Căutare

România-Satu Mare: Echipamente de protecţie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SATU MARE
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare
Romania
Str. Careiului nr. 26
Satu Mare
440187
Carmen Frentescu
+40 261741360
ambulantajudsm@yahoo.com
+40 261741360
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziționarea de echipament individual de protecție de mare vizibilitate al personalului de intervenție din cadrul Serviciului de Ambulanță al Județului Satu Mare și uniformă de ceremonii
04
Obiectul achiziţiei îl constituie „Achiziționarea de echipament individual de protecție de mare vizibilitate al personalului de intervenție din cadrul Serviciului de Ambulanță al Județului Satu Mare și uniformă de ceremonii”, in conformitate cu prevederile caietului de sarcini.
Valoarea estimata pe fiecare lot este:
— Valoarea estimata totala lot 1: intre 227 584,50 si 736 600,00 RON,

— Valoarea estimata totala lot 2: intre 2 780,00 si 397 540,00 RON,

— Valoarea estimata totala lot 3: intre 702,00 si 128 430,00 RON.
Valoarea estimata a acordului-cadru, fara TVA: intre 231 066,50 si 1 262 570,00 RON. Moneda: RON.
Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.
Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Frecventa si valoarea contractelor c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
3
3
Echipament individual de protecție de mare vizibilitate și accesorii din piele
1
Sediul beneficiarului, Str. Careiului nr. 26/A, Satu Mare.
Valoarea estimata totala lot 1: intre 227 584,50 si 736 600,00 RON.
Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.


Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini. 

Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.
Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazuta in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor incheia lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori apare o nevoie noua, cuantumurile valorice a fiecarui contract subsecvent vor fi stabilite in raport cu necesitatile ce fac obiectul contractului si resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent lot 1: 299 084,5 RON.
48
Încălțăminte de lucru și protecție
3
Sediul beneficiarului, Str. Careiului nr. 26/A, Satu Mare.
Valoarea estimata totala lot 3: intre 702,00 si 128 430,00 RON.
Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.


Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazuta in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor incheia lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori apare o nevoie noua, cuantumurile valorice a fiecarui contract subsecvent vor fi stabilite in raport cu necesitatile ce fac obiectul contractului si resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.


Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent lot 3: 50 193,00 RON.
48
Îmbrăcăminte de ceremonii și accesorii din piele
2
Sediul beneficiarului, Str. Careiului nr. 26/A, Satu Mare.
Valoarea estimata totala lot 2: intre 2 780,00 si 397 540,00 RON. Caracteristici tehnice si constructive ale produselor sunt prezentate in caietul de sarcini.Cantitatile maxime si minime aferente acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini. Cantitatile maxime si minime aferente contractelor subsecvente fiecarui lot al acordului-cadru sunt conform anexei din caietul de sarcini.


Frecventa si valoarea contractelor ce urmeaza sa fie atribuite: cantitatile prevazuta in caietul de sarcini sunt orientative si nu se constituie in obligatie contractuala. Aceaste cantitati au fost estimate la nivelul consumului mediu din anii anteriori. Contractele subsecvente se vor incheia lunar, trimestrial, semestrial sau ori de cate ori apare o nevoie noua, cuantumurile valorice a fiecarui contract subsecvent vor fi stabilite in raport cu necesitatile ce fac obiectul contractului si resurselor financiare pe care autoritatea contractanta le are la dispozitie.


Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent lot 2: 198 770,00 RON.
48
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire.
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente pot fi:
Persoane juridice/fizice romane:
— Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
— Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
— Cazierul judiciar al operatorului economic și al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Persoane juridice/fizice straine:
— Documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, la momentul depunerii acestora, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta.
Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Dupa caz, alte documente edificatoare.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
— Managergeneral — Doctor Notarius Gabriela,
— Director tehnic — Inginer Iago Tamas,
— Director medical — Doctor Todea Ioan,
— Director economic — Economist Coraic Erzsebet,
— Asistent sef — Nemet Ramona,
— Frentescu Carmen — Economist,
— Boros Gabriela — Consilier juridic.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul furnizorului de servicii de achizitie, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele:
— Juganaru Mircea Nicolae — Consultant achizitii publice,
— Ionescu AlinaAndreea — Consultant achizitii publice,
— Bozga-Terkel Stefania — Reprezentantvanzari.
1) Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.
Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani care sa contina valori, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati, însotite în mod obligatoriu de certificate/documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionat/e. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a efectuat în ultimii 3 (trei) ani livrari de produse similare, în baza unuia sau mai multor contracte, livrari a caror valoare cumulata sa fie de cel putin:
— lot 1: 290 000,00 RON,
— lot 2: 190 000,00 RON,
— lot 3: 50 000,00 RON.
Completarea DUAE
Conform art. 179 lit. l) din Legea nr. 98/2016, prezentarea de esantioane, fotografii sau descrieri (stampilate si semnatede operatorul economic) a caror autenticitate sa poata fi dovedita, in cazul in care autoritatea contractanta doreste acest lucru, cuprinzand: denumirea produsului, producatorul, continutul si specificatiile.
Ofertantul va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7). Atentie. Subcontractanţii pe a caror capacitati ofertantul se bazeaza pentru demonstrarea indeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi si terti sustinatori, caz in care acordul de subcontractare reprezinta, in acelasi timp si angajamentul ferm. Autoritatea contractantă va lua in considerare aceasta sustinere, ca proba a indeplinirii criteriilor minime impuse in cadrul documentatiei de atribuire, daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:
(a) Tertul/tertii susţinător(i) poat/pot dovedi ca detine/detin resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului,
(b) Ofertantul poate demonstra ca va dispune efectiv de resursele entitatilor ce acorda sustinerea, necesare pentru realizarea contractului, in cazul in care tertul sustinator nu este declarat subcontractant.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume contracte/procese-verbale/alte documente, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii similare obiectului procedurii de achizitie, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru conversia valorilor prezentate in alte monede decat RON, se va utiliza cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 5). Documentele justificative vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul (în cazul asocierii, de către fiecare operator economic care face parte din asociere) clasat pe locul I în clasamentul intermediary întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Capacitatea tehnică și profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile cu privire la existența unei susțineri de terță parte, precum și celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al terțului susținător/angajamentele ferme ale terților susținători, prin care se dovedește că ofertantul va avea acces, în orice moment, la susținerea terțului (Formular 6). Terțul/tertii susținători va/vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: documente justificative ale terțului susținător/terților susținători. Prin angajamentul ferm, terțul/tertii confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realize acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze. Ofertantul are obligaţia de a preciza partea/părţile din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi. Modalitatea de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți si acordul/acordurile de subcontractare (Formular 7), completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Următoarele documente justificative care probează în deplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorități contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarrea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative (esantioane, fotografii sau descrieri) care probeaza indepinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-18
15:00
2023-03-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita o noua propunere financiara pentru departajarea pretului, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui nou pret se va situa pe primul loc;
2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);
3) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd
(instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro);
4) In cazul in care la nivelul caietului de sarcini apar cerinte de calificare, altele decat cele solicitate prin fisa de date, se considera cerinte nescrise;
5) Avand in vedere OUG nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizate, precum si Ordinului nr. 658/2013 pentru aprobarea listei de medicamente, materiale sanitare, echipamente de protectie, servicii, combustibil si lubrifianti pt parcul auto, pentru care se organizeaza proceduri de achizitie centralizate la nivel national, autoritatea contractanta poate rezilia unilateral contractul pentru produsele cuprinse in lista de achizitii publice centralizate la Ministerul Sanatatii, dupa finalizarea procedurilor de achizitie centralizate.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele sunt cele prevăzute de Legea nr. 101/2016.
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.