puțin 1 400 Mwh, la nivelul unui contract sau a mai multor contracte. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:
Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016, urmând ca documentele justificative să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, în orice moment pe durata desfășurării procedurii (toate sau o parte din documente), dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii [conform art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016] sau, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016]. Documentele justificative pot fi: livrările de produse se demonstrează prin prezentarea de certificate/documente emise sau contrasemnate de către o autoritate/entitate sau de către clientul beneficiar, din care să rezulte: livrări de produse, valori – în RON fără TVA, inclusiv pentru perioada de referință de 3 ani, perioade de livrare, beneficiari indiferent dacă aceștia sunt autorități/entități contractante sau clienți privați. În cazul în care contractele invocate ca experiență conțin clauze de confidențialitate, care împiedică prezentarea acestora în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata, prețul și valorile precum și semnăturile/ștampila părților. Ofertanții străini vor prezenta documentul în traducere autorizată în limba română. Pentru calculul echivalenței, în cazul în care valoarea este exprimată în altă valută, se va aplica cursul comunicat de BNR pentru anul în care a fost semnat contractul dacă acesta este în curs de derulare, respectiv anul finalizării contractului dacă acesta s-a finalizat. Informații privind subcontractarea (dacă este cazul), cu precizarea părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze (proporția de subcontractare). În caz de subcontractare, se va completa DUAE în conformitate cu art. 193–195 din Legea nr. 98/2016 de către toți participanții și se va depune acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, în orice moment pe durata desfășurării procedurii (toate sau o parte din documente), dacă acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii [conform art. 196 alin. (1) din Legea 98/2016] sau, înainte de atribuirea contractului, ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire [conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016]. Documente justificative: Documente justificative care susțin cele declarate în DUAE și asumate în acordul de subcontractare (dacă este cazul).
2019-03-08
15:00
2019-07-08
2019-03-08
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
1) DUAE — Documentul Unic de Achizitii European se poate accesa, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la adresa:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic;
3) Ofertantii sunt obligati sa confirme electronic primirea comunicarii privind rezultatul procedurii;
4) Formularul de contract se va depune însotit de eventuale propuneri de modificare a clauzelor contractuale specifice, propuneri care se vor accepta numai în masura în care acestea nu vor fi în mod evident, dezavantajoase pentru autoritatea contractanta. In cazul neprezentarii acestuia, se considera ca ofertantul accepta clauzele prevazute in documentatia de atribuire;
5) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016;
6) În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, departajarea se va face prin solicitarea de noi propuneri financiare, iar oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de contestare sunt prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Complexul Cultural Sportiv Studențesc „Tei”
Str. Oltețului nr. 30, sector 2
București
021817
+4 0212421588
ccsstei@yahoo.com
+4 0212422109
www.ccsstei.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.