Căutare

România-Craiova: Lucrări de construcţii de clădiri aeroportuare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CRAIOVA
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Consiliul Județean Dolj
Romania
Calea Unirii nr. 19
Craiova
200585
Niță Mariana
+40 251408200
achizitiicjd@cjdolj.ro
+40 251408230
www.cjdolj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Proiectare si execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii „Extindere terminale plecări și sosiri la Aeroportul Craiova”
4417150.2018.20
Proiectul tehnic se va elabora conform recomandărilor DALI — Scenariul 1, a Certificatului de urbanism, a avizelor solicitate în CU și obținute cu condiționările respective și a DTAC.
Construcția Terminalului Aeroportului se va extinde cu înca două corpuri: terminalul sosiri în partea de est a terminalului existent, iar terminalul plecări în partea de vest a terminalului existent. Cele două corpuri se vor alipi fiecare la clădirea existentă, pe cate o latură.
Suprafața construită aferentă extinderilor propuse — terminal plecari si terminal sosiri:
— S construita Extindere: 1 509,66 m²,
— S desfasurata Extindere: 2 250,06 m².
Din care:
— S construita Terminal Plecari: 941,81 m²,
— S desfasurata Terminal Plecari: 1 122,98 m²,
— S construita Terminal Sosiri: 567,85 m²,
— S desfasurata Terminal Sosiri: 1 127,08 m².
Total suprafețe (nou construite si reconfigurate) după finalizarea investiției:
— S construită total: 6 062,01 m²,
— S desfașurată total: 9 842,71 m².
Autorit [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
26708986.23
Aeroportul International Craiova.
1) Servicii de proiectare.
Documentele vor fi elaborate fiecare în 4 exemplare originale, pe suport de hârtie, suport electronic, în format editabil (format word, CAD) şi .pdf (scanat cu semnături și ștampile), astfel:
— Proiectul tehnic de execuție, inclusiv Detaliile de execuție și Proiectul de urmărire privind comportarea în timp a construcției.
Proiectul tehnic de executie se va elabora conform soluției tehnice prezentate în DALI — Scenariul 1 (avizat de Comisia tehnico-economică și aprobat de CJD), a avizelor obținute și a Autorizației de construire.
Documentatia DALI, DTAC elaborata conform HG nr. 907/2016 de S.C. Geo Arc S.R.L., precum si Certificatul de urbanism, avizele obținute și Autorizatia de construire vor fi puse la dispoziția ofertanților,
— Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic de execuție şi a detaliilor de execuţie de către verificatori de proiecte atestaţi pe domenii. De asemenea, având în vedere prevederile H.G. nr. 925/1995, — Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor, proiectul tehnic de execuție va fi însușit și de către expertul (experții) tehnici atestați care au elaborat expertiza tehnică,
— Întocmirea certificatului de performantă energetică a clădirii, întocmit de către un auditor energetic atestat grad 1 (C+I) în vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor,
— Proiectul Tehnic de execuţie actualizat la data finalizării lucrărilor — „as built”, precum și ridicare topo corp nou construit, necesare efectuării recepției la terminarea lucrărilor,
— Documentația pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu,
— Asistența tehnică din partea proiectantului pe perioada executiei lucrărilor, până la admiterea recepției la terminarea lucrărilor;
2) Execuția lucrărilor obiectivului de investiții.
Obiectivul se va realiza în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale reglementarilor aeronautice aplicabile, cu respectarea proiectului tehnic de execuție, a autorizației de construire a condiționărilor impuse prin avizele obținute.
Componenta tehnica — Capacitatea profesionala a expertilor pentru executia lucrarilor, evaluata prin experienta specifica a: — Sefului de Santier — Specializarea Cons [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
32.5
Componenta tehnica —  Capacitatea profesionala a echipei de proiectare, evaluata prin experienta specifica a: — Sefului de proiect — arhitect cu drept de semnătură/ing [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
27.5
40
21
1) Ofertantul unic/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este urmatoarea: se va completa conform art. 193 din Legea nr. 98/2016 a achizitiilor publice un DUAE (Documentul Unic European de Achizitie), separat, de catre fiecare dintre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, indiferent de calitatea avuta in cadrul procedurii, cu informatiile aferente situatiei lor (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, dupa cum urmeaza:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al repectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Alte documente edificatoare, dupa caz.
Pentru persoanele juridice straine, in conformitate cu art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, va fi acceptat ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi: certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor mentionate anterior sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta accepta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Precizari:
(a) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. DUAE se solicita si eventualilor subcontractanti/terti sustinatori. Documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori sau alta calitate pe care o detin in cadrul procedurii de atribuire vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante, de ofertantul clasat pe locul I,
(b) Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului,
(c) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din t [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Prezentarea mediei cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017), care nu poate fi mai mica de 52 000 000,00 RON.
Completarea DUAE de catre operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz). Deoarece in DUAE autoritatea contractanta a bifat „a" „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", operatorul economic se poate limita la completarea sectiunii „a" din partea IV fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE si anume, bilanturile contabile pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017), inregistrate la organele competente sau orice alte documente pe care operatorii economici le pot prezenta în sustinerea cifrei de afaceri medii globale, trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. In situatia in care valorile prezentate in documentele ofertantului sunt exprimate in euro/alta valuta, pentru conversia in lei sa va utiliza, obligatoriu, cursul de schimb leu/euro/alta valuta mediu anual comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Informatii privind sustinerea tehnico profesională. Capacitatea tehnică si/sau profesională a operatorului economic poate fi sustinută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităti pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publică. Răspunderea solidară a tertului/tertilor sustinător/sustinători se va angaja sub conditia neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament. Autoritatea contractantă respinge tertul sustinător propus dacă acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea economică sau tehnico-profesională sau se încadrează printre motivele de excludere si solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert,cu respectarea principiului tratamentului egal. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul, precum si documentele anexe la angajament, transmise de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.
Cerinta nr. 1. Prezentarea de informatii privind experienta similara. Pentru proiectare ofertantul trebuie sa fi prestat servicii similare in ultimii 3 ani. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a prestat servicii similare obiectului procedurii de achizitie, in baza a cel putin unui contract sau a maxim trei contracte, servicii a caror valoare cumulata sa fie de minim 800 000,00 RON.
Experienta similara trebuie sa priveasca servicii de proiectare aferente:
1) Unor lucrari de construire si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau consolidare in domeniul constructiilor civile sau similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Prin acestea se intelege: servicii de proiectare, aferente constructiilor civile (aeroporturi, cladiri de locuinte, constructii industriale si agrozootehnice, constructii social-culturale, cladiri de cult, muzee etc.) sau superior. Mentionam ca enumerarea din paranteza nu este cumulativa si
 2) In domeniul infrastructurii de transport aeroportuar sau similar din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Pentru executie, ofertantul trebuie sa fi executat lucrari similare în ultimii 5 ani. Prin lista prezentata, ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat lucrari similare obiectului procedurii de achizitie in baza cel putin a unui contract sau a maxim trei contracte, lucrari a caror valoare cumulata sa fie de minim 24 000 000,00 RON.
Experienta similara trebuie sa priveasca executia de lucrari:
1) De construire si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau consolidare in domeniul constructiilor civile sau similar/superior din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Prin acestea se intelege: lucrari de executie aferente constructiilor civile (aeroporturi, cladiri de locuinte, constructii industriale si agrozootehnice, constructii social culturale, cladiri de cult, muzee etc.) sau superior. Mentionam ca enumerarea din paranteza nu este cumulativa si
2) In domeniul infrastructurii de transport aeroportuar sau similar din punct de vedere al complexitatii si/sau utilitatii. Pentru demonstrarea experientei similare autoritatea contractanta va permite atat prezentarea de contracte distincte, care sa priveasca doar proiectare sau doar executie, cat si prezentarea cel putin a unui contract, maxim trei contracte, avand ca obiect atat proiectare, cat si executie de lucrari similare cu cele ce fac obiectul prezentului contract de achiziţie publică, din care sa rezulte ca au fost prestate servicii de proiectare similare si ca au fost executate lucrari similare, in valoare cumulata de minim 24 800 000,00 RON. In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 3/5 ani si se prezinta un document care confirma prestarea/executarea respectivelor servicii/lucrari in perioada de referinta, autoritatea contractanta va lua in considerare intreaga valoare a serviciilor/lucrarilor care fac obiectul respectivului document prezentate pentru indeplinirea cerintei.
Informatii privind subcontractantii. Dacă este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE.
Informatii privind asocierea. În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnică si profesională. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta in mod obligatoriu si acordul de asociere, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in acesta vor fi solicitate, ulterior, doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa evaluarea ofertelor.
Modalitatea de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de tertă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare, la care se atasează angajamentul ferm ale tertului sustinător/angajamentele ferme ale tertilor sustinători, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinători va/vor asigura îndeplinirea angajamentului (împreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), prin care se dovedește că ofertantul va avea acces, în orice moment, la susținerea terțului. Terțul/terții susținători va/vor completa propiul DUAE. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, prin identificarea resursele financiare invocate pe care le va pune la dispoziție ofertantului. Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va/vor interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităti pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publică. Autoritatea contractantă respinge tertul sustinător propus dacă acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea economică şi/sau capcitatea tehnico-profeională sau se încadrează printre motivele de excludere si solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta in mod obligatoriu angajamentul ferm, precum si documentele anexe la angajament, transmise de catre tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora, iar documentele justificative ale acestora se vor solicita doar ofertantului clasat pe primul loc. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV „Criteriile de selectie", operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A, B, C, D.
Completare DUAE de catre operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, dupa caz). Deoarece in DUAE autoritatea contractanta a bifat „a" „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", operatorul economic se poate limita la completarea sectiunii a din partea IV, fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV. Documentele vor fi postate în SEAP, in copie lizibila, semnate cu semnatura electronica extinsa. Documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor si pot fi certificate/recomandari/procese-verbale/orice alte tipuri de documente edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare. Din aceste documente trebuie sa reiasa:
(a) Obiectul serviciilor/lucrarilor, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,
(b) Beneficiarii, indiferent dacă acestia sunt autorităti contractante sau clienti privati,
(c) Valoarea in lei fara TVA,
(d) Perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,
(e) Locul executiei lucrarilor.
Documentele prezentate pentru indeplinirea cerintei vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat).
Nota. Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de lucrari, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna executie depuse, care sunt lucrarile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
Dacă este aplicabil, ofertantii includ informatiile cu privire la subcontractanti în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacitătile subcontractantului/subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre acestia. Subcontractantii precizează în DUAE informatiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineste o cerintă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerintelor de calificare prin subcontractanti, prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere si solicită ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta in mod obligatoriu si acordul de subcontractare, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in acesta vor fi solicitate, ulterior, doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa evaluarea ofertelor. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV: „Criteriile de selectie", operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A, B, C, D.
În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate tehnică si profesională. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta in mod obligatoriu si acordul de asociere, iar documentele justificative care probeaza cele asumate in acesta vor fi solicitate, ulterior, doar ofertantului clasat pe primul loc, dupa evaluarea ofertelor. Referitor la completarea DUAE: autoritatea contractanta a activat optiunea α (alfa) din sectiunea Partea IV „Criteriile de selectie", operatorul economic se va limita la completarea in DUAE a campului α (alfa) „Indicatie globala pentru toate criteriile de selectie", fara sa trebuiasca sa completeze nicio alta sectiune din partea IV, sectiunile A, B, C, D.
2019-03-14
15:00
2019-09-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Membrii comisiei de evaluare.
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfăsura după următoarele reguli:
— Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să detină/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnăturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică),
— Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP, www.e-licitatie.ro ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autoritătii contractante prevăzute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
— Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Toate documentele solicitate, respectiv: certificate/atestate/autorizatii/licente etc. trebuie citite ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.
Orice posibila denumire de marca, de fabrica sau comert, origine, sursa, productie, procedeu special, brevet de inventie, licenta de fabricatie etc. trebuie citite cu mentiunea „sau echivalent”.
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc: departajarea ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale se va face prin reofertarea pretului.
In acest caz, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Direcția Juridică
Calea Unirii nr. 19
Craiova
200585
+40 251408213
+40 251408213
www.cjdolj.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.