Căutare

România-Târgu Mureș: Servicii de exploatare forestieră

Cerere de oferte

Informaţii generale

   TÂRGU MUREȘ
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Str. George Enescu nr. 6 — Prin Direcția Silvică Mureș
Târgu Mureș
540052
Stainbok Sorin
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Prestări servicii exploatare forestieră la O.S. Gurghiu pentru anul 2019, din cadrul D.S. Mureș
15901202183014
Numarul de zile cu care se pot solicita clarificari inaintea termenului de depunere a ofertelor este de 7 zile. In termen de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor A.C. va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare.
Exploatarea unui volum de 123 615 m
3
 impărtit in 26 loturi si consta în:
— recoltarea masei lemnoase,
— colectarea masei lemnoase in platforma primara, inclusiv lemnul de foc,
— sortarea masei lemnoase apta pentru prelucrari industriale conform specificatiei prezentate de beneficiar pentru fiecare partida in parte,
— fasonarea si asezarea lemnului de foc in steri la drum auto sau alta cale de comunicatie,
— la taierile in cring-cazanire, exploatarea se face prin scoaterea din pamint a arborilor, taierea radacinilor de langa tulpina si acoperirea gropilor create, atunci cand tehnologia de exploatare prevede aceasta lucrare.
Curatirea parchetelor (daca este cazul), conform OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014.
721652
26
26
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 763 RNP sumal 1415925 O.S. Gurghiu
7
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 1333 mc
71755
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 883 RNP sumal 1412778 O.S. Gurghiu
18
OS Gurghiu
Volum 385 mc
21976
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 884 RNP sumal 1412784 O.S. Gurghiu
19
OS Gurghiu
Volum 31 mc
1687
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 850 RNP sumal 1420162 O.S. Gurghiu
25
OS Gurghiu
Volum 370 mc
17989
12
Servicii de exploatare partida sumal 1455770 respectiv 898 RNP la O.S. Gurghiu
26
Raza O.S. Gurghiu U.P. 8 u.a. 42 a,b, c si 43 b
Volum brut 235 mc
8242
4
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 889 RNP sumal 1419577 O.S. Gurghiu
21
OS Gurghiu
Volum 1038 mc
51620
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 894 RNP sumal 1419942 O.S. Gurghiu
23
OS Gurghiu
Volum 204 mc
8215
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 849 RNP sumal 1420122 O.S. Gurghiu
24
OS Gurghiu
Volum 23 mc
1182
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 890 RNP sumal 1419930 O.S. Gurghiu
22
OS Gurghiu
Volum 748 mc
38642
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 888 RNP sumal 1419408 O.S. Gurghiu
20
OS Gurghiu
Volum 77 mc
3969
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 895 RNP sumal 1420180 O.S. Gurghiu
1
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 81 mc
5815
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 819 RNP sumal 1420048 O.S. Gurghiu
13
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 580 mc
33025
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 864 RNP sumal 1412609 O.S. Gurghiu
16
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 365 mc
18286
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 882 RNP sumal 1412691 O.S. Gurghiu
17
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 91 mc
4067
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 863 RNP sumal 1412374 O.S. Gurghiu
5
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 1363 mc
120721
12
SServicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 772 RNP sumal 1419368 O.S. Gurghiu
9
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 285 mc
14238
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 800 RNP sumal 1419969 O.S. Gurghiu
10
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 662 mc
30737
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 817 RNP sumal 1412806 O.S. Gurghiu
11
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 77 mc
3454
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 870 RNP sumal 1420259 O.S. Gurghiu
2
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 75 mc
5044
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 818 RNP sumal 1412756 O.S. Gurghiu
12
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 998 mc
48233
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 871 RNP sumal 1420266 O.S. Gurghiu
3
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 2 mc
124
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 765 RNP sumal 1419367 O.S. Gurghiu
8
Parchet raza O.S.Gurghiu
Volum brut 110 mc
4700
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 836 RNP sumal 1412828 O.S. Gurghiu
14
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 417 mc
22910
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 837 RNP sumal 1419426 O.S. Gurghiu
15
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 805 mc
40942
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 710 RNP sumal 1415496 O.S. Gurghiu
6
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 1474 mc
69440
12
Servicii exploatare de exploatare forestiera la partida nr. 842 RNP sumal 1412887 O.S. Gurghiu
4
Parchet raza O.S. Gurghiu
Volum brut 786 mc
74639
12
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
a. in cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. in cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti
Sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante,de ofertantul clasat pe locul i in clasamentul intermediar.
b. incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
c. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile face dovada neincadrarii in situatiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea AC, de regula a urmatoarelor informatii si documente:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (bugetul local, bugetul de stat, etc) la momentul prezentarii; op economici straini vor depune documente echivalente emise in conformitate
Cu legislatia din tara respectiva;
— cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul
Constatator emis de ONRC/actul constitutive;
— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,
— alte documente edificatoare, dupa caz.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in prevederile art. 60 din Legea nr.98/2016.
Modalitatea de indeplinire: Completarea formularului din sectiunea formulare si depunerea acestuia de catre operatorii economici odata cu formularul DUAE pâna la data limita a depunerii ofertelor.
Persoane cu functie de decizie din cadrul DS Mures: Covrig Ilie, Puchianu R.I. Calin, Kacso Ecaterina, Petra Florin Ioan, Pirlea Aurora Cornelia, Pop Sorin Gavril, Pop Marcel Mihaila, Puchianu Meda, Stainbok Sorin, Stainbok Silvia Mihaela, Gherendi Ferencz
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. Cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) pentru partea /partile de contract pe care acestia urmeaza sa o
Indeplineasca efectiv.
Se vor depune documentele: initial se va completa formularul DUAE. nuumai la solicitarea autoritatii contractante se va depune Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Datele prevazute în certificat trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ORC.
NOTA: in lipsa inregistrarii la ORC (persoane fizice romane, persoane fizice /juridice straine), sunt acceptate documente echivalente care sa dovedeasca o forma de nregistrare /atestare /apartenenta profesiona... detalii pe www.e-licitatie.ro
2018/S 225-514751
2019-02-26
15:00
2019-04-26
2019-02-26
15:00
In SEAP
1) În sit. în care mai multe oferte au fost declarate admisibile de catre autoritatea contractanta si sunt clasate pe primul loc si au si preturi egale, A.C. va solicita clarificari prin încarcarea in SEAP de catre operatorii economici de noi documente care contin noi preturi;
2) AC are dreptul de a solicita ofertantilor în circumstante exceptionale înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei aceasta va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica AC daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare;
3) Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse în modelul de contract din documentatia de atribuire. In sit. în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari al clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si înaintate cu documentele de calificare. Daca propunerile sunt dezavantajoase pentru AC aceasta îsi rezerva dreptul de a le respinge informând ofertantul. Daca ofertantul nu renunta la aceste clauze, AC va încadra oferta ca neconforma si o va respinge. In situatia in care ofertantul apeleaza la o asociere cu alti operatori, la terti sustinatori sau la subcontractanti, vor completa un formular DUAE care include cerintele Cap. iii.2 — conditii de participare, in cuprinsul ofertei vor fi incluse si angajament(e) + declaratii tert sustinator/acord asociere/declaratie privind partile din contract care se subcontracteaza si numai operatorul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta aceste documente.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
In conditiile si in termenul prevazut de Legea nr. 101/2016.
Compartimentul Achiziții D.S. Mureș
Str. George Enescu nr. 6
Târgu Mureș
540052
+40 265250074
achizitii@mures.rosilva.ro
+40 265264447
www.rosilva.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.