Căutare

România-Brașov: Servicii de întreţinere a semafoarelor

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BRAȘOV
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Municipiul Brașov
Romania
Bulevardul Eroilor nr. 8
Brașov
500007
Municipiul Brașov
+40 268416550/128/124
achizitiipublice@brasovcity.ro
+40 268473001
http://www.brasovcity.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
„Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov precum și [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4384206/2019/117
Atribuirea acordului-cadru, pe 4 ani, pentru „Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov, precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor”.
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pe durata celor 4 ani este 9 250 413,89 RON.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 4 075 878,65 RON.
Valoarea minimă estimata a acordului-cadru pe durata celor 4 ani este 2 406 543,92 RON.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 1 503 909,32 RON.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.
Municipiul Brasov.
Încheierea unui acord-cadru pe o perioada de 4 ani avand ca obiect „Întreținerea, repararea, reabilitarea/modernizarea și dezvoltarea instalațiilor electrice pentru semnalizare și dirijare a traficului din Municipiul Brașov, precum și furnizarea de materiale și componente necesare prestării serviciilor”.
Valoarea maxima estimata a acordului-cadru pe durata celor 4 ani este de 9 250 413,89 RON.
Valoarea minimă estimata a acordului-cadru pe durata celor 4 ani este de 4 075 878,65 RON.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent este de 2 406 543,92 RON.
Valoarea estimata a celui mai mic contract subsecvent este de 1 503 909,32 RON.
1) Cantităţile minime — maxime estimate a fi prestate pe întreaga durată a acordului-cadru, respectiv în cadrul unui singur contract subsecvent, conform cu Anexa 3 din Documentația de atribuire;
2) Tip de acord-cadru: acord-cadru cu maximum 3 operatori economici;
3) Durata acordului-cadru este de 48 de luni;
6) Anual se vor încheia contracte subsecvente după cum urmează: în primul an se vor încheia contracte subsecvente între autoritatea contractanta şi prestatorul care a prezentat preţul cel mai mic în cadrul licitaţiei de atribuire a acordului-cadru; pentru ceilalţi 3 ani, anual, se va relua competiţia cu cei 3 prestatori semnatari ai acordului-cadru, iar contractele subsecvente anuale se vor încheia cu prestatorul care a oferit prețul cel mai scăzut cel mai mic în urma reofertării pentru anul respectiv. Reofertarea se va face anual pe durata acordului-cadru. Obiectul reofertării va fi prețul unitar fără TVA pentru cantitățile necesare de servicii/produse/lucrări pentru contractul subsecvent ce urmeaza sa fie atribuit. Operatorilor economici li se vor fi transmite invitații la reofertare, cu cantitățile contractului subsecvent ce urmează a fi încheiate iar aceștia vor depune oferta de preț în termenul stabilit de autoritatea contractanta.
48
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.
Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. DUAE astfel completat se va transmite electronic in SEAP, cu semnătura electronica extinsa.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor cu putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4) alte documente edificatoare, după caz.
Nota 1: pentru persoane juridice străine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a îndeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre buget. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba româna.
Nota 2: în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
Nota 3: ofertantii straini si romani vor prezenta certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local si buget de stat) ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva; in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata „conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.
Pentru ofertantul clasat pe primul loc la evaluarea intermediara, la solicitarea autoritatii contractante, se vor accepta: certificate — echivalent, cazier juridic — echivalent — declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale.
Nota 4: cerinta privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 se adreseaza subcontractilor si tertilor sustinatori conform art. 170 alin. (1) si art. 183 alin. (1) din Legea 98/2016, urmand sa se prezinte DUAE conform art. 170 alin. (3) din Legea 98/2016.
Nota 5: daca exista incertitudini referitoare la situatia unui operator economic, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite informatii.
Declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese, așa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Experiența similară: ofertanții vor prezenta o lista a serviciilor prestate, în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, în valoare cumulată de minim 2 400 000 RON, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați (se va preciza daca au fost finalizate) prin completarea și prezentarea DUAE cu informațiile aferente situatiei lor si transmise electronic cu semnatura electronica extinsa. Ultimii 3 ani vor fi calculați până la data limita de depunere a ofertei, cu mențiunea ca modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului limita prevazut în anunțul publicat.
Precizarea asocierii: se va completa DUAE. Acordul de asociere se prezinta odata cu DUAE. În cazul unei asocieri se completează și se prezintă formularul model „Acord de asociere” — Formularul 2. Dacă oferta este declarata câștigătoare, se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat achizitorului, înainte de data semnării contractului, aceasta fiind o condiție necesara și obligatorie pentru semnarea și îndeplinirea viitorului contract. Oferta trebuie sa cuprindă acordul de asociere în care sa se menționeze ca toți asociații își asuma răspunderea solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige și sa primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv, și ca liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului, inclusiv plățile. Structura sau constituirea asociației nu va fi modificata pe toată durata contractului decât cu aprobarea autorității contractante și numai în situații excepționale.
Informatii privind subcontractarea, daca este cazul: se va completa DUAE. Acordul de subcontractare se prezinta odata cu DUAE. Informatii privind tertii sustinatori, daca este cazul. Se va completa DUAE. Angajamentul tertului/tertilor sustinator/sustinatori se prezinta odata cu DUAE.
Ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca, în termen de 15 zile de la data semnarii contractului (în cazul castigarii licitatiei), vor dispune, indiferent de modalitatea de detinere (proprietate, chirie etc.) a urmatoarelor:
1) Punct de lucru situat pe raza unitații administrativ-teritoriale a autoritatii contractante.
Utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice. Declarație cu privire la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice la dispoziția operatorului economic pentru executarea contractului prin care să facă dovada ca dispune sub orice forma de:
— cerinta minima 1: 1 bucata autospeciala cu platforma ridicatoare,
— cerinta minima 2: 1 bucata autoutilitara cu platforma,
— cerinta minima 3: 1 bucata autolaborator PRAM,
— cerinta minima 4: 1 bucata autovehicul,
— cerinta minima 5: 1 bucata polizor unghiular,
— cerinta minima 6: 1 bucata masina de gaurit si insurubat portabila,
— cerinta minima 7: 1 bucata generator electric,
— cerinta minima 8: 1 bucata generator sudura,
— cerinta minima 9: 1 bucata analizor comunicatii Power Line.
Se va completa DUAE. Declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care presteaza serviciile si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani (se considera ultimii 3 ani pânã la data limitã de depunere a ofertelor).
Cerinta minima — un manager de proiect (persoana cu studii superioare); 1 inginer/subinginer autorizat ANRE gradul IV B; 1 inginer/subinginer autorizați ANRE gradul II B; 3 electricieni autorizați ANRE gradul II B (în conformitate cu Legea 123/2012 si a Ordinului ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari în domeniul instalatiilor electrice).
Se va completa DUAE. Doar ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar, la finalizarea evaluării ofertelor, va prezenta la solicitarea autorității contractante documentele doveditoare ale serviciilor similare prestate și finalizate în ultimii 3 ani, în valoare cumulată de minim 2 400 000 RON, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați, cum ar fi: contracte sau părți relevante ale acestora/procese-verbale de recepție, documente emise sau contrasemnate de beneficiarii contractului/contractelor mentionate, recomandari ale beneficiarilor sau orice documente care probeaza prestarea și finalizarea serviciilor pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara si din care sa reiasa indeplinirea corespunzatoare a contractului/contractelor. Prin servicii similare autoritatea contractanta înțelege servicii de întreținere a instalațiilor de iluminare publică și a semafoarelor.
Acordul de asociere și/sau a acordul de subcontractare sau, după caz, angajamentul ferm al terțului susținător din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, se vor depune odata cu DUAE. Nedepunerea acestora o data cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertente de forma ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care sa sustina cele declarate in DUAE si acordul de asociere/subcontractare, respectiv angajamentul tertului sustinator vor fi prezentate doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar al ofertelor admisibile intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante.
Ofertanţii vor depune o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că în termen de 15 zile de la data semnării contractului (în cazul câştigării licitaţiei), prestatorul va face dovada dispunerii prin documente, indiferent de modalitatea de deţinere (proprietate, chirie etc.) pe raza unității administrativ teritorială a unui punct de lucru local/call center-dispecerat cu telefon fix, fax și telefon mobil pentru managementul și redirecționarea apelurilor de urgență privind intervențiile de service și mentenantă la respectivele echipamente.
Se va completa DUAE. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se completează DUAE de către operatorii economici cu informațiile aferente situației lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice de care dispune pentru a duce la îndeplinire contractul. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar doar la solicitarea autorității contractante. Acestea sunt: declarație cu privire la utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice si/sau orice alt document din care sa rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare. Dacă ofertantul uzează de prevederile art. 182 din Legea 98/2016, ofertanții vor prezenta odata cu DUAE-ul si angajamentul tertului sustinator, însotit de documente anexe la angajament emise de tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Documentelor doveditoare ale modului de deţinere a acestora, sub orice formă, sunt contract de vânzare-cumpărare/facturi fiscale, contract de furnizare/factură proforma, contract de leasing, contract de închiriere, alte documente doveditoare sau orice altă formă de deţinere.
Se va completa DUAE de catre operatorii economici cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: personalul de care dispune. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar, doar la solicitarea autoritatii contractante. Acestea sunt: declaratie cu privire la numarul mediu anual de personal al operatorului economic care executa lucrari si numarul personalului de conducere din ultimii 3 ani si/sau orice alt document din care sa rezulte îndeplinirea acestui criteriu de calificare, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate publica sau de catre un client privat (certificarile detinute, diplome de absolvire a studiilor, C.V. europass. Fiecare informatie din CV va fi sustinuta prin documente suport din care sa rezulte detinerea pregatirii si competentelor/respectiv diplome, atestate, certificari, contracte/extrase Revisal, alte documente pentru dovedirea experientei profesionale. Daca ofertantul uzeaza de prevederile art. 182 din Legea 98/2016, ofertantii vor prezenta odata cu DUAE-ul si angajamentul tertului sustinator, însotit de documente anexe la angajament, emise de tertul/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora.
3
2019-03-12
15:00
2019-07-12
2019-03-12
15:00
In SEAP.
Nota: garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Ofertantul va specifica in oferta sa care sunt informatiile pe care le considera confidentiale. Documentul DUAE poate fi accesat de catre operatorii economici interesati prin accesarea urmatorului link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Documentele aferente DUAE, precum si cele mentionate in prezenta Fisa de date, solicitate de catre autoritatea contractante, se vor posta in SEAP odata cu DUAE, semnate cu semnatura electronica si se vor prezenta, la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a se prevala de prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica.
Primăria Municipiului Brașov — Serviciul Contencios
Bulevardul Eroilor nr. 8
Brașov
500007
+40 268416550/149
achizitiipublice@brasovcity.ro
+40 268473001
http://www.brasovcity.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.