Căutare

România-Râmnicu Vâlcea: Materiale de îmbrăcăminţi rutiere

Cerere de oferte

Informaţii generale

   RÂMNICU VÂLCEA
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Râmnicu Vâlcea
Romania
Str. General Praporgescu nr. 14, Sector: -, Judet: Valcea
Râmnicu Vâlcea
240182
Iuliana Bunea
+40 250731016/126
iuliana.bunea@primariavl.ro, achizitiipublice@primariavl.ro
+40 250731843
www.primariavl.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Mixtura asfaltică
2540813/2019/3p
Pentru efectuarea reparatiilor la strazile aflate in domeniul public al municipiului Ramnicu Valcea, este necesara achizitionarea de mixturi asfaltice, conform caietului de sarcini, dupa cum urmeaza:
— Cantitatile minime necesare pana la 31.12.2019 sunt:
—— Mixtura asfaltica BADPC — 22,4 mm, t 3 000,
—— Mixtura asfaltica BA16 rul. 50/70, t 12 000,
—— Mixtura asfaltica BA8 rul. 50/70, t 2 500,
— Cantitatile maxime necesare pana la 31.12.2019 sunt:
—— Mixtura asfaltica BADPC-22,4 mm, t 3 500,
—— Mixtura asfaltica BA16 rul 50/70, t 12 500,
—— Mixtura asfaltica BA8 rul 50/70, t 3 000.
Valoarea estimata a contractului este minim 5 000 000 RON (ce se preconizeaza a se consuma pâna la 31.12.2019) si maxim 5 425 000,00 RON (cuprinde si valoarea ce se va aditiona pana la 30.4.2020)
Valoarea contractului va fi cea ofertata pentru cantitatea minima.
Ramnicu Valcea.
Furnizare de mixtura asfaltica, conform caiet de sarcini atasat.
Cantitatile minime necesare pana la 31.12.2019 sunt:
— Mixtura asfaltica BADPC — 22,4 mm, t 3 000,
— Mixtura asfaltica BA16 rul. 50/70, t 12 000,
— Mixtura asfaltica BA8 rul. 50/70 t 2.500.
Cantitatile maxime necesare pana la 31.12.2019 sunt:
— Mixtura asfaltica BADPC — 22,4 mm, t 3 500,
— Mixtura asfaltica BA16 rul. 50/70, t 12 500,
— Mixtura asfaltica BA8 rul. 50/70, t 3 000.
10
Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorul economic (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) care confirma ca acesta nu se afla în niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Incadrarea in una din situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage excluderea ofertantului din cadrul procedurii aplicate pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, subcontractant, tert sustinator, dupa caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, respectiv:
— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor la bugetul local si bugetul de stat, cu privire la plata impozitelor, taxelor (pentru sediul central si pentru toate punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata) si a contributiilor la bugetul general consolidat. Certificatele vor atesta „lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora”,
— dupa caz, se vor depune documente care demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea nr. 98/2016 – privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Declaratia privind evitarea conflictului de interese (art. 59 si 60 din Legea 98/2016) se va prezenta in SEAP odata cu DUAE de catre toti participantii (inclusiv asociat, tert sustinator, subcontractant, dupa caz).
Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt:
1) Mircia Gutau — primar;
2) Ninel Eusebiu Veteleanu — viceprimar;
3) Maria Carmen Preda — viceprimar;
4) Alexandru Ghibirdic — administrator public;
5) Ion Didoiu — secretar municipiu;
6) Amza Valeru — consilier local;
7) Apostolescu Florian-George — consilier local;
8) Bajan Gabriel- Savian — consilier local;
9) Bazavan Constantin — consilier local;
10) Bobeanu Maria — consilier local;
11) Chisalom Dumitru — consilier local;
12) Craciunescu Grigore — consilier local;
13) Dobrete Florentina-Adina — consilier local;
14) Grigorescu Remus — consilier local;
15) Letu Fanel — consilier local;
16) Lintesi Florin-Geani — consilier local;
17) Nuica Ionut-Eduard — consilier local;
18) Olteanu Marin — consilier local;
19) Pana Catalin — consilier local;
20) Ionescu Diana-Maria — consilier local;
21) Poenaru Constantin-Mircea — consilier local;
22) Popa Valentin-Adrian – consilier local;
23) Stelian Nicolae – consilier local;
24) Popescu Iuliana Maria – consilier local;
25) Vîlcu Dumitru — consilier local;
26) Condescu Daniel — consilier local;
27) Corina Toma — director executiv;
28) Iuliana Bunea — sef Serviciu Achizitii Publice;
29) Georgiana Vilau — Serviciu Achizitii Publice;
30) Daniel Harza — sef Serviciu Reparatii Strazi DADP;
31) Marius Visalon — sef Serviciu Tehnic DADP;
32) Lucian Corocea — DADP;
33) Daniela Elena Ciobanu — sef Serviciu APL Reglementari, Aplicare Legea 10/2001;
34) Dumitru Floarea — director DADP;
35) Gheorghita Nitescu – contabil sef (DADP);
36) Cristiana Tenea — consilier juridic (DADP);
37) Amalia Bulboaca — contabil DADP;
38) Daniela Goghiu — inspector DADP.
Conform art. 172, 173, 174 din Legea 98/2016 operatorii economici care depun ofer [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista principalelor livrari similare prestate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Ultimii 3 ani vor fi calculati pana la data limita de depunere a ofertei, cu mentiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut in Anuntul de participare publicat. Atentie:
(a) În cazul unei asocieri cerinta minima se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. Atentie: conversia RON-valuta se va face prin raportarea la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte
Ofertantul va prezenta in copie fata + verso + anexe dupa autorizatiile laboratoarelor autorizate, cu care va colabora pentru prepararea si controlul calitatii mixturii asfaltice. In cazul in care laboratorul respectiv nu apartine ofertantului se vor prezenta si contractele de colaborare incheiate intre ofertant si laboratoarele respective. Autorizatiile laboratoarelor trebuie sa cuprinda in profilele autorizate toate determinarile de laborator aferente mixturilor asfaltice. Autorizatiile trebuie sa fie valabile la data prezentarii.
Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz) la cap. C „Capacitatea tehnica si/sau profesionala”, care confirma furnizarea de produse similare celor solicitate prin Fisa de date. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii privind numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, ofertantul (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, pâna la data încheierii raportului procedurii de atribuire, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze îndeplinirea criteriilor de calificare si selectie în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE, respectiv: procese-verbale de receptie, recomandari pentru contractele nominalizate in DUAE sau orice alte documente relevante care atesta acceptarea produselor mentionate ca fiind livrate.
Completare DUAE din documentatia de atribuire de catre operatorul economic la cap. C „Capacitatea tehnica si/sau profesionala” Copie fata + verso + anexe dupa autorizatiile laboratoarelor autorizate. In cazul in care laboratorul respectiv nu apartine ofertantului se vor prezenta si contractele de colaborare incheiate intre ofertant si laboratoarele respective. Compozitia si performantele mixturilor asfaltice se stabilesc, studiaza, evalueaza si se verifica în laboratoare autorizate/acreditate.
2019-03-18
15:00
2019-07-18
2019-03-18
15:00
In SEAP.
1) In cazul in care exista oferte clasate pe primul loc ce prezinta pret egal, se va solicita reofertare printr-o clarificare inaintatata ofertantului, reofertarea se realizeaza prin intermediul SEAP (procedura online);
2) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica);
3) Operatorii economici interesati, vor completa DUAE pus la dispozitie de autoritatea contractanta si il vor transmite in SEAP semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legislatiei in vigoare, la fel ca si celelalte elemente ale ofertei. In vederea completarii DUAE poate fi accesat urmatorul link https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
4) Operatorul economic interesat de procedura de achizitie solicita clarificari sau informatii suplimentare în legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, prin accesarea sectiunii dedicate „Întrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate în desfasurare. Clarificarile si/sau eventualele modificari aduse documentatiei de atribuire vor fi facute cunoscute prin crearea unui nou fisier electronic postat prin intermediul SEAP pe site-ul dedicat www.e-licitatie.ro
Riscurile neaccesarii clarificarilor cad în sarcina operatorului economic.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Serviciul Juridic-Contencios al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea
Str. General Praporgescu nr. 14
Râmnicu Vâlcea
240182
+40 250731016
primariavl@primariavl.ro
+40 250731843
www.primariavl.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.