Căutare

România-Suceava: Lucrări de drumuri

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SUCEAVA
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Direcția Județeană de Drumuri si Poduri Suceava
Romania
Str. Poet Ion Grămadă nr. 1–3
Suceava
720026
Mihaela-Dalida Anchidin – director general, Liliana Victoria Tuchlei — șef Serviciu Achiziții Publice și Patrimoniu
+40 230211012/106
djdp.suceava@gmail.com
+40 230522323
www.djdpsuceava.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276, județul Suceava”
Nr. 18028861 / 2018 / a.8
Contractul are ca scop: Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276, județul Suceava”. Prin documentația tehnică, se propun a se realiza următoarele lucrări:
— asfaltare drum pe o lungime de 21 476 ml,
— executarea de șanțuri de pământ pe o lungime de 7 152 ml,
— executarea de șanțuri pereate = 21 470 ml,
— rigole carosabile = 4 400 ml,
— amenajare drumuri laterale,
— poduri noi din beton armat = 2 buc.,
— reparații poduri din b.a. = 8 buc.,
— reparații podețe din b.a. = 2 buc.,
— execuție podețe dalate noi = 23 buc.,
— podețe tubulare Premo cu D 800 mm la drumuri laterale = 7 buc.,
— podețe tubulare Premo cu D 600 mm la drumuri laterale = 90 buc.,
— podete dalate la drumuri laterale = 5 buc.,
— lucrări de siguranța circulației.
Durata contractului: 36 de luni de la emiterea ordinului scris de începere a lucrărilor.
Valoarea estimată a contractului conform [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
32957307
DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276, județul Suceava
Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție „Asfaltare DJ 178C, Rădăuți – Frătăuții Vechi – Frătăuții Noi – Bilca – Vicovu de Sus, km 1+800 — 23+276, județul Suceava”.
Perioada de garantie acordata lucrarii P2 = (g ofertat/g max. x 10 puncte)
10
90
36
Programul National de Dezvoltare Locala, bugetul de local si alte fonduri legal constituite.
Cerințe referitoare la motivele de excludere.
Cerinta nr. 1.
Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situatiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociați, terti si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Aceste documente sunt:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— cazierul fiscal al operatorului economic,
— după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, după caz.
Cerinta nr. 2.
Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa Declaratie privind neîncadrarea în situatia unui conflict de interese (Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice — Formular nr. 3).
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritătii contractante, a celor cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum si a celor implicati în procedură din partea acestuia din sunt:
— Anchidin Mihaela — director general,
— Racu Mihaela — contabil sef,
— Avadanei Catalina — sef Serviciu Verificare, Urmărire, Comportare Lucrări,
— Moise Mirela — inspector de specialitate,
— Andronache Catalina — sef serviciu,
— Lungu Daniel — sef Serviciu Parc auto,
— Irimescu Mihaela — sef Serviciu Juridic si Executare Silita,
— Tuchlei Victoria Liliana — sef Serviciu Achizitii Publice si Patrimoniu,
— Anghelus Luminita Stela — Inspector de specialitate,
— Moruz Stelica — inspector de specialitate,
— Vasiliu Adriana Maria — inspector de specialitate,
— Floristeanu Florin — inspector de specialitate,
— Tugui Olivian — inspector de specialitate,
— Moruz Florian — inspector de specialitate,
— Brădățan Bogdan — inspector de specialitate,
— Cioban Alin Ioan — inspector de specialitate.
Atentionări speciale:
1) Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/subcontractant/tert sustinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă;
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, inclusiv documentele indicate în cadrul Angajamentului ferm din care să rezulte modul efectiv prin care terțul sustinător asigură îndeplinirea obligatiilor asumate prin angajament, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale:
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor men [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Cifra de afaceri globala, medie anuala pentru ultimele 3 exercitii financiare încheiate (2015, 2016, 2017), trebuie sa fie de minim: 65 000 000 RON. Pentru echivalenta se va tine cont de cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR. Candidatul va face conversia la cursurile valutare medii anuale comunicate de BNR pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017).
Cerinta nr. 2. Informatii privind accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea lucrărilor. Prezentarea de documente pentru a demonstra capacitatea ofertantului/asocierii de a derula contractul de lucrări. Operatorul economic va demonstra că, va avea acces la sau are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in valoare de 1 000 000,00 RON pentru a realiza cash-flow-ul de executie al lucrarii, pe o perioada de 45 zile de derulare de la data semnării contractului. Suma va fi imobilizată si destinată necesitatilor contractului de lucrări, în cazul ofertei căstigătoare, indiferent de obligatiile ce ii revin ofertantului in cadrul altor contracte. In cazul unei asocieri, liderul asociatiei este obligat să prezinte acest document de unde să rezulte că poate asigura întreaga sumă singur sau împreună cu asociatii.
Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Urmatoarele documente justificative care probeaza/confirmă îndeplinirea cerintei vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: orice documente care sa dovedeasca indeplinirea cerintei de calificare (de exemplu bilanturile contabile pentru ultimii 3 ani, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, vizate si inregistrate la organele competente, rapoarte de audit financiar întocmite de entităti specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost încă definitivate conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu) În cazul depunerii unei oferte comune, fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE în care vor include informatiile cu privire la modul de îndeplinire a cerintelor de capacitate economică si financiară. La solicitarea autoritătii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative ale asociatilor care probează îndeplinirea cerintei privind capacitatea economică si financiară.
Completare DUAE conform art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016. Prezentarea unei scrisori angajante din partea unei bănci/institutii finantatoare, sau orice alte mijloace financiare (depozite bancare, acces la instrumente de finantare – linii de credit) suficiente pentru a realiza cash flow de executie, pe o perioada de 45 zile de derulare de la data semnării contractului. La solicitarea autoritătii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează accesul ofertantului la linii de credit sau disponibilitatea resurselor financiare necesare pentru executarea lucrărilor. In cazul indeplinirii cerintei prin tert sustinator, documentele suport ce urmeaza sa fie prezentate trebuie sa demonstreze posibilitatea concreta de materializare in practica a angajamentului ferm ce va fi depus. Autoritatea Contractanta poate solicita oricand pe parcursul procesului de evaluare, documente si informatii suplimentare.
Cerinta nr. 1. Experienta similara: ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani lucrări de natura/similare celor ce fac obiectul contractului – constructii/reabilitare/modernizare lucrări de drumuri și poduri/podețe, in valoare cumulata de minim 32 000 000 RON fara TVA, la nivelul a maxim 3 contracte.
Nota 1: prin lucrări duse la bun sfarsit se intelege:
— lucrări recepţionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de recepţie intocmit in conformitate cu prevederile legale si tehnice aplicabile,
— lucrări recepţionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrărilor,
— lucrări recepţionate insotite de proces-verbal de recepţie finala.
Nota 2: ultimii 5 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzătoare a Instrucţiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13).
Nota 3: pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Tertul/tertii ce asigura sustinerea privind indeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si/sau profesionala, nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167, precum si art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
Cerinta nr. 3. Informatii privind subcontractantii: in cazul in care ofertantul participa la procedura impreuna cu unul sau mai multi subcontractanti, atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In acest caz se vor preciza denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi îndeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Daca un subcontractant se incadreaza in unul dintre motivele de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, Autoritatea contractantă va solicita, o singura data, ca operatorul economic sa inlocuiasca subcontractantul fara ca acest aspect sa aduca atingere principiului tratamentului egal. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul Autoritatea contractantă, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerilor tehnice sau financiare initiale (art. 174 din Legea 98/2016).
Cerinta nr. 4. Informatii privind asociatii: in cazul in care operatorii economici participa în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In acest caz, acestia trebuie sa raspunda în mod solidar pentru executarea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie autentificata la un notar numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare.
Cerinţa nr. 2. Informatii despre dotarile specifice: Informatii privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice aflate la dispozitia operatorului economic pentru executarea contractului.
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor privind capacitatea tehnica si profesionala prin prezentarea, urmatoarele informatii si documente:
(a) Initial se va completa si prezenta DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. Odata cu depunerea DUAE se vor depune angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/terii sustinatori din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) conform Notificarii 256/2016, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator,
(b) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor vor fi:
— procesul-verbal de receptie finala/procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor/proces-verbal pe obiect intocmite in conditiile actelor normative care reglementeaza receptia lucrarilor, care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsitsi/sau alte documente din care sa reiasa urmatoarele informatii: beneficiarul, cantitatea (indicatori tehnici ce caracterizeaza obiectul lucrarii), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor; În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte,
(c) La nivelul DUAE trebuie prezentate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, data si numarul documentului constatator/recomandarii precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA, (d) Operatorul economic participant la procedura, întelege si accepta ca, pe perioada evaluarii, Autoritatea Contractanta are dreptul de a se adresa beneficiarului serviciilor ce fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara în cadrul DUAE, pentru confirmarea celor prezentate de operatorul economic în DUAE cu privire la experienta similara,
(e) În cazul participării cu oferta în asociere cerintele minime de calificare privind experienta similară pot fi îndeplinite prin cumul de către asociati.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de indeplinire: in DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, precum si celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzator sustinerii acordate. Angajamentului ferm al tertului sustinator – Formular nr. 6 (inclusiv anexele la acesta, conform prevederilor art. 182 alin. (4) din Legea 98/2016, respectiv documentele din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere) vor fi postate în SEAP odata cu DUAE. Nedepunerea odata cu oferta si cu DUAE a documentelor mentionate anterior poate face subiectul unei solicitari de clarificare. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde in mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achizitie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
In DUAE completat de ofertant se vor include si informatiile solicitate cu privire la subcontractanti. In cazul în care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/ subcontractantilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separate pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat în mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare — Formularul nr. 5, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri sa fie solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire.
Operatorul economic va face dovada îndeplinirii cerintelor prin prezentarea, urmatoarelor informatii si documente:
(a) Initial se va completa si prezenta DUAE de catre fiecare operatori economic participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor,
(b) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate in SEAP, semnate electronic, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor,
(c) Acordul de asociere (Formular 4) incheiat intre membrii asocierii se va prezenta odata cu DUAE si va contine cel putin informatii referitoare la partea din lucrare pe care o va executa fiecare, desemnarea liderului asocierii, raspunderea solidara, modalitatea de plata etc.
Completare cerintei corespunzatoare in formularul DUAE. Documentele privind asigurarea utilajelor, echipamentelor: contracte închiriere, cumparare /comodat/prestari servicii sau orice altfel de documente care atesta faptul ca ofertantul dispune de utilajele si echipamentele minime solicitate, se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-11
15:00
2019-07-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au punctaje egale, autoritatea contractantă va solicita respectivilor ofertanti, pentru departajare, o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiară are pretul cel mai scazut.
În vederea completării de către operatorii economici interesati, DUAE se poate accesa la următorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelatie cu cerintele stabilite prin fisa de date a achizitiei.
Interactiunea cu ofertantii, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfasura dupa urmatoarele reguli:
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat.
Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 160–161 din Legea nr.98/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legătură cu oferta prin utilizarea facilitătilor tehnice disponibile în SICAP (sectiunea „Întrebări”).
Comisia de evaluare va analiza si verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică.
În urma finalizării fiecăreia din dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, si va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un teremen de răspuns.
Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificări si eventuelele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebări”), în format electronic, semnate cu semnătura electronică, conform Legii 455/2001.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016.
Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art. 8 din Legea 101/2016.
Directia Județeană de Drumuri si Poduri Suceava
Aleea Ion Grămadă nr. 1–3
Suceava
720026
+40 230211012/105/106
djdp.suceava@gmail.com
+40 230522323
www.djdpsuceava.ro
2019-02-05
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.