Căutare

România-Vaslui: Lucrări de construcţii

Cerere de oferte

Informaţii generale

   VASLUI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Aquavas S.A. Vaslui
Romania
Str. Ștefan cel Mare nr. 70
Vaslui
730169
Radu Eduard Tutunaru
+40 235311600
aquavasuip@gmail.com
+40 235311900
www.aquavaslui.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Stațiile de tratare și de epurare Negrești VS-CL-NE-R-04
17986823_2019_PAAPD1060557
In cadrul contractului „Statiile de tratare si de epurare Negresti VS-CL-NE-R-04” (lot 1–2) sunt prevazute a fi executate urmatoarele categorii de lucrari:
— Lot 1: Statia de tratare, capacitate de 39 l/s:
(a) adaptare la teren,
(b) lucrari de constructii si instalatii,
(c) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,
(d) testare si punere in functiune,
(e) monitorizarea functionarii statiilor pe parcursul perioadei de garantie,
(f) instruirea personalului Beneficiarului,
— Lot 2: Statia de epurare, capacitate de 7 350 LE
(a) adaptare la teren,
(b) lucrari de constructii si instalatii,
(c) furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice,
(d) testare si punere in functiune,
(e) monitorizarea functionarii statiilor pe parcursul perioadei de garantie,
(f) instruirea personalului Beneficiarului.
Orice operator economic interesat poate sa solicite clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, numai in S [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
12221367.16
2
2
Statia de epurare
2
Negresti, jud. Vaslui
In cadrul contractului „STATIILE DE TRATARE SI DE EPURARE NEGRESTI VS-CL-NE-R-04”, sunt prevazute a fi executate urmatoarele categ. de lucrari:
Lotul 1: Statia de tratare Val. estim. fara TVA: 3.914.626,73 RON
Conform CS, Lot 1
Lotul 2: Statia de epurare Val. estim. fara TVA: 8.306.740,43 RON
Conform CS, Lot 2
Val. estim. totala, fara TVA: 12.221.367,16 RON
EC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 235 si urmatoarele din Legea 99/2016 si in conformitate cu prevederile din Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru contr. de execuţie de lucrări, Anexa 1 la Hotararea Guvernului nr. 1/2018, cu privire la urmatoarele aspecte enumerate cu titlu exemplificativ: modif. generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modif. ale culoarului/coridorului de expropriere; modif. ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului; modif. legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde; modif. generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modif. generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizatii; modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; modif. generate de aplicarea legii monumentelor istorice; modif. generate de includerea de noi subcontractanti si/ sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modif. generate de schimbarea personalului cheie; modif. generate de expertize tehnice; modif. ale valorii minime a CIP-ului; modif. generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice. Aceste modif. pot fi realizate ulterior semnarii contractului, in conditiile prevazute de conditiile contractuale, si numai in situatia in care acestea nu nu se incadreaza in prevederile art. 240 alin. (3) din L99/2016.
8306740.43
58
Proiectul „FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE IN AGLOMERARILE VASLUI, BARLAD, HUSI,... detalii pe www.e-licitatie.ro
Statia de tratare
1
Negresti, jud. Vaslui
In cadrul contractului „STATIILE DE TRATARE SI DE EPURARE NEGRESTI VS-CL-NE-R-04”, sunt prevazute a fi executate urmatoarele categ de lucrari:
Lotul 1: Statia de tratare Val. estim. fara TVA: 3.914.626,73 RON
Conform CS, Lot 1
Lotul 2: Statia de epurare Val. estim. fara TVA: 8.306.740,43 RON
Conform CS Lot 2
Valoare estimata totala, fara TVA: 12.221.367,16 RON
EC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului in temeiul art. 235 si urmatoarele din Legea 99/2016 si in conformitate cu prevederile din Condiţiile generale şi specifice şi acordul contractual pentru contractele de execuţie de lucrări, Anexa 1 la HG nr. 1/2018, cu privire la urmatoarele aspecte enumerate cu titlu exemplificativ: modif. generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati; modif. ale culoarului/coridorului de expropriere; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Beneficiarului sau Antreprenorului; modif. legislative sau de norme tehnice/ stasuri/ normative/ standarde; modif. generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/ acorduri/ autorizatii; modificari generate de acorduri, conventii, intelegeri ale statului/autoritatilor locale cu alte state; modif. generate de aplicarea legii monum. istorice; modif. generate de includerea de noi subcontractanti si/ sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modif. generate de schimbarea personalului cheie; modif. generate de expertize tehnice; modif. ale valorii minime a CIP-ului; modif. generate de cerinte privind cercetare si lucrari arheologice. Aceste modif. pot fi realizate ulterior semnarii contractului, in cond. prevazute de conditiile contractuale, si numai in situatia in care acestea nu se incadreaza in prevederile art. 240 alin.(3) din Legea 99/2016.
3914626.73
58
Proiectul „FAZAREA PROIECTULUI REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE IN AGLOMERARILE VASLUI, BARLAD, HUSI,... detalii pe www.e-licitatie.ro
1. Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr.99/2016
Conditie de calificare:
Pentru fiecare lot in parte, fiecare operator economic (ofertantul unic/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016
Modalitatea de indeplinire prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:
Se va completa DUAE de catre fiecare operator economic (ofertantul unic/ofertant asociat/tert sustinator/ subcontractant) participant la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei sale.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea Entitatii contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentarii;
2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv la momentul prezentarii;
3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale;
4. alte documente edificatoare, dupa caz;
Documentele se vor prezenta astfel:
— pentru operatorii economici romani, documentele se prezinta scanate dupa original sau copie legalizata, dupa caz; pentru operatorii economici straini documentele se prezinta scanate dupa original sau copie legalizata insotite de traducerea autorizata în limba romana.
2. Neîncadrarea în situatiile prevazute la art.72 si 73 din Legea nr. 99/2016
Pentru fiecare lot in parte, Entitatea contractanta va exclude din procedura de atribuire a contractului orice ofertant care se afla în oricare din situatiile prevazute la art.72 si 73 din Legea nr. 99/2016.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolelor mentionate sunt urmatoarele: Besleaga Gabriel – Director General, Tibulca Dumitru – Director Economic, Dorobat Constantin – Director Tehnic, Tutunaru Eduard Radu – Manager UIP, Musat Catalin – Manager adjunct UIP, Baciu Costica – Expert achizitii publice, Gartu Margareta– Expert achizitii publice, Docan Lucica – Contabil Sef UIP, Prisacaru Paraschiva Mihaiela – Consilier juridic, Grigoras Daniela– Consilier juridic, Haret Catalin – Presedinte CA, Costachescu Ioana – membru CA, Prisacaru Emil – membru CA, Tibulca Ioan – membru CA
Persoanele juridice responsabile cu intocmirea documentatiilor tehnico – economice incluse in Documentatia de Atribuire (denumirea Proiectantului) – Asocierea S.C. PRO TOBY S.R.L. B-ACT Sp zo.o. (SRL)
Modalitatea de îndeplinire:
Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator /subcontractant) va completa campurile corespunzatoare din DUAE.
La solicitarea Entitatii contractante, doar ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta declaratii din partea fiecarui operator economic (ofertant unic/ofertant asociat/tert sustinator /subcontractant) declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 72 si 73 din Legea nr. 99/2016 la momentul prezentarii – Formular 3C din sectiunea Formulare.
3. Detalii privind asocierea, sustinerea de catre terti, subcontractarea
Pentru fiecare lot in parte Ofertantul are obligatia depunerii urmatoarelor docu... detalii pe www.e-licitatie.ro
Situatia economica si financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196 - 200 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre unul sau mai multi terti, atunci ofertantul are obligatia de a dovedi entitatii contractante ca a luat toate masurile necesare, prezentand un angajament ferm in acest sens din partea tertului/tertilor. In conformitate cu art.198 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/tertii sustinator/sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial. Ofertantul este obligat sa prezinte angajamentul ferm al tertului sustinator financiar – cifra de afaceri prin incarcarea acestuia in SEAP impreuna cu oferta. NOTA: In cazul in care ofertantul este o asociere, sau beneficiaza de sustinerea acordata de unul sau mai multi terti sustinatori, cerinta se considera indeplinita prin insumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii si/sau tertului/tertilor sustinator(i) financiar(i), dupa caz, pentru anul respectiv.
Cifra medie de afaceri anuala din ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie sa fie de minimum: Lot 1: 3,900,000 Lei Lot 2: 8,300,000 Lei. Pentru conversia în lei, daca situatiile financiare sunt întocmite în alta moneda, se va lua în considerare cursul mediu comunicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul 2016 - 1 Euro = 4.4907 Lei, 2017 –1 Euro = 4.5681 Lei si 2018 – 1 Euro = 4.6534 Lei. NOTA: In cazul in care ofertantul este o asociere, cerinta se considera indeplinita prin insumarea cifrei de afaceri anuale a tuturor membrilor asocierii pentru anul respectiv
Pentru fiecare lot in parte: 1. Fiecare tert sustinator pentru sustinerea financiara va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la situatia economica si financiara (Partea IV, sectiunea B) Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la terti sustinatori (Partea II, Sectiunea C –Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati). 2. Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori financiari) va prezenta angajamentul ferm al tertului sustinator, scanat dupa original, in conformitate cu Formularul nr. 4 din sectiunea Formulare. Angajamentul ferm impreuna cu documentele anexe la respectivul angajament, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta. 3. Ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Aceste documente sunt: 3.1. situatiile financiare sau extrasele din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta in legislatia tarii in care este stabilt operatorul economic, pentru oricare din ultimii 3 ani in care este indeplinita cerinta. 3.2. in cazul in care, din motive obiective si justificate ofertantul nu este in masura sa prezinte documentele prevazute la punctul 2), operatorul economic (tertul/tertii sustinatori financiari) este autorizat sa faca dovada indeplinirii cerintei prin orice alt document pe care entitatea contractanta il poate considera adecvat. 3.3. se vor prezenta documentele mentionate la punctele 3.1) si 3.2) pentru fiecare operator economic (tert/tert sustinator) Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana. 4. Documentele justificative vor fi prezentate pentru fiecare tert sustinator in parte doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante.
Pentru fiecare lot in parte: 1. Completarea DUAE se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Fiecare operator economic (ofertant unic / ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea economica si financiara. 2. Operatorul economic (ofertant unic /ofertant asociat) va prezenta situatiile financiare sau extrasele din situatiile financiare, in cazul in care publicarea situatiilor financiare este prevazuta in legislatia tarii in care este stabilit operatorul economic, pentru oricare din ultimii 3 ani in care este indeplinita cerinta Aceste documente vor fi prezentate si de catre ofertantul asociat, in situatia in care resursele acestuia au fost luate in considerare pentru indeplinirea cerintei. 3. In cazul in care, din motive obiective si justificate ofertantul nu este in masura sa prezinte documentele prevazute la punctul 2), operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat) poate sa faca dovada indeplinirii cerintei prin orice alt document pe care entitatea contractanta il poate considera adecvat. 4. Se vor prezenta documentele mentionate la punctele 2) si 3), pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat). Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana. 5. Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 2), 3) si 4) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) vor fi prezentate doar de catre Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante.
Experienta similara in conformitate cu art.192 lit. a) din Legea nr. 99/2016 Ofertantul trebuie sa dovedeasca faptul ca in ultimii 5 ani impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor a dus la bun sfarsit/finalizat lucrari similare obiectului fiecarui lot, respectiv: Lotul 1: dovada ca a dus la bun sfarsit/finalizat lucrari de constructie a unei statii de tratare/statii de epurare noi sau lucrari de reabilitare a unei statii de tratare/statie de epurare apa cu o capacitate de minim 39 l/s. in cadrul unui contract de lucrari; Lotul 2: dovada ca a dus la bun sfarsit/finalizat lucrari de constructie a unei statii de epurare noi sau lucrari de reabilitare a unei statii de epurare cu o capacitate de minim 7350 LE in cadrul unui contract de lucrari. Sintagma „lucrari duse la bun sfarsit” inseamna: a) lucrari receptionate pe obiecte, care sunt insotite de proces-verbal de receptie intocmite in conformitate cu prevederile legale si tehnice din domeniul in care face parte obiectul contractului; sau b) lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau c) lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Informatii privind partea/partile din contract pe care operatorul economic urmeaza sa le subcontracteze Ofertantul are dreptul sa subcontracteze o parte/parti din contract. Ofertantul va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi. Ofertantul are obligatia de a prezenta acordul/acordurile de subcontractare.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 196, 197, 199, 200 din Legea nr. 99/2016. In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului experienta similara. Ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. In conformitate cu art. 199 din Legea nr.99/2016 operatorul economic si tertul/ tertii sustinator/ sustinatori vor raspunde in mod solidar pentru executarea contractului sectorial.
Pentru fiecare lot in parte: 1. Completarea DUAE se va face in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016. Fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si profesionala. 2. Ofertantul va prezenta, dupa caz, pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) contractul/contractele sau parti relevante ale contractului/contractelor declarate si documentele constatatoare eliberate de beneficiari publici sau privati la terminarea contractelor de lucrari care sa contina datele de identificare a contractului/contractelor declarate. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul public sau privat al contractului, tipul lucrarilor executate si capacitatea statiilor de tratare/epurare precum si faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. In situatia in care operatorul economic (ofertant unic/ofertant asociat) a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea partii de contract indeplinite de acesta. 3. Se vor prezenta documentele mentionate la punctul 2) pentru fiecare operator economic (ofertant unic/ofertant asociat) astfel: Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana. 4. Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 2), si 3) pentru fiecare asociat vor fi prezentate doar de catre Ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante.
Pentru fiecare lot in parte: 1. Completarea DUAE se va face de catre fiecare subcontractant in conformitate cu Notificarea ANAP nr.240/2016. 2. Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la subcontractanti. 3. Ofertantul are obligatia sa incarce in SEAP acordul/acordurile de subcontractare impreuna cu DUAE si cu oferta.
Pentru fiecare lot in parte: 1. Fiecare tert sustinator pentru sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului – experienta similara va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la capacitatea tehnica si profesionala (Partea IV, sectiunea C). Ofertantul va completa campurile corespunzatoare din DUAE cu privire la terti sustinatori (Partea II, Sectiunea C –Informatii privind utilizarea capacitatii altor entitati). 2. Operatorul economic (tertul/tertii sustinatori pentru sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului – experienta similara) va prezenta scanat dupa original angajamentul ferm al tertului sustinator in conformitate cu Formularul 5 din sectiunea Formulare. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu DUAE si cu oferta. 3. Ofertantul are obligatia sa prezinte documentele anexe la respectivul angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator(i), din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator(i) va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere. Aceste documente sunt: contractul/contractele sau parti relevante ale contractului/contractelor declarate si documentele constatatoare eliberate de beneficiari publici sau privati la terminarea contractelor de servicii care sa contina datele de identificare a contractului/contractelor declarate. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul public sau privat al contractului, tipul lucrarilor executate si cantitatea acestora precum si faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele legale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit. In situatia in care tertul sustinator a avut calitatea de subcontractant/asociat se vor prezenta documente relevante din care sa reiasa calitatea de subcontractant/asociat, cu indicarea partii de contract indeplinite de acesta. 4. Se vor prezenta documentele mentionate la punctul 3) pentru fiecare operator economic (tert/terti sustinatori pentru sustinerea capacitatii tehnice si profesionale a ofertantului – experienta similara) Toate documentele intocmite/emise de catre ofertant cu scopul confirmarii DUAE vor fi scanate dupa documentele semnate in original si semnate cu semnatura electronica extinsa; pentru operatorii economici straini documentele vor fi insotite de traducerea autorizata în limba romana. 5. Documentele si modul de prezentare solicitate la punctele 3) si 4) vor fi prezentate pentru fiecare tert sustinator in parte doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea Entitatii Contractante.
CONTINUAE DIN SECTIUNEA II.3.1 - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; CONTINUAE DIN SECTIUNEA II.3.1 - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8; - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. De asemenea, in conformitate cu prevederile clauzei 48.8 din Conditiile Generale de Contract, Valoarea Contractului va fi ajustată pentru a ţine seama de orice creştere sau diminuare a Costului rezultat din modificarea Legii (inclusiv adoptarea unor Legi noi şi abrogarea sau modificarea Legilor existente), publicate ulterior Datei de Referinţă, care îl va afecta pe Antreprenor în îndeplinirea obligaţiilor sale potrivit prevederilor Contractului. În cazul în care modificarea Legii rezultă în diminuarea Costului suportat de Antreprenor, Beneficiarul va fi îndreptăţit, cu condiţia respectării prevederilor clauzei 69b [Revendicările Beneficiarului], la diminuarea corespunzătoare a Valorii Contractului. Prevederile clauzei 48.8 nu se vor aplica dacă creşterea sau diminuarea Costului rezultat din modificarea Legii este luată în considerare prin evoluţia indicilor de preţ/cost sau preţurilor de referinţă relevante şi aplicabile, stabilite în cadrul prezentei clauze.
Cuantumul garantiei de participare: Lotul 1 - 39.000 Lei; Lotul 2 - 83.000 Lei
Perioada de valabilitate: 120 de zile, calculata de la data limita de depunere a ofertelor.
Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata Entitatii Contractante cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor prin incarcarea acesteia in SEAP impreuna cu oferta.
Garantia de participare se constituie prin virament bancar in contul RO60RNCB0259028452770001 deschis la BCR Vaslui, cod fiscal AQUAVAS SA: RO17986823, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in conditiile legii.
Garantia trebuie sa fie irevocabila.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Garantia emisa în alta limba decat limba romana va fi prezentata, însotita de traducerea autorizata în limba romana.
In cazul depunerii de oferta în asociere, garantia de participare trebuie constituita în numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Instrumentul de garantare va fi emis respectand cerintele din Formularul 1 din Sectiunea Formulare.
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a contractului, pentru fiecare lot in parte, sise constituie in lei in conformitate cu art. 45 si art. 46 alin.1 din HG 394/2016.
Garantia de buna executie va fi mentinuta pe toata perioada de executie a contractului.
Entitatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului de achizitie sectoriala, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract.
Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, entitatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia atat contractantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.
In situatia executarii garantiei de buna executie, partial sau total, contractantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza raportat la restul ramas de executat.
În cazul depunerii de oferta în asociere, garantia de buna executie trebuie constituita în numele asocierii si trebuie sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Instrumentul de garantare va fi emis respectand cerintele din Formularul 2 din Sectiunea Formulare.
Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr 99/2016
Fiecare ofertant va completa in DUAE informatiile privind asocierea.
Clauza suspensiva mentionata in SECTIUNEA VI.3
2019-03-22
15:00
2019-07-22
2019-03-22
15:00
In SEAP
-
1. Procedura de atribuire este initiata sub incidenta urmatoarei clauze suspensive:
Semnarea contractului sectorial este conditionata de obtinerea de catre Entitatea Contractanta a Autorizatiei de Construire.
Entitatea contractanta precizeaza pentru operatorii economici ca Autorizatia de Construire este in curs de obtinere, fiind in desfasurare procedurile de obtinere a avizelor si acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism. De asemenea, Entitatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare si ca a intreprins toate diligentele in vederea obtinerii cat mai curand a autorizatiei de construire, procedurile in acest sens fiind avansate.
Entitatea Contractanta se obliga sa obtina Autorizatia de Construire in termen de maxim 60 de zile de la data comunicarii ofertantului castigator.
2. In cazul in care Entitatea Contractanta solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertelor, ofertantul este obligat sa procedeze si la prelungirea perioadei de valabilitate a garantiei de participare. In situatia in care ofertantul refuza extinderea valabilitatii ofertei si garantiei de participare, acesta va fi exclus din procedura.
Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nicio raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului.
Solicitarile de clarificari din partea operatorilor economici privind documentatia de atribuire vor fi prezentate in limba romana si vor avea urmatoarele mentiuni:
— Obiectul contractului,
— numarul anuntului de participare publicat in SEAP,
— numele operatorului economic.
Si se vor adresa in mod exclusiv in SEAP in cadrul anuntului de participare.
Se va avea în vedere încărcarea tuturor documentelor aferente documentației transmise, semnate cu semnatură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.
Entitatea Contractanta va organiza vizite ale ofertantilor, pe amplasamentul lucrarilor. Informatii referitoare la aceste vizite si programul lor se vor transmite printr-o adresa ce va fi postata in SEAP la sectiunea ”Documentatie si Clarificari” din cadrul anuntului de participare. Data vizitei - 21 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea Contractanta precizeaza ca vizita in amplasament nu este obligatorie.
Se atrage atentia tuturor ofertantilor asupra faptului ca analizarea de catre comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanti nu angajeaza din partea membrilor comisiei nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului. Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea ”sau echivalent”.
Documentul DUAE se completeaza conform cerintelor din Fisa de date si se transmite pentru fiecare operator economic. In vederea completarii de catre operatorii economici interesati, se va utiliza modelul de formular DUAE incarcat in SEAP in cadrul Documentatiei de atribuire (SECTIUNEA GENERAL-DOCUMENTE).
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac: Contestatie — 5 zile, conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 101/2016.
Aquavas S.A.
Str. Ștefan cel Mare nr. 70
Vaslui
730169
+40 235311600
aquavasuip@gmail.com
+40 235311900
www.aquavaslui.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.