Căutare

România-Poiana Mare: Combustibili

Cerere de oferte

Informaţii generale

   POIANA MARE
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
Romania
Str. Gării nr. 40
Poiana Mare
207470
Ilie Purcarin
+40 251235299
ipurcarin@yahoo.com
+40 251235063
www.spitalpoianamare.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție publică de combustibil termic lichid
3
Combustibil termic lichid; produs obtinut prin rafinare (distilare fractionata) din petrol brut si reprezinta o fractiune in acest procedeu.
Valoarea minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri (in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata, ce contine si valoarea posibilelor suplimentari prin act aditional, conform art. 165 alin. (1) lit. b) din HG nr. 395/2016 (suplimentari conditionate de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie). Oferta se va depune pentru cantitatea minima de 120 000 kg combustibil termic lichid.
Valoarea estimata a contractului (fara suplimentari) este de 340 800,00 RON fara TVA, iar valoarea estimata totala a contractului (plus posibilele suplimentari prin act aditional) este de 568 000,00 RON fara TVA.
Sediul autoritatii contractante, Str. Gării nr. 40, Poiana Mare.
Combustibil termic lichid, produs obtinut prin rafinare (distilare fractionata) din petrol brut si reprezinta o fractiune in acest procedeu.
Denumire factor evaluare: dovada ca producatorul respecta cerintele din caietul de sarcini si ca produsul este obtinut prin rafinare (distilare fractionata) din petrol [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
50
50
10
Dupa 31.12.2019 se va reinoi contractul pentru cantitatea de 80 000 kg pana la 30.4.2020.
Ofertantul va depune odata cu oferta DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere, ca dovada preliminara, care confirma ca operatorul economic indeplineste urmatoarele conditii:
(a) Nu se afla in niciuna din situatiile de excludere mentionate la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2006, privind achizitiile publice,
(b) Indeplineste criteriile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si capacitatea tehnica si profesionala. In cazul in care operatorul economic demonstreaza indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala invocand sustinerea unui tert, DUAE include informatiile aratate mai sus, cu privire la tertul sustinator. Totodata, daca operatorul economic intentioneaza sa subcontracteze o parte din contract, DUAE include si informatiile solicitate cu privire la subcontractant. Inainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, va depune la sediul autoritatii contractante din Comuna Poiana Mare, Secretariat Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, documentele justificative actualizate, prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.
— Certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata ale impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’’,
— Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ‘„conform cu originalul’’. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii acestora. In cazul in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis ONRC/,,actul constitutiv".
În cazul în care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, In cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri de subcontractori sau terti sustinatori pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala, in conformitate cu dispozitiile art. 60 din Legea nr. 98/2016.
Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:
— Radulescu Traian Victor — Manager,
— Purcarin Viorica — Director Financiar-contabil,
— Mungiu Veronica-Lavinia — Director ingrijiri,
— Dinca Ovidiu Flavius —  Sef serviciu achizitii publice.
Certificatul constatator de la Registrul Comertului cu privire la: denumirea societatii, sediu, asociati, capital social, persoane imputernicite, activitati principale, fapte aflate sub incidenta art. 21 lit. e)-h) din Legea nr. 26/1990. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii (ONRC).
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constataor emis de ONR [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani, conform art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016.
Se va completa DUAE, urmand ca ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalul evaluarii ofertelor, sa prezinte certificate/documente din care sa rezulte indeplinirea celor prezentate in DUAE, la solicitarea autoritatii contractante.
2019-02-18
15:00
2019-05-18
2019-02-18
15:00
In SEAP.
In cazul în care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au acelasi pret, atunci, în vederea incheierii acordului-cadru, la solicitarea scrisa a comisiei de evaluare, transmisa online in SEAP, sectiunea „Intrebari”/lot, se va raspunde cu o noua oferta online sau dupa caz, confirmarea ca se mentine pretul initial.
Dupa o noua evaluare si aplicarea criteriului de atribuire, va fi declarat castigator ofertantul care a avut pretul cel mai mic sau in caz de mentinere a egalitatii, lotul va fi anulat. Pentru reofertare, se accepta preturi unitare cu maxim 4 zecimale.
Conform Legii nr. 98/2016,ofertantul este obligat sa utilizeze DUAE (Document Unic de Achizitie European), versiunea electronica a DUAE este pusa la dispozitie ca formular online de catre Comisia Europeana, la adresa de internet dedicata https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Ofertantul aflat pe primul loc in clasamentul intermediar realizat dupa evaluarea tuturor ofertelor depuse, conform criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare, va trebui sa prezinte documentele suport indicate in fisa de date a achizitiei, in vederea probarii celor asumate prin DUAE.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 6 din Legea nr. 101/2016 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Sediul autorității contractante — Oficiul juridic
Str. Gării nr. 40
Poiana Mare
207470
+40 251235299
ipurcarin@yahoo.com
+40 251235063
http://www.spitalpoianamare.ro/
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.