Căutare

România-Bucureşti: Servicii de expertiză

Cerere de oferte

Informaţii generale

   BUCUREŞTI
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Romania
Str. Libertăţii nr. 16
Bucureşti
050706
Liliana Dinut
+40 372111440
liliana.dinut@mdrap.ro
+40 372111445
www.mdrap.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Achiziția de servicii de expertiză pentru elaborarea raportului analiză diagnostic în vederea fundamentării codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
26369185/4/5/7/2018/SIPOCA 50
Servicii de expertiză pentru elaborarea raportului analiză diagnostic în vederea fundamentării codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, pentru sistematizarea legislației și elaborarea proiectului de cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și pentru asigurarea procesului de consultare a codului în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, Cod SIPOCA 50.
1713900
Bucuresti.
Achiziționarea serviciilor de expertiză are ca obiectiv general sprijinirea M.D.R.A.P. în asigurarea cadrului legislativ sistematizat și optimizat prin elaborarea Codului amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor, cu scopul de a elabora Raportul analiză diagnostic în vederea fundamentării codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor, pentru sistematizarea legislației și elaborarea proiectului de cod al amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și pentru asigurarea procesului de consultare a codului în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, Cod SIPOCA 50.
Punctaj tehnic
60
40
14
Conform OMDRAP nr. 4771/09.05.2018 pentru finanțarea proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi construcţiilor şi co... detalii pe www.e-licitatie.ro
I.1 Ofertanții (inclusiv asociați/subcontractanți/tertii, dacă este cazul) nu trebuie să se regasească în situațiile prevăzute la art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de catre ofertanți, cu informațiile aferente situației lor.
Cerința este aplicabilă inclusiv pentru eventualii asociați/ subcontractanți/terti. Dacă este cazul, ofertanţii vor prezenta câte un DUAE distinct, completat de fiecare dintre eventualii asociați/subcontractanți/terti, cu informaţiile aferente situaţiei lor, precum și acordul de subcontractare/sau acordul de asociere.
Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează a fi prezentate la solicitarea autorităţii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar (inclusiv pentru eventualii asociați/subcontractanți), la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc). Certificatele trebuie sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestora;
2) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/act constitutiv;
3) după caz, documente prin care se demonstreaza faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;
4) alte documente edificatoare, după caz.
II. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58–63 din Legea nr. 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Formularul pus la dispozitie de catre autoritatea
Contractanta.Formularul se va prezenta o data cu DUAE.
Persoanele din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administrației Publice la care care se raporteaza respectarea prevederilor art. 60 pentru prezenta procedură, sunt următoarele:
I.
1) Teodorovici Eugen Orlando — viceprim-ministru, ministru interimar;
2) Caraman Sirma — secretar de stat;
3) Chirila Virgil Alin — secretar de stat;
4) Gâdea Adrian Ionut — secretar de stat;
5) Rosca Ciprian-Lucian — secretar de stat;
6) Tudose Nicolae — secretar de stat;
7) Gheorghiu Angel — subsecretar de stat;
8) Sologon Ioan Cristian — subsecretar de stat;
9) Stoica Marcel-Alexandru — subsecretar de stat;
10) Udroiu Adriana Mihaela — subsecretar de stat;
11) Dan Alexandru Groza — secretar general;
12) Coporan Iuliana-Camelia — secretar general adjunct;
13) Dinca Mihaela — secretar general adjunct;
14) Rusnac Melania — director general, Directia Generala Management Financiar, Resurse Umane si Administrativ;
15) Voinea Mihaela — director general, Directia Generala Achizitii;
16) Ralea Adela Steliana — sef serviciu, Serviciul Licitatii si Proceduri Simplificate, Direcția Generală Achiziții;
17) Uretean Remus-Gabriel — șef serviciu, Serviciul Licitații și Proceduri Simplificate, Direcția Achiziții Publice, Direcția Generală Achiziții;
18) Liliana Dinut — responsabil derulare procedură, consilier evaluare-examinare, Direcția Generală Achiziții;
II.
1) Țenea Diana Doina, director general, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura;
2) Jianu Gheorghe, director general adjunct, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura;
3) Soare Alexandru George, director general adjunct, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura;
4) Băileșteanu Liviu, director, Direcția Politici și Strategii, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Precizarea părții/părților din acord-cadru/contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze.
Modalitatea de demonstrare preliminară prin DUAE: dacă este aplicabil, ofertanții vor include în DUAE, informațiile cu privire la subcontractantul/subcontractanții propuși și numărul și data contractului de subcontractare pentru partea propusă pentru subcontractare. În cazul în care operatorii economici decid să subcontracteze o parte din acord-cadru/contract și se bazează pe capacitățile subcontractantului penru executarea părții respective, trebuie completat un DUAE separat pentru astfel de subcontractanți. Documente suport pentru verificarea informațiilor din DUAE (acordul/acordurile de subcontractare) vor fi solicitate ofertantilor a căror oferte se vor clasa pe primele trei locuri după aplicarea criteriului de atribuire.
2019-03-14
15:00
2019-09-14
2019-03-14
15:00
In SEAP.
Avand in vedere dispozitiile art. 20 alin. (6) din HG nr. 395/2016, in vederea completarii DUAE de catre operatorii economici, se va accesa urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.