Căutare

România-Brașov: Lucrări de drumuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Feb 8, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Județul Brașov
Romania
Str. Eroilor nr. 5
Brașov
500007
Mihaela Didona Bortes
+40 754073237
investitii@judbrasov.ro
www.judbrasov.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ105C și DJ105P — format din DJ 104A km 0+000 — 45+000, DJ 105C km 6+300 — 3+800, DJ 105P 0+000 — 3+800
4384150_2018_PAAPD1019469
Obiectul procedurii de achizitie este atribuirea contractului de executie lucrari pentru obiectivul „Modernizare drum interjudețean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P format din DJ 104A km 0+000 — 45+000, DJ 105C km 6+300 — 3+800, DJ 105P 0+000 — 3+800”.
Lucrarea cuprinde modernizarea drumului interjudetean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P, lungime totala propusa pentru modernizare 49,039 km, a trotuarelor, statii transport public, amenajare alveole statii, realizarea scurgerii apelor pluviale (rigole, santuri, drenuri, puturi absorbante), realizarea de podete transversale, podete drumuri laterale, podete accese, reabilitare 8 poduri, construire 7 poduri noi, zid de sprijin din beton armat, reparatii ziduri de sprijin existente din beton, canalizare pluviala, realizarea masurilor de siguranta circulatiei si amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata. Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.
Termenul in care autoritatea contra [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
111548272.89
Judetul Brasov.
Lucrarea cuprinde modernizarea drumului interjudetean DJ 104A, DJ 105C și DJ 105P, lungime totala propusa pentru modernizare 49,039 km, a trotuarelor, statii transport public, amenajare alveole statii, realizarea scurgerii apelor pluviale (rigole, santuri, drenuri, puturi absorbante), realizarea de podete transversale, podete drumuri laterale, podete accese, reabilitare 8 poduri, construire 7 poduri noi, zid de sprijin din beton armat, reparatii ziduri de sprijin existente din beton, canalizare pluviala, realizarea masurilor de siguranta circulatiei si amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferata. Contractul cuprinde si proiectare si executie deviere/protejare retele utilitati.
Valoarea estimata totala este de 111 548 272,89 RON, formata din:
— Rezerva de implementare: 350 000 RON fara TVA,
— Proiectare relocare/protejare retele utilitati pentru care exista liste de cantitati in proiect: 50 000 RON fara TVA,
— Cap. 1.2 — Valoarea estimata a Amenajarii terenului: 3 531 258,77 RON fara TVA,
— Cap. 1.3 — Valoarea estimate a Amenajarilor pentru protectia mediului: 725 802,22 RON fara TVA,
— Cap. 4.1 — Valoarea estimata a Construcţiilor şi instalaţiilor: 104 284 109,17 RON fara TVA,
— Cap. 5.1 — Valoarea estimata a Organizarii de şantier: 2 607 102,73 RON fara TVA (5.1.1. Lucrari de constructii: 2 085 682,19 RON; 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului: 521 420,54 RON fara TVA).
Componenta tehnica
20
80
33
POR/103/6/1/2, Creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în proimitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene, proiect car... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167 din Legea nr. 98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor, din documentatia de atribuire. In acest sens, Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator va completa DUAE — Partea III „Motive de excludere” — Sectiunea A „Motive referitoare la condamnarile penale”, Sectiunea B „Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale”, Sectiunea C „Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale”.
Toti participantii la procedura (indiferent de calitatea acestora- lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) vor depune odata cu DUAE, declaratia privind neincadrarea in prevederile art.60 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, acordul de asociere, acordul de subcontractare, angajamentul tertului sustinator + documente (daca este cazul).
Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
— Persoane juridice/fizice romane:
—— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
—— certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestora),
—— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Persoane juridice/fizice straine:
—— documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa obligatiilor restante la momentul prezentarii acestora, obligatii referitoare la plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana,
—— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogari prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
—— dupa caz, alte documente edificatoare.
Persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante, cu privire la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv toate persoanele care aprobă/semnează documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care aprobă bugetul aferent autorităţii contractante, necesar finanţării contractelor de achiziţie publică, sunt:
— Presedinte: Adrian-Ioan Veştea,
— vicepresedinte: Gabor Alexandru Adrian,
— administrator public: Gligoras Daniel,
— vicepreşedinte: Toaso Imelda,
— director executiv DDJSP: Pascu Mihai,
— director executiv: ec. Agafitei Gabriela,
— director executiv juridic: Crăciun Claudia,
— secretar: Dumbraveanu Maria,
— director executiv DAC: Rădulea Andreea,
— director executiv Directia Management Proiecte: Nicolae Săcuiu,
— sef Serviciu A.P.: Boboc Daniela,
— sef Serviciu Economic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) nu este mai mica de 150 000 000 RON.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Pentru îndeplinirea cerinţei privind cifra de afaceri se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător, după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice impuse prin documentatia de atribuire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea B „Capacitatea economica si financiara”. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume – bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017) inregistrate la organele competente, sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta în sustinerea cifrei de afaceri medii globale, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru calculul echivalenței se va aplica cursul mediu anual RON/valută comunicat de BNR, pentru fiecare an în parte. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Asociere — informatii privind asociatii (daca este cazul). În cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici — Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). In cazul unei asocieri a 2 sau mai multi operatori economici, condiţia privind experienţa similară se cumulează. Asocierea va fi legalizata numai in cazul castigarii licitatiei, înainte de semnarea contractului.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Experienta similara: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit lucrari similare, in ultimii 5 ani. Ofertantul trebuie sa demonstreze urmatoarele:
— a executat si dus la bun sfarsit în ultimii 5 ani lucrări în domeniul infrastructurii de transport rutier sau al unei infrastructuri similare din punctul de vedere al complexităţii şi/sau utilităţii a căror valoare cumulată a fost de minimum 110 000 000 RON, la nivelul a maximum 3 contracte şi
– a realizat în ultimii 5 ani un pod/viaduct/pasaj rutier sau de transport feroviar de cel puţin 20 m lungime în cadrul unuia dintre aceste contracte. Prin lucrari in domeniul infrastructurii de transport rutier se inteleg atat lucrari de constructie/modernizare/reparatii capitale aferente unor drumuri care se incadreaza cel putin in clasa tehnica IV de complexitate (conform Ord. MT 1295/2017 in clasa IV de complexitate se încadreaza drumuri nationale principale, drumuri nationale secundare, drumuri judetene si drumuri comunale, iar clasa I include nivelul de complexitate cel mai ridicat, respectiv autostrazi). Ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Se vor lua in considerare numai lucrarile duse la bun sfarsit. Prin lucrari duse la bun sfarsit se intelege:
(a) lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt însoţite de proces-verbal de recepţie întocmit în conformitate cu prevederile legale şi tehnice din domeniul din care face parte obiectul contractului sau
(b) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal la terminarea lucrărilor sau
(c) lucrări recepţionate însoţite de proces-verbal de recepţie finală. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani si se prezinta un document care confirma ducerea la bun sfarsit a respectivelor lucrari in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a lucrarilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei
Utilaje si echipamente: ofertantul trebuie să facă dovada că are în dotarea sa sau că dispune pentru realizarea în bune condiții a contractului de resurse tehnice (utilaje/instalații/echipamente tehnice/mijloacele de transport etc.) specifice rezultate a fi necesare pentru îndeplinirea acestuia. Resursele tehnice prezentate trebuie dimensionate astfel încât să se facă dovada posibilității concrete a ofertantului de a îndeplini contractul și de a rezolva eventualele dificultăți legate de îndeplinirea acestuia în cazul în care oferta sa va fi declarată câștigătoare prin raportare la perioada în care devine necesară implicarea acestora în executarea lucrărilor aferente, respectiv a capacitatii de execuție a lucrărilor conform graficului de îndeplinire a contractului propus.
tertul sustinator.
Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul): în cazul în care cerintele de calificare referitoare la capacitatea tehnica si/sau prof. se demonstreaza de catre op. ec. prin invocarea sustinerii de catre o alta pers., indiferent de natura relatiilor juridice existente între ofertant/candidat si pers. respectiva, atunciacesta din urma are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate. Angajamentul de sustinere va trebui sa respecte conditiile specifice prevazute la art. 182 din Legea 98/2016. Persoana care asigura sustinerea nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prev. art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016. Angajamentul ferm de sustinere prezentat de ofertantul câstigator va faceparte integranta a contractului de achizitie publica.
Cerinţa 3. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca dispune cel putin de urmatorul personal:
1) Coordonator sefi de santier – 1 persoana;
2) Responsabil managementul calitatii – 1 persoana;
3) Responsabil in domeniul securitatii si sanatatii in munca – 1 persoana.
Pentru pozitia de coordonator sefi de santier se solicita:
— participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program având ca obiect lucrari de executie de constructii/reparatii/reabilitari/modernizari drumuri si poduri, in cadrul caruia sa fi prestat activitati similare celor pe care urmeaza sa le efectueze in cadrul contractului -experienta generala de minimum 5 ani în lucrari de executie de constructii/reparatii/reabilitari/modernizari de drumuri si poduri.
Pentru pozitia de responsabil managementul calitatii se solicita:
— studii superioare finalizate prin diploma de licenta sau examen de diploma, în conformitate cu legislatia în vigoare,
— detinerea de competente aferente pozitiei pentru care este propus (dovedite prin prezentarea unei diplome/certificat de absolvire obtinut pe parcursul profesional cu referire la curs perfectionare/specializare conform cod COR 242114 sau echivalent) sau prezentarea deciziei de numire în această funcție,
— participarea pe parcursul profesional la cel putin un contract/proiect/program având ca obiect lucrari de executie de constructii/reparatii/reabilitari/modernizari drumuri si poduri, in cadrul caruia sa fi prestat activitati similare celor pe care urmeaza sa le efectueze in cadrul contractului.
Pentru pozitia de responsabil SSM se solicita: 
— studii/cursuri autorizate, recunoscute la nivel national/international, in domeniul SSM, in conformitate prevederile art. 21 si 49 din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii muncii 319/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. O persoana nu poate ocupa mai multe pozitii.
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere Formular 4, declarația pe propria răspundere (conform art. 60 din Legea 98/2016, respectiv Formular 9, pentru ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/terț susținător). Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va atasa toate documentele solicitate la Situatia personala a ofertantului — capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) pentru fiecare asociat.
Dacă este aplicabil, ofertanții includ informațiile cu privire la subcontractanți în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Subcontractanții precizează în DUAE informațiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinește menționând numărul și data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta acordul/acordurile de subcontractare (Formular 6), declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016 completata în conformitate cu Formularul 9, semnata de reprezentantul legal. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerințelor de calificare prin subcontractanți prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea AC. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, nr. si data, Beneficiarul, valoarea lucrarilor duse la bun sfarsit, data şi numărul documentului de recepţie. Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru îndeplinirea cerinţei privind experienţa similară se va prezenta, ca dovadă preliminară, DUAE completat de ofertant/candidat, terţ susţinător după caz, cu informaţii relevante care să demonstreze realizarea plafoanelor valorice/cantitative impuse prin documentatia de atribuire. La nivelul DUAE trebuie precizate de către candidaţi/ofertanţi informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, beneficiarul acestuia şi datele sale de contact, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic in parte si prezentat alaturi de acordul de asociere (Formular 4). Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE si va fi prezentat alaturi de angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori (impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedeste ca ofertantul va avea acces in orice moment la sustinerea tertului (Formular 5). Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: - documente justificative ale tertului sustinator/tertilor sustinatori. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma, prezentand documente justificative, dupa caz, faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la indeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Totodata, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” cu utilajele si numarul acestora necesare pentru executarea lucrarilor, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Se vor prezenta documente suport relevante din cadrul cărora să rezulte că operatorul economic va dispune de resursele tehnice necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Documente care atesta indeplinirea cerintei sunt:
— documente care sa ateste ca are la dispozitie/are acces la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice pentru executarea contractului,
— tipul echipamentului/utilajului,
— producatorul,
— modelul echipamentului/utilajului,
— seria si numarul echipamentului/utilajului.
Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Odată cu depunerea DUAE se va prezenta Angajament privind sustinerea ofertantului/candidatului/grupului de op. economici Formular 5A sau 5B. In vederea indeplinirii cerintelor privind capacitatea economica si/sau financiara sau capacitatea tehnica si/sau profesionala, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va complete DUAE – Partea IV „Criteriile de selectie” – Sectiunea B Capacitatea economica si financiara sau Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala”. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:
(a) Angajamentul ferm privind sustinerea capacitatii financiare sau tehnice acordata de tertul sustinator (Formular 5A sau 5B). Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,
(b) documentele indicate in cadrul Angajamenului ferm din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul sustinator asigura indeplinirea obligatiilor asumate prin angajament. Aceste documente vor fi incarcate in SEAP impreuna cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta, si vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii,
(c) documente din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate financiara sau tehnica. Documentele mentionate la pct c) vor fi prezentate de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, cu respectarea cerintelor privind semnarea electronica a documentelor.
Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE — Partea IV „Criteriile de selectie” — Sectiunea C „Capacitatea tehnica si profesionala” cu indicarea personalului propus, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE să fie prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Documentele justificative care atesta indeplinirea cerintei sunt diplome, certificate, CV-uri si orice alte documente din care sa reiasa experienta, implicarea si disponibilitatea personalului propus.
2019-03-25
15:00
2019-09-25
2019-03-25
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in SEAP la sectiunea de clarificari, in vederea departajarii ofertelor, pe baza unei noi propuneri financiare, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului clasat pe primul loc dupa recalcularea punctajelor, tinand cont de ponderile alocate fiecarui factor de evaluare;
2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);
3) Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, este obligatorie completarea DUAE pentru toti participantii la procedura (ofertanti, ofertanti asociati, terti sustinatori, subcontractanti), urmand ca documentele de confirmare sa fie prezentate numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In procesul de evaluare a ofertelor se va avea in vedere respingerea unei oferte in situatia in care ofertantul nu depune DUAE — art. 104 alin. (3) coroborat cu art. 60 din HG 395/2016 si art. 137 alin. (2) litera b) din HG 395/2016. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa „https://ec.europa.eu/tools/espd” sau „https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter” (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro);
4) Daca semnatura electronica extinsa nu apartine reprezentantului legal al ofertantului, acesta are obligatia de a transmite odata cu oferta si imputernicirea persoanei care a semnat documentele ofertei cu semnatura electronica extinsa. In acest sens, informatiile legate de aceasta persoana vor fi precizate la nivelul DUAE la partea a II-a, litera B „Informații privind reprezentanții operatorului economic”.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenul de exercitare a caii de atac este cel prevazut la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu modificarile si completarile ulterioare.
Consiliul Județean Brașov, Compartimentul Juridic Contencios
Bulevardul Eroilor nr. 5
Brașov
500007
+40 268410777
office@judbrasov.ro
+40 268472305
www.judbrasov.ro
2019-02-06
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.