Căutare

România-Craiova: Vehicule cu utilizare specială

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Consiliul Județean Dolj
Romania
Calea Unirii nr. 19, județ Dolj
Craiova
200585
Cristian Ungureanu
+40 251408200
achizitiicjd@cjdolj.ro
+40 251408230
www.cjdolj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare echipamente de intervenție în situații de urgenta pentru dotarea Unitatii de Interventie in Situatii de Urgenta din zona transfrontaliera – Craiova (Ambulante si autospeciala 4500 l)
4417150.2018.11
Furnizare echipamente de interventie in situatii de urgenta pentru dotarea Unitatii de Interventie in Situatii de Urgenta din zona transfrontaliera – Craiova (Ambulante si autospeciala 4 500 l):
— Lot 1: Ambulanta tip B, Ambulanta tip C,
— Lot 2: Autospeciala de stingere a incendiilor cu capacitate sporita, echipata cu modul de descarcerare si prim ajutor calificat, de capacitate 4 500 litri.
Valoarea totala estimata este de 1 715 388,00 RON, fara TVA, incluzand:
— Lot 1: Ambulanta tip B, Ambulanta tip C – 698 535,00 RON fara TVA,
— Lot 2: Autospeciala de stingere a incendiilor cu capacitate sporita, echipata cu modul de descarcerare si prim ajutor calificat, de capacitate 4 500 litri – 1 016 853,00 RON fara TVA.
Autoritatea contractanta va transmite raspunsul consolidat formulat la solicitările de clarificări/informaţii suplimentare in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunerea a ofertelor. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
1715388
2
2
Ofertantii pot depune oferta pe 1 lot sau pe ambele loturi.
Lot 2: Autospecială de stingere a incendiilor cu capacitate sporită, echipată cu modul de descarcerare și prim ajutor calificat, de capacitate 4 500 litri
2
Str. Henry Ford nr. 14, Craiova 200745, Detasamentul 2 de Pompieri.
Furnizare echipamente de interventie in situatii de urgenta pentru dotarea Unitatii de Interventie in Situatii de Urgenta din zona transfrontaliera – Craiova (ambulante si autospeciala 4 500 l):
Lot 2: Autospeciala de stingere a incendiilor cu capacitate sporita, echipata cu modul de descarcerare si prim ajutor calificat, de capacitate 4 500 litri.
Lot 2: Autospeciala de stingere a incendiilor cu capacitate sporita, echipata cu modul de descarcerare si prim ajutor calificat, de capacitate 4 500 litri – 1 016 853,00 RON fara TVA.
Solutia constructiva pentru suprastructura modulara Pondere = 30 %, punctaj maxim = 30 puncte
30
Perioada de garantie exprimata in ani (dar nu mai mica decat cea prevazuta in caietul de sarcini Pondere = 10 %, punctaj maxim = 10 puncte
10
Solutia constructiva pentru rezervorul de apa Pondere = 20 %, punctaj maxim = 20 puncte
20
40
1016853
7
Proiectul „Reactii coordonate si eficiente ale autoritatilor in situatii de urgenta in regiunea Dolj-Vratsa”, in cadrul Programului INTERREG V-A Romania – Bulgaria 20... detalii pe www.e-licitatie.ro
Lot 1: Ambulanță tip B, ambulanță tip C
1
Str. Henry Ford nr. 14, Craiova 200745, Detasamentul 2 de Pompieri.
In scopul implementarii proiectului „Reactii coordinate si eficiente ale autoritatilor in situatii de urgenta in Regiunea Dolj–Vratsa” este necesara achizitia de echipamente de interventie, respectiv a 2 ambulante, potrivit cerintelor Caietelor de sarcini.
Valoarea estimata a echipamentelor specifice pentru interventii in situatii de urgenta, lot 1: Ambulanta tip B, ambulanta tip C – valoare estimata: 698 535,00 RON fara TVA.
Perioada de garantie exprimata in ani (dar nu mai mica decat cea prevazuta in caietul de sarcini): 30 puncte, punctaj maxim total = 30
30
70
698535
7
Proiectul „Reactii coordonate si eficiente ale autoritatilor in situatii de urgenta in regiunea Dolj-Vratsa”, in cadrul Programului INTERREG V-A Romania – Bulgaria 20... detalii pe www.e-licitatie.ro
1) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa conform art. 193 din Legea 98/2016 a achizitiilor publice un DUAE (Documentul Unic European de Achizitie), separat, de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent de calitatea avuta in cadrul procedurii, cu informatiile aferente situatiei lor (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter).
Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea 98/2016, dupa cum urmeaza:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru persoanele juridice straine, in conformitate cu art. 168 alin. (1) din Legea 98/2016, va fi acceptat ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Precizari:
(a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. DUAE se solicita si eventualilor subcontractanti/terti sustinatori. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori sau alta calitate pe care o detin in cadrul procedurii de atribuire vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I,
(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,
(c) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati compet... detalii pe www.e-licitatie.ro
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul): in cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de recunoastere ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, procentul partii din contract ce urmeaza a fi subcontractat (Formular), precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte (Formular). Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, AC va solicita, o singura data, ca op. ec. sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul AC, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerilor tehnice sau financiare initial (art. 174 din Legea 98/2016). De asemenea, la încheierea contractului de achizitie publica, la solicitarea autoritatii contractante, se va prezenta contractul/contractele încheiat/e între ofertant si subcontractant/subcontractantii nominalizati în oferta, in concordanta cu oferta.
Experienta similara 1. Experiența similară: Lista principalelor livrări de produse în ultimii 3 ani:
— Pentru lot 1: operatorul economic va prezenta lista principalelor livrări de produse similare din ultimii 3 ani (se va raporta valabilitatea de la data limita de depunere a ofertelor), conţinând valori, beneficiari, indiferent daca aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că ofertantul a efectuat livrări similare în valoare/valoare cumulată de minim 698 000 RON fără TVA, la nivelul unuia sau a mai multor contracte.
Nota: prin livrare de produse similare autoritatea contractanta intelege, cum ar fi, orice vehicul produs in conformitate cu Standardul SR EN 1789:2007 +A2: 2014 – Vehicule medicale si echipamentele lor, ambulante rutiere, unitati mobile de urgenta, dar fara a se limita la acestea.
— Pentru lot 2: operatorul economic va prezenta lista principalelor livrări de produse similare din ultimii 3 ani (se va raporta valabilitatea de la data limita de depunere a ofertelor), conţinând valori, beneficiari, indiferent daca aceştia din urma sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, din care să rezulte că ofertantul a efectuat livrări similare în valoare/valoare cumulată de minim 1 000 000 RON fără TVA, la nivelul unuia sau a mai multor contracte.
Nota: Prin livrare de produse similare autoritatea contractanta intelege, cum ar fi, orice autovehicul de pompieri, autovehicul de interventie, dar fara a se limita la acestea. Pentru livrările efectuate în afara Romaniei, documentele solicitate se vor prezenta însotite si de traducerea autorizata in limba romana. Pentru livrările similare efectuate, prezentate ca experienta similara, exprimate în alte monede decât lei, conversia se va realiza la valoarea cursului mediu anual RON/valută comunicat de BNR pentru anul respectiv. In cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, cerinţa va fi îndeplită prin cumul.
Nota: perioada de 3 ani se va raporta la data limita de depunere a ofertelor stabilita initial prin anuntul de participare.
Note: în cazul în care ofertantul a acționat ca subcontractant în oricare din contractele prezentate ca referințe, se va accepta ca dovada a implicării o declarație din partea Antreprenorului General, din care să rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuată de subcontractant. În cazul în care contractul prezentat ca experiență similară a fost executat în asociere, pentru evaluarea modului de îndeplinire a cerinței se va lua în considerare numai partea de furnizare din contract care a fost efectuată de către asociatul ofertant în cadrul prezentei proceduri. În acest sens, se vor prezenta documente doveditoare din care să rezulte partea de furnizare din contract care a fost efectuată de ofertant (acord de asociere sau documente emise de beneficiar, în copie lizibilă cu mențiunea conform cu originalul.
Informatii privind tertul sustinator (daca este cazul): Capacitatea tehnică și/sau profesională poate fi dovedită prin susținere, în conformitate cu prevederile alin. (1) art. 182 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care ofertantul își demonstrează capacitatea tehnică și profesională invocând și susținerea acordată de către o altă persoană, atunci acesta are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective. Angajamentul trebuie să fie explicit, scris și necondiționat, precizând fără echivoc cerința pentru care terțul înțelege să acorde susținerea, precum și modalitatea concretă de acordare a susținerii, în condițiile legii. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către terțul/terții susținător/susținători, din care să rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui ca anexe la respectivul angajament. Angajamentul ferm prezentat de ofertant trebuie să prevadă care sunt resursele care sunt aduse în susținere și să evidențieze faptul că disponibilizarea acestora se va realiza necondiționat în funcție de necesitățile care apar pe parcursul îndeplinirii contractului în cauză, în condițiile și în termenele acestuia. Se vor respecta prevederile art. 182 și urm. din Legea nr. 98/2016, privind achizitiile publice, privind terțul susținător.
Informatii privind asociatii (daca este cazul): oferta depusa de o asociere de operatori economici trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
(a) oferta trebuie semnata legal de catre reprezentantul legal al asocierii,
(b) oferta trebuie sa includa un Acord de asociere,
(c) structura asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a autoritatii contractante. Pentru persoane juridice straine documentele se vor prezenta in limba de origine si in traducere autorizata.
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, acordul de subcontractare Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de subcontractare poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: „Criteriile de selectie”, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului a (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din Partea IV, sectiunile A, B, C, D. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care se demonstrează îndeplinirea cerinţei este completarea DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Acestea sunt: prezentarea unor certificate/documente relevante (cum ar fi de exemplu contractul, procese-verbale de recepție etc.) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar care atestă livrarea efectivă a produselor. Din aceste documente trebuie să reiasă: beneficiarul, produsele similare furnizate, perioada (inclusiv data încheierii contractului), valoarea produselor similare, calitatea în care ofertantul a îndeplinit contractul și alte informații relevante din care să reiasă îndeplinirea cerinței. În cazul în care contractele invocate ca experiență similară conțin clauze de confidențialitate, care împiedică prezentarea acestuia în integralitate, operatorul economic va prezenta paginile din contract și anexele acestuia care conțin referințele privind: părțile contractante, obiectul contractului, durata contractului, prețul contractului și valorile precum și semnăturile/ștampila părților. Operatorii economici nerezidenți vor prezenta copiile respective însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba română Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: „Criteriile de selectie”, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A, B, C, D.
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art.196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE Se va depune, odata cu oferta, a DUAE, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia. Nedepunerea odata cu DUAE a angajamentului ferm al tertului poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea a (alfa) din sectiunea Partea IV: „Criteriile de selectie”, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A, B, C, D. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Fiecare participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, indiferent de calitatea sa (ofertant unic, lider de asociere, asociat, subcontractant, tert sustinator) va completa propriul sau DUAE. Nedepunerea, odata cu DUAE, a acordului de asociere poate face obiectul unei solicitari de clarificare. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea a (alfa) din sectiunea Partea IV: „„Criteriile de selectie”, operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) – indicatie globala pentru toate criteriile de selectie, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A, B, C, D. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-14
15:00
2019-09-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Comisia de evaluare.
Ofertantii au obligatia de informa autoritatea contractanta cu privire la elemente confidentiale ale ofertelor, inclusiv secrete tehnice sau comerciale.
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul invitatiei de participare, AC urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”). Op. ec. vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001.
În cazul în care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obținut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoatre a ponderilor acestora pentru lotul respectiv.
În situația în care egalitatea se menține autoritatea contractantă va solicita noi propuneri financiare, pentru acel lot, ce va fi transmisă în SEAP și oferta câștigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mica pentru respectivul lot.
Se vor transmite Formularul de ofertă și Centralizatorul ofertei financiare.
Se va specifica la nivelul DUAE loturile pentru care se depune oferta conform propunerii tehnice Partea II — Punctul A.
Solicitările de clarificări, răspunsurile autorității contractante la solicitările de clarificări și ofertele se transmit doar în SEAP.
Modalitatea in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Documentele emise de institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii straini sunt rezidenti pot fi prezentate in limba originala, cu conditia ca acestea sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Achizitorul va acorda avans furnizorului, în limita valorica prevazuta de lege, conform clauzelor contractuale, numai contra unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări.
Recuperarea sumelor reprezentand plăţi în avans se va face în conformitate cu prevederile HG nr. 264/2003, cu modificarile şi completarile ulterioare.
Instrumentul de garantare trebuie să fie irevocabil şi sa prevada ca plata garanţiei se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Achizitorul acordă avansul numai după constituirea garanţiei de returnare a avansului de catre beneficiarii de avansuri care au această obligaţie şi numai dacă sunt asigurate condiţiile pentru începerea îndeplinirii obligaţiilor rezultate din contract.
Sub sancţiunea solicitării de daune-interese, beneficiarul de avans nu are dreptul de a utiliza avansul în alt scop decât cel pentru care a fost destinat, potrivit contractului încheiat.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
Direcția Juridică
Calea Unirii nr. 19
Craiova
200585
+40 251408213
achizitiicjd@cjdolj.ro
+40 251408213
http://www.cjdolj.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.