Căutare

România-Reșița: Servicii pentru silvicultură

Cerere de oferte

Informaţii generale

   REȘIȚA
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Regia Națională a Pădurilor — Romsilva R.A.
Romania
Str. Petru Maior nr. 69A
Reșița
320100
Birou Achiziții
+40 255216533
achizitii@resita.rosilva.ro
+40 255222645
www.rosilva.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Regie autonomă
Silvicultură și exploatări forestiere
Servicii lucrări de îngrijire în arborete tinere, degajări și curățiri — D.S. Caraș Severin
1
Servicii taieri de ingrijire in arborete tinere, degajari si curatiri din raza de activitate a Directiei Silvice Caras-Severin, conform prevederilor din caiet de sarcini.
Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitariilor de clarificari in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.
1234631
23
23
O.S. Bocsa Romana - Degajari
22
OS Bocsa Romana
124.83 ha conform caiet de sarcini
123802
10
O.S. Oravita - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
13
OS Oravita
72.88 ha conform caiet de sarcini
54733
10
O.S. Baile Herculane - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
9
OS Baile Herculane
104.53 ha conform caiet de sarcini
76892
10
O.S. Nera - Degajari
17
OS Nera
131.67 ha conform caiet de sarcini
67648
10
O.S. Mehadia - Degajari
7
OS Mehadia
40.79 ha conform caiet de sarcini
37783
10
O.S. Rusca Montana - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
4
OS Rusca Montana
26.70 ha conform caiet de sarcini
16700
10
O.S. Bocsa Romana - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
23
OS Bocsa Romana
91.90 ha conform caiet de sarcini
88342
10
O.S. Sasca Montana - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
12
OS Sasca Montana
112.20 ha conform caietului de sarcini
98307
10
O.S. Bozovici - Degajari
15
OS Bozovici
48.24 ha conform caiet de sarcini
55328
10
O.S. Otelu Rosu - Degajari
2
O.S. Otelu Rosu
39.30 ha conform caiet de sarcini
42370
10
O.S. Teregova - Degajari
5
OS Teregova
30.0 ha conform caiet de sarcini
27235
10
O.S.Paltinis - Curatiri 2019
1
OS Paltinis
5.0 ha conform caiet de sarcini
2822
10
O.S. Otelu Rosu - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
3
OS Otelu Rosu
12.93 ha conform caiet de sarcini
7554
10
O.S. Mehadia - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
8
OS Mehadia
166.52 ha conform caiet de sarcini
120909
10
O.S. Valiug - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
19
OS Valiug
43.90 ha conform caiet de sarcini
31473
10
O.S. Bocsa Montana - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
21
OS Bocsa Montana
66.85 ha conform caiet de sarcini
44953
10
O.S. Berzasca - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
10
OS Berzasca
47.69 ha conform caiet de sarcini
33140
10
O.S. Anina - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
14
OS Anina
62.95 ha conform caiet de sarcini
35638
10
O.S. Bozovici - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
16
OS Bozovici
68.49 ha conform caiet de sarcini
52691
10
O.S. Resita - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
20
OS Resita
11.20 ha conform caiet de sarcini
7147
10
O.S. Nera - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
18
OS Nera
162.68 ha conform caiet de sarcini
88506
10
O.S. Teregova - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
6
OS Teregova
40.79 conform caiet de sarcini
88703
10
O.S. Moldova Noua - Curatiri 2019 + piete de proba 2020
11
OS Moldova Noua
46.42 ha conform caiet de sarcini
31955
10
Cerinta nr. 1
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.Modalitate de indeplinire: se va prezenta DUAE (elaborat conform formularului standard aprobat de Comisia Europeana la adresa URL:https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter)
Precizari:
Formularul DUAE este pus la dispozitia ofertantilor la sectiunea Documentatie si clarificari.
a. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei. Aceasta declaratie se solicita si eventualilor subcontractanti. In cazul depunerii unei oferte individuale/comune sustinuta tehnico-profesional de catre tert/terti sustinatori,fiecare sustinator are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei.
— documentele de confirmare ale asociatilor/subcontractantilor/tertilor sustinatori vor fi prezentate, in urma solicitarii autoritatii contractante de ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar,
— odata cu depunerea DUAE, ofertantii, trebuie sa prezinte angajamentul de sustinere, acordul de asociere si acordul de subcontractare - daca este cazul.
b. Incadrarea in una sau mai multe dintre situatiile prevazute la art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice,atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului;
c. Ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintelor asumate, dupa cum urmeaza:
— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora, cu privire la plata impozitelor, taxelor si a contributiilor de asigurari sociale la bugetul de stat si la bugetul local (pentru sediul social, sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru pentru care exista obligatii de plata), ce vor fi depuse in urma solicitarii autoritatii contractante adresate ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar,
— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, a?a cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia
De derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizi?iile publice;
— in cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectiva,
— in cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, in copie certificata "conform cu originalul", semnata si stampilata de reprezentantul legal, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana În sensul prevederilor articolului 63, alin(1) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,persoane cu functie de decizie din cadrul Directiei Silvice Caras-Severin: Sandru Zaharia, Rotariu Stejarel, Balgar Ondina, Zaberca Nicoleta, Budaci Cristian, Gutu Mihai.
Operatorii economici trebuie sa fie legal inregistrati si sa aiba dreptul de a derula contractul. NOTA: cerinta trebuie indeplinita de catre toti participantii la procedura (in calitate de ofertant unic, ofertant asociat, tert sustinator sau subcontractant), pentru partea de contract pe care acestia urmeaza sa o indeplineasca efectiv.
SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial se va completa DUAE.
Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin com... detalii pe www.e-licitatie.ro
Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare (sa declare intentia de a subcontracta parti din contract, sub forma de procentaj. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui si va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: b.1.) alte documente suport ca alternativa la declaratia/acordul in cauza; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei
Ofertantul trebuie sa precizeze, daca este cazul, proportia de subcontractare (sa declare intentia de a subcontracta parti din contract, sub forma de procentaj. SE VOR DEPUNE DOCUMENTELE: Initial ofertantul va completa in Documentul European de Achizitie Unic (DEAU) informatiile aferente situatiei lui si va depune odata cu DUAE si acordul de subcontractare Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DEAU urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative pot fi: b.1.) alte documente suport ca alternativa la declaratia/acordul in cauza; b.2.) persoanele fizice/juridice straine, vor depune documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezistenta. Documentele vor fi prezentate în traducere autorizata in limba romana, informatiile cuprinse in documentele echivalente trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertei
2019-03-11
15:00
2019-06-11
2019-03-11
15:00
In SEAP
Comunicarea privind rezultatul procedurii va fi transmisa pe S.E.A.P. si prin utilizarea uneia din urmatoarele modalitati de comunicare: fax/email. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, în circumstante exceptionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade. În cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita în mod corespunzator. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei, se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei de participare.
În situatia în care 2 sau mai multi operatori economici ale caror oferte au fost declarate admisibile din punct de vedere juridic, tehnic si economico-financiar de catre autoritatea contractanta, au ofertat preturile cele mai mici egale, autoritatea contractanta va solicita numai acelor operatori depunerea de noi oferte de pret, pe SEAP în sectiunea „Clarificari”. Operatorii economici au dreptul sa îmbunateteasca pretul ofertat anterior, urmând ca oferta care contine noul pret cel mai scazut sa fie declarata câstigatoare.
Ofertantul va prezenta o declaratie prin care accepta clauzele contractuale cuprinse in modelul de contract din documentatia de atribuire (in caz contrar, se considera acceptul tacit al acestuia). În situatia în care sunt obiectiuni la proiectul de contract, respectiv modificari ale clauzelor contractuale sau adaugarea unor clauze noi, eventualele propuneri de modificare/completare/eliminare de clauze contractuale vor fi formulate în scris cu justificari si vor fi transmise autoritatii contractante respectând termenele prevazute de art. 161 din Legea 98/2016. Completarea si depunerea DEAU este obligatorie, se poate depune in format xml sau scanat (inclusiv cu semnatura electronica digitala). DUAE se poate accesa in vederea completarii de catre operatorii economici interesati prin urmatorul link:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
Nu se accepta elemente de pret foarte mici in comparatie cu preturile pietei. In acest caz oferta poate fi respinsa ca:
— inacceptabila conform art. 136 alin. (3) din HG 395/2016, daca nu justifica în mod corespunzator nivelul scazut al pretului sau al costurilor propuse,
— si/sau neconforma, conform art. 137 alin. (3) lit. c) din HG 395/2016, deoarece contine în cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.
Semnarea contractului se va face la sediul Directiei Silvice Caras Severin, Str. Petru Maior nr. 69A, Resita, judetul Caras Severin.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.