Căutare

România-Cluj-Napoca: Extinctoare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

U.M. 02032 Cluj-Napoca
Romania
Str. Moş Ion Roată nr. 3–5
Cluj-Napoca
400397
Claudiu Aftimescu
+40 264593275
um02032@forter.ro
+40 264593276
http://www.forter.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Furnizare stingătoare de incediu tip P12 și P50
14619075-2019-PAAP5
Acord-cadru în baza cărora se vor încheia contracte subsecvente de furnizare stingatoare incendiu tip P12 și P50.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita stabilit pentru depunere a ofertelor.
1947000
2
2
Stingător incendiu portabil P50
2
Unitatea Militara 02032, Str. Mos Ion Roata nr. 3–5, Cluj-Napoca, Unitatea Militara 02033, Str. Penes Curcanu nr. 2, Unitatea Militara 02031 Bucuresti, Soseaua Alexandriei nr. 158.
Furnizare stingator incendiu portabil P12.
Cantitati minime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza acordului-cadru: 1 000 buc.
Cantitati maxime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza acordului-cadru: 2 400 buc.
Cantitati minime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza unui contract subsecvent: 60 buc.
Cantitati maxime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza unui contract subsecvent: 1 000 buc.
1512000
24
Valoare estimata cantitate maxima de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza unui CS: 630 000,00 RON.
Stingător incendiu portabil P12
1
Unitatea Militara 02032, Str. Mos Ion Roata nr. 3–5, Cluj-Napoca, Unitatea Militara 02033, Str. Penes Curcanu nr. 2, Unitatea Militara 02031 Bucuresti, Soseaua Alexandriei nr. 158.
Furnizare stingator incendiu portabil P12.
Cantitati minime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza acordului-cadru: 1 000 buc.
Cantitati maxime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza acordului-cadru: 3 000 buc.
Cantitati minime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza unui contract subsecvent: 60 buc.
Cantitati maxime de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza unui contract subsecvent: 1 000 buc.
435000
24
Valoare estimata cantitate maxima de produse ce se estimeaza ca vor fi achizitionate în baza unui CS: 145 000,00 RON.
Ofertanţii, terţii susţinători şi subcontractanţii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei:
— se va completa DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor; DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro),
— documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertanţii clasaţi pe primele două locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:
(a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
(b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
(c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice,
(d) alte documente edificatoare, după caz.
Persoane care aprobă/semnează documente emise în legătură cu procedura de atribuire din cadrul autorităţii contractante: Csegzi Florin-Adalbert, Anghel Ionel-Toader, Aftimescu- Deleanu Claudiu, Dan Andreea-Alexandra, Codrea Cornelia, Muresan Liviu Marcel, Dan Anamaria, Feneşan Cornel-Mircea, Scrob Ioan-Marius, Ciobanu Anca-Mădălina, Blag Ionut Gabriel.
Certificat constatator emis de oficiul registrului comertului, în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte ca operatorul economic are profilul activitatii în legatura directa cu obiectul contractului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data prezentării.
— alte documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din care sa rezulte ca operatorul economic are profilul activitatii în legatura cu obiectul contractului.
Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Înainte de atribuirea acordului-cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertanţilor clasaţi pe primele 2 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte prin intermediul SICAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.
2
2019-03-11
15:00
2019-05-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Aftimescu Claudiu, Ciobanu Anca, Fenesan Mircea, Dan Alexandra, Pop Paula.
1) In cazul in care se depun doua sau mai multe oferte de pret egale se va proceda astfel:
— daca sunt depuse doua sau mai multe oferte cu pretul cel mai scazut egal, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici situati pe primul loc depunerea unei noi oferte de pret, in plic sigilat si marcat corespunzator in termen de 3 zile de la cererea expresa a autoritatii contractante; dupa reofertare se va reface clasamentul in ordinea noilor preturi oferite, in vederea adjudecarii,
— daca sunt depuse 2 sau mai multe oferte admisibile cu acelasi pret situate pe locul 2 autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici depunerea unor noi oferte de pret, cu obligatia ca acestea sa nu depaseasca oferta clasată pe locul 1; dupa reofertare se va reface clasamentul în ordinea noilor preturi oferite, în vederea adjudecarii. La reofertare preturile vor fi exprimate in RON, cu 4 zecimale. Ofertele se vor depune in plic sigilat si marcat corespunzator în termen de 3 zile de la cererea expresa a autoritatii contractante. Se va incheia cate un acord-cadru pe fiecare lot in parte cu primii 2 clasati dintre operatorii economici ofertanti;
2) Autoritatea contractanta poate incheia acorduri-cadru si cu un singur operator economic. Semnarea acordurilor-cadru se va face in baza preturilor unitare ofertate. Durata acordului-cadru este de 24 luni de la data semnării, deci preturile unitare ale produselor ofertate trebuie mentinute pe toată această perioadă. In baza acordurilor-cadru se vor atribui contracte subsecvente, in functie de necesități și fondurile primite, cu respectarea preturilor unitare din ofertele financiare anexe la acordurile-cadru (preturile unitare din oferta nu se ajusteaza);
3) Nu se acorda avans furnizorului;
4) Achizitorul va efectua plata catre furnizor în cel mult 30 de zile de la emiterea facturii, daca în acest termen unitatea militara beneficiara a emis nota de recepție.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 101/2016.
Compartimentul Juridic/U.M. 02032 Cluj-Napoca
Str. Moș Ion Roată nr. 3–5
Cluj-Napoca
400397
+40 264593275
um02032@forter.ro
+40 264593276
www.forter.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.