Căutare

România-Bucureşti: Arzătoare pentru cuptoare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Electrocentrale București S.A.
Romania
Splaiul Independenței nr. 227
Bucureşti
060041
Gabriel Ivașcu
+40 212751280
anca.ordean@elcen.ro, achizitii@elcen.ro
+40 212751406
www.elcen.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Modernizarea instalațiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE București Sud în vederea încadrării în cerințele de mediu în vigoare
20/2019
Modernizarea instalatiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Bucuresti Sud in vederea incadrarii in cerintele de mediu in vigoare.
— Servicii de proiectare modernizare instalatie de ardere cu NOx redus (parte termomecanica, electrica si de automatizare) si instalatii conexe, in limitele de proiect stabilite in caietul de sarcini,
— Furnizare de echipamente aferente modernizarii instalatiei de ardere cu NOx redus, reabilitarii sistemului de monitorizare a emisiilor, reabilitarii instalatiei de automatizare, reabilitarii instalatiei de climatizare,
— Lucrari de constructii montaj, izolatii, conexiuni electrice,
— Servicii de montare si demontare — specifice:
1) Modernizarii instalatiei de ardere;
2) Reabilitarii sistemului de monitorizare a emisiilor;
3) Reabilitarii instalatiei de automatizare (sisteme DCS, BMS+BPS, upgrade sisteme de automatizare pt reducerea emisiilor NOx, securitate cibernetica);
4) Reabilitarii instalatiei de climati [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
45580476.89
Bucureşti — Centrala Termoelectrica Bucuresti Sud.
Modernizarea instalatiilor de ardere aferente cazanelor nr. 2, 3, 4 de la CTE Bucuresti Sud in vederea incadrarii in cerintele de mediu in vigoare — detalii in caietul de sarcini.
Componenta tehnica.
25
Componenta tehnica.
25
50
270
Ofertantii, tertii sustinatori si sucontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 73, 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Modalitatea de indeplinire: se va completa DUAE cu informatiile aferente situatiei ofertantului.
Documentele justificative care probeaza declaratiile din DUAE pot fi:
1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;
2) Cazierul judiciar al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 73 din Legea nr. 99/2016. Declaratia se va completa de catre toti ofertantii si se va prezenta odata cu DUAE;
5) Alte documente edificatoare, dupa caz.
Persoanele juridice/fizice straine vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritatile competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca indeplinirea obligatiilor restante cu privire la plata impozitelor si a asigurarilor sociale, la momentul prezentarii acestora.
Persoanele care detin functii de decizie în cadrul ELCEN sunt:
— Claudiu-Ionut Cretu Sarbu,
— Nicolae Ovidiu Neacsu,
— Marcel Vilca,
— Mihai Volf,
— Adrian Diaconu,
— Adrian Tudora,
— Gabriel Iosef,
— Camelia Diaconu,
— Roxana Kedei,
— Gabriel Ivascu,
— Mioara Misloschi,
— Carmen Voicu,
— Florin Mirza,
— Mihail Niculae,
— Petrica Stroe,
— Camelia Popescu,
— Ioana Untila,
— Anca Ordean,
— Rares Radulescu,
— Dan Arosculesei.
Nota.
In conformitate cu art. 205 alin. (2) din Lege nr. 99/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative, prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie cuprinse in DUAE. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.
Ofertantul trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii tarii de rezidenta a operatorului economic, din care sa reiasa ca acesta este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
1) Pentru persoane juridice/fizice romane. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza declaratiile din DUAE pot fi certificat constatator emis de ONRC/altele echivalente;
2) Pentru persoane juridice/fizice straine. Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza declaratiile din DUAE pot fi documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic;
3) Autorizatie ISCIR a persoanei juridice autorizate pentru instalarea, montarea, punerea in functiune si repararea cazanelor de abur cu parametrii de functionare Q min=420 t/h, p min=140 bar, Tmin. = 5 400 C, conform PT ISCIR C1-2010, PT CR 4 — 2009 şi Legea nr. 64/2008 cu completarile si modificarile ulterioare;
4) Autorizatie ISCIR a persoanei juridice autorizate pentru instalarea, montarea, repararea, întreţinerea si verificarea tehnica în utilizare a arzatoarelor de combustibili gazoşi şi lichizi cu combustibil gazos sau lichid, conform cu PT ISCIR C 2 — 2010, PT ISCIR CR 4 — 2009 pentru parametrii de functionare ai arzatoarelor folosite in cadrul proiect [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii trei ani (2015, 2016, 2017). Valoare minima impusa: 40 000 000,00 RON. Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Conform DUAE partea IV. Se vor prezenta situatii financiare anuale (bilanturi contabile) sau orice alte documente echivalente, cum ar fi rapoarte de audit financiar intocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, in cazul in care situatiile aferente anului financiar incheiat nu au fost inca definitivate, conform legislatiei incidente in domeniu. In conformitate cu art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE
Informatii privind subcontractantii, in masura in care acestia sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Acord/acorduri de subcontractare, din care sa rezulte datele de identificare ale subcontractantului/subcontractantilor si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.
Informatii privind calificarea/experienta profesionala a managerului de proiect desemnat pentru indeplinirea contractului. Conditiile impuse managerului de proiect sunt:
(a) Experienta specifica de inginer, in lucrari de proiectare si montaj in domeniul energetic,
(b) Dovedirea unei experiente de minim 3 ani in calitate de lider/manager de proiect.
Informatii privind experienta similara, demonstrata prin lista principalelor livrari de produse din ultimii 3 ani. Operatorul economic trebuie sa demonstreze ca a livrat in ultimii 3 ani instalatii similare de ardere la cazane energetice, in cadrul unui contract de aceeasi natura (care a inclus proiectarea si executarea lucrarilor de instalare/modernizare). Se va avea in vedere perioada de 3 ani determinata pornind de la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita prevazut în invitatia de participare publicata initial.
Informatii privind asocierea. Acord de asociere din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei, Daca ofertantul castigator va fi o asociatie, autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii conform prevederilor legale, pana la data incheierii contractului de achizitie publica. In cazul asocierii, indeplinirea conditiilor de calificare prevazute la cap.III.1.1.a) este obligatorie pentru fiecare dintre asociati. Capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
Informatii privind tertii sustinatori. Angajamentul/angajamentele tertilor sustinatori din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea.
Conform DUAE partea II. In cazul in care subcontractantii sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei se vor prezenta: acord/acorduri de subcontractare, atasat DUAE, din care sa rezulte datele de identificare ale subcontractantului/subcontractantilor si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute. Se va atasa DUAE al subcontractantului. Necunoasterea subcontractantului la momentul depunerii ofertei nu exclude obligatia ofertantului de a preciza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze. In conformitate cu art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative, ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
Conform DUAE partea IV. Informatiile referitoare la managerul de proiect se vor completa in Formularul 5. Se au in vedere activitati de complexitate similara sau superioara celor care fac obiectul contractului, activitati de proiectare secondate de punerea in aplicare a proiectelor, prin executia lucrarilor de montaj. Aria de specializare vizeaza in mod strict domeniul energetic. De asemenea, se va avea in vedere dovedirea experientei persoanei desemnate ca manager de proiect, in coordonarea unei echipe multidisciplinare; perioada minima de 3 ani fiind apreciata ca minim necesara pentru dobandirea unei experiente minime de coordonare. CV-ul trebuie să fie suficient de detaliat, astfel încât să furnizeze informatii complete care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor de calificare impuse. Astfel, CV-ul şi documentele suport vor contine informatii privind titlurile şi obiectele contractelor la care managerul de proiect a participat, descrierea sarcinilor îndeplinite şi poziţia acestuia în cadrul contractului. Se va utiliza Formularul 5. Informatiile prezentate in Formularul 5 se vor dovedi prin prezentarea de documente suport ca: recomandari, certificate profesionale mentionate in CV, fisa de post, contract de munca, orice al document similar care dovedeste indeplinirea cerintei. CV-ul trebuie sa fie datat si semnat pe fiecare pagina si sa contina mentiunea „Subsemnatul declar pe propria raspundere ca datele biografice descrise mai sus sunt corecte si ca ele descriu calificarea si experienta mea profesionala”.
Conform DUAE partea IV. In conformitate cu art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative (certificate/documente emise sau contrasemnate de catre clientul beneficiar), ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
Conform DUAE partea II. Acord de asociere, atasat DUAE, din care sa rezulte cine este liderul asociatiei si partea din contract pe care o va indeplini fiecare asociat, precum si imputernicirea liderului asociatiei de a semna oferta in numele asociatiei. In conformitate cu art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE.
Conform DUAE partea II. In DUAE, se vor regasi: informatiile cu privire la tertul sustinator, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare. Se va atasa DUAE al tertului sustinator si angajamentul ferm al acestuia, din care trebuie să rezulte modul efectiv în care va asigura îndeplinirea angajamentului. Documentele justificative care probeaza cele declarate in DUAE si asumate in angajament se vor solicita numai ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
(a) Cuantum: 400 000,00 RON,
(b) Contul de virament pentru garantia de participare in lei este RO25RNCB0082044172740422, deschis la BCR, Sucursala Unirii, iar pentru euro este RO95RNCB0082044172740423, deschis la BCR, Sucursala Unirii (echivalenta leu/alta valuta la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile),
(c) Perioada de valabilitate: 2 luni de la data limita de depunere a ofertelor,
(d) Mod de constituire: garanţia de participare se constituie în conformitate cu prevederile art. 42 din HG nr. 394/2016. In cazul constituirii prin ordin de plata sau fila cec, acestea vor fi confirmate de catre banca emitenta cel mai tarziu la data limita de depunere a ofertelor. Dovada constituirii garanţiei de participare se va introduce in oferta prezentata in SICAP, ca document scanat, pana la data si ora limita de depunere a ofertelor.
Restituirea garanţiei de participare se va face pe baza Formularului 1, care va fi prezentat la ofertare. Garantia de participare va fi retinuta integral in situatiile prevazute la art. 43 din HG nr. 394/2016.
În cazul depunerii de oferte în asociere, garanţia de participare trebuie constituită în numele asocierii şi să menţioneze că acoperă în mod solidar toţi membrii grupului de operatori economici.
Garanţia de participare emisă în altă limbă decât română va fi însoţită de traducerea autorizată in limba romana.
Cuantum garanţie: 10 % din valarea contractului, fara TVA.
Mod de constituire: prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretul total exprimat in lei. Nu exista limite ale valorilor pana la care elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare poate fi imbunatatit. Sistemul informatic va pune la dispoziţia participanţilor la procesul repetitiv de reofertare informaţii referitoare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2019-03-08
15:00
2019-05-08
2019-03-08
15:00
In SEAP.
1) In conformitate cu art. 78 din Legea nr. 99/2016, entitatea contractanta impune ca modalitate de comunicare: mijloacele electronice prin intermediul SICAP;
2) Pentru informatii privind vizualizarea sau crearea DUAE, accesati https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sauhttps://ec.europa.eu/tools/espd
Prezentarea DUAE odata cu oferta este obligatorie, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, in conformitate cu art. 143 alin. (2) lit. b) din HG nr. 394/2016;
3) Informatii suplimentare privind licitatia electronica si participarea la procedura online:
— Ofertantii participanti trebuie să fie înregistrati in SICAP, avand certificat digital valid. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: http://www.e-licitatie.ro
— In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SICAP la sectiunea „Intrebari”) va solicita ofertantilor sa posteze in SICAP o noua propunere financiara, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Ofertantii au obligatia de a respecta data si ora limita de depunere a noii propuneri financiare. Ofertele postate dupa data si ora notificata nu vor fi luate in considerare, ramanand valabile cele deja inregistrate in SICAP;
4) Pentru vizualizarea documentatiei recomandam operatorilor economici sa procure programul disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 101/2016.
Serviciul Juridic ELCEN
Splaiul Independenței nr. 227
București
060041
+40 212751384
+40 212751405
www.elcen.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.