Căutare

România-Arad: Lucrări de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   ARAD
   Feb 7, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Arad
Romania
Bulevardul Revoluției nr. 75
Arad
310025
Petru Stelian Adam
+40 257281850/289/350
petru.adam@primariaarad.ro, achizitii@primariaarad.ro
+40 257281450
www.primariaarad.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Proiectare și execuție lucrări de Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad
5
Proiectare şi execuţie lucrări de Regenerare urbană zona Piaţa Catedralei din Municipiul Arad conform cerinţelor caietului de sarcini şi a SF-ului aprobat varianta I.
Descrierea detaliata a activităţilor ce vor face obiectul contractului de achizitie publica se regaseşte în documentaţia tehnică anexată. Valoarea estimată a contractului de lucrări aferentă prezentei proceduri este de 107 271 100 RON fără TVA, aşa cum rezultă din SF, aprobat prin H.C.L.M. nr. 365/2018. Conform structurii devizului general al obiectivului de investiţii, pentru atribuirea contractului de lucrări, care include şi servicii de proiectare, valoarea totală a contractului ce face obiectul prezentei achiziţii este de 107 271 100 RON, fără TVA, defalcată astfel:
— servicii de proiectare: 2 156 650 RON, fără TVA,
— servicii de asistenţă tehnică: 195 150 RON, fără TVA,
— execuţie lucrări: 102 533 070 RON, fără TVA,
— organizare de şantier: 1 069 620 RON, fără TVA,
— dotări: 1 316 610 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
107271100
Municipiul Arad — Piaţa Catedralei.
Proiectare şi execuţie lucrări de Regenerare urbană zona Piaţa Catedralei din Municipiul Arad conform cerinţelor caietului de sarcini şi a SF-ului aprobat varianta I.
28
1) Ofertantii/asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Autoritatea contractantă va exclude din prezenta procedură de atribuire ofertantul care se încadrează în prevederile art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Acestea sunt: cazierul judiciar al operatorului economic, cazierul judiciar al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, precum si a celor cu putere de decizie, de reprezentare sau de control in cadrul acesteia, asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv; certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat, la momentul prezentarii; documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; alte documente edificatoare, dupa caz;
2) Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016. se va incarca in SEAP la momentul incarcarii DUAE si va fi semnata cu semnatura electronica extinsa. Persoanele cu funcţie de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire:
— dl. Gheorghe Falcă — primar,
— dl. Levente-Grigorie Bognar — viceprimar,
— dl. Laurentiu-Calin Bibart — viceprimar,
— dl. Ionel Bulbuc — consilier local,
— dna. Andres Laura — consilier local,
— dl. Handra Arsenie — consilier local,
— dl. Ciupe Ionel — consilier local,
— dna. Tabuia Roxana-Adriana — consilier local,
— dl. Sfârâilă Marius Cristian — consilier local,
— dl. Boca Bogdan-Vlad — consilier local,
— dna. Naaji Antoanela-Luciana — consilier local,
— dna. Cismaşiu Mariana — consilier local,
— dl. Furau Gheorghe-Oto — consilier local,
— dna. Dumitrean Adina-Liana — consilier local,
— dl. Lupaş Marin — consilier local,
— dl. Chesa Ilie — consilier local,
— dna. Dinga Ștefania Patricia — consilier local,
— dl. Vărcus Beniamin-Narcis-Cristian — consilier local,
— dl. Saplăcan Gheorghe — consilier local,
— dl. Buruc Cosmin Alexandru — consilier local,
— dl. Szabo Mihai-Iosif — consilier local,
— dna. Stoenescu Anca-Patricia — consilier local,
— dl. Furde Gheorghe — consilier local,
— dl. Filip Flavius Emanoil — consilier local,
— dna. Claudia Macra — administrator public,
— dna. Grozavu Claudia — director economic,
— dna. Radu Carmen — sef Serviciu Financiar – Contabilitate,
— dna. Rusu Dorina — șef Birou,
— dna. Miculita Daniela — sef Birou,
— dna. Burza Han Camelia — consilier,
— dna Movileanu Daiana — consilier şi membru al comisiei de evaluare,
— Kraus Gertrude Ramona — şef Birou,
— dna. Elena Portaru — director Executiv,
— dl. Ciprian Puie — consilier juridic,
— dna. Ples Ramona — consilier juridic,
— dna. Florentina Mihaela Nagy — preşedinte al comisiei de evaluare,
— dna. Rotar Alexandrina — membru al comisiei de evaluare,
— dl. Chira Robert — membru al comisiei de evaluare,
— dna. Dudaş Adina — membru al comisiei de evaluare,
— dsoara. Iancu Ancuta Bogdana — membru de rezervă,
— dl. Deac Paul — membru de rezervă al comisiei de evaluare,
— Pintilie Simona Ionela — membru de rezervă.
Autoritatea contractantă va aplica prevederile art. 62 din Legea 98/2016 oricarui operator economic care se încadrează în situatiile descrise la art. 60 din Legea 98/2016.
Odată cu DUAE se va prezenta si angajamentul ferm al terţului susţinător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia sau după caz, acordul de subcontractare şi/sau acordul de asociere.
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea r [...] detalii pe www.e-licitatie.ro.
Informatii privind partile din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa le subcontracteze.
Lista privind principalele prestări de servicii similare în cursul unei perioade care acoperã cel mult ultimii 3 ani (se considerã ultimii 3 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor) din care să reiasă că au prestat servicii similare. Prin servicii similare se înţeleg acele servicii care au avut ca obiect proiectarea de construcţii civile care au în componenţa lor inclusiv parcări subterane sau servicii de proiectare de pasaje subterane.
Lista privind principalele lucrări realizate în cursul unei perioade care acoperã cel mult ultimii 5 ani (se considerã ultimii 5 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor) din care să reiasă că au fost realizate lucrări similare. Prin lucrări similare se înţeleg lucrări de construcţii civile care au în componenţa lor inclusiv parcări subterane sau lucrări de construire a pasajelor subterane.
Se va completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: Capacitatea tehnică şi profesională — punctul 1a), de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat, valoarea, beneficiarul, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Pentru a dovedi executarea lucrarilor mentionate in DUAE, ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate publică sau de către un client privat (copii ale contractelor sau orice alt document cu indicarea valorilor, datelor și beneficiarii publici sau privati). Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Atunci când un grup de operatori economici depune o ofertă comună, capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinerea acordată de către o altă persoană, atunci are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază, de regulă prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care acesta confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului resursele tehnice şi profesionale invocate. Persoana care asigură susţinerea tehnică şi profesională nu trebuie să se afle în situaţiile care determină excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Se va solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susţinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante.
Ofertanţii vor completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: Capacitatea tehnică şi profesională — punctul 1b) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar doar la solicitarea autorităţii contractante. Acestea sunt:copii ale contractelor, note/certificate de predare-primire/recomandări/documente constatatoare şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din Legea 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora
Ofertanţii vor completa DUAE (Partea IV: Criterii de selecţie partea C: Capacitatea tehnică şi profesională — punctul 1a) de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informaţii cum ar fi: numărul şi data contractului invocat drept experienţă similară, valoarea, beneficiarul, data şi numărul documentului de recepţie, precum şi ponderea şi/sau activităţile pentru care a fost responsabil ofertantul. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar doar la solicitarea autorităţii contractante. Acestea sunt:copii ale contractelor, note/procese-verbale de recepţie întocmite în condiţiile actelor normative care reglementează recepţia/certificări de bună execuţie/recomandări/documente constatatoare şi/sau orice alt document din care să rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din Legea 98/2016, ofertanţii vor prezenta odată cu DUAE-ul şi angajamentul terţului susţinător, însoţit de documente anexe la angajament emise de terţul/terţii susţinători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.
2019-03-20
15:00
2019-09-20
2019-03-20
15:00
In SEAP.
În cazul ofertelor clasate pe primul loc, având aceeaşi valoare ofertată, departajarea ofertanţilor se va face prin reofertarea propunerii financiare.
Conform art. 123 din HG 395/2016, ofertantul va indica în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala.
DUAE este pus la dispozitia ofertantilor in format editabil (document word) si se regaseste ca Formular (DUAE.doc) in documentatia de atribuire aferenta prezentului anunt de participare (conform notificarilor ANAP nr. 237 si 240 din 2016 si a notificarii FN/1.9.2016). Pentru completarea DUAE se va accesa sectiunea Formulare — DUAE.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Căile de atac precum și termenele de exercitare ale acestora sunt cele prevăzute de art. 8 din Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor.
Primăria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Bulevardul Revoluției nr. 75
Arad
310025
+40 257281850-134
+40 257284744
www.primariaarad.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.