Căutare

România-Râmnicu Vâlcea: Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor electrice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   RÂMNICU VÂLCEA
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

CET Govora S.A.
Romania
Str. Industriilor nr. 1
Râmnicu Vâlcea
240050
Livia Mihaela Coclet
+40 250733601/ +40 250733602-365
achizitii@cetgovora.ro
+40 250732890
http://www.cetgovora.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Reparații motoare electrice asincrone de medie tensiune (6 kV) – acord-cadru
10102377-2019-S057
Achizitia serviciilor de reparatii motoare electrice asincrone de medie tensiune (6 kV) conform caietului de sarcini si anexelor 1, 2, 3 si 4. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13. Entitatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu 10 zile inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Sediul prestatorului.
Achizitia serviciilor de reparatii motoare electrice asincrone de medie tensiune (6 kV), conform caietului de sarcini si anexelor 1–4.
24
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, art. 177, art. 178, art. 180 din Legea nr. 99/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidat (buget local, buget de stat) la momentul prezentarii,
(b) cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2) si art. 184 din Legea 99/2016,
(d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— reprezentant al administratorului judiciar — Cristian-Alexandru Scarlat,
— administrator special – Dinu Constantinescu,
— director general — Ion Roescu,
— manager Dep. Economic — Constantin Lapadat,
— Serviciu Financiar — Adrian Cirstea, Valentin Maracine,
— sef Serv. Comercial – Cito Dragan,
— sef Birou Achizitii – Livia-Mihaela Coclet,
— sef Birou Juridic – Ion Neghina Paduretu,
— sef Sector Reparatii — Vasile-Mihail Birzan,
— sef Serv. PLUR – Dan Costeiu.
Atentionari speciale:
1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC (care contine informatii reale, valabile la data prezentarii) sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatii privind experienta similara: lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. Atunci când este necesar în scopul asigurării unui nivel corespunzător de concurenţă, entitatea contractantă poate stabili că sunt luate în considerare servicii relevante prestate cu mai mult de 3 ani în urmă. Prin servicii similare se intelege servicii de reparatii motoare electrice asincrone de medie tensiune.
La nivelul DUAE ofertantii vor prezenta informatii privind: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (certificate/documente emise de catre beneficiari, in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” din care sa reiasa livrarea de produse similare), urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Garantie de participare: valoare = 2 000,00 RON. Daca este cazul, echivalenta RON/valuta se va face la cursul comunicat de BNR in ziua publicarii Anuntului de participare. Perioada de valabilitate: minim 3 luni de la data limita de primire a ofertelor. Se constituie prin virament bancar (cod IBAN RO93 BUCU 1781 2159 4854 5RON Alpha Bank Romania, Sucursala Ramnicu Valcea, avand ORC: J38/683/1997 si CIF: 10102377 cu atribut fiscal RO) sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor și trebuie să prevadă că plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Instrumentul de garantare prezentat in cazul unei asocieri de operatori economici ca dovada a constituirii garantiei de participare, trebuie emis in numele asocierii si sa cuprinda mentiunea expresa ca respectivul instrument de garantare acopera in mod solidar toti membrii asocierii cu nominalizarea acestora, emitentul instrumentului de garantare declarand ca va plati din garantia de participare sumele prevazute de dispozitiile legale aplicabile in cazul culpei oricaruia dintre membrii asocierii. Dovada constituirii garantiei de participare, se va transmite in SEAP in format electronic cu semnatura electronica.
Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului atribuit si se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la semnarea acestuia prin virament bancar, printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii, și devine anexă la contract, prevederile art. 42 alin. (3) și (5) aplicându-se în mod corespunzător sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale conform art. 46 din HG 394/2016. In cazul asocierii garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si sa se mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Ofertantul are obligatia de a mentiona in Formularul 10 B modul de constituire al garantiei de buna executie.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
3
2019-03-11
15:00
2019-06-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
(a) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este prin urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,
(b) Autoritatea contractanta va incheia acordul-cadru cu toti ofertantii clasati pe primele 3 locuri in clasament (nu se va face departajarea ofertantilor in situatia in care se constata ca 2 sau mai multe oferte care clasate pe primele 3 pozitii in clasament au preturi egale),
(c) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP.
Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pâna la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor prin accesarea sectiunii dedicate „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate in desfasurare.
Pentru a primi raspuns la solicitarile de clarificari, operatorul economic interesat de procedura de achizitie va avea in vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 172–173 din Legea nr. 99/2016.
Raspunsul la solicitari de clarificari se va posta in SEAP intr-un document atasat documentatiei de atribuire. Raspunsurile la solicitarile de clarificari fac parte integranta din documentatia de atribuire,
(d) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica),
(e) Toate documentele aferente ofertei transmise de ofertanti vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat,
(f) In cazul in care numarul operatorilor economici care au indeplinit criteriile de calificare si selectie si care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numarul minim indicat in anuntul de participare, autoritatea contractanta va continua procedura de atribuire pentru incheierea acordului-cadru numai cu acel/acei operator/operatori economic/economici care indeplineste/indeplinesc criteriile de calificare si selectie solicitate si care au prezentat oferta admisibila.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute in Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale.
Birou Juridic — entitatea contractantă
Str. Industriilor nr. 1
Râmnicu Vâlcea
240050
+40 250733601-258
+40 250732890
http://www.cetgovora.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.