Căutare

România-Cluj-Napoca: Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu operator

Cerere de oferte

Informaţii generale

   CLUJ-NAPOCA
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere
Romania
DRDP Cluj, Str. Decebal nr. 128
Cluj-Napoca
400205
Departament Achiziții
+40 264432552
achizitii@drdpcluj.ro, 
+40 264432446
www.drdpcluj.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Închiriere utilaje de terasamente cu operator — pentru Spațiile de Parcare tip S2 pe Autostrada Orăștie-Sibiu Lot 3 km 47+000 - km 47+800, conform Deciziei Directorulu [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
16054368/2019/6B-sursa19.
Închiriere utilaje de terasamente cu operator — pentru Spațiile de Parcare tip S2 pe Autostrada Orăștie-Sibiu Lot 3 km 47+000 - km 47+800.
A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor;
B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si competarile ulterioare, termenul limita pana la care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficari/informatii suplimentare este in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica contractul, potrivit art. 221 alin. (1) lit. a), e), f) din Legea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
2145250
Închiriere utilaje de terasamente cu operator — Încărcător frontal
4
Spatiile de Parcare tip S2 pe Autostrada Orastie-Sibiu Lot 3 km 47+000 - km 47+800.
Inchiriere utilaje de terasamente cu operator.
Incarcator frontal cu cupa de minim 3 m³ — 2 bucati, 700 ore/bucata.
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru media vechimii utilajelor/lot fata de vechimea minima acceptata de 10 ani. Vechimea utilajelor se va prezenta ca o medi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
322000
8
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Închiriere utilaje de terasamente cu operator — Repartizator pe șenile pentru așternere agregate
5
Spatiile de Parcare tip S2 pe Autostrada Orastie-Sibiu Lot 3 km 47+000 - km 47+800.
Inchiriere utilaje de terasamente cu operator — Repartizator pe senile pentru asternere agregate — 2 bucati, 500 ore/bucata.
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru media vechimii utilajelor/lot fata de vechimea minima acceptata de 10 ani. Vechimea utilajelor se va prezenta ca o medi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
465000
8
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Închiriere utilaje de terasamente cu operator — Cilindri compactori
3
Spatiile de Parcare tip S2 pe Autostrada Orastie-Sibiu Lot 3 km 47+000 - km 47+800.
Inchiriere utilaje de terasamente cu operator.
— Cilindru compactor terasier minim 16 t  — 1 bucata, 750 ore/bucata,
— Cilindru compactor terasier cu picior de oaie minim 16 t  — 1 bucata, 750 ore/bucata.
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru media vechimii utilajelor/lot fata de vechimea minima acceptata de 10 ani. Vechimea utilajelor se va prezenta ca o medi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
243750
8
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Închiriere utilaje de terasamente cu operator — Buldozere, Excavator
1
Spatiile de Parcare tip S2 pe Autostrada Orastie-Sibiu Lot 3 km 47+000 - km 47+800.
Inchiriere utilaje de terasamente cu operator
— Buldozer pe senile greutate minim 30 t — 2 bucati, 750 ore/bucata,
— Excavator pe senile cu diverse cupe greutate minim 28 t — 2 bucati, 750 ore/bucata,
— Excavator pe pneuri minim 18 t cu diverse cupe — 1 bucata, 300 ore/bucata.
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru media vechimii utilajelor/lot fata de vechimea minima acceptata de 10 ani. Vechimea utilajelor se va prezenta ca o medi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
927000
8
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Închiriere utilaje de terasamente cu operator — Autogreder
2
Spatiile de Parcare tip S2 pe Autostrada Orastie-Sibiu Lot 3 km 47+000 - km 47+800.
Închiriere utilaje de terasamente cu operator — Autogreder cu GPS minim 145 kw — 1 bucata, 750 ore/bucata.
Autoritatea contractanta acorda punctaj pentru media vechimii utilajelor/lot fata de vechimea minima acceptata de 10 ani. Vechimea utilajelor se va prezenta ca o medi [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
10
90
187500
8
Program / Proiect Programul Operational Infrastructura Mare - POIM
Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna din situatiile prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 (formular III.2.1/1). Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, implicate în procedura de achizitie publica, sunt:
— Reprezentant legal imputernicit al DRDP Cluj — Consilier Juridic Crina Maria Lapusan, Sef Departament Juridic,
— Directia Economica — Economist Voichita Poienariu, Sef Serviciu Contabilitate,
— Manager proiect — Inginer Eugen Cecan,
— Departament Juridic — Consilier Juridic Delia Marton,
— Sef Birou Pregatire Documentatii — Inginer Mihaela-Mioara Florea,
— Sef Compartiment CFP — Economist Nicoleta Gherman.
Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. În acest sens, se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:
— Certificate constatatoare cu privire la plata impozitelor, taxelor la bugetele locale sau a contributiilor la bugetul general consolidat la momentul prezentarii,
— Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,
— Dupa caz, documentele prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute al art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Înainte de atribuirea contractului, operatorul economic care se va clasa pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va depune in SEAP, documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. Ofertantul va prezenta:
1) Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 (formular III.2.1/1 din fisierul „Modele de formulare”);
2) Certificat de atestare fiscal emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru îndeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în tara în care este stabilit. Certificatul va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;
3) Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru îndeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul fiscal, va fi prezentat în original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Certificatele fiscale vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii;
4) Cazierul judiciar al operatorului economic si al fiecarui membru al organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certifcatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.
Documentele sus aratate vor fi prezentate de catre fiecare asociat, in cazul in care oferta clasata pe primul loc va fi oferta unei asocieri, de subcontractori sau tert sustinator pentru capacitatea tehnica si/sau profesionala, in conformitate cu dispozitiile art. 196 alin. (2) coroborat cu art. 170 si art. 183 [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
Media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani, 3 217 875,00 RON fara TVA, impartita pe loturi, astfel:
— lot 1: 1 390 500,00 RON,
— lot 2: 281 250,00 RON,
 — lot 3: 365 625,00 RON,
— lot 4: 483 000,00 RON,
— lot 5: 697 500,00 RON.
Operatorii economici participanti la procedura de atribuire vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea autoritatii contractante: Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2016, 2017 si balanta decembrie 2018), înregistrate la organele competente, conform prevederilor legale in vigoare sau alte documente pe care autoritatea contractanta le considera adecvate.
Nota 1. Daca din motive obiective si justificate, operatorul economic nu este in masura sa prezinte documentele solicitate, acesta este autorizat sa faca dovada situatiei sale economice si financiare prin orice alt document care poate fi considerat adecvat (rapoarte de audit financiar întocmite de entitati specializate sau balante de verificare asumate de operatorul economic, în cazul în care situatiile aferente anului financiar încheiat nu au fost înca definitivate, conform prevederilor legislatiei incidente în domeniu).
Nota 2. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va complete DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea B „Capacitatea economica si financiara". Nota 3. In vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens, vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 95/2016. Nota 4. In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unui tert, tertul sustinator va completa DUAE Partea IV „Criteriile de selectie" sectiunea B „Capacitatea economica si financiara". Ofertantul va prezenta, odata cu depunerea DUAE, angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator, in conformitate cu Formularul nr. III.2.3/a3 si anexa la Formularul nr. III.2.3/a3, prezentate in sectiunea „Formulare" din documentatia de atribuire, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajament vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc in urma evaluarii. În cazul unei asocieri, odata cu DUAE se va prezenta un acord de asociere (Formular III.2.3/a1) care va trebui legalizat de asocierea clasata pe primul loc in urma evaluarii, înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este sustinuta de tert/terti se va prezenta un angajament ferm (Formular III.2.3/a3 + anexa) prin care se confirma faptul ca tertul va pune la dispozitia ofertantului/asocierii resursele invocate.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a dus la bun sfarsit in ultimii 3 ani servicii similare cu cele care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de minim 1 072 625,00 RON fara TVA. impartita pe loturi, astfel:
— lot 1: 463 500,00 RON,
— lot 2: 93 750,00 RON,
— lot 3: 121 875,00 RON,
— lot 4: 161 000,00 RON,
— lot 5: 232 500,00 RON.
Prin servicii duse la bun sfarsit se intelege: servicii receptionate de beneficiar la sfarsitul prestarii. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor, cu aplicarea corespunzatoare a Instructiunii ANAP nr. 2/2017 (art. 13). Prin servicii similare autoritatea contractanta intelege servicii de inchiriere utilaje cu sofer de natura si complexitate similara/comparabila cu cel care face obiectul contractului.
Initial, se va completa DUAE de catre operatorii participanti la procedura de atribuire, care va fi insotit de: angajamentul tertului sustinator (Formular III.2.3/a3 + anexa, impreuna cu documentele anexate la angajament transmise acestora de catre terti/tert sustinator, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acesora), daca este cazul. Acordul de asociere (Formular III.2.3/a1), daca este cazul. Acesta va trebui legalizat de asocierea câstigatoare, înainte de semnarea contractului, în care sa se mentioneze ca toti asociatii îsi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni în numele tuturor asociatilor si este raspunzator în nume propriu si în numele asocierii pentru îndeplinirea contractului. Acordul de subcontractare (Formular III.2.3/a4) daca este cazul. Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord vor fi solicitate doar ofertantului clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantul clasat pe primul loc va depune, înainte de încheierea contractului cu autoritatea contractanta, contractul încheiat între ofertant si subcontractant si care se constituie anexa la contractul de achizitie. Înlocuirea unui subcontractant dupa încheierea contractului de achizitie publica se poate face numai cu aprobarea autoritatii contractante, fara a se modifica propunerea tehnica sau financiara. Se vor prezenta contractele încheiate între viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata, în cazul în care o parte/parti din contract sunt îndeplinite de subcontractanti. Pentru dovedirea experientei similare, se vor prezenta de catre ofertantul clasat pe primul loc, la solicitarea autoritatii contractante, certificate/orice alte documente prin care se poate demonstra aceasta experienta. Aceasta va fi insotita de documente justificative pentru demonstrarea experientei similare (contracte/parti din contracte/procese verbale de receptie/recomandari/alte documente edificatoare contrasemnate de catre beneficiari care sa confirme prestarea serviciilor, valoarea exprimata in lei fara TVA, precum si perioada de prestare). Persoanele juridice straine vor atasa copii dupa documentele similare, insotite de traducere autorizata.
2019-02-18
15:00
2026-08-18
2019-02-18
15:00
In SEAP.
1) Operatorii economici pot accesa DUAE in vederea completarii la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter
2) In situatia in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut;
3) Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitoare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Documente, clarificari si decizii" din cadrul invitatiei de participare, autoritatea contractanta urmand sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP (www.elicitatie. ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificari in legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (sectiunea „Intrebari"). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari"), in format electronic, semnate cu semnatura electronica.
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Conform art. 8 din Legea nr. 101/2016.
DRDP Cluj — Departament Achiziții
Str. Decebal nr. 128
Cluj-Napoca
400205
+40 264432552
achizitii@drdpcluj.ro
+40 264432446
www.drdpcluj.ro
2019-02-01
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.