Căutare

România-Călărași: Servicii pentru silvicultură

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CĂLĂRAȘI
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Aleea IAS Mircea Vodă nr. 2
Călărași
910058
Geambazu Cătălin
+40 242314344
office@calarasi.rosilva.ro
+40 242311496
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Acord-cadru servicii pentru silvicultură (servicii pregătire teren) D.S. CL
x
Acord-cadru cu durata de 2 ani.
Nota: numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in termen de 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
1653000
2
2
Lehliu
2
O.S. Lehliu.
Acord-cadru 2 ani — suprafata minima 20 ha — suprafata maxima 70 ha.
24
Garantie de participare in cuantum de 1 995 RON, reprezentand 0,5 % din valoarea estimata a lotului.
Călărași
1
O.S. Călărași.
Acord-cadru 2 ani — suprafata minima 50 ha — suprafata maxima 220 ha.
24
Garantie de participare in cuantum de 6 270 RON, reprezentand 0,5 % din valoarea estimata.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea de deplinire a cerintei: „completare DUAE” de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, urmand ca la finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta sa solicite ofertantului clasat pe primul loc urmatoarele documente justificative:
(a) certificat fiscal emis de ANAF care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii,
(b) certificat taxe si impozite locale care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii.
Nota: in situatia existentei mai multor puncte de lucru, cerinta privind taxele si impozitele locale se va aplica cel putin pentru punctul/punctele de lucru implicate in derularea contractului,
(c) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(d) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
(e) alte documente edificatoare, dupa caz.
Precizam ca persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Ana Titu, Mistode Cristian, Stanciu Viorel, Geambazu Catalin, Gavrila Victor.
Cerinta 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
— se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Cerinta 2: ofertantul sa fie atestat pentru serviciile prevazute la art. 6 lit. a), b) din O.M. 1763/2015, conform art. 33 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 Codul Silvic.
Documente obligatorii:
— se va prezenta certificat de atestare pentru domeniul B, grupele a, b (regenerarea padurilor — lucrarile sau prestarile de servicii pentru favorizarea instalarii semintisului pe cale naturala, pregatirea terenului si a solului si instalarea vegetatiei lemnoase pe cale artificiala prin impaduriri propriu-zise si reimpaduriri; intretinerea semintisurilor si plantatiilor forestiere), valabil la momentul prezentarii. Operatorii straini vor prezenta documente echivalente pentru indeplinirea celor asumate in DUAE.
Modalitatea de indeplinire, respectiv „Completare DUAE”, urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Lista utilajelor cu care urmeaza sa se faca prestarea de servicii.
Se completeaza DUAE — lista utilajelor va fi prezentata doar de catre operatorii economici clasati pe primul loc; acestia vor fi obligati sa prezinte lista doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-12
15:00
2019-06-12
2019-03-12
15:00
In SEAP.
In cazul in care operatorii economici participanti la procedura de atribuire uzeaza de drepturile prevazute la art. 193 din Legea 98/2016 prin completarea DUAE, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I.
Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sau https://ec.europa.eu/tools/espd
Ofertantii vor completa si formularul: Declaratie privind sanatatea si securitatea in munca.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform Legii 101 din 2016 — legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.