Căutare

România-Vlad Țepes: Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare

Cerere de oferte

Informaţii generale

   VLAD ȚEPES
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Comuna Vlad Țepes
Romania
Str. Vasile Alecsandri nr. 31, județul Călărași
Vlad Țepes
917295
Mihalache Constantin
+40 728099717
constantinninel@yahoo.com, primariavladtepescl@yahoo.com
+40 242346808
www.primariavladtepes.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziție de servicii integrate pentru sprijinirea antreprenorilor prin consultanță și mentoring în vederea implementării proiectului „Procomunitate — Intervenții int [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
32
Servicii integrate pentru sprijinirea antreprenorilor prin consultanță și mentoring în vederea implementării proiectului „Procomunitate — Intervenții integrate la nivelul comunitatii marginalizate Vlad Tepes, pentru reducerea numarului de persoane aflate în saracie si pentru incluziunea lor sociala”, se refera la informare, orientare/reorientare in cariera si identificarea parcursului individual necesar incadrarii pe piata muncii si/sau mentinerii in campul muncii a persoanelor din grupul tinta.
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
1524100.83
UAT Comuna Vlad Țepes, județul Călărași.
Servicii integrate pentru sprijinirea antreprenorilor prin consultanță și mentoring în vederea implementării proiectului „Procomunitate — Intervenții integrate la nivelul comunitatii marginalizate Vlad Tepes, pentru reducerea numarului de persoane aflate în saracie si pentru incluziunea lor sociala”, se refera la informare, orientare/reorientare in cariera si identificarea parcursului individual necesar incadrarii pe piata muncii si/sau mentienerii in campul muncii persoanelor din grupul tinta.
Componenta tehnica P2 2.A. Calificarea și experiența personalului desemnat pentru realizarea contractului P2.A = 40 puncte 40 %. 2.B Metodologia de implementare a contrac [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
70
30
18
Proiectul: PROCOMUNITATE - Interventii integrate la nivelul comunitatii marginalizate Vlad Tepes, pentru reducerea numarului de persoane aflate în saracie si pentru in... detalii pe www.e-licitatie.ro
Cerinta nr. 1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi:
— Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic, respectiv cazierul judiciar pentru fiecare dintre persoanele membre ale organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, respectiv persoane care au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator de ONRC/actul constitutiv al operatorului economic,
— Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,
— Orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,
— In situatia in care documentele precizate mai sus nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va depune o declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile de excludere prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.
Pentru ofertanti din alte tari, se vor aplica prevedrile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.
Cerinta nr. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute in art. 59–60 din Legea nr. 98/2016. Încadrarea în situatiile prevazute la art. 59–60 din Legea nr. 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura de achizitie.
Modalitatea de îndeplinire: operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta în formularul DUAE si va prezenta odata cu DUAE si declaratia privind conflictul de interese din sectiunea „Formulare" corespunzator, pâna la data limita a depunerii ofertelor (Formularul 3).
Persoanele ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 21 alin. (5) din HG nr. 395/2016, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii, sunt urmatoarele:
— Constantin Mihalache — Primar,
— Petu Ion — Viceprimar,
— Păun Mitică — Secretar interimar,
— Bucur Constantin — Consilier local,
— Ciulianu Cristian — Consilier local,
— Danciu Agrepina — Consilier local,
— Ghiţă Florin — Consilier local,
— Iliuta Marian — Consilier local,
— Iuruc Marian — Consilier local,
— Mirea Vasile — Consilier local,
— Marin Traian — Consilier local,
— Popescu Silviu-Marian — Consilier local,
— Zimbila Grigore — Consilier local,
— Niculae Costin — Manager proiect,
— Mircea Dinca — Expert achizitii,
— Luminita Moise — Responsabil financiar.
Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător (Formularul 6 sau 7), acordul de subcontractare (Formularul 5) și/sau acordul de asociere (Formularul 4), după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire.
1) Operatorii economici c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016.
Se va prezenta lista principalelor servicii executate în ultimii 3 ani, din care să reiasă că au fost prestate servicii similare (prin servicii similare se intelege servicii de consultanta/asistenta tehnica in domeniul accesarii finantarilor nerambursabile sau similare acestora, cum ar fi: asistenta tehnica privind elaborarea cererilor de finantare; asistenta tehnica in evaluarea proiectelor/cererilor de finantare; asistenta tehnica in elaborarea ghidului solicitantului pentru programele aferente implementarii fondurilor europene nerambursabile; asistenta tehnica in evaluarea cererilor de rambursare si altele asemenea), celor ce fac obiectul contractului, la nivelul unuia sau mai multor contracte, a caror valoare cumulata este de minim 1 524 100,83 RON.
Subcontractare.
Asociere. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică si profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. În cazul în care mai multi operatori economici participa în comun la procedura de atribuire, acestia vor raspunde în mod solidar pentru executarea contractului.
Modalitate de îndeplinire: DUAE completat de ofertant, în care se vor include informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, inclusiv măsurile avute în vedere de acesta pentru a accesa, în orice moment, resursele necesare. Odata cu depunerea DUAE, se va prezenta angajamentul terţului susţinător, împreună cu documentele anexate acestui angajament, transmise acestora de către terţ/terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susţinerea acestuia/acestora (Formularul 7), iar documentele justificative care probează cele asumate în angajament/e vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. Terţul/terţii susţinători va/vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lui/lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin indicarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Autoritatea contractantă respinge terţul susţinător propus, dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt terţ, cu respectarea principiului tratamentului egal. La solicitarea autorităţii contractante, doar ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei privind capacitatea tehnică şi profesională.
Se va completa DUAE. Documentele justificative solicitate in sustinerea cerintei se vor prezenta de catre operatorul economic clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante. Indeplinirea cerintei va fi probata prin prezentarea de documente/certificate edificatoare (din care sa rezulte prestarea de servicii similare, în valoare de cel puțin 1 524 100,00 RON) constand in certificări/documente pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificări/documente pot sa indice elemente, ca de exemplu:
(a) Obiectul serviciilor, astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,
(b) Beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi;,
(c) Valoarea in lei fara TVA,
(d) Perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,
(e) Locul prestarii serviciilor,
(f) Dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu, lista nefiind exhaustiva.
Documentele care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE se vor prezenta in copie certificata conform cu originalul, semnata si stampilata. Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestatie procesele-verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare sau alte documente similare, in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Contractul se va prezenta doar insotit de unul dintre documentele prezentate mai sus, prezentarea individuala a acestuia nefacand dovada ca serviciile au fost prestate. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de buna prestatie vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta. Operatorii economici nerezidenti (straini) vor prezenta copii dupa orice documente, prin care se confirma prestarea serviciilor similare, însotite de traducerea acestora în limba româna (efectuata de un traducator autorizat).
Dacă este aplicabil, ofertanţii includ informaţiile cu privire la subcontractanţi în DUAE. În cazul în care ofertantul utilizează capacităţile subcontractantului/subcontractanţilor pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat, pentru fiecare dintre respectivii subcontractanţi, completat şi semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceştia. Subcontractanţii precizează în DUAE informaţiile aferente criteriilor de calificare pe care le îndeplinesc, menţionând numărul şi data contractului/acordului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. Odată cu DUAE, se va depune acordul de subcontractare (Formularul 5), iar documentele justificative care probează cele asumate în acord vor fi prezentate doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, la solicitarea autorităţii contractante. Dacă prin subcontractant nu se îndeplineşte o cerinţă de calificare, atunci acesta va prezenta DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere. Operatorul economic clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va face dovada îndeplinirii cerinţelor de calificare prin subcontractanţi prin prezentarea de documente justificative ale acestora, la solicitarea autoritatii contractante. Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere şi solicită candidatului/ofertantului, o singură dată, înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant.
Completarea DUAE. Fiecare operator economic membru al asocierii va prezenta DUAE, in care vor include informatiile cu privire la modul de indeplinire a cerintelor de capacitate tehnica si profesionala. Acordul de asociere (Formularul 4) se va prezenta odata cu DUAE de catre toti ofertantii participanti la procedura. Nedepunerea odata cu DUAE a acordului de asociere constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale asociatului. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
2019-03-11
15:00
2019-06-11
2019-03-11
15:00
In SEAP.
Ofertantul va elabora oferta in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire si va indica in cuprinsul acesteia care informatii din documentele de calificare, propunerea tehnica si/sau din propunerea financiara sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuala, intrucat cuprind, fara a se limita la acestea, secrete tehnice si/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, in special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de evaluare va fi oferta cu cel mai bun raport calitate/preţ. DUAE poate fi accesat, in vederea completarii de catre operatorii economici interesati, la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate în SEAP este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). In cazul în care, în urma stabilirii clasamentului final conform criteriului de atribuire, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici respectivi de documente care contin noi preturi. In cadrul procesului de reofertare prin intermediul SEAP, ofertantii au obligatia de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP. In situatia in care ofertantii nu transmit noile oferte in conformitate cu solicitarile autoritatii contractante sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, autoritatea contractanta va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, autoritatea contractanta poate solicita clarificari cu privire la documentele primite de la ofertanti, fiind incidente dispozitiile alin. (1) art. 136 din HG nr. 395/2016. Conform Notificarii ANAP nr. 247/6.9.2016 (transmisa si operatorilor economici sub nr. 253/6.9.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarificari si a informatii suplimentare la documentatiile de atribuire/raspunsurile formulate în cazul desfasurarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie, pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale autoritatii contractante prevazute la art. 160–161 din Legea nr. 98/2016, precum şi prevederile art. 103 alin. (2) din HG nr. 395/2016. Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea vor fi transmise in scris prin SEAP.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Termenele de notificare și de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute la art. 6 si art. 8 din Legea nr. 101/2016.
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.