Căutare

România-Târgu Jiu: Gaze naturale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU JIU
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Edilitara Public S.A. Târgu Jiu
Romania
Str. Victoriei nr. 45
Târgu Jiu
210234
Alexandru Zaharia
+40 253238220
edilitarapublic@yahoo.com
+40 253238221
www.edilitara.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Societate capital de stat
Prestări servicii
Furnizare gaze naturale
27295841201910
Furnizare gaze naturale.
Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare (15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor), în a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
Nota: Entitatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct.I.3) din fisa de date si invocat mai sus. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Eventualele obiectiuni cu privire la documentele achizitiei, inclusiv propunerea de contract vor face obiectul solicitarilor de clarificari, ce se vor depune in termenul prevazut in prezenta documentatie.
792000
Furnizarea se va face la punctele de consum specificate in Anexa 1 la caietul de sarcini.
Furnizare gaze naturale pentru toate punctele de consum mentionate în Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, utilizate de autoritatea contractantă pentru:
— încălzire,
— preparare apă caldă menajeră,
— preparare mixturi asfaltice.
Cantitate: 4 400 MWh, conform Anexei 2 la caietul de sarcini.
12
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local, etc), valabile la momentul prezentarii lor;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic, sau a celor ce au puterea de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/act constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.2,art. 167, alin. 2 si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru ofertantii straini: Documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritatile competente ale tarii in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, fiind transmise online trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor.
Ofertantii, tertii sustinatori si/sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea 98/2016. In acest sens, se va completa si se va atasa in SEAP o declaratie pe propria raspundere.
In scopul prevenirii situatiilor de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale, cf. art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante sunt:
— Zaharia Alexandru — director general,
— Vladoescu Ilie — director comercial,
— Mitutoiu Constantin Doru — director tehnic,
— Minca Daniela Simona — director economic,
— Urlan Cecilia Marinela — sef birou,
— Brujan Ionela Adriana — economist,
— Scheau Viorela — economist,
— Strainu-Anani Lorena — jurist,
— Dodenciu Dana Florentina — sef birou,
— Ianc Carmen Alina — economist,
— Truica Virgil — economist,
— Fortofoi-Morega Claudia-Andreea — economist,
— Zorila Octavian — sef serviciu,
— Carlig Gabriela — sef serviciu.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor:
— licenta de furnizare a gazelor naturale emisa de ANRE, valabila la data prezentarii, conform art. 7 din Ordinul 34/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau mai multor contracte din care sa reiasa furnizarea de produse similare in ultimii 3 ani in valoare/valoare cumulata de minim 792 000 RON fara TVA.
Se va prezenta DUAE completat. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele care confirma indeplinirea celor asumate:copii dupa cel putin un document/parti relevante din contract emise sau contrasemnate de o entitate sau de catre clientul privat beneficiar. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
2019-03-13
15:00
2019-06-13
2019-03-13
15:00
In SEAP.
1) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
2) Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect;
3) În cazul în care prin aplicarea criteriului de atribuire, vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1,se va solicita prin intermediul SEAP reofertarea prin depunerea, la sediul autoritatii contractante, de documente care contin noi preturi.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 din Legea 101/2016.
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.