Căutare

România-Bucureşti: Servicii de transport de buşteni

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Str. Petricani nr. 9A
Bucureşti
023842
Daniel Robu
+40 213171005
daniel.robu@rnp.rosilva.ro
+40 213169745
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Prestări servicii transport masă lemnoasă — Direcția Silvică Cluj
15901202019
În conformitate cu prevederile H.G. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20.10.2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, art. 3 alin. (5) din Norme prevede faptul că „APV-ul nu constituie provenienţă legală după data reprimirii, cu excepţia parchetelor reprimite cu stoc în platforma primară, caz în care valabilitatea APV-ului ca provenienţă legală se prelungeşte cu 60 de zile, iar în situaţiile prevăzute la alin. (4) valabilitatea APV se prelungeşte cu 60 de zile de la data încetării efectului calamităţii, moment constatat prin documente legale”.
Având în vedere faptul că materialele lemnoa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
729150
19
19
7 — Huedin
7
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46–60 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/600.
12
3 — Beliș
3
Subunitatile Directiei Silvice Cluj,
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46–60 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 14/3 000.
12
4 — Beliș
4
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 61–75 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 14/5 000.
12
9 — Turda
9
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 16–45 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/340.
12
6 — Huedin
6
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 16–45 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/2 200.
12
14 — Gilău
14
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): <15 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/550.
12
15 — Gilău
15
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 16–45 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 14/1 100.
12
12 — Turda
12
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 76–90 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/250.
12
19 — Gherla
19
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 61–75 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/600.
12
18 — Gherla
18
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46–60 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/2 800.
12
5 — Huedin
5
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): <15 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/700.
12
10 — Turda
10
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46–60 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/410.
12
2 — Beliș
2
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 16–45 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/2 200.
12
16 — Gilău
16
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 46–60 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 14/650.
12
1 — Beliș
1
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): <15 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 14/300.
12
8 — Turda
8
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): <15 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/160.
12
11 — Turda
11
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 61–75 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/180.
12
13 — Turda
13
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 71–105 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/150.
12
17 — Gherla
17
Subunitatile Directiei Silvice Cluj.
Servicii de transport masa lemnoasa pentru distanta de (km): 15–45 km.
Cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima acord-cadru (m
3
): 28/600.
12
Cerința nr. 1. Operatorii economici participanti la procedura — ofertant, ofertant asociat, subcontractant, tert sustinator — nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea de indeplinire: „Completare DUAE” de catre Operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:
— certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii,
— certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice,
— alte documente edificatoare dupa caz.
Cerința nr. 2. Ofertantul, ofertantul asociat, subcontractantul, tertul sustinator si membrii organului de administrare/de conducere/de supraveghere/cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul ofertantului/ofertantului asociat/tertului sustinator/subcontractantului nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Completare „Declaratie privind neincadrarea in situatia prevazuta la art. 60” din Legea nr. 98/2017 privind achizitiile publice, din sectiunea „Formulare” a documentatiei de atribuire si depunerea acesteia de catre toti ofertantii participanti la procedura impreuna cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertei.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante implicate in procedura de achizitie publica sunt Oros Dorel Nicolae, Abrudan Daniela, Bozintan Simona, Matis Ioana, Muste Vasile, Toma Ovidiu, Botas Adelina.
Nota:
1) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, se vor accepta declaratii pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe proprie raspundere, declaratii autentice date in fata unui notar sau a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale competente in acest sens. Orice operator economic aflat in situatiile prevazute in art. 16, 165 si 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere;
2) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
3) Autoritatea contractanta solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator iar in cazul subcontractarii, acordul de subcontractare (impreuna cu documentele anexate la angajament,transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, dupa finalizarea evaluarii ofertelor. Similar se va proceda si in cazul asocierii — odata cu DUAE se va depune si acordul de asociere.
Cerința nr. 1. Operatorii eco [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
2019-03-11
15:00
2019-05-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
In situatia in care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au preturi egale autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi. In cazul in care din motive tehnice exclusiv legate de performantele tehnice ale SEAP nu este posibila transmiterea in format electronic prin intermediul SEAP documentele respective se transmit autoritatii contractante in plic sigilat.
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor in circumstante exceptionale inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. In cazul extinderii de valabilitate a ofertei acesta va fi prelungita in mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei .Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire. In situatia in care sunt obiectiuni la proiectul de contract respective modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clause contractual vor fi formulate in scris cu justificari si inaintate cu oferta . Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru autoritatea contractanta aceasta isi rezerva dreptul de a le respinge informand ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze autoritatea contractanta va incadra oferta ca neconforma si o va respinge.
In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori,la terti sustinatori sau la subcontractanti,in afara documentelor solicitate expres la cap. III.2 — conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si Angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza, dupa caz, intocmite in conformitate cu prevederile legale.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101/2016.
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.