Căutare

România-Suceava: Servicii de cardiologie

Cerere de oferte

Informaţii generale

   SUCEAVA
   Feb 6, 2019
   Română
   Altele

Textul original

Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Romania
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21
Suceava
720237
Daniela Crap
+40 230222098/262
licitatii@spjsv.ro
+40 230520412
http://www.spitaluljudeteansuceava.ro
www.e-licitatie.ro
www.e-licitatie.ro
Unitate sanitară
Acord-cadru de achiziție publică de prestări servicii de către medic primar cardiolog cu competențe în Cardiologie Intervențională care să efectueze servicii de diagnostic [...] detalii pe www.e-licitatie.ro
4243983/2019
Obiectul acordului-cadru il constituie achiziţionarea de servicii medicale prestate de catre un medic primar cardiolog cu competente in Cardiologie Interventionala este necesara pentru a putea efectua servicii de diagnostic si tratament endovascular la pacientii care sunt tratați de infarct miocardic acut AP-IMA din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava. (proceduri de coronarografie, angioplastie cu BMS/DES etc).
Nota: conform prevederilor O.U.G. 107/2017, Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 10-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile.
Spitalul Judetean de Urgenta „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21, C.P. 720237 municipiul Suceava. 
Servicii prestate de medic primar cardiolog cu competente in Cardiologie Interventionala.
Valoarea estimata AC minima–maxima RON fara TVA/servicii = 4 217 500,00–12 652 500,00 RON. Cantitate minima–maxima acord-cadru/servicii = 850–2 550.
Servicii = nr. servicii (val. estimata):
1) Coronarografie = 400–1 200 (800 000–2 400 000);
2) Angioplastie cu 1 stent DES = 80–240 (760 000–2 280 000);
3) Angioplastie cu 2 stenturi DES = 35–105 (472 500–1 417 500);
4) Angioplastie cu 3 stenturi DES = 5–15 (85 000–255 000);
6) Angioplastie cu 1 stent bare metal stent (BMS) = 225–675 (1 350 000–4 050 000);
7) Angioplastie cu 2 stenturi bare metal stent (BMS) = 60–180 (495 000–1 485 000);
8) Angioplastie cu 3 stenturi bare metal stent (BMS) = 15–45 (135 000–405 000);
9) Angioplastie coronariană fara stent = 20–60 (80 000–240 000);
10) Tentativa de recanalizare = 10–30 (40 000–120 000).
Cantitate minima–maxima contract subsecvent/servicii = 212–424. Valoare maxima estimata contract subsecvent/servicii = 2 103 000 RON.
Componenta tehnica
5
95
24
Pana la data limita de depunere a ofertelor, se va incarca in SEAP doar Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 60 conform Legii 98/2016 odata cu DUAE, conform art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016 de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, tert sustinator si subcontractant).
Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Neîncadrarea în prevederile art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 se vor completa în DUAE, urmând ca documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sa fie prezentate, la solicitarea Autoritatii Contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.
Aceste documente pot fi:
1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4) alte documente edificatoare, dupa caz.
Conform art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016 coroborat cu art. 21 (5) din HG 395/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt:
— ec. Vasile Rîmbu — manager,
— dr. Mircea-Alexandru Macovei — director medical Interimar,
— ec. Paraschiva Maruseac — director financiar-contabil,
— ec. Daniela Crap — director administrativ,
— ec. Daniela Rotar — sef serviciu Aprovizionare — Licitatii.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire: completare DUAE, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Experienta similara in servicii — servicii medicale de cardiologie interventionala, respectiv experienta in tratamentul pacientilor cu infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST-T, minim 200 proceduri/an, servicii prestate în ultimii 3 ani, cu indicarea cantitatilor, datelor și a unitatilor sanitare — publice si/sau private, în conformitate cu normele profesionale în domeniu. Ofertantul trebuie sa prezinte dovada ca in ultimii 3 ani a prestat servicii similare.
Se va prezenta DUAE in conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) din Legea 98/2016, iar documentele justificative constand in:
1) Documente reprezentand certificari/documente constatatoare pentru acele servicii pe care ofertantul considera ca autoritatea contractanta trebuie sa le ia in considerare pentru evaluarea indeplinirii cerintei privind experienta similara. Respectivele certificari vor trebui sa indice:
(a) obiectul serviciilor astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara,
(b) unitatile sanitare – publice si/sau private,
(c) cantitatea,
(d) perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de finalizare) in care s-a executat contractul,
(e) locul prestarii serviciilor,
(f) sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit. Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (unitatile sanitare – publice si/sau private), care probeaza indeplinirea celor asumate in DUAE si urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Nota 1: certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (unitatile sanitare – publice si/sau private). Intra in categoria documentelor reprezentand certificari de buna prestatie documentele, precum si procesele-verbale de receptie/recomandari/documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar (unitatile sanitare – publice si/sau private) si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara. Ca si conditie ad validitatem, sub sanctiunea considerarii cerintei ca neindeplinita, documentele reprezentand certificari de buna prestatie, vor avea numar de inregistrare si semnatura emitentului, lipsa acestora fiind vicii de forma care lipsesc documentele de forta probanta.
Nota 2: Daca se vor prezenta ca experienta similara contracte care au ca obiect executia mai multor tipuri de servicii, atunci ofertantul are obligatia sa evidentieze si sa dovedeasca in mod clar in documentele reprezentand certificari de buna prestatie depuse, care sunt serviciile de natura a indeplini solicitarile din fisa de date a achizitiei.
Nota 3: Mentiune: In cazul in care un contract de achizitie publica incheiat de o autoritate contractanta — institutie publica a fost subcontractat, beneficiarul la care fac referire cerintele de mai sus, este autoritatea contractanta-institutie publica si nu operatorul economic care avand calitatea de executant in contractul de achizitie publica a subcontractat executarea unei parti din acesta. Astfel, documentele reprezentand certificari de buna prestatie vor fi emise sau contrasemnate de autoritatea contractanta-institutie publica si/sau privata, aceasta fiind beneficiarul serviciilor. Nu vor fi acceptate documente emise/contrasemnate doar de prestatorul initial. Ratiunea acestei mentiuni are la baza prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016.
Nota 4: Documentele edificatoare vor fi prezentate în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare în copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul” însotite de traducere autorizata în limba româna.
2019/S 020-043248
2019-03-15
15:00
2019-06-15
2019-03-15
15:00
In SEAP.
Documentatia va fi descarcata de pe S.I.C.A.P. Analiza documentelor prezentate de ofertanti catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Nu se accepta oferte alternative. Se vor respinge ofertele care au fost depuse la o alta adresa decât in S.I.C.A.P. DUAE poate fi accesat, in vederea completarii si depunerii, la adresele: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter, https://ec.europa.eu/tools/espd (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro) si Notificarea 240/2016. Toate documentele atasate de catre ofertanti, vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa, conform prevederilor art. 60 alin. (4) din HG 395/2016. Toate solicitarile de clarificari se vor face in S.I.C.A.P. Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari cerute de operatorii economici sau formulate de autoritatea contractanta/decizii CNSC/contestatii/note de informare/masuri de remediere vor fi postate pe S.I.C.A.P. În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în S.I.C.A.P, în vederea departajarii ofertelor.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
+40 213104641
office@cnsc.ro
+40 213104642 / +40 218900745
http://www.cnsc.ro
Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21
Suceava
720237
+40 230222098/262
licitatii@spjsv.ro
+40 230510659
http://www.spitaluljudeteansuceava.ro
2019-02-04
Opţiuni de abonament

De bază

Complet

Corporate

$550 / an

$1000/an

Preț la cerere

Cumpăra Cumpăra Contactaţi-ne!
Va rugam sa retineti ca acest anunt este doar pentru informarea dv.
Facem toate eforturile pentru a avea cele mai complete si actuale informatii pe acest website, dar nu putem garanta ca toate informatiile oferite sunt corecte.
Daca aveti sugestii pentru actualizari/corectii pentru acest anunt, va rugam sa ne informati.