Căutare

România-Alba Iulia: Servicii sociale

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ALBA IULIA
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 68
Alba Iulia
510207
Aura Napau
+40 258818266
dgaspc@protectiasocialaalba.ro
+40 258817037
www.protectiasocialaalba.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție servicii sociale prestate în locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, județul Alba.
13
Achiziție servicii sociale prestate în locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități, județul Alba, pentru un număr de 30 persoane adulte cu dizabilităţi, prin care să se asigure găzduire de tip familial, masă, consiliere, monitorizare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire, sprijin emoţional, activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară, dezvoltarea autonomiei personale şi accesul la servicii medicale în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, conform Ordinul nr. 67/2015, anexei 2 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Descrierea conform caietului de sarcini.
2
Lot 3 — Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilități — zona Teiuș, județul Alba
3
Zona Teiuș, județul Alba.
Prestarea de servicii sociale locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități în zona Teius, județul Alba, pentru un număr de 10 persoane adulte cu dizabilităţi, prin care să se asigure găzduire de tip familial, masă, consiliere, monitorizare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire, sprijin emoţional, activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară, dezvoltarea autonomiei personale şi accesul la servicii medicale în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, conform Ordinul nr. 67/2015, anexei 2 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Toate precizările referitoare la specificaţiile calitative și cantitative se regăsesc in caietul de sarcini. Oferta va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: maxim 15 zile lucrătoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Acordul-cadru de achiziţie publică va fi încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire conform art. 221 alin. (1), (2) din Legea nr. 98/2016.
Având în vedere oportunitatea desfăşurării unor activităţi de intervenţie personalizate, în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale persoanei cu dizabilit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
Personalul de conducere si de specialitate, cu caracter permanent care a stat la baza acreditarii operatorului economic/furnizorului privat de servicii sociale sunt re [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
50
12
Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:
— Contract subsecvent 1: martie-iunie 2019,
— Contract subsecvent 2: iulie-decembrie 2019,
— Contract subsecvent 3: ianuarie-februarie 2020.
Lot 1 — Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Blaj și locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Blaj, judeţul Alba
1
Locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr.1 Blaj, localitatea Tiur — localitate aparţinătoare municipiului Blaj, Str. Principală nr. 228, judeţul Alba, locuinţa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Prestarea de servicii sociale locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 1 Blaj, pentru un număr de 10 persoane adulte cu dizabilităţi și locuinţa protejată pentru persoane adulte cu dizabilități nr. 2 Blaj, pentru un număr de 10 persoane adulte cu dizabilităţi prin care să se asigure găzduire de tip familial, masă, consiliere, monitorizare, dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă, îngrijire, sprijin emoţional, activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară, dezvoltarea autonomiei personale şi accesul la servicii medicale în sistem protejat, precum şi asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi autonome şi active, conform Ordinul nr. 67/2015, anexei 2 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.
Toate precizările referitoare la specificaţiile calitative și cantitative se regăsesc in caietul de sarcini. Oferta va fi întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini.
Data limită de primire a solicitărilor de clarificări: maxim 15 zile lucrătoare inainte de data limita de depunere a ofertelor. Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări: autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare, in a 10-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.


Acordul-cadru de achiziţie publică va fi încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire conform art. 221 alin. (1), (2) din Legea nr. 98/2016.
Având în vedere oportunitatea desfăşurării unor activităţi de intervenţie personalizate, în funcţie de particularităţile psiho-individuale ale persoanei cu dizabilit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
Personalul de conducere si de specialitate, cu caracter permanent care a stat la baza acreditarii operatorului economic/furnizorului privat de servicii sociale sunt re [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
25
50
12
Contractele subsecvente se vor incheia semestrial, in functie de fonduri. Calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente:


— Contract subsecvent 1: martie-iunie 2019, 

— Contract subsecvent 2: iulie-decembrie 2019, 

— Contract subsecvent 3: ianuarie-februarie 2020.
Ofertantii, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească in situatiile prevazute la art. 59–60, art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa doar DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) valabile la momentul depunerii documentului in copie conform cu originalul sau in original. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente). In cazul asocierii, documentele vor fi prezentate de fiecare asociat in parte. Ofertele depuse de operatorii economici care figureaza cu datorii exigibile restante neachitate catre bugetul general consolidat vor fi respinse,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic/furnizor privat acreditat in conditiile legii sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Declarații pe propria răspundere a reprezentantului legal, din care rezultă că ofertantul nu se regasește în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
In temeiul art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in vederea neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese, se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functii de decizie, care au legatura cu procedura de atribuire, precum si a celorlalte persoane din cadrul entitatii contractante ce pot influenta continutul documentelor achizitiei si/sau desfasurarea procedurii de atribuire, asa cum sunt definite de art. 3 lit. I) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 se va prezenta odata cu completarea DUAE de catre toti operatorii participanti la procedura.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
— Fracea Valentin Ioan — Director General,
— Economist Mircea Cristea — Director General Adjunct,
— Jurist Ovidiu Mandroc — Consilier Juridic,
— Aura Napau — Sef Serviciu Achizitii, Patrimoniu, Tehnic si Administrativ,
— Diana Naşcu — Consilier,
— Plesa Laura — Consilier,
— Economist Lazar Gheorghe — Sef Serviciu Intretinere si Deservire,
— Economist Calin Viorica — Sef serviciu Contabilitate,
— Jurist Dragos Cujerean — Director General Adjunct,
— Bobar Gabriela Maria — Consilier la Serviciu Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilitati și Managementul Serviciilor Sociale,
— Lascu Loredana Mariana — Consilier la Serviciu Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilitati și Managementul Serviciilor Sociale,
— Cosma Ioana Cristina — Consilier la Consilier la Serviciu Management de Caz Persoane Adulte cu Dizabilitati și Managementul Serviciilor Sociale,
— Potra Gianina Alina — Șef Serviciu Management de Caz pentru persoane adulte cu handicap și Managementul Serviciilor Sociale pentru persoane adulte cu handicap.
Persoane juridice/fizice romane. Operatorii economici/furnizorii privati de servicii sociale ac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Prezentarea de documente care dovedesc acreditarea ca furnizor de servicii sociale a operatorului economic/furnizorului privat și acreditarea serviciului care face obiectul achiziției, conform HG nr. 118/2014. Ofertantul va prezenta certificatul emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, prin care se atestă acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare, prin care se atestă capacitatea tehnică și profesională a serviciului de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități, conform HG nr. 118/2014. 
Persoane juridice/fizice straine, documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertantul este rezident (traduse în limba româna si legalizate). Persoana juridica străină beneficiază în România de acelaşi regim privind participarea de care beneficiază şi furnizorul român în ţara în care furnizorul străin este rezident. Autoritatea acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE, ca dovada preliminară a îndeplinirii de către operatorul economic a condiţiilor/criteriilor stipulate, urmând ca înainte de atribuirea acordului-cadru, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele care stau la baza informaţiilor/datelor furnizate.
Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic/frunizor privat de servicii sociale, în conformitate cu art. 173 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. Documente care dovedesc o forma de înregistrare din punct de vedere profesional, prin care se dovedeşte că societatea/asociația/fundația are ca domeniu de activitate servicii sociale.
Autoritatea acceptă la momentul depunerii ofertelor DUAE, ca dovadă preliminară a îndeplinirii de către operatorul economic a condiţiilor/criteriilor stipulate, urmând ca documentele justificative, respectiv certificatul de acreditare și licența de funcționare să fie prezentate înainte de atribuirea acordului-cadru de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire.
Completare DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv certificatul de inregistrare a persoanei juridice ORC, insotit de certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/certificatul de inregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundațiilor, insotit de certificat de grefa, certificatul de înregistrare fiscală sau pentru ofertanţii străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă, să fie prezentat, doar la solicitarea autorităţii contractante, la finalizarea evaluării ofertelor. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator/certificatul de grefă trebuie să fie reale/actuale în momentul prezentării. Referitor la asociaţi si subcontractanţi, se solicita ofertantului cerinţe privitoare la lista asociaţilor si/sau subcontractanţilor, urmând ca în contractul de asociere/subcontractare să fie precizat liderul asocierii, precum şi condiţiile de participare pentru fiecare ofertant în parte, în funcţie de calitatea în care participă la asociere, să fie depuse de ofertantul declarat câştigător. Modalitatea de îndeplinire: operatorul economic va completa şi prezenta formularul DUAE. De asemenea, persoanele juridice străine au obligaţia de a respecta toate celelalte condiţii minime impuse în fişa de date a achiziţiei. Se vor depune documentele solicitate sau echivalent, cu respectarea prevederilor secţiunii IV.3.6) „Limba de redactare a ofertei", cerinţă obligatorie pentru persoanele juridice străine.
Completare DUAE, urmând ca documentele justificative, respectiv certificatul de inregistrare a persoanei juridice ONRC insotit de certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerţului/certificatul de inregistrare în Registrul Asociatiilor si Fundațiilor insotit de certificat de grefa, act constitutiv, urmând ca înainte de atribuirea acordului-cadru, ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte documentele care stau la baza informaţiilor/datelor furnizate. Informaţiile cuprinse în certificatul constatator/certificatul de grefă trebuie să fie reale/actuale în momentul prezentării. Referitor la asociaţi si subcontractanţi, se solicita ofertantului cerinţe privitoare la lista asociaţilor si/sau subcontractanţilor, urmând ca în contractual de asociere/subcontractare să fie precizat liderul asocierii, precum şi condiţiile de participare pentru fiecare ofertant în parte, în funcţie de calitatea în care participă la asociere, să fie depuse de ofertantul declarat câştigător. Modalitatea de îndeplinire: operatorul economic va completa şi prezenta formularul DUAE.
2019-03-14
15:00
2019-06-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Operatorul economic trebuie să fie înscris în SEAP în mod obligatoriu, conform art. 104 din HG nr. 395/2016.
In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare in SEAP.
In vederea completarii DUAE, operatorii economici interesati vor accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Procedura de contestare, conform Legii nr. 101/2016 din 19.5.2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.