Căutare

România-Bucureşti: Reactivi pentru analize de sânge

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Institutul Național de Hematologie Transfuzională „Prof. Dr. C. T. Nicolau”
Romania
Str. Medic Constantin Caracaș nr. 2
Bucureşti
011155
Ec. Alina Jora
+40 314251231/+40 213193171
achizitii-inht@donare-sange.ro
+40 213191779/+40 213193171
www.donare-sange.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Acord-cadru furnizare reactivi pentru tehnica Luminex
4602092/2018/A.8
Furnizorul va livra produsele la termenul din contractul subsecvent, in cantitatile solicitate de autoritatea contractanta si avand caracteristicile/specificatiile minime precizate in caietul de sarcini.
In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 17 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Sediul autoritatii contractante.
Cantităţi minime şi maxime care ar putea fi solicitate pe durata întregului acord-cadru: conform detalierii la nivelul caietului de sarcini.
Cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent: conform detalierii la nivelul caietului de sarcini.
Contractele subsecvente vor fi atribuite lunar.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent ce poate fi atribuit: 568 783,00 RON.
36
Cerințe referitoare la motivele de excludere.
Ofertantii (inclusiv asociati/subcontractanti/terti sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE ca prima dovada a neîncadrarii în situatiile de excludere (se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). Ofertantii vor raspunde in cadrul DUAE, prin „da” sau „nu”, daca se încadreaza în situatiile de excludere. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător, dupa caz) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate in legatura cu neîncadrarea în situatiile de excludere urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Documentele emise in alta limba decat limba romana vor fi prezentate in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare.
Cerinta 1 — Neîncadrarea în prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul/liderul de asociere sau asociati sau tertii sustinatori ai ofertantului nu se incadreaza in situatiile de excludere prevazute la art. 164 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Cerinta 2 — neincadrarea in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul/liderul de asociere sau asociati sau tertii sustinatori ai ofertantului nu si-au încălcat obligatiile privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, nefiind emisa in acest sens nicio hotarare judecatoreasca sau decizie administrativa avand caracter definitiv si obligatoriu în conformitate cu legea statului în care respectivul operator economic este înfiintat.
Cerinta 3 — neincadrarea in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantul/liderul de asociere sau asociati sau tertii sustinatori ai ofertantului nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Cerinta 4 — Neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Ofertantii/lideri de asociere sau asociati, subcontractantii sau tertii sustinatori ai ofertantului nu au drept membrii în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv în cadrul autoritatii contractante sau care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt ele prevazute la art. 60 a din Legea 98/2016, cu persoane care deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante.
Declaratia (Formularul 2) se va incarca in SEAP de catre ofertant in cadrul ofertei.
Persoanele din partea autoritatii contractante cu functii de decizie si implicate in procesul de achizitie publica:
— dr. Oancea Violeta Carmen — director I.N.H.T,
— ec. Bălașa Mihalcia Tania — director adjunct financiar-contabil I.N.H.T,
— dr. Dutescu Irina Monica — membru comisie întocmire caiet de sarcini,
— dr. Caisân Ruxandra Elena — membru comisie întocmire caiet de sarcini,
— dr. Ulea Lorena Liliana — membru comisie întocmire caiet de sarcini,
— ec. Jora Alina Mihaela — Economist in cadrul Biroului achizitii.
Pentru demonstrarea neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59–60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si, dupa caz, tertii sustinatori si subcontractantii, va prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante, urmatoarele documente:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar, valabil la data prezentarii, al operatorului economic si al membrilor organului de administrar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani financiari încheiati (2015, 2016, 2017) trebuie sa fie cel putin egala cu 560 000 RON.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi autoritătii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor — Formularul nr. 3. Odată cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia să prezinte documente transmise acestuia de către tertul/tertii sustinător/sustinători, din care să rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinător/sustinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Operatorul economic si tertul/tertii sustinător/sustinători vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publică. Răspunderea solidară a tertului/tertilor sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Dacă tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască tertul/tertii sustinător/sustinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
La termenul limita de depunere a ofertelor se va depune DUAE. Operatorul economic ofertant se va limita la completarea secțiunii a) din partea IV a DUAE fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV. Ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, doar la solicitarea Autoritatii contractante, Bilanturile contabile pentru anii 2015, 2016 si 2017 vizate si inregistrate de organele competente in conditiile art. 177 din Legea nr. 98/2016, sau extrase de bilant înregistrate la organele competente sau dupa caz, orice alte documente prin care se dovedeste îndeplinierea cerintei solicitate si care sunt aferente celor 3 exercitii financiare. Documentele trebuie sa fie prezentate în copie certificata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentantul legal al operatorului economic.
Nota 1: In cazul unei asocieri, conditia se considera indeplinita prin cumul.
Nota 2: Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede in RON vor utiliza ratele de schimb medii anuale RON/valuta stabilite de BNR. Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.
DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte + DUAE completat de tertul sustinator impreuna cu angajamentul de sustinere al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi autoritătii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor — Formularul nr. 3. Odată cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia să prezinte documente transmise acestuia de către tertul/tertii sustinător/sustinători, din care să rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinător/sustinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Operatorul economic si tertul/tertii sustinător/sustinători vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publică. Răspunderea solidară a tertului/tertilor sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Dacă tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască tertul/tertii sustinător/sustinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
Ofertantul a efectuat in ultimii 3 ani livrari de reactivi de laborator in domeniul medical.
In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi autoritătii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor — Formularul nr. 4. Odată cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia să prezinte documente transmise acestuia de către tertul/tertii sustinător/sustinători, din care să rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinător/sustinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Operatorul economic si tertul/tertii sustinător/sustinători vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publică. Răspunderea solidară a tertului/tertilor sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Dacă tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască tertul/tertii sustinător/sustinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
La termenul limita de depunere a ofertelor se va depune DUAE. Operatorul economic ofertant se va limita la completarea secțiunii a) din partea IV a DUAE fără să trebuiască să completeze nicio altă secțiune din partea IV. În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de catre fiecare operator economic în parte. Urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: copii certificate sau alte documente relevante, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa reiasa cel putin urmatoarele informatii: beneficiarul, denumirea produsului, cantitatea livrata în perioada de referinta (ultimii 3 ani). Pentru livrarile efectuate in afara Romaniei, documentele solicitate se vor prezenta insotite de traducerea autorizata in limba romana. In cazul livrarilor exprimate in alte monede pentru echivalenta, se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR aferent anilor 2015, 2016 si 2017. Pentru anul 2018 va fi utilizat cursul aferent Trim. III.
Nota: In cazul asocierii, cerinta se considera indeplinita in mod cumulativ.
DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte + DUAE completat de tertul sustinator impreuna cu angajamentul de sustinere al tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante. In cazul in care ofertantul demonstreaza indeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si profesională, invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 182 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi autoritătii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor – Formularul nr. 4. Odată cu angajamentul de sustinere, ofertantul/candidatul are obligatia să prezinte documente transmise acestuia de către tertul/tertii sustinător/sustinători, din care să rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinător/sustinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Operatorul economic si tertul/tertii sustinător/sustinători vor răspunde în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publică. Răspunderea solidară a tertului/tertilor sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Dacă tertul/tertii nu îndeplineste/îndeplinesc criteriile relevante privind capacitatea sau se încadrează în unul dintre motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractantă solicită, o singură dată, ca operatorul economic să înlocuiască tertul/tertii sustinător/sustinători fără ca acest aspect să aducă atingere principiului tratamentului egal prevăzut la art. 2 alin. (2) lit. b).
2019-03-14
15:00
2019-07-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
In temeiul prevederilor art. 160 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, operatorii economici interesati de procedura vor solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire cu 17 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, iar in temeiul art. 161 din Legea 98/2016, modificata prin OUG 107/2017, raspunsul autoritatii contractante va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
Ofertantii/subcontractantii/tertii sustinatori vor completa si semna cu semnatura electronica extinsa bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, toate documentele transmise in SEAP, inclusiv solicitarile de clarificari sau raspunsurile la solicitarile de clarificari. Accesarea si completarea DUAE de catre operatorii economici interesati se poate face prin intermediul linkului: https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=ro; Mentionam faptul ca pentru vizualizarea docum. de atribuire încarcata în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe siteurile furnizorilor de semnatura electronica). Datele de corespondenta si de identificare ale operatorilor economici (adresa, telefon, fax, e-mail, cod de identificare fiscala) vor fi consemnate in DUAE. În cazul în care ofertantul nu poate fi contactat pentru îndeplinirea formalitatilor legale privind desfasurarea procedurii de achizitie publica, raspunderea pentru consecintele care decurg din aceasta îi apartine in totalitate acestuia.
Atentie: La transmiterea documentelor si ofertei in SEAP nu se vor incarca elemente ale DUAE/propunerii tehnice/garantiei de participare ca fisiere in cadrul sectiunii propunerii financiare deoarece acestea nu vor putea fi evaluate.
În urma finalizarii fiecareia dintre fazele de verificare, autoritatea contractanta va comunica fiecarui ofertant care a fost respins motivele care au stat la baza acestei decizii si prevederile legale asociate acestora, iar celorlalti faptul ca se trece la faza urmatoare de verificare.
Potentiali ofertanti, rezidenti în tările Comunitătii Europene si tările Spatiului Economic European (EEA), pot consulta site-ul web al Comisiei Europene — DG Crestere economică disponibile la următoarea adresă: http://ec.europa.eu/markt/ecertis/searchDocument.do pentru a identifica si compara documentele echivalente (dacă sunt disponibile) solicitate de către autoritatea contractantă în Fisa de Date a Achizitiei.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea 101/2016.
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.