Căutare

România-Zalău: Autobuze electrice

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ZALĂU
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Primăria Municipiului Zalău
Romania
Str. Iuliu Maniu nr. 3
Zalău
450016
Violeta Conde
+40 260610550/149
primaria@zalausj.ro
+40 260661869
www.zalausj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Contract de furnizare — „Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total coborâtă, sistem de e-ticketing și sisteme conexe, stații de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice”
4291786/2018/C3
Contract de furnizare — „Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total coborâtă, sistem de e-ticketing și sisteme conexe, stații de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice”.
Se vor achiziț. urm. dotări/prod.:
1) Autob. urb. electrice — 20 buc., din care:
— 10 autob. urb. electr. – gama de 10 m,
— 10 autob. urb. electr. – gama de 12 m,
— serv. de org. prerecepție la produc., înainte de livr. primelor autob. prin deplas. unei deleg. a achizit. form. din 3 pers. desem. de către achizitor pe o per. de max. 6 zile (5 nopți);
2) Sist. de monit. al flotei pt. 65 autob., cu montaj și pun. în funcț., care incl.:
— 65 calc. de bord ITS,
— 45 sonde litrometrice (pt. autob. exist în flotă),
— infrastr. IT pt. dispecer. si locatie de exploat.,
— 2 acces-point-uri pt. decărcare date în zona garaj-dispecer;
3. Sist. eTicketing pt. 65 autob., cu montaj și pun. în funcț., care incl.:
— 195 validatoare duale (60 buc. in 20 autob. noi și 135 buc. in 4... detalii pe www.e-licitatie.ro
58121885
S.C. Transurbis S.A., Str. Fabricii nr. 30/A, Zalău.
Furnizare — „Autobuze urb. cu propulsie electr. și podea total coborâtă, sistem de e-ticketing și sist. conexe, stații de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice”.
Se vor achiziționa următ. dotări/prod.:
1) Autob. urb. electr. — 20 buc., din care:
— 10 autob. urb. electr. – gama 10 m,
— 10 autob. urb. electr. – gama 12 m,
— serv. de org. prerecepție la prod., înainte de livr. primelor autob. prin deplas. unei deleg. a achizit. form.din 3 pers. desem. de către achizitor pe o per. de max. 6 zile (5 nopți);
2) Sist. de monit. al flotei pt. 65 autob., cu montaj și pun. în funcț., care incl.:
— 65 calc. de bord ITS,
— 45 sonde litrometrice,
— infrastr. IT pt. dispecer. si loc. de exploatare,
— 2 acces-point pentru decărcare date;
3) Sist. e-Ticketing pt. 65 autob., cu montaj și pun. în funcț., care incl.:
— 195 validatoare duale (60 buc. in 20 autob. noi și 135 buc. in 45 autob. exist. în flota),
— 40 000 card. călător și operator,
— 10 automate de vanzare bilete,
— infrastr. IT;
4) Sist. de infor. calatori în 10 stații de autob. și 20 autob., cu montaj și pun. în funcț., care incl.:
— 20 set. de infor. în autob.,
— 10 set. de infor. în stații de autob.;
5) Sist. de monitor. călători, cu montaj și pun. în funcț., care incl.:
— 20 set. monit. călători în autob. (cam. video),
— 20 set. numărare călători,
— 10 set. de monitor. călători în stații de autobuz,
— 1 dispecer;
6) Sist. integrat de gest. si diagnost. electr. prin CAN — 20 set.;
7) Progr. și licente:
—  65 lic. — modul comunicație,
— 1 lic. pt. sist. de e-ticketing,
— 1 lic. pt manag. flotă și raportare,
—  lic. sist. de oper.,
— sist. inform. integrat;
8) Stații de încărcare pt. autob. electr., incl. serv. de proiect., constr., montaj și pun. in funct. care incl.:
— 6 stații de încărc. rapida,
— 20 stati de încărc. lenta,
— 2 transform.;
9) SDV-uri, echip. și soft. specif. pt. întreținere si reparatii piese și mat. de prima dotare.
Val. est. — 58 121 885,00 RON fara TVA. Cl. susp. are aplicab. 8 luni de la stabil. castigatorului.
Componenta tehnică
10
Componenta tehnică
10
Componenta tehnică
20
60
16
Programul Operațional Regional- POR 2014-2010, Axa 4.1.
Cerinţa nr. 1.
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).
Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire prealabilă cu informatiile aferente situatiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 164 se adresează şi asociatilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art. 170/1 şi art. 183/1 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Documetele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Încadrarea în una din situatiile prevazute la art. 164 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedura.
Cerinţa nr. 2.
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).
Modalitatea de indeplinire: ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinator trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 se adresează şi asociaţilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art. 170/1 şi art. 183/1 din Legea nr. 98/2016, cu modificǎrile şi completarile ulterioare. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritaţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt certificate de atestare fiscală privind plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii documentului.
Încadrarea în una din situaţiile prevazute la art. 165 sau neîncadrarea în prevederile art. 166 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificǎrile şi completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din prezenta procedură.
Cerinţa nr. 3.
Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016 (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant).
Modalitatea de indeplinire: ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/terţul susţinator trebuie să demonstreze că nu se încadrează în prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire, cu informaţiile aferente situaţiei lor, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Cerinţa privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 167 se adresează şi asociaţilor/subcontractanţilor şi terţilor susţinători, conform art. 170/1 şi art. 183/1 din Legea nr. 98/2016.
Încadrarea în una din situaţiile prevazute la art. 167 din Legea nr.98/2016 atrage excluderea ofertantului din prezenta procedură.
Documetele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritaţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.
Aceste documente sunt:
— cazierul judiciar al operatorului şi al m [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerința nr. 1.
Informații privind situația financiară: cifra de afaceri anuală pentru anul 2017 să fie de minim 75 000 000 RON sau echivalent valută. Se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE — bilanțul pe anul 2017 sau alte documente echivalente — urmează a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Prezentarea DUAE — Documentul Unic de Achiziţii European furnizat în format electronic prin utilizarea formatului standard stabilit de Comisia Europeană, constând în declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic cu privire la îndeplinirea criteriilor de calificare şi selecţie, în conformitate cu art. 193 din Legea nr. 98/2016. Un operator economic care participă pe cont propriu şi care nu se bazează pe capacităţile altor entităţi, trebuie să completeze un singur DUAE. Un operator economic care participă pe cont propriu, dar se bazează pe capacităţile uneia sau mai multor entităţi (terţ/terţi susţinător/susţinători, subcontractanţi) trebuie să se asigure că autoritatea contractantă primeşte propriul său DUAE împreună cu un DUAE separat care cuprinde informaţiile relevante pentru fiecare din entităţile pe care se bazează. În cazul în care la procedură participă o asociere, trebuie prezentat un DUAE separat care să cuprindă informaţiile solicitate în părţile II–V pentru fiecare dintre operatorii economici participanţi
Cerința nr. 1. Experiența similară: ofertanții vor prezenta lista contractelor similare de furnizare (autobuze electrice) derulate și duse la bun sfârșit în ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, cu o valoare cumulată totală de 45 600 000,00 RON fără TVA, realizată la nivelul valorii cumulate a produselor furnizate (autobuze electrice) la nivelul a maxim 3 contracte de furnizare. Ultimii 3 ani se vor calcula până la data limită de depunere a ofertelor.
Informaţii privind asocierea, subcontractanţii şi terţi susţinători: orice operator economic are dreptul de a participa la procedura de atribuire în calitate de ofertant sau candidat, individual ori în comun cu alti operatori economici, (inclusiv în forme de asociere temporară constituite în scopul participarii la procedura de atribuire), subcontractant propus sau terţ susţinător, în condiţiile prevăzute de art. 48 din HG 395/2016, cu modificǎrile şi completarile ulterioare.
1) Prezentarea Acordului de asociere – completarea Formularului 4, din care să rezulte cine este liderul asociaţiei şi partea din contract pe care o va îndeplini fiecare asociat (fizic, valoric şi procentual din valoarea contractului);
2) Lista cu subcontractanţii va fi însoţită de acordurile de subcontractare — completarea Formularului 5.
Adresa unde poate fi completat DEAU (DUAE) pentru ca apoi să fie exportat în calculatorul personal şi apoi încărcat şi transmis online împreună cu oferta până la data limită stabilită pentru depunerea acesteia este: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Se va consulta şi Ghidul de utilizare DUAE postat pe site-ul www.e-licitatie.ro
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Notǎ: conform art. 20 alin. (7) din HG 395/2016, cu modificǎrile şi completarile ulterioare, în cazul în care existǎ discrepanţe între informaţiile prevǎzute în DUAE şi cele prezentate în anunţul de participare, prevaleazǎ informaţiile din anunt, DUAE urmând a fi revizuit corespunzǎtor.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor, informații privind numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară, valoare, data și numărul documentului de recepție sau orice alt document emis sau contrasemnat de o autoritate/entitate sau de clientul beneficiar privat, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Livrările de produse se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de către o entitate sau de către clientul beneficiar din care să reiasă tipul produselor furnizate, beneficiarii, valoarea, perioada și locul furnizării produselor.
Se va completa DUAE, urmând ca documentele justificative care probeazǎ cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc la solicitarea autoritǎţii contractante. Se vor depune odata cu DUAE, urmǎtoarele documente: angajamentul ferm al terţului susţinǎtor prin care se confirmǎ faptul cǎ acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate, a acordului de subcontractare şi/sau acordului de asociere, dupǎ caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pt. solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în secţiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat şi cele ale subcontractantului/terţului susţinător. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate de AC doar ofertantului clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-11
15:00
2019-07-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor.
1) In cazul în care există 2 sau mai mulţi ofertanţi care au obținut punctaje identice şi care ar ocupa locul 1 într-un clasament al ofertelor admisibile, clasamentul final se va face pe baza ofertelor financiare. Dacă ofertele financiare sunt la rândul lor egale, autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor în cauză reofertarea propunerii financiare offline, urmînd a se încheia contractul cu ofertantul a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut;
2) Autoritatea contractantă nu va răspunde solicitărilor de clarificări făcute cu depaşirea termenului stabilit la Secţiunea I, din prezentele Instrucțiuni către ofertanți. Autoritatea contractantă va posta răsp. însoţite de întrebări în SEAP, conform art. 160 alin. (3) din Legea nr. 98/2016. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. In conf. cu prev. art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modif. si compl. ulterioare, Autoritatea Contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificare/informat. supliment. cu 11 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;
3) Oferta şi doc. care o însoţesc se depun on-line semnate cu semnătura electronică extinsă, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă în baza art. 137 alin. (2) lit. j) din Hotarârea nr. 395/2016;
4) Modificarea contractului de achiziție se poate face în baza prevederilor art. 221 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modif. și complet. ulterioare;
5) Propunerea de contract se va completa, după stabilirea ofertei câștigătoare, cu datele/infor. care sunt cuprinse suplimentar în ofertă, incl. cu datele eventualilor asociați, subcontractanți sau terți susținători care vor deveni parte semnatară a contractului alături de operatorul ec. declarat ofertant câștigător, cu drept. și obligat. ce le revin în cadrul contractului.
Proced. de atribuire este inițiată sub incidența unei cl. suspensive (care prevede posibil. de anul. a proced. de atribuire a contr., în conf. cu prev. doc. de atribuire), motiv pt. care aut. contract. îsi rezervă dr. de a accepta sau respinge orice ofertă și/sau de a anula întreaga proced. de atrib., în conf. cu prev. Legii nr. 11/2018. Cl. suspensivă — Proced. de atrib. este inițiată sub incidența prezentei cl. suspensive, în sensul ca încheierea contract. de achiziție publ. este condiț. de încheierea contract. de fin. cu MDRAP (fonduri europene) sau de identif. altei surse de finantare.
Având în ved. dispoz. Legii nr. 11/2018, autorit. contract. preciz. că va încheia contractul cu ofert. decl. câștigător numai în măs. în care fondurile nec. achiziției vor fi asig. prin semnarea contract. de fin. cu MDRAP. In cazul în care, indifer. de motive, contr. de fin. cu MDRAP nu se va semna, aut. contract. îsi rezervă dr. de a aplica prev. Legii nr. 11/2018, după primirea notificării din partea MDRAP cu priv. la neacordarea fin., fiind imposib. încheierea contract. de achiziție pub. Ofertanții din cadrul acestei proceduri înteleg ca aut. contract. și/sau MDRAP nu pot fi consid. răspunzători pentru vreun prejudiciu în cazul anulării proced. de atrib., indif. de natura acestuia și indif. dacă aut. contract. și/sau MDRAP au fost notificați asupra exist. unui asemenea prejudiciu. Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utiliz. condiț. speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răsp. în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în sit. descrisă. In cazul în care proced. se anulează, ofertanții vor fi notificati de aut. contractanta. Clauza suspensivǎ are aplicab o perioadǎ de 8 luni de la stabilirea castigatorului.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenul de depunere al contestaţiei este cel prevăzut de Legea nr. 101/2016, respectiv 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă, despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal.
Primăria Municipiului Zalău – Serviciul Investiţii, Achiziţii Publice
Piaţa Iuliu Maniu nr. 3
Zalău
450016
+40 26610550
primaria@zalausj.ro
+40 260661869
www.zalausj.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.