Căutare

România-Ploiești: Electricitate

Cerere de oferte

Informaţii generale

   PLOIEȘTI
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Apa Nova Ploiești S.R.L.
Romania
Str. Bobâlna nr. 10
Ploiești
100330
Olivia Tar
+40 244407657
olivia.tar@veolia.com
+40 244407681
www.apanova-ploiesti.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Energie electrică
DFC/SIAM/TT 014.19-010 din 31.01.2019
Furnizarea de energie electrica.
5500000
Ploiesti.
Achizitia are ca obiect furnizarea de energie electrica la locurile de consum apartinand autoritatii contractante S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. pentru desfasurarea activitatii specifice.
36
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractatii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
(a) certificate constatatoate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
(b) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control, incadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate benificia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice,
(d) alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti (certificate, caziere judiciare, alte documente elocvente) prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor scadente de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta, insotite de traduceri autorizate a documentelor in cauza.
Precizam ca persoanele cu functii de decizie in cadrul entitatii contractante, conform obligatiei prevazuta la art. 76 alin. (1) din Legea 99/2016, care aproba/semneaza documente emise in legatura sau pentru procedura de atribuire, inclusiv persoanele care adopta bugetul sunt:
— Anca Ionascu — director general,
— Constanta Grigore — director economic,
— Alina Mihalache — director tehnic,
— Nicolae Cernat — director comercial,
— Vasile Mierloiu — manager Tehnologia Informatiilor si Comunicatii,
— Bogdan Trimbitasu — director tehnic adjunct,
— Miruna Moise — sef Oficiu Juridic,
— Dumitru Sandru — sef Productie Apa Potabila si Epurare Apa Uzuala,
— Jeni Cila — sef Serviciu Contoare,
— Avram Bentima — sef Serviciu Facturare Incasare,
— Costin Guruva — sef Serviciu Parc Auto,
— Olivia Tar — sef Serviciu Aprovizionare Desfacere,
— Tiberius Tolbes — expert Achizitii Publice,
— Teodora Badea — expert Achizitii Publice,
— Cristian Negoita — expert Achizitii Publice.
Operatorii econimici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacipatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, docement echivalent, emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.
Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii.
Cuantumul garantiei pentru participare: 55 000 RON. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de participare se poate constitui prin virament bancar in contul S.C. Apa Nova Ploiesti S.R.L. sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se depunde in SICAP, pana la data limita de depunere al ofertelor si pentru perioada prevazuta în documentatia de atribuire. Pe ordinul de plata este obligatorie mentionarea procedurii de achizitie. În cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare bancara sau asigurare, ofertantul va depune in SICAP documentul respectiv, pâna cel mai târziu la data si ora limita de depunere a ofertelor. In cazul constituirii garantiei de participare prin OP, ofertantul va transmite in SICAP dovada depunerii acesteia împreuna cu oferta. Echivalenta RON/alta valuta este cursul BNR la data publicarii anuntului de participare.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
3
Licitatia electronica se va desfasura prin intermediul SICAP si in consecinta, la momentul initierii acesteia operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SICAP. Elementul ofertei care face obiectul reofertarii este pretul ofertei. Toti ofertantii care au oferte admisibile vor fi invitati sa depuna noi oferte de pret prin intermediul SICAP. Licitatia elec [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-02-20
15:00
2019-05-20
2019-02-20
15:00
In SEAP.
Bogdan Trimbitasu, Dumitru Sandru, Miruna Moise, Olivia Tar si Tiberius Tolbes.
Link-ul pentru accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Limba de redactare a ofertei — romana. Toate certificatele si documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul in care se depune notificare sau contestatie, dupa caz se vor aplica prevederile Legii nr. 101/2016. Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SICAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in SICAP, la sectiunea „Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare, entitatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare decat cea stabilita in conformitate cu prevederile art. 78 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SICAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Noua propunere financiara va fi depusa doar si numai in urma solicitarii entitatii contractante. Pentru documentele de calificare si selectie, operatorii economici vor depune in SICAP pana la data limita de depunere a ofertelor doar formularul DUAE, urmand ca entitatea contractanta sa solicite doar ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire, completarea formularelor solicitate prin documentatia de atribuire.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.