Căutare

România-Bucureşti: Servicii de transport aerian

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Federația Română de Atletism
Romania
Str. Primo Nebiolo nr. 2
Bucureşti
011349
Constantin Bondar
+40 214134039
costel@fra.ro
+40 214192445
www.fra.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
PJ de drept privat
Sport
Acord-cadru servicii de transport aerian
420342320182
Servicii prestate de către entităţi juridice specializate în vederea achiziţionării de către Autoritatea Contractantă a biletelor de avion pentru zboruri interne şi/sau internaţionale, în funcţie de necesităţile concrete ale acesteia.
Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări cu privire la conținutul documentației de atribuire înainte de data limită de depunere a ofertelor: 16.
Numărul de zile pana la care se publica raspunsul la solicitarile de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10, fara a se lua in considerare ziua publicarii.
Termenele au fost stabilite prin luarea in considerare a prevederilor: art. 4 alin. (1) din OUG nr. 98/2017, art. 8 din Anexa nr. 1 la HG nr. 419/2018; art. 10 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 98/2017, art. 160 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016, art. 161 din Legea nr. 98/2016.
774502
Bucuresti, sector 1, Str. Primo Nebiolo nr. 2.
Servicii prestate de către entităţi juridice specializate în vederea achiziţionării de către Autoritatea Contractantă a biletelor de avion pentru zboruri interne şi/sau internaţionale, în funcţie de necesităţile concrete ale acesteia.
12
Autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu toți ofertanții ale căror oferte vor fi declarate admisibile. Numărul operatorilor economici cu care se va încheia acordul-cadru va fi de cel puțin 3 operatori (numărul maxim fiind nelimitat).
In mod obligatoriu, se va completa și prezenta inițial DUAE de către ofertanți/candidați (inclusiv pentru asociați/subcontractanți/terți susținători) ca primă dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere și a îndeplinirii cerințelor de capacitate.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se gaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solictarea autoritatii contractante, numai de ofertanti clasati pe primele locuri in clasamentul intermediar. Aceste documente vor fi:
— certificate privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat si bugetul local (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.
Odata si alaturi de DUAE, ofertantii vor depune o declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 59–60 din Legea 98/2016 privind evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, cum ar fi:
— Florea Florin — presedinte,
— Iancu Augustin — secretar general,
— Buliga Ion — secretar general adjunct,
— Sandu Claudia — trezorier,
— Bondar Constantin — referent Achizitii publice,
— Oatu Valentin — administrator,
— Vieru Ioan — antrenor federal.
Atentionari speciale:
1) Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila;
2) Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz.
Nedepunerea acestora odata cu DUAE constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.
Cerinta nr. 1: operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.
Se va prezenta certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, care sa ateste ca ofertantul este abilitat sa desfasoare activitati similare celor care fac obiectul prezentei achizitii (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC).
Certificatul constatator va fi prezentat, prin intermediul SEAP, în forma electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa.
Informatiile din certificatul constatator sa fie reale/valide la data prezentarii acestuia.
Pentru persoane juridice/fizice straine: in cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele mentionate vor fi transmise în limba de origine, insotit de o traducere autorizata [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 2: capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului (impreuna cu documente anexe la anagajament, transmise ofertantilor de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Tertul/tertii sustinatori vor completa DUAE cu informatii privind nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator sustinerii acordate. Prin angajamentul ferm, tertul/tertii confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activitati pentru care a acordat sustinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispozitie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, tertul/tertii se va/vor angaja ca va/vor raspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publica. Raspunderea solidara a tertului/tertilor sustinator/sustinatori se va angaja sub conditia neîndeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate prin angajament.
Cerinta nr. 3: precizarea partii/partilor din contract pe care operatorul economic intentioneaza sa o/le subcontracteze. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului/subcontractantilor pentru a indeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat si semnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Se va prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, neprezentarea acestor documente in contextul enuntat in prezenta documentatie de atribuire constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator de catre autoritatea contractanta. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm (art. 48 din HG nr. 395/2016, cu modificarile si completerile ulterioare).
Cerinta nr. 4: asocierea. Operatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min. urm.: faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului; nominalizarea liderului asociatiei. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata câstigatoare. Se va prezenta acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor, neprezentarea acestor documente in contextul enuntat in prezenta documentatie de atribuire constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator de catre autoritatea contractanta.
Cerinţa nr. 1: lista principalelor prestari de servicii similare de transport aerian efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor şi a beneficiarilor publici sau privaţi. În situatia în care ofertantul a fost înfiintat sau si-a început activitatea economica de mai putin de 3 ani, se va lua în considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei efective de activitate. Operatorii economici vor face dovada ca au realizat în ultimii 3 ani, în cadrul a unul sau mai multe contracte, servicii de transport aerian, a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 170 000 RON, fara TVA. Prestarile se confirmă prin, dar fara a se limita la acestea: certificate de predare-primire; recomandări; certificate constatatoare — alte documente.
Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant în care se vor include informatiile cu privire la existenta unei sustineri de terta parte, inclusiv masurile avute în vedere de acesta pentru a accesa în orice moment resursele necesare, la care se ataseaza DUAE si angajamentul ferm al tertului sustinator/angajamentele ferme ale tertilor sustinatori din care trebuie sa rezulte modul efectiv în care tertul/tertii sustinatori vor asigura îndeplinirea angajamentului. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori conform clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE. Se va prezenta acordul de subcontractare odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor; neprezentarea acestor documente in contextul enuntat in prezenta documentatie de atribuire constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori conform clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Se va completa DUAE. Se va prezenta acordul de asociere odata cu oferta si DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor; neprezentarea acestor documente in contextul enuntat in prezenta documentatie de atribuire constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor castigatori conform clasamentului intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor..
Se va completa DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante, numai de ofertantii admisibili dupa clasamentul intermediar.
100
2019-03-14
15:00
2019-06-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Autoritatea contractantă va încheia un acord-cadru cu toți ofertanții ale căror oferte vor fi declarate admisibile. Numărul operatorilor economici cu care se va încheia acordul-cadru va fi de cel puțin 3 operatori (numărul maxim fiind nelimitat) atribuind ulterior, prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, contracte subsecvente de servicii de transport aerian intern și/sau internațional de pasageri pentru destinațiile/clasele/durata/condițiile deplasării stabilite de către autoritatea contractantă în etapa de reluare a competiției.
1) Oferta în cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente:
Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu respectarea elementelor/condițiilor prevăzute în acordul-cadru, prin reluarea competiției ori de câte ori va aparea necesitatea organizării unor deplasări în țară și/sau străinătate a personalului sau delegaților autorității contractante.
În etapa de atribuire a contractelor subsecvente prin reluarea competiției între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, elementul principal al propunerii financiare îl reprezintă prețul cel mai scăzut al serviciilor de transport aerian (bilete de avion) aferente destinațiilor solicitate (calculat ca ∑ preț bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS) în condițiile respectării cerințelor specifice de ruta directă/indirectă.
Propunerea financiară va fi exprimată în euro, iar plata se va realiza de către Autoritatea Contractantă în echivalent RON, la cursul afișat de B.N.R. din data emiterii fiecărui bilet de avion.
Propunerea financiară va fi insoțită în mod obligatoriu de istoricul rezervării, ca o condiție de validitate a acesteia.
Istoricul rezervării este documentul electronic generat de GDS (global distribution system — sistem computerizat de rezervări) care conține informații privind momentul generării rezervării și toți pașii necesari efectuării rezervării cu date și ore.
În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente 2 sau mai mulți ofertanți prezintă o propunere financiară de aceeași valoare, autoritatea contractantă va solicita acestora o nouă propunere financiară, contractul subsecvent urmând să fie atribuit ofertantului care a transmis cea mai bună ofertă, respectiv cel mai scăzut preț al serviciilor de transport aerian (calculat ca ∑ preț bilet + valoarea taxelor de zbor aferent + TS). Istoricul rezervării va însoți în mod obligatoriu și propunerea financiară aferentă etapei de reofertare, ca o condiție de validitate a acesteia.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucureşti
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
http://www.cnsc.ro
Federația Română de Atletism
Str. Primo Nebiolo nr. 2, sector 1
Bucureşti
011349
+40 213192445
office@fra.ro
www.fra.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.