Căutare

România-Târgu Jiu: Bitum

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU JIU
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

S.C. Edilitară Public S.A. Târgu Jiu
Romania
Str. Victoriei nr. 45
Târgu Jiu
210234
Alexandru Zaharia
+40 253238220
edilitarapublic@yahoo.com
+40 253238221
www.edilitarapublic.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Societate cu capital de stat
Prestări servicii
Furnizare bitum rutier tip D 50/70
2729584120193
Furnizare bitum rutier 50/70.
Entitatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare (15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor), în a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.
Nota. Entitatea contractanta nu va raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la punctul I.3 din fisa de date si invocat mai sus. Eventualele raspunsuri la clarificari se vor atasa la anuntul de participare. Aceste raspunsuri vor face parte din documentatia de atribuire si este obligatoriu ca la elaborarea ofertei sa fie avute in vedere. Eventualele obiectiuni cu privire la documentele achizitiei, inclusiv propunerea de contract vor face obiectul solicitarilor de clarificari, ce se vor depune in termenul prevazut in prezenta documentatie.
Str Margaritarului nr. 10, Targu Jiu, Gorj.
Cantitatea estimata — 1 200 tone in anul 2019, urmând a se suplimenta pana la cantitatea maxima de 1 700 tone in anul urmator, conform art. 165 din HG nr. 395/2016.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata pana la 31.12.2019 (în functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata ce contine si posibilele suplimentari, pentru care contractul se poate prelungi cu 4 luni, respectiv pana in data de 30.4.2020, prin act aditional, in conformitate cu art. 165 din H.G. nr. 395/2016, fara a se modifica conditiile contractuale initiale.
Dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.
Termenul de livrare va fi specificat de catre fiecare ofertant in propunerea tehnica, tinand cont ca termenul maxim de livrare este de 3 zile de la data emiterii comen [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
8
Conform art. 165 din HG nr. 395/2016.
I. Ofertantii, tertii sustinatori si/sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul de stat, bugetul local etc), valabile la momentul prezentarii lor;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere a respectivului operator economic sau a celor ce au puterea de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constator emis de ONRC/act constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;
4) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru ofertantii straini: documente edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritatile competente ale tarii in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente), privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, fiind transmise online, trebuie sa fie valabile la data prezentarii lor.
II. Ofertantii, tertii sustinatori si/sau subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, se va completa si se va atasa in SEAP o declaratie pe propria raspundere.
In scopul prevenirii situatiilor de natura sa determine aparitia unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale, conform art. 59 si 60 din Legea nr. 98/2016, persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, sunt:
— Zaharia Alexandru — Director general,
— Mitutoiu Constantin Doru — Director tehnic,
— Vladoescu Ilie — Director comercial,
— Minca Daniela Simona — Director economic,
— Urlan Cecilia-Marinela — Sef serviciu,
— Brujan Ionela Adriana — Economist,
— Scheau Viorela — Economist,
— Dodenciu Dana Florentina — Sef birou,
— Strainu-Anani Lorena — Jurist,
— Ianc Carmen Alina — Sef birou,
— Truica Virgil — Economist,
— Fortofoi-Morega Claudia-Andreea — Economist,
— Tudorescu Gabriel — Sef sector,
— Popescu Nicolae — Sef sectie.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Experienta similara se va demonstra prin prezentarea unui contract sau mai multor contracte, din care sa reiasa furnizarea de produse similare in ultimii 3 ani in valoare/valoare cumulata de minim 2 640 000,00 RON fara TVA.
Se va prezenta DUAE completat. La solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele justificative, care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE. Documentele care confirma indeplinirea celor asumate: copii dupa cel putin un document/parti relevante din contract, emise sau contrasemnate de o entitate sau de catre clientul privat beneficiar. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
2019-03-21
15:00
2019-06-21
2019-03-21
15:00
In SEAP,
1) Modul in care se poate accesa DUAE, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati,  prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
2) Prezumtia de legalitate si autenticitate a documentelor prezentate: ofertantul îsi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original si/sau copie, în vederea participarii la procedura. Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu înlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect;
3) În cazul în care prin aplicarea criteriului de atribuire, vor rezulta doua sau mai multe oferte pe locul 1, se va solicita, prin intermediul SEAP, reofertarea prin depunerea, la sediul autoritatii contractante, de documente care contin noi preturi.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.