Căutare

România-Bucureşti: Staţie electrică de transformare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica" S.A.
Romania
Str. Olteni nr. 2–4, sector 3
Bucureşti
030786
Direcția Comercială — Ovidiu Murasan
+40 213035986
ovidiu.murasan@transelectrica.ro
+40 213035980
http://www.transelectrica.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier — Reșița — Timișoara — Săcălaz — Arad/Stația 400/220/110 kV Reșița 
13324043/2018/19879
Se va retehnologiza statia 220/110 kV Resita pentru aducerea ei la un nivel corespunzator cerintelor actuale de functionare.
74618112
Statia 400/220/110 kV Resita.
Introducerea tensiunii de 400 kV si retehnologizarea statiei existente 220/110 kV Resita pentru aducerea ei la un nivel corespunzator cerintelor actuale de functionare. Statia 220/110 kV Resita este introdusa în planul de perspectiva al Transelectrica în vederea retehnologizarii, iar perioada în care este prevazuta retehnologizarea ei se va suprapune peste perioada realizarii axului 400 kV Banat.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15.
Entitatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit.
Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in 2 etape, astfel: in a 15-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Perioada minima de garantie acordata lucrarii: 36 de luni. Ofertele ce includ o garantie mai mica de 36 de luni vor fi declarate neconforme si vor fi respinse. Perioada [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
5
95
28
Cerinta 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178 și 180, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.
Cerinta 2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 73 conform Legii 99/2016. Se va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire. Persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de achizitie publica sunt:
— Rusu Adrian Constantin — presedinte directorat,
— Florea Andreea-Georgiana — membru directorat,
— Teodorescu Adrian-Mircea — membru directorat,
— Vasiu Viorel — membru directorat,
— Saragea Constantin — membru directorat,
— Hategan Ioan Dorin — director DTDR,
— Stoian Cristina — director DESF,
— Raducanu Florentina — director Directia Investitii,
— Cernov Radu Stefan — director DJC,
— Teodoru Alina Elena — sef Serviciu contencios,
— Vlasceanu Aurelia — consilier juridic,
— Badea Alexandra — consilier juridic,
— Pop Radu — consilier juridic,
— David Adina — consilier juridic,
— Croitoru Oana — consilier juridic,
— Harhoiu Marius Serban — director Directia comerciala,
— Popovici Nicoleta Raluca — sef SAI,
— Murasan Ovidiu — expert Achizitii publice,
— Straton Cristiadis Alina — sef SDIM,
— Muntean Liviu — inginer principal specialist,
— Rus Gheorghe — responsabil proiect,
— Sava Sebastian Pompiliu — inginer principal specialist,
— Chiosa Elena Irina — manager de program,
— Munteanu Emilia — inginer principal specialist,
— Boruz Liviu Adrian — expert retele electrice,
— Romanescu Andrei — expert protectii si automatizari,
— Sarbu Stefania — inginer principal specialist,
— Bugaru Bedros Alexandru — responsabil proiect,
— Nesin Dragan — Sef serviciu,
— Gheorghe Sergiu — inginer,
— Reviczky Levay Zoltan — inginer principal specialist,
— Radulescu Lucian — inginer principal specialist.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cifra de afaceri totala anuala pentru ultimii 3 ani nu trebuie sa fie mai mica de 110 000 000 RON sau echivalentul in alta valuta, calculata la cursul de schimb mediu anual valuta/RON stabilit de BNR pentru ultimii 3 ani, respectiv 2017, 2016 si 2015, publicat pe site-ul www.bnr.ro
Se va completa DUAE. Documentele solicitate pentru sustinerea cifrei de afaceri vor fi prezentate numai la solicitarea entitatii contractante de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea entitatii contractante (de exemplu, bilantul contabil sau orice documente relevante).
Subcontractare. Ofertantii vor mentiona partea din contract pe care ofertantul are intentia sa o subcontracteze, daca este cazul. Subcontractarea se va face in conditiile Capitolului VI — Sectiunea I — Subcontractarea din Legea nr. 99/2016.
Informatii referitoare la numărul mediu anual de personal al operatorului economic care prestează servicii si executa lucrări şi numărul personalului de conducere din ultimii 3 ani.
Tert sustinator. In cazul in care operatorul economic/ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art. 73 din Legea nr. 99/2016 si in situatiile prevazute de art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016.
Asocierea. Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrat), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o va realiza conform art. 67 din Legea nr. 99/2016. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face in conformitate cu modul in care vor declara asociatii in Acordul de asociere.
Atestare ANRE tip E1 si E2 Atestare ANRE tip E1 sau echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 — proiectare de posturi de transformare, staţii electrice şi de instalaţii aparţinând părţii electrice a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate, in conformitate cu ordinul ANRE nr. 45/2016, privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Atestare ANRE tip E2 sau echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016 executare de posturi de transformare, staţii electrice şi de lucrări la partea electrică a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate, in conformitate cu ordinul ANRE nr. 45/2016, privind aprobarea regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice. Atestatele ANRE tip E1 si E2 sunt in conformitate cu prevederile art. 8 din Ordinul A.N.R.E. nr. 45/2016 si art. 93 alin. (1) punctul 2) din Legea Energiei Electrice si a Gazelor Naturale nr. 123/2012, informatii pe site ANRE: www.anre.ro
Conform Ordinului A.N.R.E. nr. 45/2016 art. 4: 
1) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-un stat membru UE/SEE/Elveţia are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, dacă îndeplineşte, cumulativ, următoarele condiţii:
(a) deţine un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, corespunzător tipurilor de lucrări ce vor fi realizate, emis de o autoritate publică din ţara de origine sau de orice altă entitate din ţara de origine, îndreptăţită să emită un astfel de document,
(b) transmite la ANRE o cerere redactată în limba română, conform modelului din anexa nr. 1, însoţită de o traducere necertificată în limba română a documentului prevăzut la lit. a) şi o declaraţie pe propria răspundere, întocmită sau tradusă în limba română conform modelului din anexa nr. 2, semnată de reprezentantul legal al solicitantului, prin care acesta îşi asumă respectarea obligaţiilor rezultate din calitatea de titular de atestat, precum şi un document de înregistrare la autorităţile competente ţara de origine, tradus în limba română în formă necertificată,
(c) deţine o confirmare emisă de ANRE prin care se recunoaşte acestuia dreptul de a presta servicii transfrontaliere în România, întocmită conform modelului din anexa nr. 3 şi se confirmă îndeplinirea cerinţelor de la lit. a), b) şi e),
(d) respectă, pe durata desfăşurării activităţilor de proiectare, executare şi verificare a instalaţiilor electrice, obligaţiile prevăzute la art. 31, corespunzător tipurilor de lucrări realizate,
(e) face dovada achitării unui tarif egal cu tariful de emitere a unui atestat, conform art. 12, pentru tipul de atestat pentru care se solicită echivalarea competenţelor [conform art. 4 din Anexa la Ordinul ANRE 45/2016];
2) Operatorul economic, persoană juridică străină, înregistrată într-o ţară membră UE/SEE/Elveţia, are dreptul de a presta servicii transfrontaliere, pentru realizarea de lucrări de proiectare, executare şi verificare instalaţii electrice în România, pe durata de valabilitate a documentului prevăzut la alin. (1) lit. a);
3) Operatorul economic, persoană juridică străină înregistrată într-un alt stat decât Elveţia sau într-un stat care nu este stat membru UE/SEE, poate solicita şi obţine acordarea unui atestat emis în condiţiile prezentului regulament dacă îndeplineşte condiţiile de acordare corespunzătoare tipului de atestat solicitat prevăzute în prezentul regulament şi dacă are înregistrat pe teritoriul României un sediu secundar, pentru întreaga durată de valabilitate a atestatului. Respectarea cerinţelor specificate în regulament se poate face inclusiv prin transmiterea de documente echivalente, emise în acest scop în ţara de origine a societăţii, traduse în limba română în formă necertificată. Echivalenta atestatelor se va realiza conform Ordinului A.N.R.E nr. 45/2016.
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Experienta similara:
1) Prin experienta similara se înţelege indeplinirea de activitati de complexitate comparabila cu cele ale contractului ce urmeaza a fi atribuit, pentru realizarea, modernizarea sau retehnologizarea de staţii electrice, respectiv realizarea fiecareia din cele 3 categorii de activitati care fac obiectul contractului, astfel:
(a) Execuţia lucrărilor de construcţii-montaj pentru realizarea sau modernizarea/retehnologizarea de staţii electrice de transformare cu tensiunea de minim 110 kV,
(b) Furnizarea de echipamente necesare pentru realizarea sau modernizarea/retehnologizarea de staţii electrice de transformare,
(c) Prestarea serviciilor de proiectare necesare pentru realizarea sau modernizarea/retehnologizarea de staţii electrice de transformare de inalta tensiune;
2) Pentru demonstrarea experienţei similare în sensul menţionat mai sus ofertantul va dovedi, in baza a minim 1 contract sau maxim 5 contracte, din care sa rezulte ca lucrarile similare au fost executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), produsele similare au fost livrate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) si serviciile similare au fost prestate in ultimii 3 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), prin prezentarea de recomandari/certificate/documente/certificari de buna executie, a caror valoare cumulata a lucrarilor, serviciilor si furnizarilor sa fie de minimum 60 000 000 RON fara TVA. Modul de calcul al perioadei (5 ani/3 ani) nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut în anuntul de participare publicat initial. In cazul in care valoarea acestora este exprimata in alta valuta, pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual RON/alta valuta comunicat de BNR. Din documente va rezulta clar valoarea de contract in sarcina ofertantului in cazul prezentarii unor contracte indeplinite in asociere (ca asociat sau subcontractant), categoriile de activitati pe care le-a asigurat in cadrul contractului/contractelor prezentate (executie, livrari, servicii);
3) Pentru componenta de executie si proiectare, in cazul in care ofertantii vor prezenta ca experienta similara documente/contracte realizate in statii electrice cu tensiune mai mica de 110 kV (de ex.: statii de 110/20 kV) atunci din documentele care vor fi prezentate pentru dovedirea indeplinirii experintei similare trebuie sa rezulte clar si distinct partea de activitati realizate la instatiile electrice din statie, cu tensiunea de minim 110. Valoric nu se va lua in considerare valoarea activitatilor realizate la instalatiile cu tensiune mai mica de 110 kV.
Se va completa DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de subcontractare, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de indeplinire a cerintei va consta in completarea DUAE, urmand ca documentele solicitate pentru indeplinirea cerintei (declaratii pe proprie raspundere), sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE. Toti ofertantii, odata cu depunerea DUAE, vor prezenta angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora) urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament sa fie solicitate doar ofertantului clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Odata cu depunerea DUAE se va depune si Acordul de asociere, urmand ca documentele justificative care probeaza cele asumente in acorduri vor fi solicitate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE in conformitate cu art. 202–204 din Legea nr. 99/2016 si in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016, urmând ca documentul justificativ care probeaza îndeplinirea cerintei (atestatul ANRE sau pentru ofertantii straini document echivalent emis în tara de rezidenta insotit de confirmarea emisa de ANRE conform Ordinului nr. 45/2016) sa fie prezentat, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. In cazul operatorilor economici care nu detin un atestat ANRE, ci detin un atestat ce ar putea fi considerat echivalent conform Ordinului ANRE nr. 45/2016, acestia au obligatia ca la etapa DUAE, sa aiba depusa la ANRE solicitare de confirmare a atestatelor, conform Ordinului ANRE nr. 45/2016, iar in DUAE sa va completa nr. si data cererii depuse la ANRE, iar cererea va fi depusa in cadrul ofertei, ca anexa a DUAE. Pe parcursul perioadei de evaluare, ofertantul are obligatia ca, in cazul in care primeste un raspuns din partea ANRE, sa transmita raspunsul primit comisiei de evaluare, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul la care a luat la cunostinta. In cazul in care operatorul economic clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar este un operator ce detine un atestat posibil echivalent cu atestatele ANRE solicitate, atunci acesta la momentul solicitarii documentelor suport DUAE, este obligat sa prezinte atat atestatele echivalente, cat si confirmarea emisa de ANRE prin care se recunoaste acestuia dreptul conferit de atestatul ANRE, in conformitate cu Ordinul nr. 45/2016. In cazul in care nu depun documentele anterior mentionate, oferta va fi declarata inacceptabila in baza art. 143 alin. (2) lit. b) si respinsa in baza art. 143 alin. (1).
Modalitatea de indeplinire a cerintei va consta in completarea DUAE, urmand ca documentele solicitate pentru indeplinirea cerintei (acte de proprietate/leasing/inchiriere), sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea de indeplinire a cerintei va consta in completarea DUAE, urmand ca documentele solicitate pentru indeplinirea experientei similiare (certificate/documente/certificari de buna executie), sa fie prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
1) Cuantumul GP: of. treb. sa constituie GP în cuantum de 700 000 RON;
2) 
(a) Perioada de valab. a GP: 4 luni de la term. limita de primire a ofertei,
(b) Modul de constituire: GP trebuie sa fie irevocabila;
3) GP se constiuie: prin virament bancar — in cazul constituirii GP prin virament bancar, contul IBAN pentru constituirea GP este: RO54RNCB0072005800630001 deschis la BCR sector 1, Bucuresti (pt. RON); RO14BRDE410SV18545934100 deschis la BRD Academiei, Bucuresti (pentru euro), Swift BRDEROBU; printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii. Instrumentul de garantare se transmite în SEAP împreună cu oferta şi celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data şi ora-limită de depunere a ofertelor şi trebuie să prevadă că plata garanţiei de participare se va executa necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;
4) GP se va depune doar in SEAP, pana la data-ora limita de depunere a ofertelor, indiferent de modul de constituire. Pt. conversia valorilor constituite in alte monede decat RON, se va utiliza cursul RON/alta valuta stabilit de BNR si valabil in ziua publicarii an. de particip. Restituirea GP cf. art. 44 din HG nr. 394/2016;
5) En. Contrac. are oblig. de a retine GP, atunci cand of. se afla in oricare dintre urm. situatii:
(a) îsi retrage oferta în perioada de valab. a acesteia,
(b) of. sa fiind stabilita castig. nu const. GBE,
(c) of. sa fiind stabilita câstig., refuza sa semneze ct. sectorial/AC în perioada de valab. a ofertei — cf. HGR 394/2016, art. 43 alin. (1) lit. a), b), c).
Garantia de buna executie (GBE) trebuie sa fie irevocabila, emisa in forma, cuantumul si avand valabilitatea solicitate de Entitatea Contractanta. Modul de constituire a garantiei de buna executie: în conformitate cu prevederile art. 45 din HG 394/2016, in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii acestuia. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din pretul total al contractului, fara T.V.A. Garantia de buna executie constituita prin scrisoarea de garantie se va elibera in conformitate cu art. 48 alin. (4) din HG 394/2016. Neconstituirea garantiei de buna executie atrage retinerea garantiei de participare.
Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.
2019-03-27
15:00
2019-07-27
2019-03-27
15:00
In SEAP.
1) La semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta integral, fara stersaturi sau omisiuni, ct. de subcontractare;
2) Versiunea electronica a DUAE (eDUAE) este pusa la dispozitie ca si formular on-line de catre Comisia Europeana, la adresa: https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter
3) Vizita la amplasament — operatorii economici care isi exprima in scris intentia de a vizita amplasamentul pot participa la vizita organizata de EC in cea de a 21-a zi, a 22-a zi si a 23-a zi de la data publicarea AP, intre orele 9–15.
Pentru a participa la vizitarea amplasamentului, operatorii economici trebuie sa remita EC o solicitare scrisa in acest sens.
Solicitarea trebuie sa fie primita de Entitatea Contractanta cu cel putin 6 zile inainte de data vizitei. Solicitarea consta in transmiterea pe adresa de email: ovidiu.murasan@transelectrica.ro a Formularului pentru acces din Sect III Formulare (completat, stampilat si semnat de reprez. firmei). In anexa la Formularul de acces se va mentiona numele complet al persoanelor care vor participa la vizita. De asemenea, se va remite impreuna cu Formularul de acces si o copie a actului de identitate (CI sau pasaport) al persoanelor nominalizate in anexa. La vizitarea amplasamentului vor putea participa numai persoanele nominalizate in solicitarea mentionata anterior. Costurile ocazionate de vizita la amplasament (transport, cazare etc.) pentru persoanele care vor participa din partea operatorilor economici vor fi suportate de catre acestia;
4) În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, in vederea departajarii, entitatea contractanta va solicita noi propuneri financiare şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: termenul stabilit conform prevederilor art. 8 lit. a) din Legea 101/2016.
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.